intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

BM.PM.06.02 (Ke hoach lap trinh)

Chia sẻ: Son Cung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

154
lượt xem
41
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bm.pm.06.02 (ke hoach lap trinh)', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BM.PM.06.02 (Ke hoach lap trinh)

  1. BM.PM.06.02 NBH: KÕ ho¹ch lËp tr×nh Sè hiÖu/Tªn dù ¸n: ................................................................. Ngµy lËp: ................................................................................ Ng­êi lËp: ............................................................................... 1. Danh s¸ch nh©n lùc tham gia. Stt Hä tªn VÞ trÝ lµm viÖc 2. Lªn kÕ ho¹ch ®èi víi c¸c ®Çu môc c«ng viÖc lËp tr×nh (modunle), tõng b­íc thùc hiÖn vµ thêi gian thùc hiÖn c¸c modun. stt §Çu môc c«ng viÖc T/gian thùc hiÖn Ng­êi thùc hiÖn 3. Lªn kÕ ho¹ch cho phÇn test, ®èi víi mçi ®Çu môc c«ng viÖc cho thêi gian test. stt C¸c phÇn viÖc cÇn test T/gian test Ng­êi test 4. Lªn kÕ ho¹ch tÝch hîp. stt Néi dung tÝch hîp T/gian tÝch hîp Ng­êi thùc hiÖn Bªn lËp tr×nh ký tªn Qu¶n trÞ dù ¸n ký tªn
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2