Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 96

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
55
lượt xem
11
download

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 96

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 96 giới thiệu một hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn, các bài tập này bao quát được tất cả những kiến thức cơ bản nhất của chương, gồm cả bài tập lí thuyết và bài tập tính toán, phù hợp với yêu cầu thi và kiểm tra hiện nay. tài liệu này sẽ giúp cho các em học sinh có thể tự học, tự ôn tập, luyện tập và tự kiểm tra đánh giá năng lực tiếp thu kiến thức, nâng cao khả...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 96

  1. Bài : 6273 Nguyên tử nào dưới đây có 3 electron thuộc lớp ngoài cùng? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 6272 Các nguyên tử nào dưới đây thuộc cùng 1 nguyên tố hoá học? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 6271 Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là đúng? Chọn một đáp án dưới đây A. Đồng vị là các nguyên tử có cùng số proton nhưng khác nhau về số nơtron B. Đồng vị là những nguyên tố có cùng vị trí trong bảng tuần hoàn C. Đồng vị là những nguyên tử có cùng số hạt nơtron D. Đồng vị là những nguyên tố có cùng điện tích hạt nhân nhưng khác nhau về số nơtron Đáp án là : (A) Bài : 6270 Nguyên tử nguyên tố X có Z=17. X có số electron độc thân ở trạng thái cơ bản là Chọn một đáp án dưới đây A. 1 B. 2
  2. C. 5 D. 3 Đáp án là : (A) Bài : 6269 Nguyên tử nguyên tố X có Z=17. X có số lớp electron là Chọn một đáp án dưới đây A. 2 B. 3 C. 4 D. 1 Đáp án là : (B) Bài : 6268 Nguyên tử nguyên tố X có Z=17. Số electron thuộc lớp ngoài cùng của X là giá trị nào dưới đây? Chọn một đáp án dưới đây A. 1 B. 2 C. 7 D. 3 Đáp án là : (C) Bài : 6267 Trong 1 nguyên tử Chọn một đáp án dưới đây A. số proton luôn bằng số nơtron B. tổng điện tích các proton và electron bằng điện tích hạt nhân C. số khối A là khối lượng tuyệt đối của nguyên tử D. tổng số proton và số nơtron được gọi là số khối Đáp án là : (D) Bài : 6266 Người ta kí hiệu nguyên tử của một nguyên tố hoá học như sau: trong đó A là tổng số hạt proton và nơtron, Z là số hạt proton. Những nguyên tử thuộc cùng 1 nguyên tố hoá học là Chọn một đáp án dưới đây A. B.
  3. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 6265 Cấu hình electron của ion là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 6264 Nguyên tố Cs được sử dụng để chế tạo tế bào quang điện vì Chọn một đáp án dưới đây A. giá thành rẻ, dễ kiếm B. có năng lượng ion hoá thấp nhất C. có bán kính nguyên tử lớn nhất D. có tính kim loại mạnh nhất Đáp án là : (B) Bài : 6263 Số hiệu nguyên tử của các nguyên tố cho biết Chọn một đáp án dưới đây A. số electron hoá trị và số nơtron B. số proton trong hạt nhân và số nơtron C. số electron trong nguyên tử và số khối D. số electron và số proton trong nguyên tử Đáp án là : (D) Bài : 6262 Dãy các nguyên tố có số hiệu nguyên tử nào dưới đây có tính chất hoá học tương tự kim loại natri? Chọn một đáp án dưới đây A. 12, 14, 22, 42 B. 3, 19, 37, 55
  4. C. 4, 20, 38, 56 D. 5, 21, 39, 57 Đáp án là : (B) Bài : 6261 Cation và anion đều có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là . Kí hiệu của các nguyên tố X, Y là: Chọn một đáp án dưới đây A. Al và O B. B và O C. Al và S D. Fe và S Đáp án là : (A) Bài : 6260 Nguyên tử nguyên tố R có tổng số hạt mang điện và không mang điện là 34, trong đó số hạt mang điện gấp 1,833 lần số hạt không mang điện. R là nguyên tử nào dưới đây? Chọn một đáp án dưới đây A. Na B. Mg C. F D. Ne Đáp án là : (A) Bài : 6259 Nguyên tử của nguyên tố A có tổng số electron trong các phân lớp p là 7. Nguyên tử của nguyên tố B có tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt mang điện của A là 8. A và B là các nguyên tố Chọn một đáp án dưới đây A. Al và Br B. Al và Cl C. Mg và Cl D. Si và Br Đáp án là : (B) Bài : 6258 Nguyên tố nào dưới đây có tính chất hoá học tương tự canxi? Chọn một đáp án dưới đây A. C B. K
  5. C. Na D. Sr Đáp án là : (D) Bài : 6257 Tia phóng xạ của đồng vị là: Chọn một đáp án dưới đây A. tia α B. tia β C. tia γ D. tia α và β Đáp án là : (B) Bài : 6256 là nguyên tố gốc của họ phóng xạ tự nhiên uran, kết thúc của dãy này là đồng vị bền của chì , số lần phân rã α và β là: Chọn một đáp án dưới đây A. 6 lần phân rã α và 8 lần phân rã β B. 8 lần phân rã α và 6 lần phân rã β C. 8 lần phân rã α và 8 lần phân rã β D. 6 lần phân rã α và 6 lần phân rã β Đáp án là : (B) Bài : 6255 Tổng số hạt proton, nơtron, electron của nguyên tử nguyên tố X là 21. Tổng số obitan nguyên tử của nguyên tố đó là: Chọn một đáp án dưới đây A. 2 B. 4 C. 5 D. 6 Đáp án là : (C) Bài : 6254 Nguyên tử nguyên tố X có cấu hình electron đã xây dựng đến phân lớp . Số electron của nguyên tử nguyên tố X là: Chọn một đáp án dưới đây A. 18 B. 24 C. 20 D. 22 Đáp án là : (D)
Đồng bộ tài khoản