Bộ khuôn mảng sàn xe

Chia sẻ: Phong Phu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:89

0
100
lượt xem
37
download

Bộ khuôn mảng sàn xe

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bao gồm 88 bản vẽ khối " Bộ khuôn mảng sàn xe". Với các hình chiếu trong không gian, ta có thể biết được những kí hiệu và tên chi tiết của các sản phẩm. Bộ khuôn mảng sàn xe giúp ta dễ dàng hình dung được hình ảnh của chi tiết ngoài thực tế nhờ các bản vẽ không gian có các tỉ lệ chính xác qua đó, việc lắp ráp sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ khuôn mảng sàn xe

 1. HO CHI MINH UNIVERSITY OF INDUSTRY AUTOMATIVE TECNOLOGY Ch−¬ng tr×nh KC.05 - Dù ¸n KC.05.DA.13 Trung T©m Ph¸t triÓn C«ng nghÖ ¤ t« ******************* Bé khu«n M¶NG sµn xe 6091-20 Hµ Néi 6-2006
 2. HO CHI MINH UNIVERSITY OF INDUSTRY AUTOMATIVE TECNOLOGY Ký hiÖu (Code) Tªn chi tiÕt (Name of autopart) K03-01-01-00 Khu«n khung tr¸i tr−íc 1
 3. HO CHI MINH UNIVERSITY OF INDUSTRY AUTOMATIVE TECNOLOGY Ký hiÖu (Code) Tªn chi tiÕt (Name of autopart) K03-01-01-01 Khu«n tÊm mÆt ®Çu 2
 4. HO CHI MINH UNIVERSITY OF INDUSTRY AUTOMATIVE TECNOLOGY Ký hiÖu (Code) Tªn chi tiÕt (Name of autopart) K03-01-01-02 Khu«n tai mãc 3
 5. HO CHI MINH UNIVERSITY OF INDUSTRY AUTOMATIVE TECNOLOGY Ký hiÖu (Code) Tªn chi tiÕt (Name of autopart) K03-01-01-03 Khu«n mãc gµi d©y 4
 6. HO CHI MINH UNIVERSITY OF INDUSTRY AUTOMATIVE TECNOLOGY Ký hiÖu (Code) Tªn chi tiÕt (Name of autopart) K03-01-02-00 Khu«n khung ph¶i tr−íc 5
 7. HO CHI MINH UNIVERSITY OF INDUSTRY AUTOMATIVE TECNOLOGY Ký hiÖu (Code) Tªn chi tiÕt (Name of autopart) K03-01-02-01 Khu«n tÊm mÆt ®Çu 6
 8. HO CHI MINH UNIVERSITY OF INDUSTRY AUTOMATIVE TECNOLOGY Ký hiÖu (Code) Tªn chi tiÕt (Name of autopart) K03-01-02-01 Khu«n tai mãc 7
 9. HO CHI MINH UNIVERSITY OF INDUSTRY AUTOMATIVE TECNOLOGY Ký hiÖu (Code) Tªn chi tiÕt (Name of autopart) K03-01-03-00 Khu«n khung tr¸i gi÷a 8
 10. HO CHI MINH UNIVERSITY OF INDUSTRY AUTOMATIVE TECNOLOGY Ký hiÖu (Code) Tªn chi tiÕt (Name of autopart) K03-01-03-01 Khu«n miÕng ®Öm 9
 11. HO CHI MINH UNIVERSITY OF INDUSTRY AUTOMATIVE TECNOLOGY Ký hiÖu (Code) Tªn chi tiÕt (Name of autopart) K03-01-03-02 Khu«n tai mãc hai lç 10
 12. HO CHI MINH UNIVERSITY OF INDUSTRY AUTOMATIVE TECNOLOGY Ký hiÖu (Code) Tªn chi tiÕt (Name of autopart) K03-01-03-03 Khu«n tai mãc mét lç d−íi 11
 13. HO CHI MINH UNIVERSITY OF INDUSTRY AUTOMATIVE TECNOLOGY Ký hiÖu (Code) Tªn chi tiÕt (Name of autopart) K03-01-04-00 Khu«n khung ph¶i gi÷a 12
 14. HO CHI MINH UNIVERSITY OF INDUSTRY AUTOMATIVE TECNOLOGY Ký hiÖu (Code) Tªn chi tiÕt (Name of autopart) K03-01-04-01 Khu«n miÕng ®Öm 13
 15. HO CHI MINH UNIVERSITY OF INDUSTRY AUTOMATIVE TECNOLOGY Ký hiÖu (Code) Tªn chi tiÕt (Name of autopart) K03-01-05-00 Khu«n khung tr¸i sau 14
 16. HO CHI MINH UNIVERSITY OF INDUSTRY AUTOMATIVE TECNOLOGY Ký hiÖu (Code) Tªn chi tiÕt (Name of autopart) K03-01-05-01 Khu«n ch©n d−íi 15
 17. HO CHI MINH UNIVERSITY OF INDUSTRY AUTOMATIVE TECNOLOGY Ký hiÖu (Code) Tªn chi tiÕt (Name of autopart) K03-01-05-01-01 Khu«n tÊm èp ch©n d−íi 16
 18. HO CHI MINH UNIVERSITY OF INDUSTRY AUTOMATIVE TECNOLOGY Ký hiÖu (Code) Tªn chi tiÕt (Name of autopart) K03-01-05-02 Khu«n tai mãc d−íi 17
 19. HO CHI MINH UNIVERSITY OF INDUSTRY AUTOMATIVE TECNOLOGY Ký hiÖu (Code) Tªn chi tiÕt (Name of autopart) K03-01-05-03 Khu«n ®Öm khung 18
 20. HO CHI MINH UNIVERSITY OF INDUSTRY AUTOMATIVE TECNOLOGY Ký hiÖu (Code) Tªn chi tiÕt (Name of autopart) K03-01-05-04 Khu«n Mãc 19
Đồng bộ tài khoản