Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 94

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
47
lượt xem
7
download

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 94

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 94 giới thiệu một hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn, các bài tập này bao quát được tất cả những kiến thức cơ bản nhất của chương, gồm cả bài tập lí thuyết và bài tập tính toán, phù hợp với yêu cầu thi và kiểm tra hiện nay. tài liệu này sẽ giúp cho các em học sinh có thể tự học, tự ôn tập, luyện tập và tự kiểm tra đánh giá năng lực tiếp thu kiến thức, nâng cao...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 94

  1. Bài : 6313 Liên kết ion là loại liên kết hoá học được hình thành nhờ lực hút tĩnh điện giữa: Chọn một đáp án dưới đây A. cation và anion B. các anion C. cation và electron tự do D. electron chung và hạt nhân nguyên tử Đáp án là : (A) Bài : 6312 Liên kết cộng hoá trị là liên kết được hình thành giữa hai nguyên tử bằng: Chọn một đáp án dưới đây A. một electron chung B. sự cho - nhận proton C. một cặp electron góp chung D. một hay nhiều cặp electron góp chung Đáp án là : (D) Bài : 6311 Hai nguyên tử liên kết với nhau bằng liên kết cộng hoá trị khi Chọn một đáp án dưới đây A. 2 ion có điện tích trái dấu tiến lại gần nhau B. 2 ion có điện tích trái dấu hút nhau bằng lực hút tĩnh điện C. 2 nguyên tử có độ âm điện khác nhau nhiều tiến lại gần nhau D. mỗi nguyên tử góp chung electron để tạo ra cặp electron chung Đáp án là : (D) Bài : 6310 A, B là hai nguyên tố thuộc cùng một phân nhóm và thuộc hai chu kì liên tiếp trong bảng tuần hoàn. Biết (Z là số hiệu nguyên tử). Số proton trong nguyên tử nguyên tố A, B lần lượt là Chọn một đáp án dưới đây
  2. A. 7, 25 B. 12, 20 C. 15, 17 D. 8, 14 Đáp án là : (B) Bài : 6309 Ba nguyên tố A (Z=11), B (Z=12), D(Z=13) có hiđroxit tương ương là X, Y, T. Chiều tăng dần tính bazơ của các hiđroxit này là Chọn một đáp án dưới đây A. X, Y, T B. X, T, Y C. T, X, Y D. T, Y, X Đáp án là : (D) Bài : 6308 Dãy nguyên tố nào dưới đây được xếp theo chiều tăng dần tính phi kim (từ trái qua phải)? Chọn một đáp án dưới đây A. Li, Na, K, Pb B. F, Cl, Br, I C. Mg, Be, S, Cl D. O, S, Se, Te Đáp án là : (C) Bài : 6307 Dãy nguyên tố nào dưới đây được xếp theo chiều giảm dần tính kim loại (từ trái qua phải)? Chọn một đáp án dưới đây A. Li, Na, K, Pb B. F, Cl, Br, I C. O, S, Se, Te D. Na, Mg, Al, Cl Đáp án là : (D) Bài : 6306 Nguyên tử nguyên tố nào dưới đây có bán kính nguyên tử bé nhất? Chọn một đáp án dưới đây
  3. A. Li B. Na C. K D. Cs Đáp án là : (A) Bài : 6305 Nguyên tử nguyên tố nào dưới đây có bán kính nguyên tử lớn nhất? Chọn một đáp án dưới đây A. Nitơ B. Photpho C. Asen D. Bitmut Đáp án là : (D) Bài : 6304 Hợp chất với hiđro của nguyên tố R có dạng . Trong oxit cao nhất với oxi, R chiểm 46,67% khối lượng. R là nguyên tố nào dưới đây? Chọn một đáp án dưới đây A. C B. Si C. Pb D. Sn Bài : 6303 Nguyên tố R thuộc nhóm VIA trong bảng tuần hoàn. Trong hợp chất của R với hiđro (không có thêm nguyên tố khác) có 5,882% hiđro về khối lượng. R là nguyên tố nào dưới đây? Chọn một đáp án dưới đây A. Oxi (Z=8) B. Lưu huỳnh (Z=16) C. Crom (Z=24) D. Selen (Z=34) Đáp án là : (B) Bài : 6302 Cation có cấu hình electron là . Trong bảng tuần hoàn nguyên tố X thuộc Chọn một đáp án dưới đây A. chu kì 2, nhóm VIIIA B. chu kì 3, nhóm IIA C. chu kì 2, nhóm VIA
  4. D. chu kì 2 nhóm IIA Đáp án là : (B) Bài : 6301 Vị trí của nguyên tử nguyên tố X có Z=26 trong bảng tuần hoàn là Chọn một đáp án dưới đây A. Chu kì 4, nhóm VIB B. Chu kì 4, nhóm VIIIB C. Chu kì 4, nhóm IIA D. Chu kì 3, nhóm IIB Đáp án là : (B) Bài : 6300 Nguyên tử nguyên tố R có tổng số hạt mang điện và không mang điện là 34. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 10 hạt. Kí hiệu và vị trí của R (chu kì, nhóm) trong bảng tuần hoàn là Chọn một đáp án dưới đây A. Na, chu kì 3, nhóm IA B. Mg, chu kì 3, nhóm IIA C. F, chu kì 2, nhóm VIIA D. Ne, chu kì 2, nhóm VIIIA Đáp án là : (A) Bài : 6299 Cation có cấu hình electron là: . Trong bảng tuần hoàn M thuộc Chọn một đáp án dưới đây A. chu kì 3, nhóm VIIA B. chu kì 3, nhóm VIA C. chu kì 3, nhóm IA D. chu kì 4, nhóm IA Đáp án là : (D) Bài : 6298 Anion có cấu hình electron: . Trong bảng tuần hoàn Y thuộc Chọn một đáp án dưới đây A. chu kì 3, nhóm VIIA B. chu kì 3, nhóm VIA C. chu kì 3, nhóm VIIIA D. chu kì 4, nhóm IA Đáp án là : (A) Bài : 6297 Trong 1 phân nhóm chính, theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân
  5. Chọn một đáp án dưới đây A. bán kính nguyên tử giảm dần, tính kim loại tăng dần B. bán kính nguyên tử giảm dần, tính phi kim tăng dần C. bán kính nguyên tử tăng dần, tính phi kim tăng dần D. bán kính nguyên tử tăng dần, tính phi kim giảm dần Đáp án là : (D) Bài : 6296 Nhóm là tập hợp các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng Chọn một đáp án dưới đây A. số lớp electron B. số phân lớp electron C. số electron ở lớp ngoài cùng D. số electron hoá trị (trừ một số ngoại lệ) Đáp án là : (D) Bài : 6295 Trong 1 chu kì, theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân Chọn một đáp án dưới đây A. bán kính nguyên tử giảm dần, tính kim loại tăng dần B. bán kính nguyên tử giảm dần, tính phi kim tăng dần C. bán kính nguyên tử tăng dần, tính phi kim tăng dần D. bán kính nguyên tử tăng dần, tính phi kim giảm dần Đáp án là : (B) Bài : 6294 Chu kì là tập hợp các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng Chọn một đáp án dưới đây A. số lớp electron B. số phân lớp electron C. số electron ngoài cùng D. số electron hoá trị Đáp án là : (A)
Đồng bộ tài khoản