intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

BM.PM.02.01 (Ksat yc kh & du kien thuc hien)

Chia sẻ: Son Cung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

133
lượt xem
24
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bm.pm.02.01 (ksat yc kh & du kien thuc hien)', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BM.PM.02.01 (Ksat yc kh & du kien thuc hien)

 1. BM.PM.02.01 Môc lôc Kh¶o s¸t yªu cÇu kh¸ch hµng - B¶ng 1: B¶ng danh môc c¸c ®¬n vÞ - B¶ng 2: M« h×nh h¹ tÇng thiÕt bÞ tin häc & truyÒn th«ng hiÖn t¹i - B¶ng 3: B¶ng m« t¶ h¹ tÇng thiÕt bÞ tin häc & truyÒn th«ng hiÖn t¹i - B¶ng 4: B¶ng m« t¶ h¹ tÇng phÇn mÒm hiÖn t¹i - B¶ng 5: L­u ®å m« t¶ nghiÖp vô hiÖn t¹i - B¶ng 6: B¶ng m« t¶ c¸c nghiÖp vô hiÖn t¹i ®ang khai th¸c - B¶ng 7: B¶ng m« t¶ c¸c tµi liÖu tham kh¶o - B¶ng 8: B¶ng m« t¶ c¸c nghiÖp vô yªu cÇu míi - B¶ng 9: B¶ng m« t¶ c¸c nghiÖp vô yªu cÇu ®iÒu chØnh Dù kiÕn thùc hiÖn - B¶ng 10: Dù kiÕn m« h×nh h¹ tÇng thiÕt bÞ tin häc & truyÒn th«ng - B¶ng 11: Dù kiÕn danh môc thiÕt bÞ tin häc & truyÒn th«ng n©ng cÊp - B¶ng 12: Dù kiÕn danh môc thiÕt bÞ tin häc & truyÒn th«ng trang bÞ míi - B¶ng 13: Dù kiÕn phÇn mÒm hÖ thèng vµ c¬ së d÷ liÖu trang bÞ míi - B¶ng 14 : Biªn b¶n ghi nhËn kh¶o s¸t yªu cÇu kh¸ch hµng Trang 1/15
 2. BM.PM.02.01 1. Kh¶o s¸t yªu cÇu kh¸ch hµng B¶ng 1: B¶ng danh môc c¸c ®¬n vÞ Ng­êi h­íng dÉn kh¶o s¸t: Ngµy kh¶o s¸t: L∙nh ®¹o (Tªn, Chøc M∙ Tªn ®¬n Thuéc §Þa chøc danh, sè n¨ng Ghi chó hiÖu vÞ ®¬n vÞ chØ §T) nhiÖm vô Ng­êi kh¶o s¸t (Ký tªn) Trang 2/15
 3. BM.PM.02.01 B¶ng 2: M« h×nh h¹ tÇng thiÕt bÞ tin häc & truyÒn th«ng hiÖn t¹i Ng­êi h­íng dÉn kh¶o s¸t: Ngµy kh¶o s¸t: Ng­êi kh¶o s¸t (Ký tªn) Trang 3/15
 4. BM.PM.02.01 B¶ng 3: B¶ng m« t¶ h¹ tÇng thiÕt bÞ tin häc & truyÒn th«ng hiÖn t¹i Ng­êi h­íng dÉn kh¶o s¸t: Ngµy kh¶o s¸t: M∙ HiÖn Tªn Môc M∙ Tªn thiÕt hiÖu tr¹ng CÊu h×nh c¸n bé ®Ých sö Ghi chó hiÖu bÞ ®¬n vÞ sö qu¶n lý dông qu¶n lý dông Ng­êi kh¶o s¸t (Ký tªn) Trang 4/15
 5. BM.PM.02.01 B¶ng 4: B¶ng m« t¶ h¹ tÇng phÇn mÒm hiÖn t¹i Ng­êi h­íng dÉn kh¶o s¸t: Ngµy kh¶o s¸t: C¸c HiÖn thµnh M∙ hiÖu M«i M∙ tr¹ng phÇn cÊu Kh¶ Chñn nghiÖp Kh¶ tr­ên C¬ së Tªn hiÖu sö thµnh n¨ng M∙ g lo¹i vô n¨ng g d÷ liÖu Ghi phÇn thiÕt bÞ dông (chØ râ n©ng hiÖu phÇn ®­îc chuyÓ t­¬n bé chó mÒm ®­îc vµ cã m∙ cÊp/tÝc mÒm phôc n ®æi g phËn cµi ®Æt b¶n nguån h hîp vô thÝch quyÒn hay kh«ng) Ng­êi kh¶o s¸t (Ký tªn) Trang 5/15
 6. BM.PM.02.01 B¶ng 5: L­u ®å m« t¶ nghiÖp vô hiÖn t¹i Ng­êi h­íng dÉn kh¶o s¸t: Ngµy kh¶o s¸t: Yªu cÇu: - M« t¶ ®Çy ®ñ c¸c nghiÖp vô ®­îc liÖt kª trong biÓu mÉu m« t¶ nghiÖp vô - ThÓ hiÖn ®­îc m« h×nh tæ chøc trong l­u ®å - ThÓ hiÖn c¸c thµnh phÇn nghiÖp vô theo c¶ tªn vµ m· hiÖu Ng­êi kh¶o s¸t (Ký tªn) Trang 6/15
 7. BM.PM.02.01 B¶ng 6: B¶ng m« t¶ c¸c nghiÖp vô hiÖn t¹i ®ang khai th¸c Ng­êi h­íng dÉn kh¶o s¸t: Ngµy kh¶o s¸t: M∙ hiÖu M∙ hiÖu c¸c M∙ hiÖu M∙ Tªn M« t¶ tµi liÖu Ghi ®¬n vÞ thùc nghiÖp vô hiÖu nghiÖp vô nghiÖp vô tham chó hiÖn liªn quan kh¶o Ng­êi kh¶o s¸t (Ký tªn) Trang 7/15
 8. BM.PM.02.01 B¶ng 7: B¶ng m« t¶ c¸c tµi liÖu tham kh¶o Ng­êi h­íng dÉn kh¶o s¸t: Ngµy kh¶o s¸t: M∙ hiÖu Thêi gian M∙ Tªn tµi Ng«n Néi dung Sè trang ®¬n vÞ së m­în Ghi chó hiÖu liÖu ng÷ h÷u Ng­êi kh¶o s¸t (Ký tªn) Trang 8/15
 9. BM.PM.02.01 B¶ng 8: B¶ng m« t¶ c¸c nghiÖp vô yªu cÇu míi Ng­êi ®­a yªu cÇu: Ngµy kh¶o s¸t: M« t¶ M« t¶ yªu M∙ hiÖu M∙ hiÖu M∙ hiÖu Tiªu Tªn M∙ yªu cÇu cÇu vÒ c¸c ®¬n nghiÖp tµi liÖu chuÈn Ghi nghiÖp hiÖu nghiÖp n¨ng lùc vÞ thùc vô liªn tham ®¸nh chó vô vô thùc hiÖn hiÖn quan kh¶o gi¸ Ng­êi kh¶o s¸t (Ký tªn) Trang 9/15
 10. BM.PM.02.01 B¶ng 9: B¶ng m« t¶ c¸c nghiÖp vô yªu cÇu ®iÒu chØnh Ng­êi ®­a yªu cÇu: Ngµy kh¶o s¸t: M« t¶ M« t¶ yªu M∙ hiÖu M∙ hiÖu M∙ hiÖu Tiªu Tªn M∙ yªu cÇu cÇu vÒ c¸c ®¬n nghiÖp tµi liÖu chuÈn Ghi nghiÖp hiÖu nghiÖp n¨ng lùc vÞ thùc vô liªn tham ®¸nh chó vô vô thùc hiÖn hiÖn quan kh¶o gi¸ Ng­êi kh¶o s¸t (Ký tªn) Trang 10/15
 11. BM.PM.02.01 B¶ng 10: Dù kiÕn m« h×nh h¹ tÇng thiÕt bÞ tin häc & truyÒn th«ng Ngµy thùc hiÖn: Ng­êi thùc hiÖn (Ký tªn) Trang 11/15
 12. BM.PM.02.01 B¶ng 11: Dù kiÕn danh môc thiÕt bÞ tin häc & truyÒn th«ng n©ng cÊp Ngµy thùc hiÖn: M∙ hiÖu yªu M« t¶ n¨ng M∙ hiÖu M∙ Tªn thiÕt CÊu h×nh cÇu nghiÖp lùc thùc ®¬n vÞ l¾p Ghi chó hiÖu bÞ n©ng cÊp vô ®­îc hiÖn dù ®Æt phôc vô kiÕn Ng­êi thùc hiÖn (Ký tªn) Trang 12/15
 13. BM.PM.02.01 B¶ng 12: Dù kiÕn danh môc thiÕt bÞ tin häc & truyÒn th«ng trang bÞ míi Ngµy thùc hiÖn: M∙ hiÖu yªu M« t¶ n¨ng M∙ hiÖu M∙ Tªn thiÕt CÊu h×nh cÇu nghiÖp lùc thùc ®¬n vÞ l¾p Ghi chó hiÖu bÞ thiÕt bÞ vô ®îc phôc hiÖn dù ®Æt vô kiÕn Ng­êi thùc hiÖn (Ký tªn) Trang 13/15
 14. BM.PM.02.01 B¶ng 13: Dù kiÕn phÇn mÒm hÖ thèng vµ c¬ së d÷ liÖu trang bÞ míi Ngµy thùc hiÖn: Phiªn b¶n, M« t¶ ®Æc M∙ hiÖu yªu m«i tr­- M∙ hiÖu tÝnh (sè M∙ Tªn phÇn cÇu nghiÖp êng, c¸c thiÕt bÞ cµi user, kh¶ Ghi chó hiÖu mÒm vô ®îc phôc thµnh phÇn ®Æt n¨ng n©ng vô ®i kÌm cÊp,...) Ng­êi thùc hiÖn (Ký tªn) Trang 14/15
 15. BM.PM.02.01 B¶ng 14 : Biªn b¶n ghi nhËn kh¶o s¸t yªu cÇu kh¸ch hµng Biªn b¶n ghi nhËn kh¶o s¸t yªu cÇu kh¸ch hµng Sè: ....... 1. Ngµy lËp biªn b¶n: 2. C¸c néi dung chÝnh ®· thùc hiÖn 3. C¸c hå s¬, phô lôc ®i kÌm 4. C¸c tµi liÖu, c«ng cô, vËt liÖu kh¸ch hµng cung cÊp 5. Nh÷ng ®¸nh gi¸, mét sè kiÕn nghÞ cña kh¸ch hµng: 6. KÕt luËn §¹i diÖn kh¸ch hµng §¹i diÖn VSDC Ch÷ ký Ch÷ ký Trang 15/15
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2