BỘ ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG MÔN SINH HỌC NĂM 2011 ĐỀ 3

Chia sẻ: Nguyễn Tuyết | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
62
lượt xem
10
download

BỘ ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG MÔN SINH HỌC NĂM 2011 ĐỀ 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bộ đề ôn thi đại học, cao đẳng môn sinh học năm 2011 đề 3', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BỘ ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG MÔN SINH HỌC NĂM 2011 ĐỀ 3

 1. BỘ ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2011 ĐỀ 3 001: Đậu Hà lan có 2n = 14. Hợp tử của đậu Hà lan được tạo thành nhân đôi bình thường 2 đợt, môi trường đã cung cấp nguyên liệu tương đương 84 nhiễm sắc thể đơn. Hợp tử trên là thể đột biến nào sau đây? A Thể tứ bội B. Thể tam bội C. Thể 1 D. Thể 3 nhiễm nhiễm 002: Ở 1 loài, hợp tử bình thường nguyên phân 3 lần không xảy ra đột biến, số nhiễm sắc thể chứa trong các tế bào con bằng 624. Có 1 tế bào sinh dưỡng của loài trên chứa 77 nhiễm sắc thể. Cơ thể mang tế bào sinh dưỡng đó có thể là: A. Thể đa bội chẵn B. Thể đa bội lẻ C Thể 1 nhiễm D. Thể 3 nhiễm 003: Gen M nằm trên NST giới tính X của người qui định nhìn màu bình thường, alen lặn tương phản qui định bệnh
 2. mù màu. Bố và mẹ đều là thể lưỡng bội và nhìn màu bình thường. Họ sinh được đứa con mang kiểu gen XO và biểu hiện kiểu hình mù màu. Kết luận nào sau đây đúng? A. Đứa con sinh ra là con trai. B Đột biến dị bội thể đã xảy ra trong quá trình giảm phân của bố. C. Kiểu gen của mẹ là XMXM. D. Kiểu gen của bố là XMXmY. 004: Gen phân mảnh có A. có vùng mã hoá liên tục. B. chỉ có exôn. C vùng mã hoá không liên tục. D. chỉ có đoạn intrôn. 005: Điều kiện nghiệm đúng đặc chưng của qui luật phân li là A. P thuần chủng về cặp tính trạng tương phản . B. Tính trạng do một gen qui định, gen trội át hoàn toàn gen lặn . C. số lượng cá thể con lai phải lớn . D. F2 đồng tính .
 3. 006: Hậu quả của dạng đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể là : A. góp phần tăng cường sự sai khác giữa các nhiễm sắc thể trương ứng trong các nòi thuộc cùng một loài . B. gây chết hoặc giảm sức sống . C. làm mất khả năng sinh sản . D. làm tăng hoặc giảm cường độ biểu hiện của tính trạng . 007: Chọn giống động vật bằng công nghệ gen có ưu thế hơn so với tạo giống bằng các biện pháp thông thường là A. Nhanh, hiệu quả hơn . B. Giống mới có năng suất và chất lượng cao . C. Có thể sản xuất ra thuốc chữa bệnh cho con người . D. Tất cả . 008: Điểm khó khăn trong việc nghiên cứu di truyền ở người không phải là do : A. số lượng người trong một quần thể ít . B. số lượng trong bộ nhiễm sắc thể nhiều, kích thước nhỏ, ít sai khác về hình dạng và kích thước C. người sinh sản chậm, đẻ ít con .
 4. D. nguyên nhân xã hội, đạo đức (không thể thực hiện các thí nghiệm lai hoặc gây đột biến như đối với động, thực vật) . 009: Đặc trưng di truyền của một quần thể giao phối được thể hiện ở A. số lượng cá thể và mật độ cá thể. B. số loại kiểu hình khác nhau trong quần thể. C. nhóm tuổi và tỉ lệ giới tính của quần thể. D. tần số alen và tần số kiểu gen. 010: Phát biểu đúng khi nói về mức phản ứng là A. mức phản ứng không do kiểu gen qui định. B. mỗi gen trong kiểu gen có mức phản ứng riêng. C. các gen trong một kiểu gen chắc chắn sẽ có mức phản ứng như nhau. D. tính trạng số lượng có mức phản ứng hẹp, tính trạng chất lượng có mức phản ứng rộng. 011: Điều kiện nghiệm đúng cho qui luật phân li độc lập là
 5. A. các cặp alen qui định các tính trạng khác nhau phải nằm trên các cặp NST t ương đồng khác nhau . B. P thuần chủng về cặp tính trạng tương phản . C. tính trạng do một gen qui định, gen trội át hoàn toàn gen lặn . D. số lượng cá thể con lai phải lớn . 012: Phương pháp nào sau đây không phải là phương pháp tạo giống thực vật bằng kĩ thuật nuôi cấy tế bào ? A. Nuôi cấy hạt phấn ở môi trường tự nhiên . B. Nuôi cấy tế bào thực vật invitrô tạo mô sẹo . C. Tạo giống bằng chọn dòng tế bào sô ma có biến dị . D. Dung hợp tế bào trần . 013: Sơ đồ sau minh họa cho các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào? (1): ABCD.EFGH  ABGFE.DCH (2): ABCD.EFGH  AD.EFGBCH A. (1): đảo đoạn chứa tâm động; (2): chuyển đoạn trong một nhiễm sắc thể.
 6. B. (1): chuyển đoạn chứa tâm động; (2): đảo đoạn chứa tâm động. C. (1): chuyển đoạn không chứa tâm động; (2): chuyển đoạn trong một nhiễm sắc thể. D. (1): đảo đoạn chứa tâm động; (2): đảo đoạn không chứa tâm động. 014: Một quần thể giao phối ở trạng thái cân bằng di truyền, xét một gen có hai alen (A và a), người ta thấy số cá thể đồng hợp trội nhiều gấp 9 lần số cá thể đồng hợp lặn. Tỉ lệ phần trăm số cá thể dị hợp trong quần thể này là A. 37,5%. B. 18,75%. C. 3,75%. D. 56,25%. 015: Cho cây có kiểu gen AaBbDd tự thụ phấn qua nhiều thế hệ. Nếu các cặp gen này nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau thì số dòng thuần tối đa về cả ba cặp gen có thể được tạo ra là A. 3 B. 8 C. 6 D. 1 016: Một quần thể thực vật tự thụ phấn có tỉ lệ kiểu gen ở thế hệ P là: 0,45AA : 0,30Aa : 0,25aa. Cho biết các cá thể có
 7. kiểu gen aa không có khả năng sinh sản. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ các kiểu gen thu được ở F1 là: A. 0,525AA : 0,150Aa : 0,325aa. B. 0,7AA : 0,2Aa : 0,1aa. C. 0,36AA : 0,24Aa : 0,40aa. D. 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa. 017: Mẹ có kiểu gen XAXa, bố có kiểu gen XAY, con gái có kiểu gen XAXaXa. Cho biết quá trình giảm phân ở bố và mẹ không xảy ra đột biến gen và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể. Kết luận nào sau đây về quá trình giảm phân ở bố và mẹ là đúng? A. trong giảm phân II ở bố, nhiễm sắc thể giới tính không phân li. Ở mẹ giảm phân bình thường. B. trong giảm phân I ở bố, nhiễm sắc thể giới tính không phân li. Ở mẹ giảm phân bình thường. C. trong giảm phân II ở mẹ, nhiễm sắc thể giới tính không phân li. Ở bố giảm phân bình thường. D. trong giảm phân I ở mẹ, nhiễm sắc thể giới tính không phân li. Ở bố giảm phân bình thường.
 8. 018: Công nghệ gen đã tạo ra các giống vi sinh vật sản xuất một số loại prôtêin của người là A. Insulin và hGH . B. Somatostatin . C. Vacxin viêm gan B . D. Tất cả . 019: Điểm nào sau đây không phải là điểm giống nhau giữa liên kết gen và hoán vị gen ? A. Các gen qui định các tính trạng cùng nằm trên 1 NST B. Mỗi gen qui định 1 tính trạng, trội lặn hoàn toàn hoăc không hoàn toàn . C. P thuần chủng, F1 đồng tính, F2 không phân li . D. Đều phụ thuộc vào giới tính của loài và môi trường . 020: Phương pháp nghiên cứu phả hệ trong di truyền học người là : A. theo dõi sự di truyền một tính trạng nhất định trên những người thuộc cùng một dòng họ qua nhiều thế hệ để
 9. xác định xem tính trạng đó là trội hay lặn, nằm trên NST thường hay giới tính, di truyền theo các qui luật nào . B. theo dõi sự di truyền một tính trạng nhất định trên những người thuộc cùng một dòng họ qua nhiều thế hệ để xác định xem tính trạng đó phụ thuộc chủ yếu vào kiểu gen hay vào môi trường C. theo dõi sự di truyền một tính trạng nhất định trên những người thuộc cùng một dòng họ qua nhiều thế hệ để xác định xem tính trạng đó có liên quan đến đột biến gen hay không D. theo dõi sự di truyền một tính trạng nhất định trên những người thuộc cùng một dòng họ qua nhiều thế hệ để xác định xem tính trạng đó có liên quan đến đột biến nhiễm sắc thể hay không 021: Biểu hiện bệnh nào sau đây sai ? A. H ội chứng Patau ( 3 NST13 ) : Đầu nhỏ, sứt môi 75%, tai thấp biến dạng… B. Hội chứng Etuôt (3 NST 18 ) : Khe mắt hẹp, cẳng tay gập vào cánh tay ..
 10. C. Hội chứng 3X : Nữ buồng trứng, dạ con không phát triển thường rối loạn kinh nguyệt khó có con D. Hội chứng Tơc nơ : Nữ chân tay dài, thân cao, si đần không có con. 022: Ý nào sau đây không phải là điểm khác nhau giữa thường biến và đột biến ? Thường biến khác đột biến về : A. có biến đổi trong KG hay không. B. hướng biến dị và sự di truyền biến dị . C. nguồn nguyên liệu cho chọn giống và tiến hoá . D. biến đổi kiểu hình hay không . 023: Ý nào sau đây không phải là điểm khác nhau giữa quần thể tự phối và quần thể ngẫu phối Quần thể tự phối và quần thể ngẫu phối khác nhau về : A. tỷ lệ dị hợp và tỉ lệ đồng hợp qua các thế hệ . B. tần số alen không đổi qua các thế hệ . C. trạng thái cân bằng của quần thể . D. tạo nguồn biến dị tổ hợp .
 11. 024: Ở người, gen qui định màu mắt có 2 alen (A và a), gen qui định dạng tóc có 2 alen (B và b), gen qui định nhóm máu có 3 alen( I , I , và I ). Cho biết các gen nằm trên A B O các nhiễm sắc thể thường khác nhau. Số kiểu gen tối đa có thể được tạo ra từ 3 gen nói trên trong quần thể người là A. 54 B. 64 C. 10 D. 24 025: Một `tế bào trứng của 1 loài đơn tính giao phối được thụ tinh trong ống nghiệm, khi hợp tử `nguyên phân đến giai đoạn 8 phôi bào người ta tách các phôi bào và cho phát triển riêng rẽ .Nếu lấy trứng trong cơ thể cái của loài đó đem đa bội hoá nhân tạo để tạo thành các cơ thể lưỡng bội , giới tính của các cơ thể đa bội hoá này sẽ giống nhau hay khác nhau? A. Khác nhau nếu cơ thế cái của loài là giới dị giao tử , giống nhau nếu cơ thể cái của loài là giới đồng giao tử B. Giống nhau nếu cơ thể cái của loài là giới dị giao tử, khác nhau nếu cơ thể cái của loài là giới đồng giao tử
 12. C. Luôn luôn khác nhau do tính chất của thể đa bội D. Luôn luôn giống nhau do được lưỡng bội hoá từ 1 trứng đơn bội chỉ có 1 NST giới tính. 026: Tấn số tương đối của alen A ở quần thể I là 0,2; ở quần thể II là 0,1. Quần thể nào sẽ có nhiều thể dị hợp tử Aa hơn? Tần số của thể dị hợp ở mỗi quần thể là bao nhiêu? A. quần thể I có nhiều thể dị hợp Aa hơn. Quần thể I: 0,32Aa; quần thể II: 0,18 Aa B. quần thể II có nhiều thể dị hợp Aa hơn. Quần thể I: 0,18 Aa; quần thể II: 0,32 Aa C. quần thể I có nhiều thể dị hợp Aa hơn. Quần thể I: 0,18Aa; quần thể II: 0,09 Aa D. quần thể II có nhiều thể dị hợp Aa hơn. Quần thể I: 0,09Aa; quần thể II: 0,18 Aa 027: Làm thế nào để phân biệt đột biến gen trên ADN của lục lạp ở thực vật làm lục lạp mất khả năng tổng hợp diệp lục làm xuất hiện màu trắng với đột biến của gen trên ADN trong nhân gây bệnh bạch tạng của cây ?
 13. A. Trường hợp đột biến ngoài nhân sẽ gây hiện tượng lá có đốm xanh đốm trắng, đột biến trong nhân sẽ làm toàn thân có màu trắng B. Trường hợp đột biến ngoài nhân gen đột biến sẽ không di truyền, đột biến trong nhân gen đột biến có thể di truyền được cho thế hệ tế bào sau C. Trường hợp đột biến ngoài nhân gen đột biến sẽ di truyền, đột biến trong nhân gen đột biến không di truyền được cho thế hệ tế bào sau D. Không thể phân biệt được . 028: Ở người nhóm máu A,B,O,AB do 3 gen alen IA,IB ,IO quy định, nhóm máu A được quy định bởi các gen IAIA,IAIO, nhóm máu B được quy định bởi các kiểu gen IBIB, IBIO,nhóm máu O được quy định bởi các kiểu gen IOIO,nhóm máu AB được quy định bởi các kiểu gen IAIB.Hai chị em sinh đôi cùng trứng, người chị có chồng nhóm máu A sinh được một con trai có nhóm máu B và một con gái có nhóm máu A người em lấy chồng có nhóm
 14. máu B sinh được một con trai có nhóm máu A Bố mẹ của hai chị em sinh đôi này sẽ có nhóm máu như thế nào? A. O và A B. A và AB C. A và O D. tất cả đều có thể xảy ra 029: Phương pháp nào sau đây không là phương pháp áp dụng trong kĩ thuật chuyển gen ở thực vật ? A. bằng súng bắn gen . B. bằng plasmit và bằng virut . C. trực tiếp qua ống phấn và kĩ thuật vi tiêm ở tế bào trần . D. dùng tế bào gốc ở phôi . 030: Phương pháp thông dụng nhất trong kĩ thuật chuyển gen ở động vật là A. đoạn ADN được bơm thẳng vào hợp tử ở giai đoạn nhân non . B. đoạn ADN được bơm thẳng vào tế bào gốc của phôi . C. bơm đoạn ADN vào tinh trùng, nó sẽ mang đoạn ADN này vào tế bào trứng khi thụ tinh. D. bằng súng bắn gen .
 15. 031: Phương pháp cấy truyền phôi đã tạo ra được A. dòng thuần chủng . B. nhiều con vật có KG giống nhau . C. nhiều con vật có KG khác nhau . D. các giống động vật mang gen người . 032: Bước nào sau đây không phải là 1 trong các bước của qui trình tạo giống mới bằng phương pháp gây đột biến ? A. Xử lí mẫu vật bằng tác nhân đột biến . B. Lai các cá thể có KH mong muốn . C. Tạo dòng thuần chủng . D. Chọn lọc các cá thể đột biến có KH mong muốn . 033: 1.Tạo dòng thuần chủng 2. Lai 2 dòng thuần khác nhau bằng các kiểu lai : lai thuận nghịch, lai khác dòng đơn, khác dòng kép. 3. Chọn lọc ra tổ hợp gen mong muốn . 4 .Chọn tổ hợp lai có ưu thế lai cao . 5 Tự thụ hoặc giao phối gần tạo ra dòng thuần .
 16. Tạo giống lai có ưu thế lai cao trong chọn giống từ nguồn BDTH như thế nào ? A. 1, 2, 4 . B. 1, 3, 4 . C. 3, 4, 5 . D. 2, 4, 5. 034: Áp dụng công nghệ tế bào trong sản xuất vật nuôi chủ yếu là hình thức A. cấy truyền phôi và nhân bản vô tính . B. cấy truyền phôi và lai tạo . C. cấy truyền phôi rồi chọn lọc . D. cấy truyền phôi và dung hợp tế bào trần 035: Ý nào sau đây không phải là 1 trong các bước nhân bản vô tính bằng kĩ thuật chuyển nhân ? A. Tách tế bào tuyến vú cừu cho nhân, tách trứng và loại bỏ nhân của trứng của cừu cho trứng . B. Chuyển nhân của tế bào tuyến vú vào tế bào trứng đã bị bỏ nhân, rồi nuôi cấy cho trứng phát triển thành phôi . C. Chuyển phôi vào tử cung của cừu mẹ để nó mang thai, sau đó đẻ ra cừu con Đôly.
 17. D. Nuôi cấy phôi trong môi trường nhân tạo để nó phát triển thành cừu Đôly. 036: Ý nào sau đây không phải là các khâu chủ yếu trong quy trình chuyển gen ? A. Tạo ADN tái tổ hợp . B. Chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận . C. Tách dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp . D. Chuyển AND tái tổ hợp vào thể truyền đưa vào cơ thể sinh vật . 037: Chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận bằng phương pháp biến nạp là A. dùng hoặc dùng xung điện làm dãn màng sinh chất CaCl 2 để ADN dễ chui qua màng vào tế bào . B. dùng vi rút mang gen cần chuyển xâm nhập vào vi khuẩn . C. dùng súng bắn gen cần chuyển . D. chuyển gen bằng plasmit .
 18. 038: Đặc điểm nào dưới đây không phải là của nhiễm sắc thể (NST) thường: A. Tồn tại nhiều cặp đồng dạng, giống nhau ở cả hai giới B. Mang các gen quy định tính trạng thường C. Các NST trong bộ NST của mỗi tế bào đều đồng nhất về hình dạng và kích thước D. Các gen trên NST thường tồn tại thành các cặp alen 039: Vì sao nói mã di truyền mang tính thoái hóa A. Một bộ ba mã hóa nhiều axit amin B. Một axit amin được mã hóa bởi nhiều bộ ba C. Một bộ ba mã hóa một axit amin D. Có nhiều bộ ba không mã hóa axit amin 040: Sự rối loạn phân ly NST dẫn đến đột biến dị bội xảy ra: A. Ở kỳ giữa của giảm phân . B. Ở kỳ sau của nguyên phân . C. Ở kỳ sau của các quá trình phân bào . D. Ở kỳ sau của lần phân bào 1 hoặc lần phân bào 2 của giảm phân .
 19. 041: Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm chung của hiện tượng hoán vị gen và phân li độc lập A. Các gen phân li ngẫu nhiên và tổ hợp tự do . B. Làm xuất hiện biến dị tổ hợp . C. Làm hạn chế xuất hiện biến dị tổ hợp . D. Các gen không alen cùng nằm trên một cặp NST tương đồng . 042: Người mắc hội chứng 3X sẽ có biểu hiện nào dưới đây: A. Nữ chậm phát triển trí tuệ, khe mắt xếch, lông mi ngắn và thưa, lưỡi dài và dày, ngón tay ngắn . B. Nữ lùn,cổ ngắn, ngực gồ, không có kinh nguyệt, âm đạo hẹp, dạ con nhỏ, trí tuệ kém phát triển . C. Nam, chân tay dài, tinh hoàn nhỏ, vô sinh, trí tuệ chậm phát triển . D. Nữ, buồng trứng, dạ con không phát triển, rối loạn kinh nguyệt, không có con . 043: Cơ thể mang kiểu gen DDd có thể thuộc thể đột biến nào sau đây?
 20. A. Thể 3n hoặc thể 1 nhiễm kép B. Thể 4n hoặc thể 3 nhiễm C. Thể 4 nhiễm hoặc thể 2 nhiễm kép D. Thể 3n hoặc thể 3 nhiễm 044: Các nuclêôtit trên mạch 1 của gen được kí hiệu:A1,T1,G1,X1. Các nuclêôtit trên mạch 2 của gen được kí hiệu:A2,T2,G2,X2. Biểu thức nào sau đây là đúng: A. A1+T1+G1+G2=100% N1. B. A1+T2+G1+X1=100 %N1 C. A1+T1+G1+X1=50% số nuclêôtit của mỗi mạch. D. A1+T1+G1+X2=100 %N2. 045: Một quần thể người, nhóm máu O (kiểu genIOIO) chiếm tỉ lệ 0,33, nhóm máu B (kiểu gen IBIO, IBIB) chiếm tỉ lệ 0,23, nhóm máu A (kiểu gen IAIO, IAIA) chiếm tỉ lệ 0,36, nhóm máu AB (kiểu gen IAIB) chiếm 0,08. Tần số tương đối của các alen IA, IB và IO trong quần thể này là: A. IA = 0,13 ; IB = 0,18 ; IO = 0,69 B. IA = 0,18 ; IB = 0,13 ; IO = 0,69

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản