intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

BM.PM.06.01 (BB thong nhat PTTK)

Chia sẻ: Son Cung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

127
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bm.pm.06.01 (bb thong nhat pttk)', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BM.PM.06.01 (BB thong nhat PTTK)

  1. BM.PM.06.01 NBH: Biªn b¶n thèng nhÊt vÒ phÇn PTtk hÖ thèng Sè hiÖu/Tªn dù ¸n: ................................................................. Ngµy xem xÐt: ....................Phiªn b¶n: .................................. Ng­êi ph©n tÝch thiÕt kÕ:......................................................... Ng­êi lËp tr×nh: ....................................................................... (Néi dung biªn b¶n x¸c nhËn hai bªn ph©n tÝch thiÕt kÕ vµ lËp tr×nh ®· bµn b¹c víi nhau ®Ó phÝa lËp tr×nh n¾m ®­îc nghiÖp vô vµ cïng thèng nhÊt víi b¶n ph©n tÝch thiÕt kÕ ®· ®­îc ®­a ra. Môc ®Ých biªn b¶n nµy lµ ng­êi lËp tr×nh hiÓu nghiÖp vô vµ x¸c nhËn phÇn PTTK lµ ®óng ®¾n cã thÓ lËp tr×nh ®­îc.) 1. LiÖt kª c¸c ®Çu môc nghiÖp vô ®· ®­îc th«ng qua (møc ®é cÇn thiÕt ®Õn ®©u th× lËp chi tiÕt ®Õn ®ã). 2. PhÇn nµo cÇn ph¶i xem xÐt l¹i, cô thÓ xem xÐt l¹i nh÷ng g× ph¶i liÖt kª ra. 3. Cã thÓ ®­a ra nh÷ng ý kiÕn kiÕn nghÞ cña 2 bªn. Bªn PTTK ký tªn Bªn lËp tr×nh ký tªn Trang 1/1
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2