Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 56

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
46
lượt xem
10
download

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 56

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 56 giới thiệu một hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn, các bài tập này bao quát được tất cả những kiến thức cơ bản nhất của chương, gồm cả bài tập lí thuyết và bài tập tính toán, phù hợp với yêu cầu thi và kiểm tra hiện nay. tài liệu này sẽ giúp cho các em học sinh có thể tự học, tự ôn tập, luyện tập và tự kiểm tra đánh giá năng lực tiếp thu kiến thức, nâng cao khả năng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 56

  1. Bài : 8088 Khi đốt chát hoàn toàn anđehit no, đơn chức, mạch hở bằng oxi thì tỉ lệ sản phẩm cháy thu được là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 8087 Cho sơ đồ phản ứng sau: axit isobutiric Biết X, Y, Z là các hợp chất hữu cơ khác nhau và X chưa no. Công thức cấu tạo của X là chất nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 8086 Cho sơ đồ phản ứng sau: Biết X, Y, Z, T là các hợp chất hữu cơ và là những sản phẩm chính. Công thức cấu tạo đúng nhất của T là chất nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C.
  2. D. Đáp án là : (C) Bài : 8085 Hợp chất hữu cơ X ( ) có phân tử khối nhỏ hơn 90. X tham gia phản ứng tráng gương và có thể tác dụng với , sinh ra 1 ancol có cacbon bậc 4 trong phân tử. Công thức của X là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 8084 Chiều giảm dần nhiệt độ sôi (từ trái qua phải) của các chất: là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 8083 Chỉ dùng một thuốc thử nào dưới đây để phân biệt được etanal (anđehit axetic), propan-2-on (axeton) và pent-1-in (pentin-1)? Chọn một đáp án dưới đây A. dung dịch brom B. dung dịch C. dung dịch D. Đáp án là : (B) Bài : 8082 Anđehit no X có công thức đơn giản nhất là . Công thức phân tử của X là Chọn một đáp án dưới đây A.
  3. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 8081 Có bao nhiêu đồng phân anđehit có công thức phân tử ? Chọn một đáp án dưới đây A. 3 đồng phân B. 4 đồng phân C. 5 đồng phân D. 6 đồng phân Đáp án là : (B) Bài : 8080 Chỉ dùng 1 thuốc thử nào dưới đây để phân biệt được etanal (anđehit axetic) và propan-2-on (axeton)? Chọn một đáp án dưới đây A. dung dịch brom B. dung dịch C. dung dịch D. Đáp án là : (A) Bài : 8079 Chọn nhóm từ thích hợp để điền vào chỗ (...) sau Dung dịch chứa khoảng 40% ......... trong nước được gọi là fomon hay fomalin Chọn một đáp án dưới đây A. thể tích anđehit axetic B. khối lượng anđehit axetic C. khối lượng anđehit fomic D. thể tích anđehit fomic Đáp án là : (C) Bài : 8069 Hợp chất X (chứa ) có M
  4. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 8068 Tách nước hoàn toàn từ hỗn hợp X gồm 2 ancol A và B ta được hỗn hợp Y gồm các olefin. Nếu đốt cháy hoàn toàn X thì thu được 1,76 gam . Khi đốt cháy hoàn toàn Y thì tổng khối lượng nước và tạo ra là Chọn một đáp án dưới đây A. 2,94 gam B. 2,48 gam C. 1,76 gam D. 2,76 gam Đáp án là : (B) Bài : 8067 Chia m gam hỗn hợp X gồm 2 ancol no, đơn chức thành 2 phần bằng nhau - Phần 1: đốt cháy hoàn toàn thu được 2,24 lít (đktc) - Phần 2: Thực hiện phản ứng tách nước hoàn toàn ( đặc, ) thu được hỗn hợp 2 anken Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 anken này thì khối lượng nước thu được là bao nhiêu? Chọn một đáp án dưới đây A. 0,18 gam B. 1,80 gam C. 8,10 gam D. 0,36 gam Đáp án là : (B) Bài : 8066 Hoá hơi hoàn toàn 2,48 gam 1 ancol no, mạch hở X thu được thể tích hơi bằng thể tích của 1,12 gam khí nitơ (ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Công thức phân tử của X là Chọn một đáp án dưới đây A. B.
  5. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 8065 Cho 2,84 gam hỗn hợp X gồm 2 ancol đơn chức A, B tác dụng vừa đủ với . Sau phản ứng thu được 4,6 gam chất rắn và bao nhiêu lít hiđro (đktc)? Chọn một đáp án dưới đây A. 2,24 lít B. 1,12 lít C. 1,792 lít D. 0,896 lít Đáp án là : (D) Bài : 8064 Đốt cháy hoàn toàn ancol đơn chức A thu được 13,2 gam và 8,1 gam nước. Công thức phân tử của A là công thức nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 8063 Cho m gam hỗn hợp X gồm 2 ancol no, đơn chức kế tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng tác dụng với dư thu được 0,448 lít hiđro (đktc). Đốt cháy hoàn toàn m gam X thu được 2,24 lít (đktc). Công thức phân tử của 2 ancol là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 8062 Sau khi lên men nước quả nho ta thu được 100 lít rượu vang (biết hiệu suất phản ứng lên men đạt 95% và ancol etylic nguyên chất có khối lượng riêng là 0,8g/ml). Giả thiết trong nước quả nho chỉ có 1 loại đường là glucozơ. Khối lượng glucozơ có trong lượng nước quả nho đã dùng là
  6. Chọn một đáp án dưới đây A. 20,595 kg B. 19,565 kg C. 16,476 kg D. 15,652 kg Đáp án là : (C) Bài : 8061 Cho 9,2 gam hỗn hợp ancol propylic và ancol đơn chức B tác dụng với dư, sau phản ứng thu được 2,24 lít hiđro (đktc). B là ancol nào dưới đây? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 8060 Cho 15,2 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức tác dụng với vừa đủ, sau phản ứng thu được 21,8 gam chất rắn và bao nhiêu lít hiđro (đktc)? Chọn một đáp án dưới đây A. 1,12 lít B. 2,24 lít C. 3,36 lít D. 4,48 lít Đáp án là : (C)
Đồng bộ tài khoản