Boä ñieàu khieån töï ñoäng ñieàu chænh PID keùp Ñaëc ñieåm Chöùc naêng töï

Chia sẻ: Thanh Liem | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
63
lượt xem
15
download

Boä ñieàu khieån töï ñoäng ñieàu chænh PID keùp Ñaëc ñieåm Chöùc naêng töï

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Boä ñieàu khieån töï ñoäng ñieàu chænh PID keùp Ñaëc ñieåm Chöùc naêng töï ñoäng ñieàu chænh PID keùp: Toác ñoä ñaùp öùng High cuûa ñieàu khieån PID ñeå ñaït tôùi giaù trò yeâu caàu nhanh nhaát, toác ñoä ñaùp öùng Low cuûa ñieàu khieån PID ñeå giaûm toái thieåu söï vöôït quùa cho duø ñaùp öùng laø hôi trì hoaõn moät chuùt. Ñoä chính xaùc hieån thò cao: (bôûi giaù trò F.S cuûa moãi ngoõ vaøo) Coù 2 cheá ñoä ñieàu khieån töï ñoäng Coù nhieàu loaïi ngoõ vaøo (Chöùc naêng löïa choïn 13 loaïi ngoõ vaøo): Löïa choïn: Caûm bieán...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Boä ñieàu khieån töï ñoäng ñieàu chænh PID keùp Ñaëc ñieåm Chöùc naêng töï

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản