Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 99

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
69
lượt xem
9
download

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 99

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 99 giới thiệu một hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn, các bài tập này bao quát được tất cả những kiến thức cơ bản nhất của chương, gồm cả bài tập lí thuyết và bài tập tính toán, phù hợp với yêu cầu thi và kiểm tra hiện nay. tài liệu này sẽ giúp cho các em học sinh có thể tự học, tự ôn tập, luyện tập và tự kiểm tra đánh giá năng lực tiếp thu kiến thức, nâng cao khả...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 99

  1. Bài : 6213 Nguyên tử của nguyên tố hoá học nào dưới đây luôn nhường 1 electron trong các phản ứng hoá học? Chọn một đáp án dưới đây Đáp án là : (A) A. Na B. Mg C. Al D. Si Bài : 6212 Một nguyên tố hoá học có thể có nhiều nguyên tử có khối lượng khác nhau vì lí do nào dưới đây? Chọn một đáp án dưới đây Đáp án là : (B) A. Hạt nhân có cùng số nơtron nhưng khác nhau về số proton B. Hạt nhân có cùng số proton nhưng khác nhau về số nơtron C. Hạt nhân có cùng số nơtron nhưng khác nhau về số electron D. Hạt nhân có cùng số proton và electron Bài : 6211 Hợp chất có công thức . Biết: Tổng số hạt trong phân tử là 214 hạt Ion có số electron bằng số electron của ion Tổng số hạt proton, nơtron, electron của nguyên tử nguyên tố M nhiều hơn tổng số hạt của nguyên tử nguyên tố X trong Y là 106. Y là chất nào dưới đây? Chọn một đáp án dưới đây Đáp án là : (C) A. B. C. D. Bài : 6210
  2. Cấu hình electron nào dưới đây là của ion ? Chọn một đáp án dưới đây Đáp án là : (A) A. B. C. D. Bài : 6209 Trong các cấu hình electron dưới đây, cấu hình nào không tuân theo nguyên lí Pauli? Chọn một đáp án dưới đây Đáp án là : (D) A. B. C. D. Bài : 6208 Ion nào dưới đây có cấu hình electron giống cấu hình electron của nguyên tử Ar? Chọn một đáp án dưới đây Đáp án là : (B) A. B. C. D. Bài : 6207 Phát biểu nào dưới đây đúng cho cả ion florua và nguyên tử neon ? Chọn một đáp án dưới đây
  3. Đáp án là : (B) A. Chúng có cùng số proton B. Chúng có cùng số electron C. Chúng có cùng số khối D. Chúng có số nơtron khác nhau Bài : 6206 Ion nào dưới đây có cấu hình electron của khí hiếm Ne? Chọn một đáp án dưới đây Đáp án là : (C) A. B. C. D. Bài : 6205 Nguyên tử có số elentron độc thân là Chọn một đáp án dưới đây Đáp án là : (D) A. 0 B. 1 C. 2 D. 3 Bài : 6204 Trong nguyên tử Chọn một đáp án dưới đây Đáp án là : (D) A. điện tích hạt nhân bằng số nơtron B. số electron bằng số nơtron C. tổng số electron và số nơtron là số khối D. số hiệu nguyên tử trùng với số đơn vị điện tích hạt nhân
  4. Bài : 6203 Tổng số hạt proton, nơtron và electron trong 1 nguyên tử nguyên tố X là 127, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 33 hạt. X là nguyên tố nào dưới đây? Chọn một đáp án dưới đây Đáp án là : (B) A. Cu B. Ag C. Fe D. Al Bài : 6202 Nguyên tử nguyên tố X có số đơn vị điện tích hạt nhân bằng 13, số khối bằng 27 thì số electron hoá trị là: Chọn một đáp án dưới đây Đáp án là : (C) A. 13 B. 5 C. 3 D. 4 Bài : 6201 Phát biểu nào dưới đây đúng khi nói về nguyên tử oxi? Chọn một đáp án dưới đây Đáp án là : (A) A. Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxi mới có 8 proton B. Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxi mới có 8 nơtron C. Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxi mới có số khối bằng 16 D. Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxi mới có số proton bằng số nơtron Bài : 6200 Cấu hình electron nào dưới đây viết không đúng?
  5. Chọn một đáp án dưới đây Đáp án là : (A) A. B. C. D. Bài : 6199 Cấu hình electron nào dưới đây viết không đúng? Chọn một đáp án dưới đây Đáp án là : (A) A. B. C. D. Bài : 6198 Cấu hình electron nào dưới đây là của nguyên tử nguyên tố X (Z=24)? Chọn một đáp án dưới đây Đáp án là : (A) A. B. C. D. Bài : 6197 Cation có cấu hình electron ở lớp vỏ ngoài cùng là . Cấu hình electron của phân lớp ngoài cùng của nguyên tử X là: Chọn một đáp án dưới đây
  6. Đáp án là : (A) A. B. C. D. Bài : 6196 Số p, n, e của ion lần lượt là Chọn một đáp án dưới đây Đáp án là : (C) A. 24, 28, 24 B. 24, 30, 21 C. 24, 28, 21 D. 24, 28, 27 Bài : 6195 Tổng số hạt (n, p, e) trong ion là Chọn một đáp án dưới đây Đáp án là : (B) A. 52 B. 53 C. 35 D. 51 Bài : 6194 Tổng số hạt p, n, e trong nguyên tử là Chọn một đáp án dưới đây Đáp án là : (B) A. 19 B. 28 C. 30
  7. D. 32
Đồng bộ tài khoản