Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 58

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
50
lượt xem
11
download

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 58

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 58 giới thiệu một hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn, các bài tập này bao quát được tất cả những kiến thức cơ bản nhất của chương, gồm cả bài tập lí thuyết và bài tập tính toán, phù hợp với yêu cầu thi và kiểm tra hiện nay. tài liệu này sẽ giúp cho các em học sinh có thể tự học, tự ôn tập, luyện tập và tự kiểm tra đánh giá năng lực tiếp thu kiến thức, nâng cao khả năng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 58

  1. Bài : 8039 Đun sôi hỗn hợp gồm và dư trong , sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, dẫn khí sinh ra qua dung dịch brom dư, thấy có 8 gam brom tham gia phản ứng. Khối lượng đem phản ứng là Chọn một đáp án dưới đây A. 1,400 gam B. 2,725 gam C. 5,450 gam D. 10,900 gam Đáp án là : (C) Bài : 8038 Đun nóng 3,57 gam hỗn hợp A gồm propyl clorua và phenyl clorua với dung dịch loãng, vừa đủ, sau đó thêm tiếp dung dịch đến dư vào hỗn hợp sau phản ứng thu được 2,87 gam kết tủa. Khối lượng phenyl clorua có trong hỗn hợp A là Chọn một đáp án dưới đây A. 1,00 gam B. 1,57 gam C. 2,00 gam D. 2,57 gam Đáp án là : (C) Bài : 8037 Đun nóng ancol no mạch hở X với hỗn hợp và đặc (lấy dư) thu được chất hữu cơ Y (chứa ). Biết 12,3 gam Y có thể tích bằng thể tích của 2,8 gam ở cùng điều kiện. X có công thức cấu tạo là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 8036 Có 3 chất lỏng không màu đựng trong các lọ mất nhãn: ancol etylic, phenol, axit fomic. Để nhận biết 3 dung dịch trên có thể dùng các thuốc thử nào dưới đây? Chọn một đáp án dưới đây
  2. A. quỳ tím và dung dịch B. dung dịch và C. quỳ tím và dung dịch D. và Đáp án là : (A) Bài : 8035 Có 4 ống nghiệm mất nhãn đựng riêng biệt các chất lỏng không màu gồm . Chỉ dùng 1 hoá chất nào sau đây để phân biệt 4 dung dịch trên? Chọn một đáp án dưới đây A. dung dịch B. dung dịch C. khí D. dung dịch Đáp án là : (B) Bài : 8034 Nhận xét nào dưới đây là đúng? Chọn một đáp án dưới đây A. Phenol có tính axit mạnh hơn etanol B. Phenol có tính axit yếu hơn etanol C. Phenol không có tính axit D. Phenol có tính bazơ yếu Đáp án là : (A) Bài : 8033 X là hợp chất thơm có công thức phân tử . Số đồng phân của Xcó phản ứng với là Chọn một đáp án dưới đây A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Đáp án là : (B) Bài : 8032
  3. X là hợp chất thơm có công thức phân tử . Số đồng phân của X có phản ứng với Na giải phóng là Chọn một đáp án dưới đây A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Đáp án là : (C) Bài : 8031 Có bao nhiêu đồng phân là hợp chất thơm có công thức phân tử ? Chọn một đáp án dưới đây A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Đáp án là : (D) Bài : 8030 Có bao nhiêu đồng phân là hợp chất thơm có công thức phân tử không tác dụng được với và ? Chọn một đáp án dưới đây A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 Đáp án là : (B) Bài : 8029 Có bao nhiêu đồng phân là hợp chất thơm có công thức phân tử tác dụng được với , không tác dụng với và không làm mất màu dung dịch brom? Chọn một đáp án dưới đây A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 Đáp án là : (B) Bài : 8028
  4. Có hai ống nghiêm mất nhãn chứa từng chất riêng biệt là dung dịch ancol but-1-ol (ancol butylic) và dung dịch phenol. Nếu chỉ dùng 1 hoá chất để nhận biết 2 chất trên thì hoá chất đó là Chọn một đáp án dưới đây A. nước B. dung dịch brom C. quỳ tím D. natri kim loại Đáp án là : (B) Bài : 8027 Phenol là hợp chất hữu cơ mà Chọn một đáp án dưới đây A. phân tử có chứa nhóm và vòng benzen B. phân tử có chứa nhóm liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon của vòng benzen C. phân tử có chứa nhóm liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon của vòng benzen D. phân tử có chứa nhóm liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon ngoài vòng benzen Đáp án là : (B) Bài : 8026 Cho các ancol sau: (1) (2) (3) (4) Dãy gồm các ancol khi tách nước chỉ cho 1 olefin duy nhất là Chọn một đáp án dưới đây A. (1), (2) B. (1), (2), (3) C. (1), (2), (4) D. (2), (3) Đáp án là : (C) Bài : 8025 Hiđrat hoá propen (propilen) với xúc tác sẽ tạo ra Chọn một đáp án dưới đây A. hai ancol đồng phân của nhau, trong đó sản phẩm chính là ancol bậc 2 B. hai ancol đồng phân của nhau, trong đó sản phẩm chính là ancol bậc 1 C. hai ancol đồng phân của nhau với % thể tích như nhau D. 1 ancol bậc 2 duy nhất
  5. Đáp án là : (A) Bài : 8024 Trong công nghiệp, để sản xuất etanol người ta: Chọn một đáp án dưới đây A. hiđrat hoá etilen với xúc tác B. chưng khan gỗ C. đi từ dẫn xuất halogen bằng phản ứng với dung dịch kiềm D. thuỷ phân este trong môi trường kiềm Đáp án là : (A) Bài : 8023 Phương pháp tổng hợp ancol etylic trong công nghiệp thích hợp nhất là phương pháp nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 8022 Một trong những cách để phân biệt bậc của ancol là sử dụng thuốc thử Lucas. Thuốc thử đó là hỗn hợp của: Chọn một đáp án dưới đây A. dung dịch và B. dung dịch C. đặc và khan D. đậm đặc và khan Đáp án là : (C) Bài : 8021 Khi cho 2,2-đimetylpropanol tác dụng với thu được sản phẩm chính là chất nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây
  6. A. 1-clo-2,2-đimetylpropan B. 3-clo-2,2-đimetylpropan C. 2-clo-3-metylbutan D. 2-clo-2-metylbutan Đáp án là : (A) Bài : 8020 Khi oxi hoá ancol bằng , thu được anđehit , vậy ancol là Chọn một đáp án dưới đây A. ancol bậc 1 B. ancol bậc 2 C. ancol bậc 3 D. ancol bậc 1 hoặc ancol bậc 2 Đáp án là : (A)
Đồng bộ tài khoản