intTypePromotion=1

Bộ đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Toán lớp 12 - THPT Hùng Vương (có đáp án)

Chia sẻ: Ocmo999 Ocmo999 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
13
lượt xem
0
download

Bộ đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Toán lớp 12 - THPT Hùng Vương (có đáp án)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các bạn cùng tham khảo Bộ đề kiểm tra 1 tiết HK2 lớp 12 môn Toán - THPT Hùng Vương (có đáp án) tư liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập lại kiến thức đã học, có cơ hội đánh giá lại năng lực của mình trước kỳ kiểm tra sắp tới. Chúc các bạn thành công.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Toán lớp 12 - THPT Hùng Vương (có đáp án)

  1. SỞ GD & ĐT BÌNH THUẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TRƢỜNG THPT HÙNG VƢƠNG MÔN : ĐẠI SỐ & GIẢI TÍCH 12(BÀI SỐ 4) ĐỀ SỐ 1 Bài 1: ( 2 điểm )Tìm phần thực và phần ảo của số phức sau: 3  5i z   5  2i  3  i  1  4i Bài 2: ( 2 điểm )Xác định tập hợp các điểm trong mặt phẳng phức biểu diễn các số phức z thỏa mãn hệ thức 2 z  1  z  z  2 Bài 3: ( 2 điểm ) Tìm tập hợp các số phức z thỏa điều kiện z 2  z  0 Bài 4: ( 2 điểm) Giải phƣơng trình 2 z 2  4 z  3  0 trên tập số phức Bài 5: ( 2 điểm) Chứng minh rằng với mọi số phức z1, z2 ta có: z z a ) 1  1 , z1 z2  z1 z2 z2 z2 b) z1  z2  z1  z2 Áp dụng chứng minh: Nếu 3 số phức x, y, z cùng có môđun bằng 1 thì x  y  z  xy  yz  xz HẾT SỞ GD & ĐT BÌNH THUẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TRƢỜNG THPT HÙNG VƢƠNG MÔN : ĐẠI SỐ & GIẢI TÍCH 12(BÀI SỐ 4) ĐỀ SỐ 2 Bài 1: ( 2 điểm )Tìm phần thực và phần ảo của số phức sau: 4  3i z   5  4i  5  i  1  3i Bài 2: ( 2 điểm )Xác định tập hợp tập hợp các điểm trong mặt phẳng phức biểu diễn các số phức z thỏa mãn hệ thức 2 z  i  z  z  2i Bài 3: ( 2 điểm ) Tìm tập hợp các số phức z thỏa điều kiện z 2  8i  0 Bài 4: ( 2 điểm) Giải phƣơng trình 3z 2  4 z  2  0 trên tập số phức Bài 5: ( 2 điểm) Chứng minh rằng với mọi số phức z1, z2 ta có: z z a ) 1  1 , z1 z2  z1 z2 z2 z2 b) z1  z2  z1  z2 Áp dụng chứng minh: Nếu 3 số phức x, y, z cùng có môđun bằng 1 thì x  y  z  xy  yz  xz HẾT
  2. SỞ GD & ĐT BÌNH THUẬN ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TRƢỜNG THPT HÙNG VƢƠNG MÔN : ĐẠI SỐ & GIẢI TÍCH 12(BÀI SỐ2) ĐỀ SỐ 1 NỘI DUNG BIỂU ĐIỂM Bài 1: ( 2 điểm )Tìm phần thực và phần ảo của số phúc sau: 3  5i z   5  2i  3  i  0.5+0.5 1  4i  3  5i 1  4i   15  2  5i  6i    1  16 0.25+0.25  1  i   17  i   18 0.5 Bài 2: Đặt z  x  yi  x, y  R  . Ta có 0.25 2 z 1  z  z  2  2 x  yi  1  x  yi  x  yi  2 0.25 0.25  2 x  1  yi  2  2 yi 2  x  1  y2  4  4 y2 2 0.5  x  2x  0 2 0.25 x  0  0.25 x  2 Vậy tập hợp các điểm cần tìm là 2 đƣờng thẳng x  0, x  2 0.25 Bài 3: ( 2 điểm ) Tìm tập hợp các số phức z thỏa điều kiện z 2  z  0 Đặt z  x  yi  x, y   . Ta có 0.25 z  z  0   x  yi   x  y  0 2 2 2 2 0.25  x  y  x  y  2 xyi  0 2 2 2 2 0.25  x 2  y 2  x 2  y 2  0  2 xy  0 0.25+0.25  x  0, y  0   x  0, y  1 0.25+0.25  x  0, y  1 Vậy z = 0 hoặc z  i hoặc z  i 0.25 Bài 4: ( 2 điểm) Giải phƣơng trình 2 z 2  4 z  3  0 trên tập số phức  '  4  6  2  2i 2 0.5+0.5 2i 2 2i 2 Phƣơng trình có 2 nghiệm là : z1  , z2  0.5+0.5 2 2
  3. Bài 5: ( 2 điểm) Chứng minh rằng: Với mọi số phức z1, z2 ta có z z a ) 1  1 , z1 z2  z1 z2 0.25+0.25 z2 z2 b) z1  z2  z1  z2 0.25 Áp dụng chứng minh: Nếu 3 số phức x, y, z cùng có môđun bằng 1 thì x  y  z  xy  yz  xz 1 1 1 1 1 1 x y z xy  yz  xz  xyz      xyz    2  2  2 0.25+0.25+0.25 x y z x y z x y z  x y z  x y z  x y z 0.25+0.25 ĐỀ SỐ 2 NỘI DUNG BIỂU ĐIỂM Bài 1: ( 2 điểm )Tìm phần thực và phần ảo của số phúc sau: 4  3i z   5  4i  5  i  1  3i 4  3i z   5  4i  5  i  0.5+0.5 1  3i  4  3i 1  3i   25  4  5i  20i    1 9 0.25+0.25 1 3    i   29  15i  0.5 2 2 59 27   i 2 2 Bài 2: ( 2 điểm )Xác định tập hợp tập hợp các điểm trong mặt phẳng phức biểu diễn các số phức z thỏa mãn hệ thức 2 z  i  z  z  2i Đặt z  x  yi  x, y  R  . Ta có 0.25 2 z  i  z  z  2i  2 x  yi  i  x  yi  x  yi  2i 0.25 0.25  2 x   y  1 i  2 x  2i  2 x 2   y  1  4 x 2  4 2 0.5  y  2y  0 2 0.25 y  0  0.25 y  2 Vậy tập hợp các điểm cần tìm là 2 đƣờng thẳng y = 0 hoặc y = 2 0.25 Bài 3: ( 2 điểm ) Tìm tập hợp các số phức z thỏa điều kiện z 2  3i  0 Đặt z  x  yi  x, y  R  . Ta có 0.25
  4. z 2  3i  0   x  yi   8i  0 2 0.25  x 2  y 2   2 xy  8  i  0  x2  y 2  0 0.25  2 xy  8  0 0.5  x  2 x  2  hoaë c 0.25+0.25 y  2  y  2 Vậy z  2  2i hoặc z  2  2i 0.25 Bài 4: ( 2 điểm) Giải phƣơng trình 3z  4 z  2  0 trên tập số phức 2  '  4  6  2  2i 2 0.5+0.5 2i 2 2i 2 Phƣơng trình có 2 nghiệm là : z1  , z2  0.5+0.5 3 3 MA TR N ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH CH NG III - IV KHỐI 12 I. N i dung iểm tr 1. iến thức: - Nhận d ng và vận d ng ph p toán số phức tìm phần thực và phần ảo số phức. - Giải phƣơng trình trong tập số phức. - Tìm tập hợp điểm trong mặt phẳng phức. 2. ức độ tƣ duy: Nội dung đề kiểm tra có t nh ch t ph n lo i cao  Học sinh Tb làm đƣợc 5 điểm. Học sinh khá làm đƣợc 7 điểm  Học sinh giỏi làm đƣợc điểm. Xu t x c làm đƣợc 10 điểm 3. n ng: iểm tra k n ng nhận d ng t nh toán và trình bày của học sinh 4. Thái độ: yêu cầu nghiêm túc, tôn trọng môn học và cầu thị của học sinh. II. M tr n đề iểm tra M tr n nh n thức: Chủ đề cần đánh giá Tầm quan trọng ức độ nhận Tổng điểm Theo thang điểm của T N thức của T N 10 Ph p t nh số phức 45 2 90 3,5 Giải phƣơng trình 40 3 120 4,5 Tập hợp điểm trong 15 4 60 20 mf phức 100% 270 10
  5. M tr n đề dự trên m tr n nh n thức ức độ nhận thức – Số điệm tƣơng ứng Chủ đề cần đánh Vd và những khả Tổng số điểm theo Nhận biết Thông hiểu giá n ng cao hơn thang điểm 10 TL TL TL Ph p t nh số phức 1,4 1,4 0,7 3,5 Giải phƣơng trình 1,8 1,8 0,9 4,5 Tập hợp điểm 0,8 0,8 0,4 2,0 trong mf phức Tỉ lệ % 40 40 20 M tr n đề s u hi chỉnh sử Mức đ nh n thức – Hình thức câu hỏi Chủ đề cần Tổng số câu hỏi, 1 2 3 4 đánh giá tổng số điểm TL TL TL TL Phép tính số 1 1 2 phức 2 1,5 3,5 Giải phương 1 1 2 trình 2 2,5 4,5 T p hợp điểm 1 1 trong mf phức 2 2 Tỉ lệ % 40% 40% 20%
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2