Bộ biến tần điều khiển tốc độ cho động cơ không đồng bộ

Chia sẻ: Hoang Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

1
1.381
lượt xem
504
download

Bộ biến tần điều khiển tốc độ cho động cơ không đồng bộ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Bộ biến tần điều khiển tốc độ cho động cơ không đồng bộ

 1. Altivar 21H Boä bieán taàn ñieàu khieån toác ñoä cho ñoäng cô khoâng ñoàng boä Höôùng daãn söû duïng 0,75 ... 30 kW (1 ... 40 HP) / 200 - 240 V 0,75 ... 30 kW (1 ... 40 HP) / 380 - 480 V UL Type 1 / IP20 Trang 1
 2. Trang 2
 3. Muïc luïc Trang Caùc thoâng tin quan troïng ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 Caùc böôùc chuaån bò -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 Caùc böôùc caøi ñaët boä bieán taàn -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 Caùc khuyeán caùo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30 Laép ñaët ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 Xaùc ñònh LED naïp tuï ñieän ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 Caùc khuyeán caùo ñaáu noái daây --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 Caùc ñaàu noái daây ñoäng löïc ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 34 Caùc ñaàu noái daây ñieàu khieån ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 Sô ñoà ñaáu noái daây --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 Module hieån thò tích hôïp saún --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40 Laäp trình -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41 Cheá ñoä hieäu chænh --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 43 Cheá ñoä giaùm saùt ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 46 Trang 3
 4. Caùc thoâng tin quan troïng LÖU YÙ Vui loøng ñoïc baûn höôùng daãn naøy vaø kieåm tra kyõ thieát bò ñeå laøm quen tröôùc khi thöïc hieän laép ñaët, vaän haønh hay baûo trì boä bieán taàn (BBT). Caùc thoâng ñieäp quan troïng döôùi ñaây coù theå xuaát hieän trong taøi lieäu naøy hay treân thieát bò. Nhöõng thoâng ñieäp naøy caûnh baùo caùc nguy hieåm coù theå coù hoaëc laøm roõ moät quy trình naøo ñoù. Kyù hieäu naøy caûnh baùo coù theå xaûy ra nguy hieåm veà ñieän cho ngöôøi thao taùc treân thieát bò neáu khoâng thöïc hieän ñuùng theo höôùng daãn cuûa nhaø saûn xuaát ñi keøm vôùi kyù hieäu naøy. Kyù hieäu naøy chæ thò caùc ruûi ro. Noù caûnh baùo caùc hö hoûng cô khí. Ngöôøi söû duïng phaûi kieåm tra caùc yeâu caàu ñi keøm vôùi kyù hieäu naøy ñeå traùnh laøm hö hoûng thieát bò. NGUY HIEÃM chæ thò moät tình huoáng nguy hieåm seõ daãn ñeán cheát ngöôøi, hay phaù hoûng thieát bò CAÛNH BAÙO chæ thò moät tình huoáng nguy hieåm coù theå daãn ñeán cheát ngöôøi, hay phaù hoûng thieát bò CAÛNH BAÙO chæ thò moät tình huoáng nguy hieåm coù theå daãn ñeán gaây thöông tích, hay phaù hoûng thieát bò LÖU YÙ QUAN TROÏNG Thieát bò ñieän chæ ñöôïc thao taùc bôûi ngöôøi ñaõ qua ñaøo taïo. Schneider Electric seõ khoâng chòu traùch nhieäm baát kyø haønh ñoäng naøo thöïc hieän khoâng ñuùng vôùi caùc höôùng daãn trong taøi lieäu naøy. Taøi lieäu naøy khoâng ñöôïc söû duïng laøm taøi lieäu höôùng daãn cho ngöôøi chöa coù kinh nghieäm. © 2005 Schneider Electric Trang 4
 5. Caùc böôùc chuaån bò Ñoïc vaø hieåu roõ caùc yeâu caàu naøy tröôùc khi thöïc hieän baát kyø thao taùc naøo treân BBT CAÙC RUÛI RO DO ÑIEÄN AÙP Ñoïc vaø hieåu roõ höôùng daãn naøy tröôùc khi laép ñaët hay vaän haønh BBT ATV21. Vieäc laép ñaët, söûa chöûa hay • baûo trì phaûi ñöôïc thöïc hieän bôûi ngöôøi ñaõ qua ñaøo taïo. Ngöôøi söû duïng phaûi tuaân theo caùc tieâu chuaån quoác teá veà baûo veä noái ñaát an toaøn cho taát caû caùc thieát bò. • • Nhieàu phaàn cuûa BBT naøy, bao goàm caû phaàn maïch in vaän haønh ôû ñieän aùp daây. KHOÂNG ÑÖÔÏC CHAÏM VAØO Chæ ñöôïc söû duïng caùc coâng cuï ñaõ ñöôïc caùch ñieän • KHOÂNG ñöôïc chaïm vaøo caùc linh kieän khoâng coù voû boïc hay caùc ñaàu baét vít coù ñieän aùp. • KHOÂNG ñöôïc noái taét hai ñaàu cöïc PA vaø PC hay noái taét DC bus qua tuï ñieän. • Laép ñaët vaø ñoùng taát caû caùc mieáng che neáu coù tröôùc khi caáp ñieän, khôûi ñoäng hay döøng BBT. • Tröôùc khi baûo trì BBT - Caùch ly vôùi nguoàn ñieän. - Ñaët moät bieån baùo "KHOÂNG ÑÖÔÏC ÑOÙNG ÑIEÄN" taïi khu vöïc caàn caùch ly. - Ñeå phaàn keåt noái ñieän ôû vò trí môû. • Caùch ly taát caû caùc nguoàn ñieän coù lieân quan ñeán BBT neáu coù tröôùc khi thöïc hieän vieäc baûo trì. Ñôïi cho ñeán khi ñeøn LED taét haún. Ñôïi 10 phuùt sau ñoù ñeå tuï ñieän xaû heát naêng löôïng tích luõy, thöïc hieän ño ñieän aùp treân DC bus theo höôùng daãn ôû trang 32 kieåm tra ñieän aùp naøy phaûi nhoû hôn 45V phoøng khi ñeøn LED khoâng chæ thò ñuùng coù ñieän aùp treân DC bus. Caùc sai soùt naøy coù theå daãn ñeán cheát ngöôøi hay laøm hö hoûng thieát bò. VAÄN HAØNH BBT KHOÂNG ÑUÙNG • Neáu BBT khoâng ñöôïc caáp ñieän trong moät thôøi gian daøi, ñieän dung cuûa tuï ñieän coù theå bò giaûm • Neáu khoâng söû duïng BBT trong thôøi gian quaù laâu, phaûi caáp ñieän laïi cho BBT toái thieåu 5 giôø sau moãi hai naêm ñeå ñaûm baûo tuï ñieän vaän haønh toát, sau ñoù kieåm tra vaän haønh. Nhaø saûn xuaát khuyeán caùo khoâng neân keát noái BBT tröôïc tieáp vaøo ñieän aùp daây. Neân taêng ñieän aùp leân töø töø baèng caùch söû duïng nguoàn AC ñieàu chænh ñöôïc Trang 5
 6. Caùc böôùc caøi ñaët BBT 1 Kieåm tra thuøng chöùa BBT: • Kieåm tra catalog ñi keøm ñuùng vôùi BBT ñaõ ñaët haøng. • Kieåm tra BBT sau khi laáy ra khoûi hoäp, xem coù bò hö hoûng do di chuyeån hay khoâng. 2 Kieåm tra ñieän aùp daây cuûa nguoàn ñieän • Kieåm tra ñieän aùp cung caáp phuø hôïp vôùi daõy ñieän aùp yeâu caàu cuûa BBT Caùc böôùc töø 1 ñeán 4 phaûi ñöôïc thöïc hieän caùch ly vôùi 3 Laép ñaët BBT (trang 31) nguoàn ñieän • Laép ñaët BBT theo ñuùng höôùng daãn trong taøi lieäu ñi keøm thieát bò • Laép ñaët caùc phuï kieän ñi keøm & caùc ngoaïi vi neáu coù 4 Laép daây vaøo BBT (trang 33). • Noái daây töø BBT vaøo moâ-tô, phaûi ñaûm baûo raèng caùc ñaàu noái ñöôïc ñaët vaøo ñuùng caáp ñieän aùp • Noái daây töø nguoàn vaøo BBT, phaûi ñaûm baûo raèng ñang ngaét nguoàn ñieän ñeå thao taùc • Noái daây phaàn ñieàu khieån • Noái daây phaàn tham chieáu toác ñoä 5 Baät ñieän cho BBT nhöng khoâng ñaët leänh chaïy. 6 Caøi ñaët menu AUF (trang 45). • Caøi ñaët daõy toác ñoä laøm vieäc cuûa BBT • Caøi ñaët baûo veä nhieät cho moâ-tô • Caøi ñaët laïi taàn soá laøm vieäc cuûa moâ-tô neáu khoâng phaûi laø 50 Hz. • Caøi ñaët laïi coâng suaát cuûa moâ-tô neáu khoâng töông thích vôùi coâng Tip: suaát cuûa BBT • Neáu coâng suaát cuûa BBT vaø moâ-tô khoâng töông thích, vui loøng • Thöïc hieän auto-tuning ñeå toái öu tham khaûo CD-ROM ñi keøm BBT hoùa vaän haønh cuûa BBT. 7 Khôûi ñoäng BBT Löu yù: Kieåm tra daây noái töông thích vôùi caáu hình cuûa BBT Trang 6
 7. Caùc khuyeán caùo Chuyeân chôû vaø löu tröõ Ñeå baûo veä BBT tröôùc khi laép ñaët, vieäc chuyeân chôû vaø löu tröõ BBT phaûi ñöôïc ñaët trong thuøng chöùa. Phaûi ñaûm baûo nhieät ñoä moâi tröôøng chung quanh BBT naèm trong giôùi haïn cho pheùp. HÖ HOÛNG ÑOÙNG GOÙI BBT Neáu thuøng chöùa bò hoûng, coù theå gaây nguy hieåm cho vieäc thaùo laép vaø chuyeân chôû. Phaûi luoân luoân kieåm tra beân ngoaøi BBT tröôùc khi thöïc hieän baát kyø thao taùc naøo, vì caùc hö hoûng naøy coù theå daãn ñeán cheát ngöôøi hay nguy hieåm cho thieát bò. HÖ HOÛNG BBT Khoâng ñöôïc laép ñaët hay vaän haønh baát kyø BBT coù daáu hieäu hö hoûng beân ngoaøi. Caùc hö hoûng naøy coù theå daãn ñeán cheát ngöôøi hay nguy hieåm cho thieát bò Di chuyeån vaøo vò trí laép ñaët Caùc BBT ALTIVAR 21 coù coâng suaát leân ñeán caáp ATV21HD18M3X vaø ATV21HD18N4 coù theå thaùo rôøi caùc moùc caåu hoã trôï di chuyeån ra khoûi voû boïc cuûa BBT. Vôùi caùc daõy coâng suaát lôùn hôn phaûi söû duïng moät caàn truïc, vaø moùc vaøo BBT taïi caùc moùc caåu. Nhöõng ruûi ro nhö ñöôïc moâ taû trong phaàn caûnh baùo döôùi ñaây phaûi ñöôïc löu yù. Caûnh baùo ÑIEÄN AÙP KHOÂNG TÖÔNG THÍCH Tröôùc khi caáp ñieän hay caøi ñaët BBT, phaûi ñaûm baûo raèng ñieän aùp cung caáp phaûi töông thích vôùi ñieän aùp daây yeâu caàu ñöôïc ghi treân nhaõn cuûa BBT. BBT coù theå bò hoûng neáu ñieän aùp nguoàn cung caáp khoâng töông thích vôùi trò soá naøy. Sai soùt naøy coù theå daãn ñeán gaây thöông tích cho ngöôøi hay laøm hö hoûng thieát bò Tröôùc khi thöïc hieän leänh chaïy hay ñang truy caäp vaøo moät menu hieän haønh naøo ñoù, phaûi ñaûm baûo raèng ngoõ vaøo logic gaùn leänh chaïy khoâng ñöôïc kích hoaït (ôû traïng thaùi 0) vì raèng tín hieäu naøy coù theå gaây ra khôûi ñoäng BBT baát ngôø. Sai soùt naøy coù theå daãn ñeán cheát ngöôøi hay laøm hö hoûng thieát bò Trang 7
 8. Laép ñaët BBT Caùc ñieàu kieän laép ñaët vaø nhieät ñoä moâi tröôøng Laép ñaët BBT ôû vò trí thaúng ñöùng vôùi goùc nghieâng khoâng quaù ±100 Khoâng ñöôïc laép ñaët BBT gaàn vôùi caùc thieát bò toûa nhieät Ñaët BBT treân beà maët thoâng thoaùng, ñeå ñaûm baûo khoâng khí coù theå luaân chuyeån laøm maùt töø döôùi leân treân BBT Khoaûng caùch phía tröôùc BBT toái thieåu khoaûng: 10mm (0.4 inch) Ñoái vôùi caáp baûo veä IP20, khuyeán caùo cho pheùp thaùo boû mieáng che phía treân cuûa BBT ñeå thoaùt nhieät nhö trình baøy trong hình phía döôùi ñaây. Thaùo rôøi mieáng che baûo veä Ví duï vôùi ATV21HU15M3X Ví duï vôùi ATV21HD22N4 Ba daïng laép ñaët ñöôïc khuyeán caùo Laép ñaët daïng A: Khoaûng troáng ôû moãi beân ≥ 50 mm (1.97 inch) , vôùi mieáng che baûo veä ñöôïc laép beân treân. Laép ñaët daïng B: Caùc BBT ñöôïc laép saùt vaøo nhau, vôùi mieáng che baûo veä beân treân ñöôïc thaùo ra (caáp baûo veä IP20). Laép ñaët daïng C: Khoaûng troáng ôû moãi beân ≥ 50 mm (1.97 inch) , vôùi mieáng che baûo veä beân treân ñöôïc thaùo ra. Trang 8
 9. Vôùi caùc daïng laép ñaët naøy, BBT coù theå laøm vieäc heát coâng suaát thieát keá khi nhieät ñoä moâi tröôøng leân ñeán 400C maø khoâng caàn giaûm caáp BBT ngay caû khi BBT ñang laøm vieäc vôùi taàn soá ñoùng caét maëc ñònh. Ñoái vôùi caùc nhieät ñoä moâi tröôøng khaùc, vieäc giaûm caáp BBT hay thay ñoåi taàn soá ñoùng caét coù theå ñöôïc aùp duïng (xin thao khaûo theâm catalog cuûa BBT) Xaùc ñònh LED naïp tuï ñieän Tröôùc khi laøm vieäc vôùi BBT phaûi ngöøng öùng duïng, ñôïi cho ñeán khi ñeøn LED taét haún, roài ño kieåm tra ñieän aùp treân DC bus. Thuû tuïc ño ñieän aùp DC bus NGUY HIEÅM DO ÑIEÄN AÙP Ñoïc vaø hieåu roõ caùc höôùng daãn ôû trang 28 tröôùc khi thöïc hieän thuû tuïc naøy Sai soùt naøy coù theå daãn ñeán cheát ngöôøi hay laøm hö hoûng thieát bò Ñieän aùp DC bus coù theå vöôït quaù 1000Vdc. Söû duïng que ño ñieän aùp khi thöïc hieän ño ñieän aùp naøy. Quy trình: 1. Caùch ly BBT vôùi nguoàn ñieän cung caáp 2. Ñôïi 10 phuùt ñeå tuï ñieän cuûa BBT xaû heát. 3. Ño ñieän aùp treân DC bus giöõa hai ñaàu cöïc PA/+ vaø PC/- ñeå kieåm tra ñieän aùp naøy ñaõ nhoû hôn 45Vdc hay chöa. 4. Neáu ñieän aùp DC treân tuï ñieän vaãn chöa xaû heát, vui loøng lieân heä vôùi ñaïi dieän cuûa Schneider Electric (khoâng ñöôïc söûa chöûa hay vaän haønh BBT) Trang 9
 10. Caùc khuyeán caùo ñaáu noái daây Phaàn ñoäng löïc BBT phaûi ñöôïc noái ñaát baûo veä. Ñeå tuaân theo quy ñònh veà doøng ñieän roø (>3.5mA), phaûi söû duïng daây noái ñaát coù tieát dieän toái thieåu 10mm2(AWG6) ñeå noái ñaát thieát bò NGUY HIEÅM DO ÑIEÄN AÙP Söû duïng sô ñoà noái ñaát nhö trình baøy trong hình döôùi ñaây. Panel laép BBT phaûi ñöôïc noái ñaát hoaøn toaøn tröôùc khi caáp ñieän vaøo cho BBT Sai soùt naøy coù theå daãn ñeán cheát ngöôøi hay laøm hö hoûng thieát bò • Kieåm tra ñieän trôû cuûa noái ñaát baûo veä phaûi nhoû hôn hoaëc baèng 1ohm. • Neáu coù nhieàu BBT ñöôïc keát noái vaøo cuøng moät ñieåm noái ñaát, ñaàu noái ñaát tieáp xuùc cuûa caùc BBT phaûi ñöôïc laép ñoái dieän nhau. LAÉP DAÂY KHOÂNG ÑUÙNG • BBT ATV21 seõ bò hö neáu caáp nguoàn vaøo caùc terminal ngoõ ra (U/T1, V/T2, W/T3). • Kieåm tra kyõ phaàn ñaáu noái daây ñoäng löïc cho ATV21 tröôùc khi thöïc hieän caáp nguoàn. • Neáu duøng ATV21 ñeå thay theá moät BBT khaùc, phaûi kieåm tra kyõ taát caû daây noái vaøo ATV21 phaûi ñuùng theo caùc höôùng daãn trong taøi lieäu naøy Sai soùt naøy coù theå daãn ñeán cheát ngöôøi hay laøm hö hoûng thieát bò Khi laép ñaët thieát bò choáng doøng roø cho cho nguoàn ñieän cung caáp, caàn söû duïng thieát bò loaïi A cho BBT moät pha vaø thieát bò loaïi B cho BBT ba pha. Choïn model phuø hôïp coù caùc tính naêng sau ñaây: • Chöùc naêng loïc doøng ñieän HF • Phaûi coù thôøi gian treå ñeå ngaên caét nguoàn ñieän do doøng ñieän roø bôûi caùc ñieän dung kyù sinh taïi thôøi ñieåm töùc thôøi sau khi caáp nguoàn. Neáu laép ñaët nhieàu BBT, neân laép cho moãi BBT moät thieát bò choáng doøng ñieän roø. BAÛO VEÄ QUAÙ DOØNG ÑIEÄN KHOÂNG PHUØ HÔÏP • Thieát bò baûo veä quaù doøng ñieän phaûi coù khaû naêng phoái hôïp baûo veä. • Khuyeán caùo cuûa nhaø saûn xuaát laø duøng caàu chì vôùi thoâng soá ghi treân nhaõn cuûa BBT ñeå baûo veä ngaén maïch cho BBT. • Khoâng ñöôïc keát noái BBT vaøo moät nhaùnh nguoàn coù khaû naêng caét ngaén maïch khoâng ñöôïc chæ ñònh treân nhaõn cuûa BBT. Sai soùt naøy coù theå daãn ñeán cheát ngöôøi hay laøm hö hoûng thieát bò Trang 10
 11. Caùc ñaàu noái daây ñoäng löïc Ñaáu daây vaøo caùc terminal Môû mieáng che caùc terminal nhö moâ taû döôùi ñaây. Ví ñuï vôùi ATV21HU15N4 Ví duï vôùi ATV21HD22N4 Chöùc naêng cuûa caùc terminal ñoäng löïc Terminal Chöùc naêng Ñaàu noái ñaát baûo veä Ñaàu noái caáp nguoàn ñieän cho BBT R/L1 – S/L2 – T/L3 Ñaàu noái ngoõ ra ñeán moâ-tô U/T1 – V/T2 – W/T3 PO Khoâng söû duïng PA/+ Cöïc “+” cuûa DC bus PB Khoâng söû duïng PC/- Cöïc “-“ cuûa DC bus Caùc ñaàu noái PO, PA/+, PB, vaø PC/- chæ coù theå ñöôïc duøng ñeå ño ñieän aùp treân DC bus. Ñaëc tính kyõ thuaät cuûa caùc terminal ñoäng löïc Trang 11
 12. Caùc ñaàu noái daây ñieàu khieån Card ñieàu khieån gioáng nhau cho caùc BBT coù coâng suaát khaùc nhau Caøi ñaët maëc ñònh cuûa nhaø saûn xuaát. Kích thöôùc daây toái ña: 2.5 mm²/AWG 14 Löïc sieát: 0.6 Nm (5.3 lb.in) LAÉP DAÂY ÑIEÀU KHIEÅN KHOÂNG ÑUÙNG Caùc ngoõ vaøo logic ñieàu khieån ñöôïc caøi ñaët maëc ñònh ôû cheá ñoä “source”. Vui loøng kieåm tra kyõ höôùng daãn laép ñaët BBT ATV21 tröôùc khi thöïc hieän thay ñoåi vò trí cuûa coâng taéc naøy. Sai soùt naøy coù theå daãn ñeán cheát ngöôøi hay laøm hö hoûng thieát bò Trang 12
 13. Caùc ñaàu noái daây ñieàu khieån Ñaëc tính kyõ thuaät cuûa caùc ñaàu noái daây ñieàu khieån Ñaàu noái Chöùc naêng Ñaëc tính kyõ thuaät Ngoõ vaøo caáp nguoàn Ngoõ vaøo cho nguoàn ñieän töø beân ngoaøi +24V, cung caáp cho caùc ngoõ vaøo ñieàu khieån logic. Ñieän aùp cöïc ñaïi cho PLC töø beân ngoaøi pheùp laø 50V Nguoàn ñieän beân Coù baûo veä quaù taûi vaø ngaén maïch. P24 trong BBT Nguoàn ñieän 24VDC (min. 21V, max. 27V), doøng ñieän cöïc ñaïi 200mA Common DC 0V, common (2 ñaàu noái) Caùc ngoõ ra caøi ñaët Laø ngoõ ra rô-le goàm moät ñieåm chung noái vôùi, moät tieáp ñieåm N/O vaø moät tieáp ñieåm N/C Khaû naêng laøm vieäc toái thieåu: 3mA vôùi ñieän aùp 24Vdc rô-le Khaû naêng laøm vieäc toái ña: FLA, FLB, • Ñoái vôùi taûi ñieän trôû (cosþ= 1): 5A vôùi ñieän aùp 50Vac, hay 30Vdc FLC • Ñoái vôùi taûi ñieän caûm (cosþ= 0.4 vaø L/R=7ms): 2A vôùi ñieän aùp 50Vac, hay 30Vdc Thôøi gian ñaùp öùng cöïc ñaïi: 7ms±0.5ms Tuoåi thoï veà ñieän: 100.000 laàn thao taùc. Laø ngoõ ra rô-le traïng thaùi N/O Khaû naêng laøm vieäc toái thieåu: 3mA vôùi ñieän aùp 24Vdc Khaû naêng laøm vieäc toái ña: RY, RC • Ñoái vôùi taûi ñieän trôû (cosþ= 1): 5A vôùi ñieän aùp 50Vac, hay 30Vdc • Ñoái vôùi taûi ñieän caûm (cosþ= 0.4 vaø L/R=7ms): 2A vôùi ñieän aùp 50Vac, hay 30Vdc Thôøi gian ñaùp öùng cöïc ñaïi: 7ms±0.5ms Tuoåi thoï veà ñieän: 100.000 laàn thao taùc. Caùc ngoõ vaøo ñieàu 3 ngoõ vaøo logic laäp trình, ñieän aùp 24Vdc, töông thích vôùi möùc 1 PLC, tieâu chuaån IEC 65A-68 Trôû khaùng: 3.5 kΩ khieån logic F Ñieän aùp cöïc ñaïi: 30V R Thôøi gian laáy maãu cöïc ñaïi: 2ms±0.5ms Cho pheùp caøi ñaët ña chöùc naêng treân moät ngoõ vaøo logic RES Möùc tích cöïc döông (Source): traïng thaùi 0 neáu ≤5V hay khoâng noái daây, traïng thaùi 1 neáu ≥11V Möùc tích cöïc aâm (Sink): traïng thaùi 0 neáu ≥16V, traïng thaùi 1 neáu ≤10V hay khoâng noái daây Ngoõ ra analog Laø moät ngoõ ra analog doøng ñieän, coù theå caøi ñaët thaønh ngoõ ra ñieän aùp ñaïng ñoùng caét • Ngoõ ra analog ñieän aùp 0-10Vdc, trôû khaùng taûi cöïc tieåu 470 Ω • Ngoõ ra analog doøng ñieän X-Y mA baèng caùch laäp trình X vaø Y töø 0 ñeán 20mA, trôû khaùng taûi cöïc ñaïi 500 Ω FM Thôøi gian laáy maãu cöïc ñaïi: 2ms±0.5ms Ñoä phaân giaûi: 10 bits Caáp chính xaùc: ±1% vôùi nhieät ñoä xaáp xæ 600C Ñoä tuyeán tính: ±2% Nguoàn ñieän beân Coù baûo veä quaù taûi vaø ngaén maïch. PP trong BBT • 10.5Vdc±5% cung caáp cho bieán trôû tham chieáu (1-10 kΩ), doøng ñieän cöïc ñaïi 10mA Ngoõ vaøo analog Laø moät ngoõ vaøo analog doøng ñieän, coù theå caøi ñaët thaønh ngoõ vaøo ñieän aùp ñaïng ñoùng caét • Ñieän aùp ngoõ vaøo analog 0-10Vdc, trôû khaùng 30 kΩ (ñieän aùp cho pheùp cöïc ñaïi 24V) • Ngoõ vaøo analog doøng ñieän X-Y mA baèng caùch laäp trình X vaø Y töø 0 ñeán 20mA, trôû khaùng cöïc ñaïi 242 Ω Thôøi gian laáy maãu cöïc ñaïi: 2ms±0.5ms VIA Ñoä phaân giaûi: 11 bits Caáp chính xaùc: ±0.6% vôùi nhieät ñoä xaáp xæ 600C Ñoä tuyeán tính: ±0.15% cuûa giaù trò cöïc ñaïi Ngoõ vaøo analog naøy coù theå ñöôïc caøi ñaët thaønh ngoõ vaøo logic, xem CD-ROM ñi keøm BBT Laø moät ngoõ vaøo analog ñieän aùp, coù theå caøi ñaët thaønh ngoõ vaøo doøng ñieän hay ñaàu doø nhieät ñoä PTC Chöùc naêng ngoõ vaøo ñieän aùp: • Ñieän aùp ngoõ vaøo analog 0-10Vdc, trôû khaùng 30 kΩ (ñieän aùp cho pheùp cöïc ñaïi 24V) • Thôøi gian laáy maãu cöïc ñaïi: 2ms±0.5ms • Ñoä phaân giaûi: 11 bits • Caáp chính xaùc: ±0.6% vôùi nhieät ñoä xaáp xæ 600C VIB • Ñoä tuyeán tính: ±0.15% cuûa giaù trò cöïc ñaïi Chöùc naêng ñaàu doø PTC: • Coù theå maéc noái tieáp ñöôïc toái ña 6 probes • Trò soá danh ñònh < 1.5 kΩ • Ñieän trôû ngaét 3 kΩ, giaù trò reset 1.8 kΩ • Baûo veä ngaén maïch < 50 Ω Trang 13
 14. Sô ñoà ñaáu noái daây Nguoàn ñieäân 3-pha Coâng taéc (maëc ñònh) Choïn daïng ñieän aùp/doøng ñieän cho Choïn möùc tích caùc I/O analog (FM vaø VIA) cöïc logic Löu yù: Taát caû caùc terminal noái daây ñöôïc laép ôû phía döôùi cuûa BBT. Phaûi laép ñaët thieát bò choáng nhieãu cho taát caû caùc maïch ñieän coù tính chaát caûm khaùng ñöôïc keát noái vaøo cuøng moät heä thoáng ñieän vôùi BBT nhö caùc maïch ñieàu khieån rô-le, coâng taéc tô, van ñieän töø, ñeøn huyønh quang, ..v.v. Caùc thieát bò coù theå duøng ñi keøm vôùi BBT Altivar: xem theâm catalog cuûa BBT Chöùc naêng maëc ñònh cuûa caùc ñaàu noái daây Rô-le, maát kích hoaït khi baùo loãi, hoaëc baùo maát nguoàn ñieän cung caáp FLA-FLB-FLC Rô-le, kích hoaït khi toác ñoä baèng hoaëc thaáp hôn giôùi haïn toác ñoä thaáp (LL) RY-RC Ñieàu khieån chaïy theo chieàu thuaän (ñieàu khieån 2-daây) F Chaïy vôùi toác ñoä caøi ñaët tröôùc R Xoùa loãi (reset) RES Tham chieáu toác ñoä 0-10V VIA Khoâng gaùn chöùc naêng VIB Taàn soá ngoõ ra FM Trang 14
 15. Sô ñoà ñaáu noái daây Caùc sô ñoà noái daây maãu ñöôïc khuyeán caùo söû duïng Caùc ngoõ vaøo logic töông öùng vôùi vò trí cuûa coâng taéc choïn möùc logic tích cöïc Vò trí "Source" Vò trí "Sink" Vò trí "PLC" vôùi ngoõ ra transitor Ngoõ vaøo analog ñieän aùp + 10V töø beân ngoaøi Trang 15
 16. Sô ñoà ñaáu noái daây Ñaáu noái daây ñuùng theo theo yeâu caàu cuûa tieâu chuaån IEC Nguyeân lyù • Phaûi thöïc hieän noái ñaát BBT, moâ-tô vaø voû boïc cuûa caùp ñieän • Söû duïng caùp ñieän coù voû boïc ñeå noái ñaát ôû hai ñaàu caùp taïi moâ-tô vaø taïi BBT. Coù theå söû duïng oáng kim loaïi nhö laø moät phaàn cuûa voû boïc ñeå thöïc hieän noái ñaát doïc theo ñöôøng daây • Phaûi ñaûm baûo caùch ly tuyeät ñoái giöõa caùp nguoàn ñieän cung caáp vaøo BBT vaø caùp keát noái ñeán moâ-tô. Sô ñoà laép ñaët cho caùc BBT ATV 21H°°°M3X vaø ATV 21H°°°N4 1 Mieáng theùp ñöôïc laép vaøo BBT (phuïc vuï noái ñaát) 2 Boä bieán taàn UL Type 1/IP 20 3 Caùp nguoàn ñieän cung caáp, khoâng coù boïc nhieãu 4 Caùp noái vaøo caùc ngoõ ra rô-le baùo loãi, khoâng coù boïc nhieãu. 5 Keïp duøng cho noái ñaát voû boïc nhieãu cuûa caùc sôïi caùp 6 vaø 7 ñaët caøng gaàn BBT caøng toát: - Thaùo voû boïc beân ngoaøi cuûa caùp ñeå loøi ra voû boïc nhieãu. - Gaén chaët caùp vaøo mieáng kim loaïi 1 baèng caùch sieát chaët vít treân keïp Phaàn voû boïc nhieãu phaûi ñöôïc sieát chaët ñeå tieáp xuùc toát vôùi mieáng kim loaïi 6 Caùp keát noái ñeán moâ-tô, coù boïc nhieãu 7 Caùp keát noái vaøo maïch ñieàu khieån coù boïc nhieãu Vôùi caùc öùng duïng caàn nhieàu daây daãn, neân söû duïng caùp coù tieát dieän nhoû (0.5mm2) Ñoái vôùi caùc sôïi caùp 6 vaø 7, phaàn voû boïc nhieãu phaûi ñöôïc noái ñaát ôû caû hai ñaàu caùp. Caùc boïc nhieãu phaûi lieân tuïc, vaø khi keát noái phaûi coù caàu ñaáu ñaët trong hoäp kim loaïi choáng nhieãu ñieän töø EMC 8 Vít noái ñaát. Söû duïng vít naøy ñeå giöõ chaët caùp keát noái ñeán moâ-tô treân BBT ñoái vôùi caùc BBT coù coâng suaát nhoû hôn khi khoâng theå gaén tröïc tieáp vaøo boä taûn nhieät ñöôïc Löu yù: Phaàn trang bò noái ñaát ñaúng theá HF giöõa BBT, moâ-tô vaø voû boïc nhieãu cuûa caùp khoâng thay theá cho daây PE (daây vaøng soïc xanh) ñöôïc gaén vaøo caùc terminal töông öùng treân töøng thieát bò. Neáu söû duïng theâm boä loïc nhieãu ñieän töø EMC, noù phaûi ñöôïc laép beân döôùi BBT vaø keát noái tröïc tieáp vaøo nguoàn ñieän cung caáp thoâng qua moät daây caùp choáng nhieãu. Noái vôùi daây 3 cuûa BBT ñeå thieát laäp thaønh boä loïc nhieãu beân ngoaøi. Module hieån thò tích hôïp saún Trang 16
 17. Moâ taû maøn hình hieån thò tích hôïp saún treân BBT Caùc LED chæ thò vaø phím caøi ñaët laép treân maøn hình hieån thò ñöôïc moâ taû nhö hình döôùi ñaây. LED/Key Ñaëc tính kyõ thuaät 1 Ñeøn LED RUN hieån thò Ñeøn naøy saùng khi leänh chaïy ñöôïc kích hoaït & nhaáp nhaùy khi coù tham chieáu toác ñoä 2 Ñeøn LED PRG hieån thò Ñeøn naøy saùng khi ñang ôû cheá ñoä laäp trình (AUF … GrU) 3 Ñeøn LED MON hieån thò Ñeøn naøy saùng khi ñang ôû cheá ñoä giaùm saùt (monitoring) 4 Hieån thò kyù töï Hieån thò 4 soá döôùi daïng LED 7 ñoaïn 5 Ñeøn LED ñôn vò hieån thò Giaù trò soá hieån thò ñöôïc tính baèng Hz hay % 6 Caùc phím muõi teân, taêng giaûm Tuøy theo cheá ñoä: • Chuyeån caùc menu • Thay ñoåi trò soá • Thay ñoåi tham chieáu toác ñoä, khi ôû cheá ñoä ñieàu khieån taïi choã 7 Ñeøn LED muõi teân Ñeøn naøy saùng khi phím muõi teân laøm thay ñoåi tham chieáu toác ñoä 8 Ñeøn LED ñieàu khieån taïi choã Thoâng baùo cheá ñoä ñieàu khieån tröïc tieáp hay ñieàu khieån töø xa 9 Ñeøn LED MODE Choïn cheá ñoä: • Cheá ñoä hieån thò maëc ñònh • Cheá ñoä hieäu chænh • Cheá ñoä giaùm saùt Cuõng coù theå ñöôïc duøng ñeå di chuyeån veà menu tröôùc ñoù 10 Phím baám Loc/Rem Duøng ñeå chuyeån cheá ñoä ñieàu khieån tröïc tieáp hay ñieàu khieån töø xa 11 ENT Enter, xaùc nhaän leänh 12 RUN LED Ñeøn naøy saùng khi BBT ñang thöïc hieän leänh chaïy ôû cheá ñoä “command” taïi choã 13 RUN Phím ñieàu khieån leänh chaïy taïi choã 14 STOP Phím döøng/reset khi coù xaûy ra söï coá loãi. Laäp trình Trang 17
 18. Truy caäp vaøo caùc cheá ñoä laäp trình. Söû duïng phím baám “MODE” Mode hieån thò maëc ñònh Kích hoaït khi baät nguoàn BBT • Hieån thò lieân tuïc caùc thoâng soá cuûa BBT (doøng ñieän, toác ñoä, ..v.v.), baùo loãi. • Mode hieäu chænh Cheá ñoä naøy duøng ñeå hieäu chænh caùc thoâng soá cuûa BBT • Mode giaùm saùt Cheá ñoä naøy duøng ñeå ñieàu khieån taàn soá caøi ñaët, doøng ñieän, ñieän aùp ngoõ ra vaø caùc thoâng tin ñeán töø • caùc ñaàu noái daây terminal. Löu yù: caùc thoâng tin chi tieát ñöôïc trình baøy roõ trong CD-ROM, ñöôïc cung caáp keøm vôùi BBT. Truy caäp vaøo caùc menu Ví duï ôû cheá ñoä hieäu chænh: Löu yù: Nhaán phím baám “MODE” ñeå quay laïi caáp tröôùc ñoù; Laäp trình Trang 18
 19. Truy caäp vaøo caùc cheá ñoä laäp trình. Ví duï: Quick menu Xaùc ñònh giaù trò Löu yù: nhaán phím "MODE" ñeå quay laïi menu tröôùc ñoù. Ví duï: • Töø 9.9 ñeán dEC • Töø dEC ñeán AUF Cheá ñoä hieäu chænh Trang 19
 20. Moâ taû caùc menu Sô ñoà döôùi ñaây moâ taû caùc menu khaùc nhau coù theå ñöôïc truy caäp töø menu AUF Menu AUF: Laø menu khôûi ñoäng nhanh, cho pheùp truy caäp vaøo caùc thoâng soá cuûa öùng duïng hieän haønh vaø gaàn nhö chöùa ñuû caùc thoâng tin cho caùc öùng duïng chính yeáu cuûa BBT Menu AUH: Cho pheùp truy caäp 5 thoâng soá hieäu chænh gaàn nhaát, theo thöù töï ngöôïc (thoâng soá hieäu chænh sau cuøng seõ xuaát hieän ñaàu tieân) Xem theâm chi tieát trong CD-ROM ñöôïc cung caáp keøm theo BBT Cheá ñoä hieäu chænh Trang 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản