Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 120

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
47
lượt xem
12
download

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 120

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 120 giới thiệu một hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn, các bài tập này bao quát được tất cả những kiến thức cơ bản nhất của chương, gồm cả bài tập lí thuyết và bài tập tính toán, phù hợp với yêu cầu thi và kiểm tra hiện nay. tài liệu này sẽ giúp cho các em học sinh có thể tự học, tự ôn tập, luyện tập và tự kiểm tra đánh giá năng lực tiếp thu kiến thức, nâng cao khả năng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 120

  1. Bài : 11568 Cho 5,76 gam axit hữu cơ X đơn chức, mạch hở tác dụng hết với CaCO3 thu được 7,28 gam muối của axit hữu cơ. Công thức cấu tạo thu gọn của X là (Cho H = 1; C= 12; O = 16; Ca = 40) Chọn một đáp án dưới đây A. B. ≡ C. D. Đáp án là : (A) Bài : 11567 Khi đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam chất hữu cơ X đơn chức thu được sản phẩm cháy chỉ gồm 4,48 lít CO2 (ở đktc) và 3,6 gam nước. Nếu cho 4,4 gam hợp chất X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 4,8 gam muối của axit hữu cơ Y và chất hữu cơ Z. Tên của X là (Cho H = 1; C = 12; O = 16; Na = 23) Chọn một đáp án dưới đây A. isopropyl axetat. B. etyl propionat. C. metyl propionat. D. etyl axetat. Đáp án là : (C) Bài : 11566 Cho các chất có công thức cấu tạo như sau: HOCH2-CH2OH (X); HOCH2-CH2-CH2OH (Y); HOCH2-CHOH-CH2OH (Z); CH3-CH2-O-CH2-CH3 (R); CH3-CHOH-CH2OH (T). Những chất tác dụng được với Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh lam là Chọn một đáp án dưới đây A. Z, R, T. B. X, Y, Z, T. C. X, Z, T. D. X, Y, R, T. Đáp án là : (C) Bài : 11565
  2. Cho sơ đồ chuyển hóa : Glucozơ → X → Y → CH3COOH. Hai chất X, Y lần lượt là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 11564 Khi hòa tan hiđroxit kim loại M(OH)2 bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 20% thu được dung dịch muối trung hòa có nồng độ 27,21%. Kim loại M là (Cho H = 1; O = 16; Mg = 24; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65) Chọn một đáp án dưới đây A. Fe B. Mg C. Cu D. Zn Đáp án là : (C) Bài : 11563 Hòa tan hoàn toàn 3,22 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg và Zn bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng, thu được 1,344 lít hiđro (ở đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là (Cho H=1; O = 16; Mg = 24; S = 32; Fe = 56; Zn = 65) Chọn một đáp án dưới đây A. 7,25 B. 8,98. C. 9,52. D. 10,27. Đáp án là : (B) Bài : 11562 Cho chất X tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sau đó cô cạn dung dịch thu được chất rắn Y và chất hữu cơ Z. Cho Z tác dụng với AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3 thu được chất hữu cơ T. Cho chất T tác dụng với dung dịch NaOH lại thu được chất Y. Chất X có thể là
  3. Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 11561 Các khí có thể cùng tồn tại trong một hỗn hợp là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 11560 Khi thực hiện phản ứng tách nước đối với rượu (ancol ) X, chỉ thu được một anken duy nhất. Oxi hóa hoàn toàn một lượng chất X thu được 5,6 lít CO2 (ở đktc) và 5,4 gam nước. Có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp với X? (Cho H = 1; C = 12; O = 16) Chọn một đáp án dưới đây A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Đáp án là : (C) Bài : 11451 Tổng số hạt proton, nơtron và electron trong nguyên tử của một nguyên tố là 13. a) Xác định nguyên tử khối. b) Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố đó. (Cho biết: các nguyên tố có số hiệu nguyên tử 2 đến 82 trong bảng tuần hoàn thì ) Bài : 11450
  4. Tìm đáp án sai: Cấu hình electron của nguyên tử nhôm (Z = 13) là 1s22s22p63s23p1. Vậy: Chọn một đáp án dưới đây A. Lớp thứ nhất (lớp K) có 2 electron B. Lớp thứ hai (lớp L) có 8 electron. C. Lớp thứ 3 (lớp M) có 3 electron. D. Lớp ngoàI cùng có 1 electron. Bài : 11448 Cấu hình electron của nguyên tử lưu huỳnh (Z = 16) là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Bài : 11447 Nguyên tố có Z = 11 thuộc loại nguyên tố Chọn một đáp án dưới đây A. s B. p C. d D. f Bài : 11444 Các electron nguyên tử nguyên tố X đượcphân bố trên 3 lớp, lớp thứ ba có 6 electron. Số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử của nguyên tố X là Chọn một đáp án dưới đây
  5. A. 6 B. 8 C. 14 D. 16 Bài : 11442 Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử flo là 9. Trong nguyên tử flo, số electron ở phân mức năng lượng cao nhất là Chọn một đáp án dưới đây A. 2 B. 5 C. 9 D. 11 Bài : 11441 Nguyên tử nào trong các nguyên tử sau đây chứa đồng thời 20 nơtron, 19 proton và19 electron? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Bài : 11440 Một nguyên tử M có 75 electron và 110 nơtron. Kí hiệu của nguyên tử M là Chọn một đáp án dưới đây A. B.
  6. C. D.
Đồng bộ tài khoản