Bộ đếm Up / Down

Chia sẻ: Thanh Liem | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
59
lượt xem
3
download

Bộ đếm Up / Down

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

DIN size W72 x H72, W144 x H72mm Bộ đếm Up / Down 8 chữ số hiển thị

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đếm Up / Down

  1. Boä Ñeám Up/Down DIN size W72 x H72, W144 x H72mm Boä ñeám Up/Down 8 chöõ soá hieån thò Ñaëc ñieåm Toác ñoä ñeám: 1cps, 30cps, 2kcps, 5kcps Soá chöõ soá hieån thò: 8 chöõ soá (0 ~ 99999999) Deã daøng löïa choïn 20 kieåu cheá ñoä hoaït ñoäng ngoõ vaøo vaø 18 kieåu cheá ñoä hoaït ñoäng ngoõ ra baèng DIP switch beân trong. Coù theå caøi ñaët daáu thaäp phaân. Daûi nguoàn caáp ngoõ vaøo roäng: 100-240VAC 50/60Hz, 12-24 VDC (Tuøy choïn) Beân trong nhö boä maïch vi xöû lyù. Thoâng soá kyõ thuaät 1 giaù trò ñaët tröôùc Model Loaïi hieån thò Soá chöõ soá hieån thò Kích thöôùc chöõ soá Nguoàn caáp (Tuøy choïn) Daûi ñieän aùp cho pheùp ñieän aùp tieâu thuï Loaïi ñaët tröôùc: khoaûng 5.4VA (240VAC 60Hz) Loaïi ñaët tröôùc: khoaûng 6.1VA (240VAC 60Hz) khoaûng 3W (24VDC) khoaûng 3.1W (24VDC) Coâng suaát tieâu thuï Loaïi hieån thò: khoaûng 4.7VA (240 VAC 60Hz) Loaïi hieån thò: khoaûng 5.4VA (240VAC 60Hz) khoaûng 2.6W (24VDC) khoaûng 2.6W (24VDC) Toác ñoä ñeám Max. Coù theå löïa choïn 1cps / 30cps / 2kcps / 5kcps baèng DIP switch beân trong Ñoä roäng Ngoõ vaøo Khoaûng 20ms tín hieäu Min RESET Ngoõ vaøo [Ngoõ vaøo coù ñieän aùp] Trôû khaùng vaøo ñieän aùp möùc “H”: 5-30VDC, Loaïi CP1, CP2 ñieän aùp möùc “L”: 0-2VDC ngoõ vaøo Ngoõ vaøo [Ngoõ vaøo khoâng coù ñieän aùp]Trôû khaùng luùc ngaén maïch , Ñieän aùp dö RESET luùc ngaén maïch: Max. 2VDC, Trôû khaùng luùc hôû maïch: Coâng Loaïi 1 giaù trò ñaët tröôùc: SPDT (1c) Ngoõ ra taéc Coâng suaát taûi coù ñieän trôû ñieàu khieån Solid- Loaïi Loaïi 1 giaù trò ñaët tröôùc: 1 NPN collector thöôøng hôû state Coâng suaát Boä nhôù 10 naêm (Khi söû duïng boä nhôù baùn daãn oån ñònh) Nguoàn cho caûm bieán ngoaøi Nhieät ñoä moâi tröôøng (ôû traïng thaùi khoâng ñoâng) Nhieät ñoä baûo quaûn (ôû traïng thaùi khoâng ñoâng) Ñoä aåm moâi tröôøng Ñieän trôû caùch ly (ôû 500VDC) Ñoä beàn ñieän moâi trong 1 phuùt Khaû naêng Nguoàn AC nhieãu soùng vuoâng ( ñoä roäng xung : ) bôûi nhieãu do maùy moùc choáng nhieãu Nguoàn DC nhieãu soùng vuoâng ( ñoä roäng xung : ) bôûi nhieãu do maùy moùc Chaán Cô khí 0.75mm bieân ñoä taàn soá 10 ~ 55Hz treân moãi phöông X, Y, Z trong 1 giôø ñoäng Söï coá 0.5mm bieân ñoä taàn ñoä 10 ~ 55Hz treân moãi phöông X, Y, Z trong 10 phuùt Cô khí (Khoaûng 30G) treân moãi phöông X, Y, Z trong 3 laàn Va chaïm Söï coá (Khoaûng 10G) treân moãi phöông X, Y, Z trong 3 laàn Tuoåi thoï Cô khí laàn Rô-le Ñieän laàn (250VAC 3A vôùi taûi coù ñieän trôû) Troïng Nguoàn AC F8A: khoaûng 287g, F8B: khoaûng 253g L8A: khoaûng 500g, L8B: khoaûng 446g luôïng Nguoàn DC F8A: khoaûng 283g, F8B: khoaûng 253g L8A: khoaûng 498g, L8B: khoaûng 444g
  2. Kích thöôùc Maët caét Ñôn vò: mm Maët caét Ñôn vò: mm Sô ñoà keát noái
  3. Boä Ñeám Up/Down Löïa choïn ngoõ vaøo logic Ngoõ vaøo logic coù theå thay ñoåi baèng coâng taéc löïa choïn Ngoõ vaøo logic coù theå thay ñoåi baèng coâng taéc löïa choïn ngoõ vaøo logic vò trí beân hoâng hoäp. ngoõ vaøo logic vò trí khoái phía sau. Ngoõ vaøo khoâng coù ñieän aùp Ngoõ vaøo coù ñieän aùp (PNP) (NPN) Ngoõ vaøo khoâng coù ñieän aùp (NPN) Ngoõ vaøo coù ñieän aùp (PNP) Haõy chaéc chaén ñaõ taét nguoàn tröôùc khi thay ñoåi ngoõ vaøo logic Sô ñoà keát noái ngoõ vaøo Ngoõ vaøo logic: ngoõ vaøo khoâng coù ñieän aùp (NPN) Ngoõ vaøo Solid-state (Caûm bieán coù ngoõ vaøo chuaån: Loaïi caûm bieán coù ngoõ ra NPN) Ngoõ vaøo coâng taéc Caûm bieán Boä ñeám Caûm bieán Boä ñeám Boä ñeám Maïch Maïch Maïch beân trong beân trong beân trong (Ngoõ ra NPN) (Ngoõ ra NPN Toác ñoä ñeám: collector thöôøng hôû) caøi ñaët 1 hoaëc 30cps Ngoõ vaøo CP1, CP2(INHIBIT), RESET Ngoõ vaøo logic: ngoõ vaøo coù ñieän aùp (PNP) Ngoõ vaøo Solid-state (Caûm bieán coù ngoõ vaøo chuaån: Loaïi caûm bieán coù ngoõ ra PNP) Ngoõ vaøo coâng taéc Caûm bieán Boä ñeám Caûm bieán Boä ñeám Boä ñeám Maïch Maïch Maïch beân trong beân trong beân trong (Ngoõ ra PNP) (Ngoõ ra PNP Toác ñoä ñeám: Ngoõ vaøo CP1, CP2(INHIBIT), RESET collector thöôøng hôû) caøi ñaët 1 hoaëc 30cps Sô ñoà keát noái ngoõ vaøo & ngoõ ra Tröôøng hôïp taûi hoaït ñoäng baèng nguoàn caáp Tröôøng hôïp taûi hoaït ñoäng baèng nguoàn caáp beân ngoaøi cuûa caûm bieán. Maïch ñieän aùp tyû leä (Nguoàn caáp (Nguoàn caáp cho taûi) cho taûi) Coâng suaát cuûa taûi khoâng ñöôïc vöôït quùa Max. 30VDC, Max. 100mA coâng suaát coâng taéc cuûa transistor. Haõy choïn ñuùng coâng suaát cuûa taûi, bôûi vì toång giaù trò Nhôù khoâng ñöôïc caáp ñieän aùp ngöôïc cöïc. cuûa coâng suaát taûi vaø doøng tieâu thuï khoâng ñöôïc vöôït Tröôøng hôïp söû duïng taûi caûm öùng (Rô-le,...), haõy keát noái quùa coâng suaát doøng (Max. 50mA) di-oât ôû hai ñaàu taûi.
  4. Löïa choïn baèng DIP switches W72 x H72 vò trí DIP switch W144 x H72 vò trí DIP switch Löïa choïn boä nhôù Chöùc naêng Khoâng ghi nhôù Coù ghi nhôù Löïa choïn toác ñoä ñeám Max. Cheá ñoä hoaït ñoäng cuûa ngoõ ra Toác ñoä ñeám Max Cheá ñoä hoaït ñoäng cuûa ngoõ vaøo Löïa choïn boä nhôù Toác ñoä ñeám Max. Loaïi hieån thò khoâng coù cheá ñoä 4, 5, 6 cuûa SW1 Chöùc naêng ñeám (Loaïi hieån thò F8B, L8B) Cheá ñoä Up Cheá ñoä Down Giaù trò hieån thò +Max Giaù trò hieån thò +Max Giaù trò hieån thò -Max Cheá ñoä Up/Down-A, B, C Cheá ñoä Up/Down-D, E, F Giaù trò hieån thò +Max Giaù trò hieån thò +Max Giaù trò hieån thò -Max Giaù trò hieån thò -Max Caøi ñaët daáu thaäp phaân Hieån thò daáu thaäp phaân Cheá ñoä RUN Trôû laïi cheá ñoä RUN Noù trôû laïi traïng thaùi caøi ñaët Khi “dp” ñang nhaùy, Neáu nhaán moät laàn Noù trôû laïi cheá ñoä RUN daáu thaäp phaân neáu nhaán nuùt nhaán nuùt RESET moät coâng taéc soá neáu nhaán nuùt RESET RESET trong 3sec ôû cheá ñoä laàn ôû cheá ñoä caøi ñaët daáu trong 3sec ôû traïng thaùi RUN. thaäp phaân, noù seõ di caøi ñaët daáu thaäp phaân. chuyeån theo chieàu Up(+) Thay ñoåi daáu thaäp phaân Noù trôû laïi cheá ñoä RUN neáu nuùt RESET hoaëc coâng taéc soá khoâng ñöôïc nhaán trong 60sec ôû traïng thaùi caøi ñaët daáu thaäp phaân. Vieäc caøi ñaët daáu thaäp phaân cuõng ñöôïc thöïc hieän ôû loaïi hieån thò.
  5. Boä Ñeám Up/Down Cheá ñoä hoaït ñoäng cuûa ngoõ vaøo (Boä ñeám) Cheá ñoä ngoõ vaøo (SW1) Loaïi ngoõ vaøo khoâng coù ñieän aùp (NPN) Loaïi ngoõ vaøo coù ñieän aùp (PNP) Ngoõ vaøo ñieàu khieån Giaù trò Giaù trò ñeám ñeám Ngoõ vaøo rieâng bieät Giaù trò Giaù trò ñeám ñeám Cheá ñoä Ngoõ vaøo Up leäch pha Giaù trò Giaù trò ñeám ñeám ko ñeám ko ñeám Giaù trò Giaù trò ñeám ñeám Ngoõ vaøo Up ko ñeám ko ñeám Giaù trò Giaù trò ñeám ñeám Ngoõ vaøo ñieàu khieån Giaù trò Giaù trò ñeám ñeám Ngoõ vaøo rieâng bieät Giaù trò Giaù trò ñeám ñeám Cheá ñoä Ngoõ vaøo Down leäch pha Giaù trò Giaù trò ñeám ñeám ko ñeám ko ñeám Giaù trò Giaù trò ñeám ñeám Cheá ñoä Down ko ñeám ko ñeám Giaù trò Giaù trò ñeám ñeám : Ñoä roäng tín hieäu Min. : 1/2 ñoä roäng tín hieäu Min. Vieäc ñeám bò leäch ñi xaûy ra neáu ñoä roäng tín hieäu cuûa nhoû hôn ñoä roäng tín hieäu Min.
  6. Cheá ñoä hoaït ñoäng cuûa ngoõ ra Ngoõ ra One-shot (0.05 ~ 5sec) Thaân xung ngoõ ra Cheá ñoä ngoõ ra Cheá ñoä Up Cheá ñoä Down Hoaït ñoäng sau khi ñeám leân Giaù trò hieån thò tieáp tuïc ñeán khi tín hieäu reset ñöôïc caáp vaø ngoõ ra ñöôïc giöõ. Thaân xung ngoõ ra ñöôïc giöõ ñeán khi tín hieäu reset ñöôïc caáp. Giaù trò hieån thò vaø thaân xung ngoõ ra ñöôïc giöõ ñeán khi tín hieäu reset ñöôïc caáp. Giaù trò hieån thò trôû laïi traïng thaùi baét ñaàu reset khi noù ñaït tôùi giaù trò ñaët tröôùc. Giaù trò hieån thò ñöôïc giöõ ñeán khi ngoõ ra OFF roài thì trôû laïi traïng thaùi baét ñaàu reset. Giaù trò hieån thò tieáp tuïc ñeán khi tín hieäu reset ñöôïc caáp. Giaù trò hieån thò ñöôïc giöõ trong thôøi gian ngoõ ra One-shot, quaù trình ñeám trôû laïi traïng thaùi baét ñaàu reset khi ngoõ ra ON. Giaù trò hieån thò tieáp tuïc trong thôøi gian ngoõ ra One-shot. Ngoõ vaøo Up, Up/Down-A,B,C -Ngoõ ra ON khi: (Giaù trò hieån thò) (Giaù trò ñaët tröôùc) Ngoõ vaøo Down, Up/Down-D,E,F -Ngoõ ra ON khi: (Giaù trò hieån thò) (Zero)
  7. Boä Ñeám Up/Down Höôùng daãn söû duïng Hieån thò loãi Chöùc naêng Reset Tín hieäu loãi Moâ taû loãi Phöông phaùp trôû laïi Tröôøng hôïp thay ñoåi cheá ñoä ngoõ vaøo sau khi caáp nguoàn, Traïng thaùi caøi ñaët Thay ñoåi giaù trò caøi ñaët thì haõy reset beân ngoaøi hoaëc reset baèng tay. Neáu reset Zero khaùc traïng thaùi Zero khoâng thöïc hieän ñöôïc, boä ñeám seõ laøm vieäc ôû cheá ñoä tröôùc ñoù. Khi loãi ñöôïc hieån thò, ngoõ ra tieáp tuïc ôû traïng thaùi OFF. Khoâng coù chöùc naêng baùo loãi ôû loaïi hieån thò. Ñoä roäng tín hieäu Reset Noù reset hoaøn toaøn khi tín hieäu reset ñöôïc caáp trong thôøi gian max. 20ms baát chaáp ngoõ vaøo coâng taéc & ngoõ vaøo solid-state. Ngoõ vaøo reset Nguoàn Ñieän aùp maïch beân trong taêng leân trong 100ms ñaàu sau khi baät nguoàn, ngoõ vaøo khoâng theå laøm vieäc taïi thôøi ñieåm naøy. Tröôøng hôïp moät coâng taéc reset, noù reset hoaøn toaøn vaø khi ñieän aùp maïch beân trong haï xuoáng trong 500ms cuoái neáu thôøi gian ON cuûa tín hieäu reset ñöôïc caáp trong sau khi taét nguoàn, ngoõ vaøo cuõng khoâng laøm vieäc taïi thôøi thôøi gian max. 20ms cho duø xaûy ra vieäc rô-le ñaùnh ñieåm naøy. lieân tuïc. Noù coù theå laø ngoõ vaøo tín hieäu cuûa CP1 & CP2 sau thôøi gian ñoùng max. 50ms cuûa tín hieäu reset. Nguoàn Ñoä roäng tín hieäu cuûa ngoõ vaøo CP1, CP2 Thôøi gian khoâng oån ñònh tín hieäu ngoõ vaøo khoâng laøm vieäc Taïo tyû leä nhieäm vuï (ON/OFF) 1:1 Ñoä roäng tín hieäu Min Toác ñoä ñeám Max. Ñaây laø toác ñoä ñaùp öùng treân 1sec khi tyû leä nhieäm vuï (ON/OFF) cuûa tín hieäu ngoõ vaøo laø 1:1. Neáu tyû leä nhieäm vuï khoâng ñuùng 1:1, toác ñoä ñaùp öùng seõ chaäm laïi theo tín hieäu ngoõ vaøo vaø vì theá maø ñoä roäng giöõa ON vaø OFF phaûi vöôït quùa ñoä roäng tín hieäu min vaø moät saûn phaåm coù ñoä roäng ON vaø ñoä roäng OFF döôùi ñoä roäng tín hieäu min, thì noù khoâng theå ñaùp öùng. Ñoä roäng cuûa Ta(ON) vaø Tb(OFF) phaûi lôùn hôn ñoä roäng tín hieäu min. Toác ñoä ñeám Max. laø 1/2 giaù trò khi tyû leä nhieäm vuï laø 1:3. Noù khoâng theå ñaùp öùng bôûi vì ñoä roäng tín hieäu Max (1a) laø nhoû.
Đồng bộ tài khoản