Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 64

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
39
lượt xem
9
download

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 64

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 64 giới thiệu một hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn, các bài tập này bao quát được tất cả những kiến thức cơ bản nhất của chương, gồm cả bài tập lí thuyết và bài tập tính toán, phù hợp với yêu cầu thi và kiểm tra hiện nay. tài liệu này sẽ giúp cho các em học sinh có thể tự học, tự ôn tập, luyện tập và tự kiểm tra đánh giá năng lực tiếp thu kiến thức, nâng cao khả năng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 64

  1. Bài : 7842 Trong phòng thí nghiệm, người ta có thể điều chế một lượng nhỏ khí metan theo cách nào dưới đây? Chọn một đáp án dưới đây A. Nung natri axetat khan với hỗn hợp vôi tôi xút (NaOH + CaO) B. Phân huỷ yếm khí các hợp chất hữu cơ C. Tổng hợp từ C và D. Crackinh butan Đáp án là : (A) Bài : 7841 Đốt cháy một hỗn hợp gồm nhiều hiđrocacbon thuộc cùng một dãy đồng đẳng, nếu ta thu được thì công thức phân tử tương đương của dãy là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Tất cả đều sai Đáp án là : (C) Bài : 7840 Khi cho isopentan tác dụng với (tỉ lệ mol là 1 : 1) có ánh sáng khếch tán, số sản phẩm thu được là Chọn một đáp án dưới đây A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Đáp án là : (D) Bài : 7839 Khi dốt cháy metan trong khí sinh ra muội đen và một chất khí làm giấy quỳ tím ẩm hoá đỏ. Sản phẩm phản ứng là Chọn một đáp án dưới đây A. và HCl B. và HCl C. C và D. và HCl
  2. Đáp án là : (C) Bài : 7838 Cho isopentan tác dụng với theo tỉ lệ 1 : 1 về số mol, có ánh sáng khuếch tán. Sản phẩm monoclo nào dễ hình thành nhất là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 7837 Cho các chất sau (X) (Y) (Z) (T) Chiều giảm dần nhiệt độ sôi (từ trái qua phải) của các chất là Chọn một đáp án dưới đây A. T, Z, Y, X B. Z, T, Y, X C. Y, Z, T, X D. T, Y, Z, X Đáp án là : (C) Bài : 7836 Trong số các anlan đồng phân của nhau, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất? Chọn một đáp án dưới đây A. Đồng phân mạch không nhánh B. Đồng phân mạch phân nhánh nhiều nhất C. Đồng phân isoankan D. Đồng phân tert – ankan Đáp án là : (A) Bài : 7835
  3. Cho hỗn hợp các ankan sau: pentan ( ), hexan ( ), heptan ( ), nonan ( ). Có thể tách riêng từng chất trên bằng cách nào dưới đây? Chọn một đáp án dưới đây A. chưng cất lôi cuốn hơi nước B. chưng cất phân đoạn C. chưng cất áp suất thấp D. chưng cất thường Đáp án là : (B) Bài : 7834 Ankan tương đối trơ về mặt hoá học, ở nhiệt độ thường không phản ứng với axit, bazơ và chất oxi hoá mạnh vì Chọn một đáp án dưới đây A. ankan chỉ gồm các liên kết σ bền vững B. ankan có khối lượng phân tử lớn C. ankan có nhiều nguyên tử H bao bọc xung quanh D. ankan có tính oxi hoá mạnh Đáp án là : (A) Bài : 7833 Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử ? Chọn một đáp án dưới đây A. 3 đồng phân B. 4 đồng phân C. 5 đồng phân D. 6 đồng phân Đáp án là : (C) Bài : 7832 Ankan A có 16,28% khối lượng H trong phân tử. Số đồng phân cấu tạo của A là Chọn một đáp án dưới đây A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Đáp án là : (C)
  4. Bài : 7831 Hiđrocacbon A có công thức đơn giản nhất là . Công thức phân tử của A là chất nào dưới đây? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 7830 Hiđrocacbon A là đồng đẳng của axetilen, có công thức phân tử . A là hợp chất nào dưới đây? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 7829 Ở điều kiện thường, các hiđrocacbon ở thể khí gồm các hiđrocacbon có Chọn một đáp án dưới đây A. số nguyên tử cacbon từ 1 đến 4 B. số nguyên tử cacbon từ 1 đến 5 C. số nguyên tử cacbon từ 1 đến 6 D. số nguyên tử cacbon từ 2 đến 10 Đáp án là : (A) Bài : 7828 Công thức tổng quát của hiđrocacbin X bất kỳ có dạng (n nguyên, ). Kết luận nào dưới đây luôn đúng? Chọn một đáp án dưới đây A. là ankan B. là anken hoặc xicloankan C. là ankin hoặc ankdien D. là aren
  5. Đáp án là : (A) Bài : 7827 Định nghĩa nào dưới đây là đúng về hiđrocacbon no? Chọn một đáp án dưới đây A. Hiđrocacbon no là những hợp chất hữu cơ chỉ có liên kết đơn trong phân tử B. Hiđrocabon no là hiđrocacbon chỉ có các liên kết đơn trong phân tử C. Hiđrocacbon no là hiđrocacbon có các liên kết đơn trong phân tử D. Hiđrocacbon no là hiđrocacbon có ít nhất một liên kết đơn trong phân tử Đáp án là : (B) Bài : 7826 Các chất A ( ), B ( ), C ( ,D( ) có số đồng phân cấu tạo tương ứng là 2, 4, 7, 8. Nguyên nhân gây ra sự tăng số lượng các đồng phân từ A đến D là do Chọn một đáp án dưới đây A. hoá trị của các nguyên tố thế tăng làm tăng thứ tự liên kết của các nguyên tử trong phân tử B. độ âm điện khác nhau của các nguyên tử C. cacbon có thể tạo nhiều kiểu liên kết khác nhau D. Khối lượng phân tử khác nhau Đáp án là : (A) Bài : 7825 Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử ? Chọn một đáp án dưới đây A. 5 B. 6 C. 7 D. 8 Đáp án là : (D) Bài : 7824 Số lượng đồng phân cấu tạo của và lần lượt là Chọn một đáp án dưới đây A. 4 và 6
  6. B. 7 và 8 C. 6 và 7 D. 5 và 6 Đáp án là : (B) Bài : 7823 Số đồng phân cấu tạo của và lần lượt là Chọn một đáp án dưới đây A. 2 và 2 B. 2 và 3 C. 2 và 4 D. 2 và 5 Đáp án là : (C)
Đồng bộ tài khoản