Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 116

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
55
lượt xem
8
download

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 116

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 116 giới thiệu một hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn, các bài tập này bao quát được tất cả những kiến thức cơ bản nhất của chương, gồm cả bài tập lí thuyết và bài tập tính toán, phù hợp với yêu cầu thi và kiểm tra hiện nay. tài liệu này sẽ giúp cho các em học sinh có thể tự học, tự ôn tập, luyện tập và tự kiểm tra đánh giá năng lực tiếp thu kiến thức, nâng cao khả năng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 116

  1. Bài : 24226 Chất không có tính chất lưỡng tính là Chọn một đáp án dưới đây A. . B. . C. . D. . Đáp án là : (B) Bài : 24225 Tơ được sản xuất từ xenlulozơ là Chọn một đáp án dưới đây A. tơ visco. B. tơ tằm. C. tơ nilon - 6,6. D. tơ capron. Đáp án là : (A) Bài : 24190 Cho 4,5 gam etylamin tác dụng vừa đủ với axit . Khối lượng muối thu được là Chọn một đáp án dưới đây A. 8,15 gam. B. 0,85 gam. C. 8,10 gam. D. 7,65 gam. Đáp án là : (A) Bài : 24189 Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường, tạo ra dung dịch có môi trường kiềm là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D)
  2. Bài : 24188 Chất phản ứng với trong dung dịch , đun nóng tạo ra là Chọn một đáp án dưới đây A. anđehit axetic. B. glixerin. C. rượu etylic. D. axit axetic. Đáp án là : (A) Bài : 24187 Tơ được sản xuất từ xenlulozơ là Chọn một đáp án dưới đây A. tơ visco. B. tơ nilon - 6,6. C. tơ capron. D. tơ tằm. Đáp án là : (A) Bài : 24186 Công thức chung của oxit kim loại thuộc phân nhóm chính nhóm II là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 24185 Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là Chọn một đáp án dưới đây A. 4. B. 1. C. 3. D. 2. Đáp án là : (B) Bài : 24184
  3. Thuốc thử dùng để phân biệt giữa axit axetic và rượu etylic là: Chọn một đáp án dưới đây A. Kim loại B. dung dịch C. quỳ tím. D. dung dịch Đáp án là : (C) Bài : 24183 Cho 10 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch loãng (dư). Sau phản ứng thu được 2,24 lít khí hidro (ở đktc), dung dịch X và m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là (Cho ) Chọn một đáp án dưới đây A. 3,4 gam. B. 4,4 gam. C. 5,6 gam. D. 6,4 gam. Đáp án là : (B) Bài : 24182 Dãy gồm các hợp chất chỉ có tính oxi hóa là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 24181 Một chất khi thủy phân trong môi trường axit đun nóng không tạo ra glucozơ. Chất đó là: Chọn một đáp án dưới đây A. xenlulozơ. B. tinh bột. C. saccarozơ. D. protit.
  4. Đáp án là : (D) Bài : 24180 Để bảo quản natri, người ta ngâm natri trong: Chọn một đáp án dưới đây A. rượu etylic. B. phenol lỏng. C. dầu hỏa. D. nước. Đáp án là : (C) Bài : 24179 Polivinyl clorua (PVC) được điều chế từ vinylclorua bằng phản ứng. Chọn một đáp án dưới đây A. axit - bazơ. B. trao đổi. C. trùng ngưng. D. trùng hợp. Đáp án là : (D) Bài : 24178 Cho các phản ứng: . Hai phản ứng trên chứng tỏ axit amino axetic Chọn một đáp án dưới đây A. chỉ có tính axit. B. có tính chất lưỡng tính. C. chỉ có tính bazơ. D. có tính oxi hóa và tính khử. Đáp án là : (B) Bài : 24177
  5. Đốt cháy hoàn toàn m gam rượu no đơn chức mạch hở, sau phản ứng thu được 13,2 gam và 8,1 gam nước. Công thức của rượu no đơn chức là ( ) Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 24176 Saccarozơ và glucozơ đều có Chọn một đáp án dưới đây A. phản ứng với dung dịch . B. phản ứng thủy phân trong môi trường axit. C. phản ứng với ở nhiệt độ thường tạo dung dịch xanh lam. D. phản ứng với trong dung dịch , đun nóng. Đáp án là : (C) Bài : 24175 Thủy phân 324 gam tinh bột với hiệu suất của phản ứng là 75%, khối lượng glucozơ thu được là (Cho ). Chọn một đáp án dưới đây A. 250 gam. B. 270 gam. C. 300 gam. D. 360 gam. Đáp án là : (B) Bài : 24174 Cho phản ứng: . Các hệ số là những số nguyên, đơn giản nhất. Tổng bằng. Chọn một đáp án dưới đây A. 5. B. 4. C. 6. D. 3.
  6. Đáp án là : (A) Bài : 24173 Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí (ở đktc) vào dung dịch chứa 16 gam NaOH thu được dung dịch X. Khối lượng muối tan thu được trong dung dịch X là . Chọn một đáp án dưới đây A. 25,2 gam. B. 23,0 gam. C. 20,8 gam. D. 18,9 gam. Đáp án là : (A)
Đồng bộ tài khoản