Bộ điều khiển nhiệt độ làm lạnh / xả đông

Chia sẻ: Thanh Liem | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
223
lượt xem
123
download

Bộ điều khiển nhiệt độ làm lạnh / xả đông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

DIN W72 x H36mm Bộ điều khiển nhiệt độ làm lạnh / xả đông

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ điều khiển nhiệt độ làm lạnh / xả đông

  1. Boä Ñieàu Khieån Nhieät Ñoä Laøm Laïnh/Xaû Ñoâng DIN W72 x H36mm Boä ñieàu khieån nhieät ñoä laøm laïnh/xaû ñoâng Ñaëc ñieåm Ñieàu khieån ON/OFF Thoâng soá kyõ thuaät ngoõ vaøo  Thoâng soá kyõ thuaät cô baûn: NTC (Nhieät ñieän trôû) Tuøy choïn: RTD (DIN Pt100Ω) Bao goàm caùc chöùc naêng treã. Chöùc naêng löïa choïn xaû ñoâng Töï ñoäng/Baèng tay, Khôûi ñoäng maùy neùn treã, Hoaït ñoäng laïi treã, Thôøi gian ON nhoû, Xaû ñoâng cuoái treã, Quaït laøm khoâ hoaït ñoäng treã. Chöùc naêng söûa loãi ngoõ vaøo. Noù coù theå caøi ñaët chu kyø hoaït ñoäng ñeå baûo veä maùy neùn khí khoâng bò loãi. Thoâng tin ñaët haøng Ngoõ ra Ngoõ ra Relay Nguoàn cung caáp Maùy neùn Ngoõ ra ñieàu khieån Maùy neùn + Ngoõ ra xaû ñoâng Maùy neùn + Ngoõ ra xaû ñoâng + Ngoõ ra laøm bay hôi Ñieàu khieån Laøm laïnh (Ñieàu khieån laøm laïnh) Kích thöôùc Soá chöõ soá hieån thò 3 chöõ soá hieån thò Boä ñieàu khieån nhieät ñoä Thoâng soá kyõ thuaät Nguoàn cung caáp Daûi ñieän aùp cho pheùp 90 ñeán 110% tyû leä ñieän aùp Coâng suaát tieâu thuï Caùch thöùc hieån thò Hieån thò LED 7 ñoaïn (maøu ñoû) Daûi hieån thò Ñoä chính xaùc hieån thò chöõ soá Chu kyø laáy maãu Caûm bieán ngoõ vaøo NTC: Nhieät ñieän trôû, Ñieän trôû caùp ngoõ vaøo Ñieän trôû chòu ñöïng cuûa caùp Caùch thöùc ñieàu khieån Ñieàu khieån ON/OFF (Ñoä nhaïy ñieàu chænh coù theå thay ñoåi) Maùy neùn (250VAC 5A 1a) Maùy neùn (250VAC 5A 1a) Ngoõ ra xaû ñoâng (250VAC 5A 1a) Ngoõ ra ñieàu khieån Maùy neùn (250VAC 5A 1a) Ngoõ ra xaû ñoâng (250VAC 5A 1a) Ngoõ ra quaït laøm bay hôi (250VAC 5A 1a) Boä nhôù duy trì Khoaûng 10 naêm (Khi söû duïng boä nhôù chaát baùn daãn oån ñònh) Ñieän trôû caùch ñieän (ôû 500VDC) Ñoä beàn ñieän moâi 2000VAC 60Hz trong 1 phuùt (giöõa caùc ñaàu noái beân ngoaøi vaø hoäp) Ñoä beàn choáng nhieãu Pha R vaø Pha S (ñoä roäng xung 1µs) Cô khí: Min. 20,000,000 laàn, Ñieän: Min. 50,000 laàn (250VAC 5A taûi coù ñieän trôû) Tuoåi thoï Cô khí: Min. 20,000,000 laàn, Ñieän: Min. 100,000 laàn (250VAC 5A taûi coù ñieän trôû) Relay Cô khí: Min. 20,000,000 laàn, Ñieän: Min. 50,000 laàn (250VAC 5A taûi coù ñieän trôû) Chaán Cô khí 0.75mm bieân ñoä taàn soá 10 ~ 55Hz treân moãi phöông X, Y, Z trong 1 giôø ñoäng Söï coá 0.5mm bieân ñoä taàn soá 10 ~ 55Hz treân moãi phöông X, Y, Z trong 10 phuùt Nhieät ñoä moâi tröôøng (ôû traïng thaùi khoâng ñoâng) Nhieät ñoä löu tröõ (ôû traïng thaùi khoâng ñoâng) Ñoä aåm moâi tröôøng Troïng löôïng Khoaûng. 143g Khoâng coù chöùc naêng xaû ñoâng loaïi tuøy choïn
  2. Sô ñoà keát noái Kích thöôùc Maët caét Ñôn vò: mm Ñònh daïng maët tröôùc (Ñeøn ngoõ ra xaû ñoâng): Ñeøn ON khi ngoõ ra xaû ñoâng ON. (Ñeøn ngoõ ra quaït laøm bay hôi): Ñeøn ON khi ngoõ ra bay hôi ON. (Ñeøn ngoõ ra maùy neùn): Ñeøn ON khi ngoõ ra maùy neùn ON. (Phím Mode): Ñaêng nhaäp, thay ñoåi luaân phieân caùc thoâng soá. (Phím caøi ñaët: Up/Down): Thay ñoåi caùc thoâng soá. Hieån thò kyù hieäu aâm. (Hieån thò giaù trò xöû lyù): Hieån thò giaù trò hieän thôøi (SV) ôû cheá ñoä RUN. Hieån thò thoâng soá vaø giaù trò caøi ñaët khi caøi ñaët thoâng soá. (Hieån thò daáu thaäp phaân): Hieån thò daáu thaäp phaân khi ñôn vò thôøi gian laø ‘Min’ (Hieån thò daáu thaäp phaân): Hieån thò daáu thaäp phaân khi ñôn vò nhieät ñoä laø (Hieån thò ñoä leäch): chæ thò saùng khi PV cao hôn SV, chæ thò saùng khi PV thaáp hôn SV (Ñôn vò nhieät ñoä): Coù theå löïa choïn hoaëc Khi thôøi gian treã ñöôïc caáp, ñeøn ngoõ ra cuûa ngoõ ra xaû ñoâng, quaït laøm bay hôi vaø maùy neùn laø ON ñoàng thôøi sau ñoù ñeøn chôùp moãi 1 giaây. Caùch caøi ñaët vaø thay ñoåi giaù trò caøi ñaët Cheá ñoä RUN Daûi nhieät ñoä vaø thoâng soá kyõ thuaät ngoõ vaøo Thoâng soá kyõ thuaät Caøi ñaët nhieät ñoä/Daûi söû duïng ngoõ vaøo Hieån thò nhieät ñoä hieän thôøi. Hieån thò khi nhaán phím Nhieät ñieän trôû Daûi caøi ñaët cuûa nhieät ñoä laø coá ñònh nhö daûi söû duïng. Moät giaù trò caøi ñaët chôùp moãi 0.5sec, vaø noù coù theå thay ñoåi giaù trò baèng phím hoaëc Caøi ñaët vaø thay ñoåi Khi nhaán phím , moät giaù trò caøi ñaët ñöôc löu vaø noù trôû veà giaù trò caøi ñaët cheá ñoä hoaït ñoäng. Neáu khoâng coù phím ñöôïc nhaán trong 60sec, noù trôû veà cheá ñoä hoaït ñoäng. Khi nhaán phím ñeå hieån thò giaù trò caøi ñaët, noù trôû veà cheá ñoä hoaït ñoäng. Khi nhaán phím ôû giaù trò aâm saün saøng ñeå caøi ñaët. Nhaán phím (phím ) tieáp tuïc, moät soá ñöôïc taêng/giaûm.
  3. Boä Ñieàu Khieån Nhieät Ñoä Laøm Laïnh/Xaû Ñoâng Löu ñoà caøi ñaët nhoùm 1 Cheá ñoä RUN Nhaán trong 3sec Caøi ñaët hieän töôïng treã cuûa ngoõ ra maùy neùn trong phaïm vò Caøi ñaët moät chu kyø xaû ñoâng trong phaïm vi 0 ~ 24 giôø Neáu khoaûng thôøi gian xaû ñoâng ñöôïc caøi ñaët 0, noù hoaït ñoäng nhö thuû coâng Caøi ñaët moät chu kyø xaû ñoâng trong phaïm vi 0 ~ 59 phuùt. Neáu khoaûng thôøi gian xaû ñoâng ñöôïc caøi ñaët 0, noù khoâng hoaït ñoäng. Caøi ñaët thôøi gian kieåm tra cho voøng laëp baùo ñoäng ngaét trong phaïm vi 0 ~ 999sec. Neáu thôøi gian kieåm tra ñöôïc caøi ñaët 0, LBA khoâng hoaït ñoäng. Söûa loãi phaùt sinh trong caûm bieán ngoõ vaøo. Daûi caøi ñaët laø: Nhaø maùy maëc ñònh Trong cheá ñoä RUN, neáu phím ñöôïc nhaán trong 3sec, noù ñi vaøo caøi ñaët nhoùm 1 Mode Giaù trò caøi ñaët Mode Giaù trò caøi ñaët vaø hieån thò Thoâng soá ñöôïc hieån thò khi ñi vaøo caøi ñaët nhoùm 1 Nhaán trong luùc caøi ñaët hoaït ñoäng ñeå löu giaù trò caøi ñaët ñaõ thay ñoåi vaø hieån thò thoâng soá tieáp theo. Nhaán trong 3sec trong luùc caøi ñaët hoaït ñoäng, noù trôû veà cheá ñoä RUN. Löu ñoà caøi ñaët nhoùm 2 Cheá ñoä RUN Nhaø maùy maëc ñònh Mode Giaù trò caøi ñaët Mode Giaù trò caøi ñaët Nhaán trong 5sec Caøi ñaët khôûi ñoäng treã vaø thôøi gian hoaït ñoäng laïi cuûa maùy neùn. Daûi caøi ñaët laø 0m10s ~ 9m59s. Caøi ñaët thôøi gian ON min ñeå ngaên vieäc thöôøng xuyeân ON/OFF cuûa maùy neùn. Daûi caøi ñaët 0m10s ~ 5m00s. Caøi ñaët thôøi gian treã cuoái xaû ñoâng vaø quaït laøm khoâ. Daûi caøi ñaët 0m0s ~ 5m59s. Caøi ñaët cheá ñoä hoaït ñoäng cuûa quaït laøm khoâ. Caøi ñaët khoaûng thôøi gian hoaït ñoäng cuûa maùy neùn loãi. Daûi caøi ñaët 0 ~ 20ms. Caøi ñaët tyû leä (%) hoaït ñoäng ON cuûa maùy neùn trong phaïm vi khoaûng thôøi gian hoaït ñoäng loãi. Daûi caøi ñaët 0 ~ 100%. Caøi ñaët ñôn vò nhieät ñoä. Khoâng khoùa Khoùa caøi ñaët nhoùm 2 Khoùa caøi ñaët nhoùm 1, caøi ñaët Caøi ñaët cheá ñoä khoùa phím. nhoùm 2 Khoùa caøi ñaët giaù trò (SV), caøi ñaët nhoùm 1, caøi ñaët nhoùm 2 Trong cheá ñoä RUN, neáu phím ñöôïc nhaán trong 5sec, noù ñi vaøo caøi ñaët nhoùm 2 vaø hieån thò Thoâng soá ñöôïc hieån thò khi ñi vaøo caøi ñaët nhoùm 2. Nhaán trong luùc caøi ñaët hoaït ñoäng ñeå löu giaù trò caøi ñaët ñaõ thay ñoåi vaø hieån thò thoâng soá tieáp theo. Nhaán trong 3sec trong luùc caøi ñaët hoaït ñoäng, noù trôû veà cheá ñoä RUN.
  4. Chöùc naêng vaø hoaït ñoäng Hieän töôïng treã TC3YF hoaït ñoäng nhö ñieàu khieån ON/OFF vaø ñieàu khieån ngoõ ra maùy neùn. Maùy neùn coù theå bò hö hoûng do chu kyø ON/OFF thöôøng xuyeân taïi giaù trò caøi ñaët. Do ñoù, noù coù theå thieát laäp hieän töôïng treã giöõa nhieät ñoä hoaït hoùa vaø nhieät ñoä maát taùc duïng ñeå ngaên caûn maùy neùn. VD: Neáu TC3YF ñöôïc thieát laäp caøi ñaët nhieät ñoä taïi , hieän töôïng treã laø 1.0, ngoõ ra maùy neùn laø ON khi noù ñaït tôùi vaø OFF khi noù ñaït tôùi ÔÛ daïng ñieàu khieån ON/OFF, nhieät ñoä thaáp hôn SV, ngoõ ra OFF vaø noù ON khi noù cao hôn vaø noù cuõng chæ roõ hai vò trí ñieàu khieån. Daûi caøi ñaët cuûa hieän töôïng treã laø: Hieäu chænh ngoõ vaøo Noù hieäu chænh loãi phaùt sinh bôûi caûm bieán nhieät ñoä ñöa vaøo töø beân ngoaøi. VD: Khi nhieät ñoä phoøng laø , nhieät ñoä hieån thò cuûa boä ñieàu khieån nhieät ñoä laø , caøi ñaët hieäu chænh ngoõ vaøo laø 2.0, noù ñöôïc hieäu chænh ôû Daûi caøi ñaët cuûa hieäu chænh ngoõ vaøo laø: Xaû ñoâng Khi maùy neùn hoaït ñoäng trong moät thôøi gian daøi, naêng suaát bò thaáp do maùy laøm bay hôi laïnh vaø maùy laøm laïnh beân trong. Xaû ñoâng chæ roõ loaïi boû laøm laïnh vaø ñaù quanh maùy laøm bay hôi. Xaû ñoâng baèng nhieät (Xaû ñoâng töï ñoäng) Trang bò moät loø nhieät sau maùy laøm bay hôi vaø ñieàu khieån noù vôùi khoaûng thôøi gian xaû ñoâng vaø thôøi gian cuûa boä ñieàu khieån nhieät ñoä, loaïi boû laøm laïnh vaø ñaù. Xaû ñoâng baèng tay Khi nhaán phím trong 3sec, söï xaû ñoâng ñöôïc taùc ñoäng trong thôøi gian xaû ñoâng ngay caû khi maùy neùn hoaït ñoäng. Tröôùc khi xaû ñoâng khoâng ñöôïc xoùa giaù trò khoaûng thôøi gian. Khi nhaán phím trong 3sec, noù trôû veà cheá ñoä xaû ñoâng töï ñoäng. (Khoaûng thôøi gian xaû ñoâng baét ñaàu laøm laïi töø luùc ngoõ ra xaû ñoâng OFF). Khi khoaûng thôøi gian xaû ñoâng ñöôïc caøi ñaët , noù chæ hoaït ñoäng nhö xaû ñoâng baèng tay. Khi noù ñöôïc duøng nhö xaû ñoâng baèng tay, ngoõ ra maùy neùn vaø ngoõ ra quaït laøm khoâ laø OFF khi ngoõ ra xaû ñoâng laø ON. Daûi caøi ñaët cuûa khoaûng thôøi gian xaû ñoâng laø 0 ~ 24 giôø vaø thôøi gian xaû ñoâng laø 0 ~ 59 phuùt. Hoaït ñoäng laøm laïnh (Maùy neùn) Ñieàu khieån nhieät ñoä: Giöõ nhieät ñoä caøi ñaët baèng caùch laëp laïi hoaït ñoäng ON/OFF trong daûi cuûa hieän töôïng treã. Thôøi gian treã Thôøi gian treã Thôøi gian ON Treân zero nhoû nhaát (Min) cuûa khôûi ñoäng cuûa hoaït ñoäng laïi Nhieät ñoä laøm laïnh Hieän töôïng treã Döôùi zero Thôøi gian Maùy neùn : Ngoõ ra khoâng hoaït ñoäng, chæ coù ñeøn COMP ôû maët tröôùc nhaáp nhaùy. Thôøi gian treã cuûa khôûi ñoäng vaø hoaït ñoäng laïi Khôûi ñoäng treã: Khi caáp nguoàn trôû laïi cho maùy neùn sau khi nguoàn bò hö, maùy neùn seõ quùa taûi. Tröôøng hôïp naøy, khôûi ñoäng treã ngaên ngöøa ruùt ngaén tuoåi thoï cuûa maùy neùn. Daûi caøi ñaët laø 0m10s ~ 9m59s. Ñeøn ngoõ ra laø ON cuøng moät luùc sau khi ñeøn nhaùy moãi moät giaây trong khoaûng thôøi gian treã. Hoaït ñoäng trôû laïi treã: Noù khoâng hoaït ñoäng trong khoaûng thôøi gian treã cuûa hoaït ñoäng laïi sau khi maùy neùn taét (OFF) ñeå ngaên ngöøa ON/OFF thöôøng xuyeân. Daûi caøi ñaët laø 0m10s ~ 9m59s. Trong thôøi gian treã cuûa khôûi ñoäng, ngoõ ra maùy neùn laø OFF ngay caû khi PV thaáp hôn SV. Noù baät ON sau khi thôøi gian treã cuûa hoaït ñoäng laïi laø keát thuùc. Thôøi gian ON Min Caøi ñaët thôøi gian ON Min ñeå ngaên ngöøa ON/OFF thöôøng xuyeân. Daûi caøi ñaët laø 0m10s ~ 5m00s. Ngoõ ra maùy neùn laø ON ngay caû khi PV thaáp hôn hieän töôïng treã. Noù baät OFF sau khi thôøi gian ON Min laø keát thuùc.
  5. Boä Ñieàu Khieån Nhieät Ñoä Laøm Laïnh/Xaû Ñoâng Hoaït ñoäng xaû ñoâng (Xaû ñoâng baèng nhieät) Giôùi haïn hoaït ñoäng Hoaït ñoäng Giôùi haïn hoaït ñoäng Khôûi cuûa xaû ñoâng laøm laïnh cuûa xaû ñoâng ñoäng Hoaït ñoäng Hoaït ñoäng Hoaït ñoäng Hoaït ñoäng treã laøm laïnh xaû ñoâng xaû ñoâng laøm laïnh Laøm laïnh (Maùy neùn) Xaû ñoâng Xaû ñoâng Khoaûng thôøi gian Thôøi gian cuoái Khoaûng thôøi gian Thôøi gian cuoái Khoaûng thôøi gian Thôøi gian xaû ñoâng xaû ñoâng treã xaû ñoâng xaû ñoâng treã xaû ñoâng xaû ñoâng Xaû ñoâng Quaït laøm khoâ Quaït laøm Quaït laøm Quaït laøm khoâ treã khoâ treã khoâ treã Quaït laøm khoâ Quaït laøm khoâ Quaït laøm khoâ Quaït laøm khoâ Nguoàn ON : Ñeøn hieån thò chæ nhaáp nhaùy. (Ngoõ ra khoâng hoaït ñoäng) Khoaûng thôøi gian xaû ñoâng Noù baét ñaàu xaû ñoâng trong khoaûng thôøi gian phuø hôïp. Daûi caøi ñaët laø 0 ~ 24 giôø. Khi khoaûng thôøi gian xaû ñoâng ñöôïc caøi ñaët “0.0”, noù chæ hoaït ñoäng baèng tay. Thôøi gian xaû ñoâng Maùy xaû ñoâng (loø nhieät) laø ON trong thôøi gian xaû ñoâng. Daûi caøi ñaët laø 0m ~ 59m. Thôøi gian treã cuûa xaû ñoâng cuoái / hoaït ñoäng quaït laøm khoâ Thôøi gian nhoû gioït: Thôøi gian treã cuûa xaû ñoâng cuoái: Ñoù laø thôøi gian laøm raùo nhöõng gioït nöôùc coøn laïi. Sau khi thôøi gian treã keát thuùc, maùy neùn baét ñaàu hoaït ñoäng. (Daûi caøi ñaët: 0m00s ~ 5m59s) Thôøi gian treã cuûa quaït laøm khoâ hoaït ñoäng: Ñeå taän duïng hieäu quûa heä thoáng laøm laïnh, hoaït ñoäng cuûa quaït laøm khoâ bò treã cho ñeán khi laøm bay hôi ñaù laïnh sau khi maùy neùn hoaït ñoäng. (Daûi caøi ñaët: 0m00s ~ 5m59s) Thôøi gian treã cuûa xaû ñoâng cuoái vaø quaït laøm khoâ hoaït ñoäng ñöôïc caáp vôùi moät thôøi gian caøi ñaët. Khi thôøi gian treã cuûa xaû ñoâng cuoái hoaøn taát, xaû ñoâng bò ngöng vaø khoaûng thôøi gian xaû ñoâng ñöôïc laëp laïi. Ñeøn ngoõ ra laø ON ñoàng thôøi sau khi ñeøn nhaùy moãi moät giaây trong khoaûng thôøi gian treã. Cheá ñoä hoaït ñoäng laøm khoâ Cheá ñoä hoaït ñoäng 1 : Noù hoaït ñoäng nhö maùy laøm laïnh. Cheá ñoä hoaït ñoäng 2 : Noù hoaït ñoäng sau khi thôøi gian treã cuûa quaït laøm khoâ hoaït ñoäng. OFF trong luùc hoaït ñoäng xaû ñoâng. Cheá ñoä hoaït ñoäng 3 : Noù ñöôïc khôûi ñoäng khi nguoàn ñöôïc caáp vaø chæ hoaït ñoäng trong khoaûng thôøi gian xaû ñoâng. (Noù khoâng taùc ñoäng trong luùc laøm laïnh) Cheá ñoä hoaït ñoäng 4 : Quaït laøm khoâ hoaït ñoäng chæ trong giôùi haïn hoaït ñoäng cuûa maùy laøm laïnh hoaëc xaû ñoâng, noù OFF khi maùy neùn vaø maùy xaû ñoâng döøng. (Noù ñöôïc duøng ñeå ñieàu khieån nhieät ñoä treân zero) Cheá ñoä hoaït ñoäng 5 : Noù khôûi ñoäng khi nguoàn ñöôïc caáp vaø laøm vieäc ñeán khi nguoàn khoâng chaïy nöõa. Hieån thò loãi bieåu thò noäi dung ñang nhaùy moãi 0.5sec khi loãi ñöôïc tìm thaáy. Caûm bieán ngoõ vaøo khoâng ñöôïc keát noái. Caûm bieán ngoõ vaøo laø bình thöôøng hoaëc nhieät ñoä laøm laïnh khoâng ñöôïc thay ñoåi quùa trong thôøi gian theo doõi (LbA) cuûa voøng laëp giaùn ñoaïn. Nhieät ñoä xöû lyù (PV) laø thaáp hôn daûi hieån thò. Nhieät ñoä xöû lyù (PV) laø cao hôn daûi hieån thò. Loãi hieån thò cuûa bieán maát sau khi nhaân toá khoâng bình thöôøng ñöôïc xoùa boû. (Keát noái laïi caûm bieán/Trôû veà daûi hieån thò)
  6. Chu kyø hoaït ñoäng / tyû leä nhieäm vuï ON cuûa maùy neùn baùo loãi Khi moät loãi xaûy ra, laëp laïi hoaït ñoäng ON/OFF treân cô sôû giaù trò caøi ñaët cuûa chu kyø hoaït ñoäng Chu kyø hoaït ñoäng vaø tyû leä nhieäm vuï ON cuûa caøi ñaët nhoùm 2 ñeå baûo veä beân trong maùy neùn. Vieäc naøy ñöôïc cuûa maùy neùn laëp laïi ñeán khi loãi ñöôïc loaïi boû. Tyû leä ON Daûi caøi ñaët cuûa chu kyø hoaït ñoäng: 0 ~ 20 phuùt, Daûi caøi ñaët cuûa tyû leä nhieäm vuï ON: 0 ~ 100% Maùy neùn Khi chu kyø hoaït ñoäng cuûa maùy neùn laø “0”, noù giöõ traïng thaùi OFF loãi. Tyû leä nhieäm vuï ON khoâng bò hieån thò loãi. Tyû leä nhieäm vuï cuûa maùy neùn ON laø “100”, noù giöõ traïng thaùi ON loãi. Baùo ñoäng cuûa maïch khoâng ñöôïc keát noái (LBA: Loop Break Alarm) Khi nhieät ñoä laøm laïnh khoâng ñöôïc thay ñoåi quùa trong luùc caøi ñaët thôøi gian kieåm tra ôû thoâng soá baùo ñoäng maïch khoâng ñöôïc keát noái , noù lieân quan ñeán söï hoaït ñoäng khoâng bình thöôøng. Noù hieån thò vaø moãi 0.5sec vaø ngoõ ra maùy neùn laëp laïi ON/OFF bôûi chu kyø hoaït ñoäng vaø tyû leä nhieäm vuï ON caøi ñaët loãi. Khi nhaán phím cuøng luùc trong 3sec, sau khi kieåm tra maùy neùn, noù hoaït ñoäng bình thöôøng vôùi loãi ñaõ xoùa boû. Chöùc naêng LBA khoâng hoaït ñoäng khi giaù trò LBA laø “0”. (Daûi caøi ñaët LBA: 0 ~ 999sec) Caøi ñaët khoùa Giôùi haïn thay ñoåi cuûa SV vaø thoâng soá. : Khoâng khoùa. : Khoùa caøi ñaët nhoùm 2 : Khoùa caøi ñaët nhoùm 1 vaø 2 : Khoùa caøi ñaët nhoùm 1 vaø 2 vaø SV Höôùng daãn söû duïng Haõy chuù yù khoâng ñöôïc vöôït quaù tyû leä thoâng soá kyõ thuaät cuûa relay khi söû duïng tieáp ñieåm relay hoaëc noù coù theå gaây chaùy hö hoûng. Haõy laép ñaët thieát bò vôùi cuoän daây thu huùt söï quaù taûi khi ñieàu khieån relay nguoàn coâng suaát cao hoaëc laø moät nam chaâm, boä ñeám söùc ñieän ñoäng coù theå bò chaûy loûng beân trong thieát bò tieáp ñieåm relay hoaït ñoäng. Haõy laép ñaët moät coâng taéc nguoàn hoaëc maïch baûo veä ñeå ra leänh caét nguoàn caáp. Coâng taéc hoaëc maïch baûo veä phaûi ñöôïc laép ñaët gaàn vôùi ngöôøi söû duïng ñeå deã daøng taùc ñoäng. Khoâng söû duïng boä ñieàu khieån nhieät ñoä naøy nhö moät ñoàng hoà Voân hoaëc ñoàng hoà Ampe. Trong tröôøng hôïp söû duïng caûm bieán RTD, haõy keát noái vôùi loaïi 3 daây vaø duøng 3 daây coù ñoä daøy nhö nhau khi baïn caàn ñeå keùo daøi. Noù coù theå gaây ra ñoä leäch nhieät ñoä neáu ñieän trôû cuûa daây khaùc nhau. Haõy kieåm tra cöïc vaø keát noái ñuùng khi keát noái caûm bieán RTD ñeán boä ñieàu khieån nhieät ñoä. Caûm bieán NTC khoâng coù cöïc. Trong tröôøng hôïp laép ñaët daây nguoàn vaø daây tín hieäu ngoõ vaøo gaàn nhau, daây baûo veä loïc nhieãu phaûi ñöôïc laép ñaët vôùi daây nguoàn vaø daây tín hieäu ngoõ vaøo seõ ñöôïc che chaén. Chuù yù: Haõy laøm daây caûm bieán ngaén vaø söû duïng noù bôûi vì phaïm vi heïp cuûa ngoõ vaøo daûi chænh söûa. Traùnh xa nhöõng thieát bò coù taàn soá cao. (Taàn soá cao nhö maùy haøn & maùy may, boä ñieàu khieån SCR coâng suaát cao,.v.v...) Haõy duøng AWG No. 12 ~ 28 cho vieäc keát noái nguoàn ngoõ vaøo vaø ngoõ ra relay, gaén chaët khoái ñaàu noái baèng momen quay 0.3Nm. Ñieàu kieän laép ñaët Noù ñöôïc söû duïng trong nhaø. Möùc oâ nhieãm ñoä 2. Ñoä cao so vôùi möïc nöôùc bieån Max. 2000m. Loaïi laép ñaët II.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản