Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 93

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
57
lượt xem
7
download

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 93

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 93 giới thiệu một hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn, các bài tập này bao quát được tất cả những kiến thức cơ bản nhất của chương, gồm cả bài tập lí thuyết và bài tập tính toán, phù hợp với yêu cầu thi và kiểm tra hiện nay. tài liệu này sẽ giúp cho các em học sinh có thể tự học, tự ôn tập, luyện tập và tự kiểm tra đánh giá năng lực tiếp thu kiến thức, nâng cao...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 93

  1. Bài : 6333 Các nguyên tố X (Z=8), Y(Z=16), T(Z=19), H(Z=20) có thể tạo được tối đa bao nhiêu hợp chất ion và hợp chất cộng hoá trị chỉ gồm 2 nguyên tố? (chỉ xét các hợp chất đã học trong chương trình phổ thông) Chọn một đáp án dưới đây A. Ba hợp chất ion và ba hợp chất cộng hoá trị B. Hai hợp chất ion và bốn hợp chất cộng hoá trị C. Năm hợp chất ion và một hợp chất cộng hoá trị D. Bốn hợp chất ion và hai hợp chất cộng hoá trị Đáp án là : (D) Bài : 6332 Cho 2 nguyên tố: X(Z=20), Y(Z=17). Công thức hợp chất tạo thành từ X, Y và liên kết trong phân tử lần lượt là Chọn một đáp án dưới đây A. XY: liên kết cộng hoá trị B. : liên kết cộng hoá trị C. : liên kết ion D. : liên kết ion Đáp án là : (D) Bài : 6331 Cho 2 nguyên tố: X(Z=20), Y(Z=17). Công thức hợp chất tạo thành giữa X và Y là Chọn một đáp án dưới đây A. B. XY C. D. Đáp án là : (A) Bài : 6330 Số công thức cấu tạo có thể có của hợp chất là
  2. Chọn một đáp án dưới đây A. 1 B. 3 C. 2 D. 4 Đáp án là : (A) Bài : 6329 Điện hoá trị của các nguyên tố O, S trong các hợp chất với các nguyên tố nhóm IA đều là Chọn một đáp án dưới đây A. 2- B. 2+ C. 6- D. 6+ Đáp án là : (A) Bài : 6328 Nguyên tử nguyên tố X có hai electron hoá trị, nguyên tử nguyên tố Y có năm electron hoá trị. Công thức phân tử của chất tạo bởi X và Y là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 6327 Chọn định nghĩa đúng về ion Chọn một đáp án dưới đây A. Ion là hạt vi mô mang điện B. Ion là nguyên tử hay nhóm nguyên tử mang điện C. Ion là phần tử mang điện D. Ion là phần mang điện dương của phân tử
  3. Đáp án là : (B) Bài : 6326 Trong công thức , tổng số đôi electron lớp ngoài cùng của C và S chưa tham gia liên kết là Chọn một đáp án dưới đây A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Đáp án là : (C) Bài : 6325 Trong các phân tử , phân tử có liên kết cho - nhận là Chọn một đáp án dưới đây A. B. NaCl C. D. Đáp án là : (C) Bài : 6324 Liên kết cho - nhận là Chọn một đáp án dưới đây A. một dạng đặc biệt của liên kết ion B. liên kết của hai phi kim có độ âm điện rất khác nhau C. liên kết mà một nguyên tử nhường hẳn electron cho nguyên tử khác D. liên kết mà cặp electron dùng chung chỉ do 1 nguyên tử đóng góp Đáp án là : (D) Bài : 6323 Phân tử nào dưới đây có liên kết cộng hoá trị không phân cực?
  4. Chọn một đáp án dưới đây A. B. NaF C. HF D. Đáp án là : (D) Bài : 6322 Phân tử nào dưới đây có liên kết cộng hoá trị phân cực? Chọn một đáp án dưới đây A. HCl B. C. KCl D. Đáp án là : (A) Bài : 6321 Liên kết trong phân tử nào được hình thành nhờ sự xen phủ p - p? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. HCl Đáp án là : (B) Bài : 6320 Cặp nguyên tử nào dưới đây tạo hợp chất cộng hoá trị? Chọn một đáp án dưới đây A. H và He B. Na và F C. H và Cl D. Li và F Đáp án là : (C)
  5. Bài : 6319 Chọn câu đúng trong các câu dưới đây Chọn một đáp án dưới đây A. Trong hợp chất cộng hoá trị, cặp electron chung lệch về phía nguyên tử của nguyên tố có độ âm điện nhỏ hơn B. Liên kết cộng hoá trị có cực được hình thành giữa các nguyên tử giống nhau C. Hiệu độ âm điện giữa hai nguyên tử càng lớn thì liên kết phân cực càng mạnh D. Hiệu độ âm điện giữa hai nguyên tử càng lớn thì liên kết phân cực càng yếu Đáp án là : (C) Bài : 6318 Nguyên tố nào dưới đây có độ âm điện lớn nhất trong bảng tuần hoàn? Chọn một đáp án dưới đây A. Oxi B. Clo C. Brom D. Flo Đáp án là : (D) Bài : 6317 Độ âm điện là đại lượng đặc trưng cho Chọn một đáp án dưới đây A. khả năng tham gia phản ứng mạnh hay yếu B. khả năng nhường proton cho nguyên tử khác C. khả năng nhường electron cho nguyên tử khác D. khả năng hút electron của nguyên tử trong phân tử Đáp án là : (D) Bài : 6316 Năng lượng ion hoá của một nguyên tố là
  6. Chọn một đáp án dưới đây A. năng lượng giải phóng bởi nguyên tố khi tạo liên kết ion B. năng lượng giải phóng khi nguyên tử nhận thêm electron C. năng lượng cần để tách electron từ nguyên tử của nguyên tố D. năng lượng cần cung cấp để nguyên tử nhận thêm electron Đáp án là : (C) Bài : 6315 Kim cương có mạng tinh thể là Chọn một đáp án dưới đây A. mạng tính thể nguyên tử B. mạng lập phương C. mạng tinh thể ion D. mạng lục phương Đáp án là : (A) Bài : 6314 Tính chất nào dưới đât là tính chất của hợp chất ion? Chọn một đáp án dưới đây A. Hợp chất ion có nhiệt độ nóng chảy thấp B. Hợp chất ion có nhiệt độ nóng chảy cao C. Hợp chất ion có dễ hoá lỏng D. Hợp chất ion có nhiệt độ sôi không xác định Đáp án là : (B)
Đồng bộ tài khoản