intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

BM.PM.04.01 (Thiet ke tong the)

Chia sẻ: Son Cung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

128
lượt xem
39
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bm.pm.04.01 (thiet ke tong the)', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BM.PM.04.01 (Thiet ke tong the)

  1. BM.PM.04.01 NBH: BiÓu mÉu ThiÕt kÕ phÇn mÒm tæng thÓ Môc lôc 1. ThiÕt kÕ hÖ thèng.......................................................................... 1.1 Yªu cÇu cÊu h×nh phÇn cøng ........................................... 1.2 Yªu cÇu phÇn mÒm hÖ thèng ......................................... 1.3 M« h×nh trao ®æi th«ng tin ............................................... 2. ThiÕt kÕ chøc n¨ng chÝnh .............................................................. 2.1 S¬ ®å khèi m« t¶ c¸c chøc n¨ng chÝnh ............................. 2.2 Yªu cÇu chung ®èi víi giao diÖn ....................................... 3. ThiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu tæng thÓ ...................................................... 3.1 Chän m« h×nh c¬ së d÷ liÖu tæng thÓ ............................... 3.2 Yªu cÇu chung ®èi víi database ..................................... 4. KÕ ho¹ch ®¸nh gi¸ vµ ch¹y thö phÇn thiÕt kÕ chi tiÕt .................... 4.1 KiÓm tra c¸c chøc n¨ng .................................................. 4.2 KiÓm tra giao diÖn .......................................................... 4.3 KiÓm tra database .......................................................... Trang 1/5
  2. BM.PM.04.01 NBH: 1. ThiÕt kÕ hÖ thèng 1.1 ............................................................................................. Yªu cÇu cÊu h×nh phÇn cøng B¶ng 1 CÊu h×nh phÇn cøng Vai trß CÊu h×nh thiÕt Sè l­îng §Ò xuÊt ý kiÕn bÞ 4.2 ............................................................................................. Yªu cÇu phÇn mÒm hÖ thèng B¶ng 2 Danh môc phÇn mÒm hÖ thèng STT Tªn phÇn Phiªn Ph­¬ng thøc sö M¸y cµi ®Æt Ghi chó mÒm b¶n dông B¶ng 3 Setup hÖ thèng STT Tªn c«ng viÖc M¸y cµi ®Æt Ghi chó 4.3 ............................................................................................. M« h×nh trao ®æi th«ng tin B¶ng 4 M« t¶ m« h×nh trao ®æi th«ng tin Trang 2/5
  3. BM.PM.04.01 NBH: 2. ThiÕt kÕ chøc n¨ng chÝnh 2.1 ............................................................................................. S¬ ®å khèi m« t¶ c¸c chøc n¨ng chÝnh B¶ng 5 M« t¶ chøc n¨ng chÝnh STT CÊp Tªn khèi chøc n¨ng ý nghÜa 2.2 Yªu cÇu chung ®èi víi giao diÖn B¶ng 6 Yªu cÇu chung ®èi víi giao diÖn STT Yªu cÇu Ghi chó 3. ThiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu tæng thÓ 3.1 ............................................................................................. Chän m« h×nh c¬ së d÷ liÖu tæng thÓ B¶ng 7 M« h×nh database M« h×nh CSDL HÖ qu¶n trÞ Tªn database Size CSDL Trang 3/5
  4. BM.PM.04.01 NBH: 3.2 ............................................................................................. Yªu cÇu chung ®èi víi database B¶ng 8 Yªu cÇu chung ®èi víi database STT Yªu cÇu chung Môc ®Ých Trang 4/5
  5. BM.PM.04.01 NBH: 4. KÕ ho¹ch ®¸nh gi¸ vµ ch¹y thö phÇn thiÕt kÕ chi tiÕt B¶ng 9 KÕ ho¹ch ®¸nh gi¸ vµ ch¹y thö STT Néi dung Ng­êi thùc hiÖn Thêi gian thùc hiÖn Trang 5/5
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2