intTypePromotion=1

BM.PM.05.03 (Mo ta chi tiet ham...)

Chia sẻ: Son Cung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
80
lượt xem
15
download

BM.PM.05.03 (Mo ta chi tiet ham...)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bm.pm.05.03 (mo ta chi tiet ham...)', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BM.PM.05.03 (Mo ta chi tiet ham...)

  1. BM.PM.05.03 nbh: B¶ng m« t¶ chi tiÕt hµm, thñ tôc, th­ viÖn,h»ng, biÕn dïng chung 1. Sè hiÖu tµi liÖu: 2. Tªn (hµm/thñ tôc/th­ viÖn/h»ng/biÕn): 3. C¸ch gäi (syntax): 4. B¶ng m« t¶ tham sè ®Çu vµo: STT Tªn KiÓu Gi¸ trÞ default Ghi chó 5. B¶ng m« t¶ kÕt qu¶ tr¶ vÒ: STT Tªn KiÓu ý nghÜa 6. S¬ ®å vµ m« t¶ chi tiÕt thuËt to¸n Trang 1
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2