Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 109

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
45
lượt xem
9
download

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 109

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 109 giới thiệu một hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn, các bài tập này bao quát được tất cả những kiến thức cơ bản nhất của chương, gồm cả bài tập lí thuyết và bài tập tính toán, phù hợp với yêu cầu thi và kiểm tra hiện nay. tài liệu này sẽ giúp cho các em học sinh có thể tự học, tự ôn tập, luyện tập và tự kiểm tra đánh giá năng lực tiếp thu kiến thức, nâng cao khả năng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 109

  1. Bài : 24848 Phản ứng hóa học xảy ra trong trường hợp nào dưới đây không thuộc lọai phản ứng nhiệt nhôm ? Chọn một đáp án dưới đây A. tác dụng với nung nóng. B. tác dụng với nung nóng. C. tác dụng với nung nóng. D. tác dụng với axit đặc, nóng. Đáp án là : (D) Bài : 24847 Khi cho ankan X (trong phân tử có phần trăm khối lượng cacbon bằng 83,72%) tác dụng với clo theo tỉ lệ số mol 1:1 (trong điều kiện chiếu sáng) chỉ thu được 2 dẫn xuất monoclo đồng phân của nhau. Tên của X là (Cho ) Chọn một đáp án dưới đây A. 2,3-đimetylbutan. B. 3-metylpentan. C. butan. D. 2-metylpropan. Đáp án là : (A) Bài : 24846 Polivinyl axetat (hoặc poli (vinyl axetat)) là polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 24845 Este X không no, mạch hở, có tỉ khối hơi so với oxi bằng 3,125 và khi tham gia phản ứng xà phóng hóa tạo ra một anđehit và một muối của axit hữu cơ. Có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp với X? (Cho ) Chọn một đáp án dưới đây A. 4
  2. B. 5 C. 3 D. 2 Đáp án là : (A) Bài : 24844 Cho hỗn hợp hai anken đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng với nước (có làm xúc tác) thu được hỗn hợp Z gồm hai rượu (ancol) X và Y. Đốt cháy hoàn toàn 1,06 gam hỗn hợp Z sau đó hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào 2 lít dung dịch 0,1M thu được dung dịch T trong đó nồng độ của bằng 0,05M. Công thức cấu tạo thu gọn của X và Y là (Cho: ; thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể) Chọn một đáp án dưới đây A. và B. và C. và D. và Đáp án là : (B) Bài : 24843 Hòa tan hoàn toàn 3,22 gam hỗn hợp X gồm và bằng một lượng vừa đủ dung dịch loãng, thu được 1,344 lít hiđro (ở đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là (Cho ) Chọn một đáp án dưới đây A. 8,98. B. 7,25. C. 9,52. D. 10,27. Đáp án là : (A) Bài : 24842 luôn thể hiện tính khử trong các phản ứng với Chọn một đáp án dưới đây A. dung dịch , nước B. dung dịch , dung dịch C. , nước , dung dịch D. , nước Đáp án là : (C)
  3. Bài : 24841 Để trung hòa 25 gam dung dịch của một amin đơn chức X nồng độ 12,4% cần dùng 100 ml dung dịch 1M. Công thức phân tử của X là (Cho ) Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 24358 Để phân biệt dung dịch anđehit axetic và dung dịch ancol etylic có thể dùng Chọn một đáp án dưới đây A. dung dịch B. dung dịch C. trong dung dịch D. phenolphtalein. Đáp án là : (C) Bài : 24357 Ancol etylic không tác dụng với Chọn một đáp án dưới đây A. (có đặc làm xúc tác, đun nóng). B. C. , đun nóng. D. Đáp án là : (D) Bài : 24356 Nhận định nào sau đây đúng? Chọn một đáp án dưới đây
  4. A. Anđehit có tính khử và tính oxi hoá. B. Anđehit chỉ có tính khử. C. Anđehit không có tính khử cũng không có tính oxi hoá. D. Anđehit chỉ có tính oxi hoá. Đáp án là : (A) Bài : 24355 Khi thuỷ phân bằng dung dịch thì sản phẩm của phản ứng là Chọn một đáp án dưới đây A. và B. và C. và D. và Đáp án là : (D) Bài : 24354 Để trung hoà 10 ml dung dịch cần dùng 20 ml dung dịch 1M. Nồng độ mol của dung dịch là Chọn một đáp án dưới đây A. 3M. B. 2M. C. 4M. D. 1M. Đáp án là : (B) Bài : 24353 Hai chất nào sau đây đều có thể tham gia phản ứng este hoá? Chọn một đáp án dưới đây A. và B. và C. và D. và Đáp án là : (A)
  5. Bài : 24352 Đốt cháy hoàn toàn một lượng ancol X có công thức thu được 0,1 mol và 0,2 mol . Công thức của X là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 24351 Phản ứng chứng tỏ Chọn một đáp án dưới đây A. ion có tính khử mạnh hơn ion B. ion có tính oxi hoá mạnh hơn ion C. ion có tính oxi hoá yếu hơn ion D. ion có tính oxi hoá mạnh hơn ion Đáp án là : (D) Bài : 24350 Chất nào dưới đây khi tham gia phản ứng trùng ngưng tạo thành tơ nilon-6? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 24349 Hợp chất tác dụng với nước brom tạo kết tủa trắng là Chọn một đáp án dưới đây A. alanin. B. anđehit axetic. C. anilin. D. glucozơ.
  6. Đáp án là : (C) Bài : 24348 Cho dung dịch chứa 3,6 gam glucozơ phản ứng hết với trong dung dịch (dung dịch ), đun nóng. Sau phản ứng, khối lượng Ag thu được là (Cho ) Chọn một đáp án dưới đây A. 4,32 gam. B. 1,08 gam. C. 0,54 gam. D. 2,16 gam. Đáp án là : (A) Bài : 24347 Hai chất nào dưới đây đều có tính lưỡng tính? Chọn một đáp án dưới đây A. và B. và C. và D. và Đáp án là : (A)
Đồng bộ tài khoản