intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

BM.PM.02.02 (Phan tich & danh gia yc kh)

Chia sẻ: Son Cung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

104
lượt xem
15
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bm.pm.02.02 (phan tich & danh gia yc kh)', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BM.PM.02.02 (Phan tich & danh gia yc kh)

  1. BM.PM.02.02 NBH: Môc lôc Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ yªu cÇu kh¸ch hµng - B¶ng 1: B¶ng ph©n tÝch vÒ c¸c nghiÖp vô yªu cÇu míi - B¶ng 2: B¶ng ph©n tÝch vÒ c¸c nghiÖp vô yªu cÇu ®iÒu chØnh - B¶ng 3: Ph©n tÝch b¶n dù kiÕn m« h×nh h¹ tÇng thiÕt bÞ tin häc & truyÒn th«ng - B¶ng 4: Ph©n tÝch b¶n dù kiÕn danh môc thiÕt bÞ tin häc & truyÒn th«ng n©ng cÊp - B¶ng 5: Ph©n tÝch b¶n dù kiÕn danh môc thiÕt bÞ tin häc & truyÒn th«ng trang bÞ míi - B¶ng 6: Ph©n tÝch b¶n dù kiÕn phÇn mÒm hÖ thèng vµ c¬ së d÷ liÖu trang bÞ míi Trang 1/8
  2. BM.PM.02.02 NBH: Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ yªu cÇu kh¸ch hµng B¶ng 1: B¶ng ph©n tÝch vÒ c¸c nghiÖp vô yªu cÇu míi Ng­êi thùc hiÖn: Ngµy thùc hiÖn: Ph©n tÝch vÒ Dù kiÕn sè M« t¶ M« t¶ yªu Tiªu Tªn kh¶ n¨ng §Ò ng­êi thùc M∙ yªu cÇu cÇu vÒ chuÈn nghiÖp ®¸p øng tiªu xuÊt ý hiÖn hiÖu nghiÖp n¨ng lùc ®¸nh vô chuÈn ®¸nh kiÕn (ng­êi/ngµ vô thùc hiÖn gi¸ gi¸ y) Ng­êi thùc hiÖn (Ký tªn) Trang 2/8
  3. BM.PM.02.02 NBH: B¶ng 2: B¶ng ph©n tÝch vÒ c¸c nghiÖp vô yªu cÇu ®iÒu chØnh Ng­êi thùc hiÖn: Ngµy thùc hiÖn: M« t¶ Ph©n tÝch vÒ Dù kiÕn sè M« t¶ yªu M∙ hiÖu §Ò Tªn yªu kh¶ n¨ng ®¸p ng­êi thùc M∙ cÇu vÒ c¸c ®¬n xuÊt nghiÖp cÇu øng tiªu hiÖn hiÖu n¨ng lùc vÞ thùc ý vô nghiÖp chuÈn ®¸nh (ng­êi/ngµ thùc hiÖn hiÖn kiÕn vô gi¸ y) Ng­êi thùc hiÖn (Ký tªn) Trang 3/8
  4. BM.PM.02.02 NBH: B¶ng 3: Ph©n tÝch b¶n dù kiÕn m« h×nh h¹ tÇng thiÕt bÞ tin häc & truyÒn th«ng Ng­êi thùc hiÖn: Ngµy thùc hiÖn: (Söa lªn b¶n copy cña b¶ng 2 thuéc BM.PM.02.01) Ng­êi thùc hiÖn (Ký tªn) Trang 4/8
  5. BM.PM.02.02 NBH: B¶ng 4: Ph©n tÝch b¶n dù kiÕn danh môc thiÕt bÞ tin häc & truyÒn th«ng n©ng cÊp Ng­êi thùc hiÖn: Ngµy thùc hiÖn: M« t¶ Ph©n tÝch Ph©n tÝch M∙ CÊu h×nh n¨ng lùc vÒ tÝnh vÒ cÊu h×nh §Ò xuÊt ý Tªn thiÕt bÞ hiÖu n©ng cÊp thùc hiÖn hîp lý cÇn cÇn n©ng kiÕn dù kiÕn n©ng cÊp cÊp Ng­êi thùc hiÖn (Ký tªn) Trang 5/8
  6. BM.PM.02.02 NBH: B¶ng 5: Ph©n tÝch b¶n dù kiÕn danh môc thiÕt bÞ tin häc & truyÒn th«ng trang bÞ míi Ng­êi thùc hiÖn: Ngµy thùc hiÖn: Ph©n tÝch M« t¶ Ph©n tÝch vÒ tÝnh M∙ CÊu h×nh n¨ng lùc vÒ cÊu h×nh §Ò xuÊt ý Tªn thiÕt bÞ hîp lý cÇn hiÖu thiÕt bÞ thùc hiÖn cÇn trang bÞ kiÕn trang bÞ dù kiÕn míi míi Ng­êi thùc hiÖn (Ký tªn) Trang 6/8
  7. BM.PM.02.02 NBH: B¶ng 6: Ph©n tÝch b¶n dù kiÕn phÇn mÒm hÖ thèng vµ c¬ së d÷ liÖu trang bÞ míi Ng­êi thùc hiÖn: Ngµy thùc hiÖn: Phiªn b¶n, M« t¶ ®Æc Ph©n tÝch Ph©n tÝch m«i tr­êng, tÝnh (sè vÒ tÝnh vÒ ®Æc tÝnh M∙ Tªn phÇn §Ò xuÊt ý c¸c thµnh user, kh¶ hîp lý cÇn cña phÇn hiÖu mÒm kiÕn phÇn ®i n¨ng n©ng trang bÞ mÒm cÇn kÌm cÊp,...) míi trang bÞ míi Ng­êi thùc hiÖn (Ký tªn) Trang 7/8
  8. BM.PM.02.02 NBH: B¶ng 7: B¶n x¸c nhËn chuyÓn giao tµi liÖu ph©n tÝch Ng­êi göi: Ngµy göi: STT Tªn hå s¬, tµi liÖu Sè trang Ng­êi lËp Ngµy lËp Ghi chó X¸c nhËn cña kh¸ch hµng: Trang 8/8
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2