Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 33

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
44
lượt xem
14
download

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 33

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 33 giới thiệu một hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn, các bài tập này bao quát được tất cả những kiến thức cơ bản nhất của chương, gồm cả bài tập lí thuyết và bài tập tính toán, phù hợp với yêu cầu thi và kiểm tra hiện nay. tài liệu này sẽ giúp cho các em học sinh có thể tự học, tự ôn tập, luyện tập và tự kiểm tra đánh giá năng lực tiếp thu kiến thức, nâng cao khả năng vận...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 33

  1. Bài : 14652 Để nhận biết các chất metanol, glixerol, dung dịch anilin, ta có thể tiến hành theo trình tự nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. Dùng dung dịch trong dùng dùng nước brom. B. Dùng dùng nước brom C. Dùng natri kim loại, dùng dung dịch trong D. A và B đều đúng. Đáp án là : (A) Bài : 14651 Để phân biệt dung dịch các chất riêng biệt: dung dịch táo xanh dung dịch táo chín, dung dịch KI, người ta có thể dùng một trong những hoá chất nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. B. Hồ tinh bột C. Vôi sữa D. Đáp án là : (B) Bài : 14650 Saccarozơ có thể tác dụng được với chất nào sau đây: ( đặc). Chọn một đáp án dưới đây A. (1), (2) B. (2), (4) C. (2), (3) D. (1), (4) Đáp án là : (D) Bài : 14649 Dự đoán nào sai trong các dự đoán dùng poli(vinylaxetat) làm các vật liệu sau:
  2. Chọn một đáp án dưới đây A. Chất dẻo B. Tơ C. Cao su D. Keo dán Đáp án là : (C) Bài : 14648 Trong số các phân tử polime sau: tơ tằm (1), sợi bông (2); len (3); tơ enang (4), tơ visco (5), nilon-6,6 (6), tơ axetat (7). Loại tơ có nguồn gốc xenlulozơ là: Chọn một đáp án dưới đây A. (1), (2), (6) B. (2), (3), (7) C. (2), (3), (6) D. (5), (6), (7) Đáp án là : (B) Bài : 14647 Hoà tan 26,8g hỗn hợp hai axit cacboxylic no đơn chức vào nước. Chia dung dịch thành 2 phần bằng nhau. Cho phần thứ nhất hoàn toàn vào dung dịch trong dư thu được 21,6g bạc kim loại. Phần thứ hai được trung hoà hoàn toàn bởi 200ml dung dịch NaOH 1M. Công thức phân tử hai axit cacboxylic là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 14646 Cho 1,02g hỗn hợp 2 anđehit X và Y kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của anđehit no đơn chức tác dụng với dung dịch trong dư thu được 4,32g bạc kim loại. X và Y có công thức phân tử là: Chọn một đáp án dưới đây A.
  3. B. C. D. Kết quả khác. Đáp án là : (B) Bài : 14645 Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp 2 anken M và N đồng đẳng liên tiếp, thu được lượng nhiều hơn lượng nước 19,5g. Hai anken M và N có công thức phân tử là: Chọn một đáp án dưới đây A. và B. và C. và D. và Đáp án là : (D) Bài : 14644 Đốt cháy 16.4g hỗn hợp 2 hiđrocacbon X và Y kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, thu được 26,4 lít khí (đktc) và 28,8g X, Y là công thức phân tử nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. và B. và C. và D. và Đáp án là : (A) Bài : 14643 Kim loại Cr có cấu trúc tinh thể với phần rỗng trong tinh thể chiếm 32%. Khối lượng riêng của kim loại Cr là Bán kính nguyên tử tương đối của nguyên tử Cr là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. A, B, C đúng
  4. Đáp án là : (D) Bài : 14642 Phát biểu nào sau đây đúng: Chọn một đáp án dưới đây A. Sự oxi hoá một nguyên tố là lấy bớt electron của nguyên tố đó làm cho số oxi hoá của nguyên tố đó tăng lên. B. Chất oxi hoá là chất có thể thu electron của các chất khác. C. Khử oxi của một nguyên tố là ghép thêm electron cho nguyên tố đó làm cho số oxi hoá của nguyên tố đó giảm. D. Tất cả đều đúng. Đáp án là : (D) Bài : 14640 Đốt cháy 3g este X thu được 2,24 lít (đktc) và 1,8g X có công thức phân tử nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 14639 Hoà tan hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 kim loại hoá trị II trong dung dịch HCl dư thu được 10,08 lít khí ở đktc. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thì khối lượng muối khan thu được tăng bao nhiêu gam? Chọn một đáp án dưới đây A. 1,95g B. 4,95g C. 2,95g D. 3,95g Đáp án là : (B)
  5. Bài : 14638 Cho hỗn hợp gồm 3,2g ancol X và 4,6g ancol Y là 2 ancol no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với Na được 2,24lít (đktc). Ancol X và Y có công thức phân tử là: Chọn một đáp án dưới đây A. và B. và C. và D. Kết quả khác. Đáp án là : (B) Bài : 14637 Este X tạo bởi ancol no đơn chức và axit không no (có 1 liên kết đôi) đơn chức. Đốt cháy m mol X thu được 22,4 lít (đktc) và 9g Giá trị của m là bao nhiêu trong các số cho dưới đây? Chọn một đáp án dưới đây A. 1 mol B. 2 mol C. 3 mol D. Kết quả khác. Đáp án là : (D) Bài : 14636 Có 4 chất lỏng đựng trong 4 lọ mất nhãn là benzen, ancol etylic, axit axetic và dung dịch glucozơ. Bằng cách nào trong các cách sau đây có thể phân biệt 4 chất lỏng trên, tiến hành theo đúng trình tự sau: Chọn một đáp án dưới đây A. Dùng quì tím, dùng trong dung dịch dùng Na. B. Dùng trong dung dịch dùng Na, dùng quì tím. C. Dùng Na, dùng trong dung dịch dùng quì tím. D. Dùng dùng trong dung dịch dùng quì tím. Đáp án là : (A) Bài : 14635
  6. Có 4 kimloại Al, Fe, Mg, Cu và 4 dung dịch Kim loại nào tác dụng được với cả 4 dung dịch trên: Chọn một đáp án dưới đây A. Al B. Fe C. Mg D. A, B, C đều sai. Đáp án là : (D) Bài : 14634 Vonfram (W) được dùng làm dây tóc bóng đèn nhờ tính chất nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. Có khả năng dẫn điện tốt B. Có khả năng dẫn nhiệt tốt C. Có độ cứng cao D. Có nhiệt độ nóng chảy cao. Đáp án là : (D) Bài : 14633 Chọn câu sai trong các câu sau: Chọn một đáp án dưới đây A. Fe có thể tan trong dung dịch B. Cu có thể tan trong dung dịch C. Cu có thể tan trong dung dịch D. Cu là kim loại hoạt động yếu hơn Fe. Đáp án là : (B) Bài : 14632 Tổng số hạt proton, nơtron và electron của một kim loại X là 40. X là kim loại nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. Mg B. Al C. Ca
  7. D. Sr Đáp án là : (B)
Đồng bộ tài khoản