intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

BM.PM.06.03 (BB xem xet code)

Chia sẻ: Son Cung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

128
lượt xem
25
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bm.pm.06.03 (bb xem xet code)', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BM.PM.06.03 (BB xem xet code)

  1. BM.PM.06.03 NBH: Biªn b¶n xem xÐt code Sè hiÖu/Tªn dù ¸n: ........................... ................................................................ Ngµy xem xÐt: .................................. Phiªn b¶n:............................................... Ng­êi lËp tr×nh: ................................. ................................................................ PhÇn viÖc ®­îc giao: ........................ ................................................................ Ng­êi xem xÐt: ................................. LÇn xem xÐt: ............................................... 1 - Néi dung xem xÐt C¸c vÊn ®Ò ®­îc xem xÐt Cã Kh«ng Ghi chó Cã tu©n thñ theo Quy ­íc lËp tr×nh kh«ng? (KÌm theo mét b¶ng c¸c quy ­íc lËp tr×nh nh­ ®Æt tªn biÕn, hµm, thñ tôc, thiÕ kÕ giao diÖn...) Ng­êi kh¸c ®äc ch­¬ng tr×nh nguån cã thÓ hiÓu ®­îc kh«ng? Ghi chó cã th­êng xuyªn, liªn tôc kh«ng? (§Æt ra quy ®Þnh bao nhiªu dßng lÖnh ghi chó mét lÇn) Ghi chó cã râ rµng vµ chÝnh x¸c kh«ng? §äc ghi chó cã hiÓu ®­îc t¹i sao l¹i lµm nh­ thÕ ? TÊt c¶ nh÷ng t×nh huèng ®Æc biÖt, vµ c¸c lçi do cã c¸c ¶nh h­ëng liªn quan trong ch­¬ng tr×nh ®­îc ghi chó kh«ng? Môc ®Ých cña tõng qu¸ tr×nh ho¹t ®éng trong ch­¬ng tr×nh ®· ®­îc ghi chó ch­a? C¸c sù kiÖn liªn quan víi tõng qu¸ tr×nh ho¹t ®éng ®· ®­îc ghi chó ch­a? C¸c chøc n¨ng dïng chung ®· ®­îc ®ãng gãi thµnh gãi ch­a? §· ®­îc chuÈn ho¸ ch­a vµ th«ng b¸o cho mäi ng­êi ch­a? Nh÷ng ng­êi liªn quan ®Õn chøc n¨ng nµy ®· dïng ch­a hay viÕt thñ tôc kh¸c ? Tªn cña mçi thñ tôc/hµm/class cã nãi lªn thñ tôc/hµm/class ®ã lµm g× hay kh«ng? C¸c tham sè cã tªn dÔ hiÓu kh«ng? Nh¸nh chÝnh cña ch­¬ng tr×nh cã ph©n biÖt râ víi c¸c nh¸nh ngo¹i lÖ kh«ng? Thñ tôc/hµm/class cã dµi qu¸ kh«ng? cã thÓ lµm ®¬n gi¶n b»ng c¸ch t¸ch ra thµnh nh÷ng thñ tôc/hµm/class nhá h¬n kh«ng? Trang 1/2
  2. BM.PM.06.03 NBH: C¸c vÊn ®Ò ®­îc xem xÐt Cã Kh«ng Ghi chó Thñ tôc/hµm/class cã dµi qu¸ kh«ng? cã thÓ lµm ®¬n gi¶n b»ng c¸ch gi¶m sè ®iÓm rÏ nh¸nh ®i kh«ng? (§iÓm rÏ nh¸nh lµ c¸c ®iÓm trong ch­¬ng tr×nh mµ viÖc thùc hiÖn cã thÓ ®i theo nhiÒu nh¸nh kh¸c nhau, vÝ dô nh­ t¹i c¸c lÖnh if-, else-, and-, while-, vµ case-.) C¸c vßng lÆp lång nhau cã ®­îc gi¶m ®Õn møc Ýt nhÊt? BiÕn cã ®­îc ®Æt tªn tèt kh«ng? Code cã dÔ hiÓu vµ tr¸nh c¸c mÑo khi lËp tr×nh kh«ng? Cã sö dông lÖnh Goto kh«ng? 2 - NhËn xÐt 3 - QuyÕt ®Þnh [ ] - §¹t [ ] - Söa ®æi [ ] - Kh¸c Ng­êi thùc hiÖn Trang 2/2
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2