Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 63

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
46
lượt xem
15
download

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 63

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 63 giới thiệu một hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn, các bài tập này bao quát được tất cả những kiến thức cơ bản nhất của chương, gồm cả bài tập lí thuyết và bài tập tính toán, phù hợp với yêu cầu thi và kiểm tra hiện nay. tài liệu này sẽ giúp cho các em học sinh có thể tự học, tự ôn tập, luyện tập và tự kiểm tra đánh giá năng lực tiếp thu kiến thức, nâng cao khả năng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 63

  1. Bài : 7862 Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X cho và hơi nước theo tỉ lệ 1,75 : 1 về thể tích. Cho bay hơi hoàn toàn 5,06 gam X thu được một thể tích đúng bằng thể tích của 1,76 gam oxi trong cùng điều kiện. Ở nhiệt độ phòng, X không làm mất màu nước brom nhưng làm mất màu khi đun nóng. X là hiđrocacbon nào dưới đây? Chọn một đáp án dưới đây A. Stiren B. Toluen C. Etylbenzen D. p-Xilen Đáp án là : (B) Bài : 7861 Khi đốt cháy một hiđrocacbon X ta thu được với tỉ lệ số mol là . X là hiđrocacbon nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 7860 Có bao nhiêu đồng phân ankin có công thức pt tác dụng được với dung dịch dư tạo kết tủa vàng? Chọn một đáp án dưới đây A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Đáp án là : (A) Bài : 7859 Có bao nhiêu đồng phân ankin có công thức phân tử ?
  2. Chọn một đáp án dưới đây A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Đáp án là : (B) Bài : 7858 Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo, mạch hở có công thức phân tử tác dụng với dư (Ni, ) thu được sản phẩm là isopentan? Chọn một đáp án dưới đây A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Đáp án là : (A) Bài : 7857 Hỗn hợp A gồm 1 ankan và 1 anken. Đốt cháy hỗn hợp A thì thu được a mol và b mol . Hỏi tỉ số T=a/b có giá trị trong khoảng nào? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Tất cả đều sai Đáp án là : (B) Bài : 7856 Có 4 chất , , và benzen Khi xét khả năng làm mất màu dung dịch brom của 4 chất trên, điều khẳng định nào dưới đây là đúng? Chọn một đáp án dưới đây A. Cả 4 chất đều có khả năng làm mất màu dung dịch brom B. Có 3 chất có khả năng làm mất màu dung dịch brom
  3. C. Có 2 chất có khả năng làm mất màu dung dịch brom D. Chỉ có một chất có khả năng làm mất màu dung dịch brom Đáp án là : (B) Bài : 7855 Phương pháp điều chế nào dưới đây giúp ta thu được 2-clobutan tinh khiết hơn cả? Chọn một đáp án dưới đây A. Butan tác dụng với , chiếu sáng, tỉ lệ 1 : 1 B. But-2-en tác dụng với hiđro clorua C. But-1-en tác dụng với hiđro clorua D. Buta-1,3-đien tác dụng với hidro clorua Đáp án là : (B) Bài : 7854 Đem hỗn hợp các đồng phân mạch hở của cộng hợp với ( ) thì thu được tối đa số sản phẩm cộng là Chọn một đáp án dưới đây A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Đáp án là : (B) Bài : 7853 Khi cộng vào 2-metylbut-2-en theo tỉ lệ 1 : 1, số lượng sản phẩm thu được là bao nhiêu? Chọn một đáp án dưới đây A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Đáp án là : (B) Bài : 7852
  4. Điều chế etilen trong phòng thí nghiệm từ ( đặc, ) thường lẫn các oxit như . Chọn một trong số các chất sau để loại bỏ Chọn một đáp án dưới đây A. dung dịch brom dư B. dung dịch dư C. dung dịch dư D. dung dịch loãng, dư Đáp án là : (B) Bài : 7851 Etilen có lẫn các tạp chất , hơi nước. Có thể loại bỏ tạp chất bằng cách nào dưới đây? Chọn một đáp án dưới đây A. Dẫn hỗn hợp đi qua bình đựng dung dịch brom dư B. Dẫn hỗn hợp đi qua bình đựng dung dịch natri clorua dư C. Dẫn hỗn hợp lần lượt qua bình đựng dung dịch NaOH dư và bình đựng CaO D. Dẫn hỗn hợp lần lượt qua bình đựng dung dịch brom dư và bình đựng dung dịch đặc Đáp án là : (C) Bài : 7850 Có bao nhiêu đồng phân (kể cả đồng phân hình học) có cùng công thức phân tử ? Chọn một đáp án dưới đây A. 11 B. 10 C. 9 D. 8 Đáp án là : (B) Bài : 7849 Trong các hợp chất: propen (I); 2-metylbut-2-en (II); 3,4-đimetylhex-3-en (III); 3- cloprop-1-en (IV); 1,2-đicloeten (V). Chất nào có đồng phân hình học? Chọn một đáp án dưới đây A. III, V B. II, IV
  5. C. I, II, III, IV D. I,V Đáp án là : (A) Bài : 7848 Xác định X, Y, Z, T trong chuỗi phản ứng sau: Chọn một đáp án dưới đây A. X: butan, Y: but-2-en, Z: propen, T: metan B. X: butan, Y: etan, Z: cloetan, T: đicloetan C. X: butan, Y: propan, Z: etan, T: metan D. Các đáp án trên đều sai Đáp án là : (B) Bài : 7847 Điều kiện để anken có đồng phân hình học? Chọn một đáp án dưới đây A. Mỗi nguyên tử cacbon ở liên kết đôi liên kết với 2 nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử bất kỳ B. Mỗi nguyên tử cacbon ở liên kết đôi liên kết với 2 nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử khác nhau C. Mỗi nguyên tử cacbon ở liên kết đôi liên kết với 2 nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử giống nhau D. 4 nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử ở 2 nguyên tử cacbon mang nối đôi phải khác nhau Đáp án là : (B) Bài : 7846 Tổng số đồng phân (cấu tạo và đồng phân hình học) của là Chọn một đáp án dưới đây A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Đáp án là : (D)
  6. Bài : 7845 Ankan X tác dụng với (askt) tạo được dẫn xuấ monoclo trong đó clo chiếm 55,04% khối lượng. X có công thức phân tử là chất nào dưới đây? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 7844 Hai xicloankan M và N đều có tỉ khối hơi so với metan bằng 5,25. Khi monoclo hoá (có chiếu sáng) thì N cho 4 hợp chất, M chỉ cho 1 hợp chất duy nhất. Tên của M và N là Chọn một đáp án dưới đây A. metylxiclopentan và đimetylxiclobutan B. xiclohexan và metylxiclopentan C. xiclohexan và xiclopropylisopropan D. A, B, C đều đúng Đáp án là : (D) Bài : 7843 Hiđrocacbon X có công thức phân tử , biết X không làm mất màu dung dịch brom, còn khi tác dụng với bron khan chỉ thu được 1 dẫn xuất monobrom duy nhất. X là chất nào dưới đây? Chọn một đáp án dưới đây A. 3-metylpentan B. 1,2-đimetylxiclobutan C. 1,3-đimetylxiclobutan D. xiclohexan Đáp án là : (D)
Đồng bộ tài khoản