intTypePromotion=1

Bộ luật Lao động số 35-L/CTN của Quốc hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:47

0
549
lượt xem
179
download

Bộ luật Lao động số 35-L/CTN của Quốc hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ luật Lao động số 35-L/CTN của Quốc hội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ luật Lao động số 35-L/CTN của Quốc hội

 1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA BéLUËTLAO®éNG C ñ A   í C C é N G  H O µ  X∙  é I C H ñ   G H Ü A   Ö T  N A M N H N VI LêINãI  U     ®Ç Lao  ng  µho¹t®éng  ®é l    quan  äng nhÊt cña  tr     con  êi,t¹ora cña    Ët ng       c¶iv   chÊt vµ      Þ tinhthÇn  ña    éi.Lao  ng  ã    c¸c gi¸tr     c x∙ h   ®é c n¨ng  Êt,chÊt l ng  µ  su    î v hiÖu  qu¶  cao  µnh©n  èquyÕt ®Þnh  ù    iÓncña  t  íc. l  t    s ph¸ttr   ®Ê n Ph¸p  Ëtlao®éng  lu     quy  nh  Òn  µ  Üa  ô  ña  êilao®éng  µ  ®Þ quy v ngh v c ng     v cña  êisö  ông    ng, c¸c tiªuchuÈn    ng, c¸c nguyªn t¾c  ö  ông  ng   d lao ®é       lao ®é       sd vµ qu¶n  ý lao ®éng,  ãp  Çn  óc  y  l    g ph th ®È s¶n  Êt,v×  Ëy  ã  Þ  Ý quan  xu   v c v tr   trängtrong ®êi sèng    éivµ       x∙h   trong h Ö   èng    th ph¸p luËtcña  èc     qu gia. K Õ   õa  µ  th v ph¸ttr Ón ph¸p  Ëtlao ®éng  ña  íc ta tõ sau   i   lu     c n     C¸ch  ¹ng  m Th¸ng  T¸m  n¨m 1945  n   ®Õ nay,Bé  Ët Lao  ng  Ó  Õ     êng  èi æi    Lu   ®é th ch ho¸ ® l  ® míicña    §¶ng  éng  C s¶n  Öt Nam   µ  ô  Ó      Vi   v c th ho¸ c¸cquy  nh  ña  Õn  ®Þ c Hi ph¸p  nícCéng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam     ho x∙h   ngh Vi   n¨m  1992  Ò     ng, vÒ   ö  ông  v lao®é   s d vµ qu¶n  ýlao®éng. l    Bé   Ët  Lu Lao  ng  ®é b¶o  Ö   Òn  µm  Öc,lî Ých  µ    Òn  v quy l vi     i v c¸c quy kh¸c  cña  êi lao ®éng, ®ång  êib¶o  Ö   Òn  µ  î Ých  îp ph¸p  ña  êi sö  ng       th   v quy v l  i h  c ng   dông    ng, t¹o®iÒu  Ön  lao ®é     ki cho  èi m quan  Ö     ng  îchµihoµ  µ    h lao ®é ®   v æn ®Þnh, gãp  Çn      ph ph¸thuy  Ýs¸ng  ¹ovµ  µin¨ng  ña  êilao ®éng  Ýãc  µ  tr   t  t  c ng     tr   v lao ®éng  ©n    ña  êiqu¶n  ýlao ®éng, nh»m   tn¨ng  Êt,chÊt l ng   ch tay,c ng   l      ®¹   su    î   vµ  Õn bé    éitrong lao ®éng, s¶n  Êt,dÞch  ô,hiÖu  ti   x∙h        xu   v  qu¶ trong sö  ông   d vµ qu¶n  ýlao ®éng, gãp  Çn  l      ph c«ng  nghiÖp    Ön  iho¸ ®Êt  ícv×  ù  ho¸,hi ®¹     n  s nghiÖp  ©n  µu,nícm¹nh,x∙héic«ng  d gi          b»ng,v¨n minh.      CH ¬NG   I NH÷ NG   QUY   NH   ®Þ CHUN G   §i Ò u 1 Bé   Ët Lao  ng  iÒu  Lu   ®é ® chØnh  quan  Ö     ng  ÷a ngêi lao ®éng  h lao ®é gi      lµm c«ng  l ng  íingêi sö  ông    ng  µ    ¨n ¬ v    d lao ®é v c¸c quan  Ö     éi li   h x∙ h   ªnquan  trùctiÕp víi      quan  Ö     ng. h lao®é §i Ò u 2 Bé   Ët Lao  ng  îc¸p dông  i víim äi  êilao ®éng, m äi  chøc, Lu   ®é ®    ®è     ng       tæ    c¸ nh©n  ö  ông    ng    sd lao ®é theo  îp  ng    ng,  éc    µnh  Çn  h ®å lao ®é thu c¸c th ph kinhtÕ,c¸ch×nh      thøc së  ÷u.  h Bé   Ëtnµy  òng  îc¸p dông  i víingêihäc  Ò,  êigióp viÖc    lu   c ®    ®è       ngh ng     gia ®×nh  µ  ét  è  ¹ lao®éng  v m s lo i    kh¸c® îcquy  nh  ¹ Bé  Ëtnµy.    ®Þ t   lu   i §i Ò u 3 C«ng  ©n  Öt Nam   µm  Öc  d Vi   l vi trong c¸c doanh     nghiÖp  ã  èn  u    íc c v ®Ç tn   ngoµi t¹  Öt Nam,  ¹    ¬   i Vi   t i c quan, tæ  c¸c   chøc  íc ngoµi hoÆc   èc  Õ  ng  n    qu t ®ã trªnl∙nh thæ  Öt Nam   µ  êi níc ngoµi lµm  Öc     Vi   v ng       vi trong c¸c doanh     nghiÖp,   tæ chøc  µ  v cho    ©n  Öt Nam       c¸nh Vi   trªnl∙nhthæ  ÖtNam   u   éc ph¹m    Vi   ®Ò thu   vi ¸p dông  ña  é  Ëtnµy  µ      c B lu   v c¸cquy  nh  ®Þ kh¸ccña    ph¸p luËtViÖtNam,  õtr      tr   ­
 2. 2 êng  îp  iÒu  c quèc  Õ  µ   éng  µ    éi chñ  Üa  Öt Nam   ý  Õt  h® í  tm C ho x∙ h   ngh Vi   kk hoÆc  tham    ã  giac quy  nh  ®Þ kh¸c. §i Ò u 4 Ch Õ     ®é lao  ng  i  íic«ng  ®é ®è v   chøc, viªn chøc  µ   íc,ngêi gi÷ c¸c    Nh n       chøc  ô  îc bÇu,  ö  v®  c hoÆc     Öm,  êi thuéc  ùc l ng  ©n  i  ©n  bæ nhi ng   l  î qu ®é nh d©n, c«ng  nh©n  ©n,  êi thuéc    oµn  Ó  ©n  ©n,    chøc  an  d ng   c¸c ® th nh d c¸c tæ  chÝnh  Þ,x∙ héi kh¸c vµ      îp      c¸c v¨n  tr         x∙ viªnh t¸cx∙ do    b¶n  ph¸p  Ëtkh¸c quy  lu     ®Þnh  ng  ú tõng  i t ng m µ   îc¸p dông  ét  è  nh tu   ®è  î   ®     m s quy  nh  ®Þ trong Bé   Ët   lu   nµy. §i Ò u 5 1­  äi  êi®Ò u   ã  Òn  µm  Öc,tù do  ùa chän  Öc  µm  µ  Ò   M ng   c quy l vi     l   vi l v ngh nghiÖp,häc  Ò   µ  ©ng    ngh v n cao  ×nh ®é   Ò   tr   ngh nghiÖp,kh«ng  Þ   ©n  Öt   b ph bi   ®èi xö  Ò   ítÝnh,d©n  éc,thµnh  Çn    éi, Ýn  ìng,t«n gi¸o.   v gi   i   t  ph x∙h   ng t    2­  Ê m   îc ®∙ingêi lao ®éng; cÊ m   ìng bøc  êi lao ®éng  íibÊt  ú  C ng          c  ng     d  k h×nh  thøc nµo.   3­ M äi  ¹t®éng  ¹ora viÖc  µm,tùt¹oviÖc  µm,d¹y nghÒ   µ  äc  Ò     ho   t   l      l   v h ngh ®Ó   ã  Öc  µm, m äi  ¹t®éng  c vi l   ho   s¶n  Êt,kinh doanh    ótnhiÒu    ng  xu     thu h   lao ®é ®Ò u   îcNhµ   íckhuyÕn  Ých,t¹o®iÒu  Ön  Ën  îhoÆc   óp ®ì. ®  n  kh    ki thu l   i gi   §i Ò u 6 Ng êilao ®éng  µ ngêiÝt  Êt ®ñ   tuæi,cã     l    nh   15    kh¶ n¨ng    ng  µ  ã  lao ®é vc giao kÕt  îp ®ång    ng.   h  lao®é Ng êi sö  ông   d lao  ng  µ doanh  ®é l  nghiÖp, c¬    quan, tæ    chøc  hoÆc     c¸ nh©n, n Õu  µ c¸ nh©n  ×  t  Êt ph¶i®ñ   tuæi,cã    l    th Ý nh     18    thuªm ín,sö  ông  µ     d v tr¶c«ng    ng.   lao®é §i Ò u 7 1­ Ng êilao ®éng  îctr¶l ng    ¬  ë       ®    ¬ trªnc s tho¶  Ën  íingêisö  ông    thu v    d lao ®éng  ng  nh kh«ng  Êp  ¬n  th h møc ¬ng  èithiÓu  Nhµ   ícquy  nh  µ  l t  do  n  ®Þ v theo  n¨ng  Êt,chÊt îng,hiÖu  su   l  qu¶ c«ng  Öc; ® îc b¶o  é  vi     h lao  ng,  µm  Öc  ®é l vi trong  ÷ng  iÒu  Ön  nh ® ki b¶o  ¶m   Ò   toµn  ®éng,  Ö   ® v an  lao  v sinh  ®éng; lao    nghØ  theo  Õ   ,  ch ®é nghØ  µng  h n¨m  ã ¬ng  µ  îcb¶o  Ó m     éitheo    cl v®  hi x∙h   quy ®Þnh  ña  c ph¸p  Ët.Nhµ   íc quy  nh  Õ       ng  µ  Ýnh  lu   n  ®Þ ch ®é lao ®é v ch s¸ch    x∙ héinh»m     b¶o  Ö     ng  ÷  µ    ¹ lao®éng  ã  Æc   iÓ m   v lao®é n v c¸clo i     c® ® riªng. 2­  êi lao ®éng  ã  Òn  µnh  Ëp,gia nhËp, ho¹t®éng  Ng     c quy th l      c«ng  oµn  ® theo  Ët c«ng  oµn    Lu   ® ®Ó b¶o  Ö   Òn  µ  îÝch  îp ph¸p cña  × nh; ® îch­ v quy v l i h    m    ëng  óc  îtËp  Ó,tham    ph l   i th   gia qu¶n  ýdoanh  l  nghiÖp  theo  éiquy  ña  n  c doanh  nghiÖp  µ  v quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   3­ Ng êilao ®éng  ã  Üa  ô  ùc hiÖn  îp ®ång    ng, tho¶  clao      c ngh v th   h  lao ®é   í    ®éng  Ëp  Ó,chÊp  µnh  û  Ëtlao®éng, néiquy    ng  µ  ©n  t th   h k lu        lao®é v tu theo sù    ®iÒu  µnh  îp ph¸p cña  êisö  ông    ng. h h    ng   d lao®é 4­ Ng êilao®éng  ã  Òn  nh       c quy ®× c«ng  theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u 8
 3. 3 1­ Ng êisö  ông    ng  ã  Òn  Ón  än    ng, bè  Ý,®iÒu     d lao ®é c quy tuy ch lao ®é   tr   hµnh    ng  lao ®é theo nhu  Çu  c s¶n  Êt,kinh doanh;cã  Òn  xu       quy khen  ëng  µ  th v xö  ýc¸cviph¹m  û  Ëtlao®éng  l      k lu     theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtlao®éng.      2­  êi sö  ông    ng  ã  Òn  ö  idiÖn    ¬ng îng,ký  Õt  Ng   d lao ®é c quy c ®¹   ®Ó th l k tho¶  clao ®éng  Ëp  Ó  í    t th trong doanh    nghiÖp  hoÆc  tho¶ íclao ®éng  Ëp  Ó       t th ngµnh; cã    tr¸chnhiÖm   éng    íic«ng  oµn  µn  ¹c c¸c vÊn    Ò     c t¸cv   ® b b    ®Ò v quan  h Ö     ng, c¶ithiÖn ®êi sèng  ËtchÊtvµ    Çn  ña  êilao®éng. lao®é        v    tinhth c ng     3­  êi sö  ông    ng  ã  Üa  ô  ùc hiÖn  îp  ng    ng, Ng   d lao ®é c ngh v th   h ®å lao ®é   tho¶  c lao  ng  Ëp  Ó  µ  ÷ng  í  ®é t th v nh tho¶  Ën  thu kh¸c víingêi lao  ng,         ®é t«n trängdanh  ù,nh©n  È m   µ  i sö  ng  n   íi êilao®éng.   d  ph v ®è   ®ó ®¾ v   ng     §i Ò u 9 Quan  Ö     ng  ÷a ngêilao®éng  µ  êisö  ông    ng  îcx¸c h lao®é gi      v ng   d lao®é ®     lËp  µ  Õn  µnh  v ti h qua  ¬ng îng, tho¶  Ën  th l  thu theo  nguyªn  ¾c  ù  t t nguyÖn,   b×nh  ng,  îp t¸c,   äng quyÒn  µ  îÝch  îp ph¸p  ña  ®¼ h     tr   t«n v l  i h  c nhau,thùc hiÖn      ®Çy    ÷ng  iÒu  ∙  ®ñ nh ® ® cam   Õt. k Nhµ   íc khuyÕn  Ých  ÷ng  n  kh nh tho¶  Ën  thu b¶o  ¶m   ® cho  êi lao ®éng  ng     cã  ÷ng  iÒu  Ön  Ën  î h¬n  víinh÷ng  nh ® ki thu l   i so    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëtlao lu     ®éng. Ng êilao®éng  µ  êisö  ông    ng  ã  Òn    Çu  ¬     v ng   d lao ®é c quy yªu c c quan,tæ   chøc  ã  Èm  Òn    Õt  c th quy gi¶iquy tranh chÊp    ng. Nhµ   íckhuyÕn  Ých    lao®é   n  kh viÖc    Õt c¸ctranh chÊp    ng  gi¶iquy       lao®é b»ng  µ    µ  äng tµi ho gi¶i tr   . v §i Ò u 10 1­  µ   íc thèng  Êt  Nh n   nh qu¶n  ý nguån  ©n  ùc vµ  l  nh l   qu¶n  ý lao  ng  l  ®é b»ng  ph¸p  Ët vµ  ã  Ýnh  lu   c ch s¸ch    ®Ó ph¸ttr Ón,ph©n  è  ån  ©n  ùc,  i   b ngu nh l  ph¸ttr Ón®a  ¹ng    ×nh   i   d c¸ch thøc sö  ông    ng  µ  Þch  ô  Öc  µm.  d lao®é v d v vi l 2­ Nhµ   íchíng dÉn  êilao ®éng  µ  êisö  ông    ng  ©y  ùng    n    ng     v ng   d lao ®é xd m èi quan  Ö   h lao  ng  µi hoµ  µ    nh,  ïng  ®é h  v æn ®Þ c nhau  îp    ×  ù    h t¸cv s ph¸t tr Óncña  i  doanh  nghiÖp. §i Ò u 11 Nhµ   íckhuyÕn  Ých  Öc  n  kh vi qu¶n  ýlao ®éng  ©n  ñ,c«ng  l    d ch   b»ng,v¨n    minh  trong  doanh nghiÖp  µ  äi  Ön  v m bi ph¸p, kÓ   viÖc  Ých  ëng  õ  î   c¶  tr th t l i nhuËn  ña  c doanh  nghiÖp, lµm    cho  êi lao ®éng  ng     quan  ©m   n   Öu    t ®Õ hi qu¶ ho¹t®éng  ña    c doanh  nghiÖp,nh»m   thiÖu    ®¹   qu¶ cao trong qu¶n  ýlao®éng,   l      s¶n  Êtcña  xu   doanh nghiÖp. Nhµ   íc cã  Ýnh  n   ch s¸ch ®Ó   êi lao ®éng    ng     mua     Çn,  ãp  èn    cæ ph g v ph¸t tr Óndoanh  i  nghiÖp. §i Ò u 12 C«ng  oµn  ® tham    ïng víi ¬  giac     quan  µ   íc,tæ  c Nh n   chøc kinhtÕ,tæ      chøc  x∙héich¨m    µ     lov b¶o  Ö   Òn  îcña  êilao®éng; tham    Óm    v quy l  i ng       giaki tra,gi¸m  s¸tviÖc    µnh      thih c¸cquy  nh  ña  ®Þ c Ph¸p  Ët Lao  ng. Lu   ®é CH ¬NG   II VIÖ C  µ M L
 4. 4 §i Ò u 13 M äi  ¹t®éng    ng  ¹ora nguån    Ëp, kh«ng  Þ  ho   lao ®é t     thu nh   b ph¸p luËtcÊ m      ®Ò u   îcthõa nhËn  µviÖc  µm. ®    l  l Gi¶iquyÕt  Öc  µm, b¶o  ¶m     vi l   ® cho  äi  êicã  m ng   kh¶  n¨ng    ng  u   lao ®é ®Ò cã  ¬  éicã  Öc  µm  µ tr¸chnhiÖ m   ña  µ   íc,cña    c h   vi l l     c Nh n   c¸c doanh nghiÖp  µ  v toµn    éi. x∙h §i Ò u 14 1­ Nhµ   íc®Þnh    n  chØ    ¹oviÖc  µm  íitrong kÕ   ¹ch ph¸ttr Ónkinh tiªut   l m    ho     i     tÕ      éi5  ­ x∙h   n¨m  µ  µng  vh n¨m, t¹o®iÒu  Ön  Çn  Õt, ç  î µichÝnh, cho     ki c thi   tr    h t   vay  èn  v hoÆc   gi¶m,miÔn  Õ  µ    ông    Ön    thu v ¸p d c¸cbi ph¸p khuyÕn  Ých    kh kh¸c  ®Ó   êicã  ng   kh¶  n¨ng    ng  ù gi¶iquyÕt  Öc  µm, ®Ó     chøc,®¬n   lao ®é t    vi l   c¸c tæ    vÞ  µ    ©n  éc m äi  µnh  Çn  v c¸nh thu   th ph kinh tÕ    iÓnnhiÒu  Ò   íinh»m     ph¸ttr   ngh m   t¹oviÖc  µm    l cho  Òu  êilao®éng. nhi ng     2­ Nhµ   íccã  Ýnh    n   ch s¸ch u  ∙ivÒ     Õt  Öc  µm      ótvµ  ö    ®   gi¶iquy vi l ®Ó thu h   s dông    ng  µngêid©n  écthiÓu sè. lao®é l     t    3­ Nhµ   íccã  Ýnh    n   ch s¸ch khuyÕn  Ých,t¹o®iÒu  Ön  Ën  îcho      kh    ki thu l   i c¸c tæ chøc  µ    ©n  v c¸ nh trong nícvµ  ícngoµi,bao  å m   ngêiViÖt Nam   nh       n    g c¶      ®Þ c    ícngoµi®Ç u      iÓn s¶n  Êt,kinh doanh,®Ó     Õt  Öc  µm  ën     tph¸ttr   xu       gi¶iquy vi l cho  êilao®éng. ng     §i Ò u 15 1­  Ýnh  ñ  Ëp  ¬ng  ×nh quèc    Ò   Öc  µm, dù  ®Ç u      Ch ph l ch tr   gia v vi l   ¸n  t ph¸t tr Ón kinh tÕ      éi,di d©n    iÓn vïng  i    ­ x∙ h     ph¸ttr   kinh tÕ  íi g ¾n   íich¬ng  ×nh   m  v  tr   gi¶iquyÕt  Öc  µm; lËp  ü  èc    Ò   Öc  µm  õ ng©n    vi l   qu qu gia v vi l t   s¸ch Nhµ   ícvµ    n  c¸c nguån    kh¸c,ph¸ttr Ón h Ö   èng  chøc  Þch  ô  Öc  µm. Hµng      i   th tæ  d v vi l   n¨m   ChÝnh  ñ  ×nh Quèc  éiquyÕt ®Þnh  ¬ng  ×nh vµ  ü  èc    Ò   Öc  ph tr   h    ch tr   qu qu giav vi lµm. 2­  û   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  Ëp  ¬ng  ¬ l ch tr×nh vµ  ü    Õt  Öc  µm  ña  a   ¬ng  ×nh Héi ®ång  ©n  ©n     qu gi¶iquy vi l c ®Þ ph tr     nh d cïng cÊp  Õt ®Þnh.   quy   3­ C¸c  ¬  c quan  µ   íc,c¸c tæ  Nh n     chøc  kinh tÕ, c¸c ®oµn  Ó  ©n  ©n       th nh d vµ  chøc    éi trong  ¹m    Ö m   ô, quyÒn  ¹n  ña  ×nh   ã  tæ  x∙ h   ph vi nhi v  hcm c tr¸ch  nhiÖ m tham    ùc hiÖn    ¬ng  ×nh vµ  ü    Õt viÖc  µm. giath   c¸cch tr   qu gi¶i quy   l §i Ò u 16 1­ Ng êilao ®éng  ã  Òn  µm  Öc       c quy l vi cho  Êt kú  êisö  ông    ng  b   ng   d lao ®é nµo  µ    Êt kú  ¬inµo  µ   v ëb   n   m ph¸p  Ëtkh«ng  Ê m.  êicÇn  ×m  Öc  µm  ã  lu   c Ng   t vi l c quyÒn  ùctiÕp  ªnh Ö     ×m  Öc  tr   li   ®Ó t vi hoÆc   ¨ng  ý  ¹    chøc  Þch  ô  ® k t i tæ  c¸c d v viÖc  µm    ×m  Öc  ú  l ®Ó t vi tu theo  nguyÖn   äng, kh¶  v   n¨ng, tr×nh      ®é nghÒ   nghiÖp  µ  v søc  Îcña  × nh. kho   m 2­  êi sö  ông    ng  ã  Òn  ùc tiÕp  Ng   d lao ®é c quy tr   hoÆc  th«ng qua      c¸c tæ chøc  Þch  ô  Öc  µm    Ón  än    ng,  ã  Òn  d v vi l ®Ó tuy ch lao ®é c quy t¨ng gi¶m      lao ®éng  ïhîp víi ph       nhu  Çu  c s¶n  Êt,kinhdoanh  xu     theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u 17
 5. 5 1­  Trong  êng  îp  thay  æi  ¬  Êu  tr h do  ® cc hoÆc   c«ng  nghÖ   µ   êi lao m ng     ®éng  ∙  µm  Öc  êng  ® l vi th xuyªn trong doanh      nghiÖp  õ m ét  t  n¨m  ëlªnbÞ   Êt  tr     m viÖc  µm, th×  êi sö  ông    ng  ã  l  ng   d lao ®é c tr¸chnhiÖ m   o  ¹ol¹ hä    Õp   ®µ t   i ®Ó ti     tôc sö  ông  µo  ÷ng  ç  µm  Öc  íi;n Õu   d v nh ch l vi m   kh«ng  Ó    Õt  îcviÖc  th gi¶iquy ®   lµm  íi,ph¶icho  êi lao ®éng    Öc  ×  m    ng     th«ivi th ph¶itr¶trîcÊp  Êt  Öc  µm,      m vi l   cø  çi  m n¨m  µm  Öc    ét  l vi tr¶m th¸ng l ng,nhng  Êp  Êt còng   ¬   th nh   b»ng    haith¸ng   l ng. ¬ 2­    Çn  Khi c cho  Òu  êi th«iviÖc  nhi ng     theo  kho¶n  §iÒu  µy, ngêi sö  1  n    dông  lao  ng  ®é ph¶i c«ng  è     b danh  s¸ch, c¨n  vµo    cø  nhu  Çu  ña  c c doanh  nghiÖp  µ  © m   v th niªn lµm  Öc  ¹    vi t idoanh  nghiÖp, tay nghÒ,  µn     ho c¶nh    gia ®×nh  µ  ÷ng  Õu  èkh¸ccña  õng ngêi®Ó   Çn îtcho    Öc,sau    ∙  v nh y t    t    l l  th«ivi   khi® trao ® æi, nhÊt trÝ víiBan  Êp  µnh           ch h c«ng  oµn  ¬  ë  ® c s trong doanh    nghiÖp  theo  ñ  ôc quy  nh  ¹  th t   ®Þ ti kho¶n  §iÒu  cña  é   Ëtnµy. ViÖc  2  38  B lu     cho    th«i viÖc  chØ   îc tiÕn  µnh  ®  h sau    ∙  khi ® b¸o  cho  ¬  c quan    ng  a   ¬ng  lao ®é ®Þ ph biÕt. 3­  C¸c doanh  nghiÖp  ph¶i lËp  ü  ù    qu d phßng  Ò   îcÊp  Êt  Öc  µm  v tr  m vi l theo  quy  nh  ña  Ýnh  ñ    Þp  êitrî Êp  ®Þ c Ch ph ®Ó k th     c cho  êilao ®éng  ng     trong  doanh  nghiÖp  Þ  Êt  Öc  µm. b m vi l 4­  Ýnh  ñ  ã  Ýnh  Ch ph c ch s¸ch vµ  Ön    bi ph¸p  chøc  ¹y nghÒ,  o  ¹o tæ  d  ®µ t   l¹   íng  Én  ih , d s¶n  Êt kinh doanh, cho  xu       vay  èn  íil∙ suÊt thÊp  õ quü  èc  v v   i   t  qu gia gi¶iquyÕt  Öc  µm,t¹o®iÒu  Ön    êilao ®éng  ×m  Öc  µm     vi l     ki ®Ó ng     t vi l hoÆc   tùt¹oviÖc  µm;hç  î Ò   µichÝnh     l   tr  t  v cho  ÷ng  a  ¬ng  µ  µnh  ã  Òu  nh ®Þ ph v ng c nhi ngêi thiÕu  Öc  µm    vi l hoÆc   Êt  Öc  µm  thay  æi  ¬  Êu  m vi l do  ® cc hoÆc   c«ng  nghÖ. §i Ò u 18 1­    Tæ chøc  Þch  ô  Öc  µm  îc thµnh  Ëp  d v vi l ®   l theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËtcã  Ö m  ô   Ên,giíthiÖu,cung    nhi v tv     i   øng  µ  óp tuyÓn    ng, thu thËp  v gi   lao®é     vµ cung  øng th«ng    Ò   Þ  êng    ng.  Öc  a  êi lao ®éng  Öt tinv th tr lao ®é Vi ® ng     Vi   Nam   i  µm  Öc    ícngoµichØ  îctiÕn hµnh  ® l vi ë n     ®    sau    ã  Êy phÐp  ña  ¬  khic gi   cc quan  µ   íccã  Èm  Òn. Nh n   th quy 2­    Tæ chøc  Þch  ô  Öc  µm  îc thu  Ö  Ý,  îc Nhµ   íc xÐt  d v vi l ®   l ph ®   n  gi¶m,  miÔn  Õ  µ  îctæ  thu v ®   chøc  ¹y nghÒ   d  theo    c¸c quy  nh  ¹  ¬ng  I ña  é  ®Þ tiCh II  cB luËtnµy.   3­ Bé     Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héithèng  Êt qu¶n  ýNhµ   íc®èi   X∙    nh   l  n    víi   chøc  Þch  ô  Öc  µm    tæ  c¸c d v vi l trongc¶  íc.  n §i Ò u 19 C Ê m   äi  µnh    ô  ç,høa  Ñn  µ  mh vid d   h v qu¶ng    c¸o gian dèi®Ó   õa g¹tngêi    l     lao ®éng    hoÆc   î dông  Þch  ô  Öc  µm    ùc  Ön  ÷ng  µnh      l i d v vi l ®Ó th hi nh h vitr¸i ph¸p luËt.   CH ¬NG   I II Hä C   NGH Ò §i Ò u 20 1­  äi  êi cã  Òn  ù do  ùa chän  Ò   µ  ¬i häc  Ò   ï hîp víi M ng   quy t  l   ngh v n   ngh ph       nhu  Çu  Öc  µm  ña  ×nh. c vi l c m
 6. 6 2­ Doanh    nghiÖp,tæ    chøc  µ    ©n  ã    iÒu  Ön  v c¸ nh c ®ñ ® ki theo  quy  nh   ®Þ cña  ph¸p luËt® îcm ë   ¬  ë  ¹y nghÒ.       csd  Ch Ýnh  ñ  ph ban  µnh  h quy  nh  Ò   Öc  ë     ¬  ë  ¹y nghÒ. ®Þ v vi m c¸cc s d   §i Ò u 21 1­  ¬   ë  ¹y  C s d nghÒ   ph¶i ®¨ng  ý, ho¹t ®éng    k    theo quy  nh   Ò   ¹y ®Þ v d  nghÒ,  îcthu häc  Ý  µ  ®   ph v ph¶inép  Õ    thu theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   2­ C¬   ë  ¹y nghÒ     sd  cho  ¬ng  th binh,bÖnh    binh,ngêitµn tËt, êid©n  éc       ng   t  thiÓu  è  s hoÆc     ÷ng  ¬icã  Òu  êithiÕu  Öc  µm, m Êt  Öc  µm, c¸c ë nh n   nhi ng   vi l   vi l     c¬  ë  ¹y nghÒ   sd  truyÒn  èng,kÌm  th   cÆp   ¹  ëng, t¹  µ  îc xÐt  ti x  i nh ®   gi¶m, miÔn    thuÕ. §i Ò u 22 Ng êi häc    nghÒ     ¬  ë  ¹y  ë c s d nghÒ   t  Êt  Ý nh ph¶i®ñ   tuæi,trõm ét  è    13     s nghÒ   Bé   do  Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi quy  nh  µ  v X∙    ®Þ v ph¶icã        ®ñ søc khoÎphïhîp víi   Çu  ña  Ò           c c ngh theo häc. yªu   §i Ò u 23 1­ Doanh  nghiÖp  ã  c tr¸ch nhiÖ m   chøc  ©ng    tæ  n cao  ×nh    tr ®é nghÒ   nghiÖp  cho  êi lao ®éng  µ  o  ¹ol¹ tr c khichuyÓn  êi lao ®éng  ng     v ®µ t   i í       ng     sang  lµm  Ò   ngh kh¸ctrongdoanh      nghiÖp. 2­ Doanh  nghiÖp  Ón  êi vµo  äc  Ò,  Ëp  Ò     µm  Öc  ¹ tuy ng   h ngh t ngh ®Ó l vi t   i doanh  nghiÖp theo  êih¹n  th   cam   Õt  k trong hîp ®ång  äc  Ò,  Ëp  Ò   ×    h ngh t ngh th   kh«ng  ph¶i®¨ng  ý  µ    k v kh«ng  îcthu häc  Ý. Thêigian häc  Ò,  Ëp  Ò   ®   ph       ngh t ngh ® îctÝnh  µo  © m     µm  Öc  ¹ doanh    v th niªnl vi t   i nghiÖp.Trong  êigian häc  Ò,    th     ngh tËp  Ò,  Õu  ùctiÕp hoÆc   ngh n tr     tham    µm    gia l ra s¶n  È m   ph cho doanh nghiÖp  th× ngêihäc  Ò,  Ëp  Ò   îctr¶c«ng      ngh t ngh ®     theo møc  haibªn    do    tho¶ thuËn.   §i Ò u 24 1­ ViÖc  äc  Ò     h ngh ph¶icã  îp ®ång  äc  Ò    h  h ngh b»ng    v¨n b¶n hoÆc   b»ng  miÖng  ÷a ngêihäc  Ò   íi êid¹y nghÒ   gi     ngh v   ng     hoÆc   idiÖn  ¬  ë  ¹y nghÒ.  ®¹   csd  N Õ u   ý  Õt  îp  ng  äc  k k h ®å h nghÒ   b»ng v¨n b¶n, th×    ph¶i lµm  µnh      th hai b¶n,  m çi bªn  ÷m ét    gi   b¶n. 2­  éi  N dung  ñ  Õu  ña  îp  ng  äc  ch y c h ®å h nghÒ   ph¶i bao  å m   ôc       g m tiªu ®µo   ¹o,®Þa   iÓ m   äc, møc   äc  Ý,  êih¹n  äc, møc   åi th ng      t  ® h  h ph th   h  b  ê khi vi ph¹m  îp ®ång. h  3­ Trong  êng  îp doanh    tr h  nghiÖp  Ën  êivµo  äc  Ò     ö  ông  nh ng   h ngh ®Ó s d th×  îp  ng  äc  h ®å h nghÒ   ph¶i cã    cam   Õt  Ò   êih¹n  µm  Öc  k v th   l vi cho  doanh  nghiÖp  µ v ph¶ib¶o  ¶m   ý  Õt  îp  ng    ng    ® k k h ®å lao ®é sau    äc  khih xong. Ng êi     häc  Ò   ngh sau    äc  khih xong, n Õu    kh«ng  µm  Öc  l vi theo  cam   Õt  ×  k th ph¶ibåi    th ng  Ý  ¹y nghÒ. ê ph d   4­  Trong  êng  îp  îp  ng  äc  tr h h ®å h nghÒ   Ê m     íc thêih¹n  ×  ýdo  ch døt tr     v l  bÊt kh¶    kh¸ng th× kh«ng     ph¶ibåith ng.    ê §i Ò u 25
 7. 7 Nghiªm  Ê m   äi  c m doanh nghiÖp, tæ    chøc  µ  nh©n   î  ông  v c¸  l id danh  nghÜa  ¹y nghÒ,  d  truyÒn  Ò     ôclî  ãc  étsøc    ng  ngh ®Ó tr   ib l   , lao ®é hoÆc   ô  ç, dd  Ðp  éc  êihäc  Ò,  Ëp  Ò   µo  ÷ng  ¹t®éng    bu ng   ngh t ngh v nh ho   tr¸ph¸p luËt. i   CH ¬NG   IV HîP  NG   ®å LAO   NG ®é §i Ò u 26 Hîp  ng    ng  µsù  ®å lao®é l   tho¶ thuËn  ÷a ngêilao®éng  µ  êisö  ông    gi      v ng   d lao ®éng  Ò   Öc  µm  ã      v vi l c tr¶c«ng,®iÒu  Ön    ng, quyÒn  µ  Üa  ô    ki lao ®é   v ngh v cña  çi bªn  m   trong quan  Ö     ng.   h lao®é §i Ò u 27 1­ Hîp  ng    ng    ®å lao®é ph¶i® îcgiao kÕt       theo m ét    trongc¸clo¹ sau  y:   i   ®© a) Hîp  ng    ng    ®å lao®é kh«ng    nh  êih¹n; x¸c®Þ th   b) Hîp  ng    ng    nh  êih¹n  õm ét    ®å lao®é x¸c®Þ th   t   n¨m  n   n¨m; ®Õ ba  c)Hîp  ng    ng    ®å lao®é theo mïa  ô    v hoÆc   theo m ét    c«ng  Öc  Êt ®Þnh   vi nh   m µ   êih¹n díi ét  th       m n¨m. 2­  Kh«ng  îc giao  Õt  îp  ng    ng  ®  k h ®å lao ®é theo  ïa  ô  m v hoÆc   theo  ét  m c«ng  Öc  Êt  nh  µ   êih¹n  íim ét  vi nh ®Þ m th   d  n¨m    µm  ÷ng  ®Ó l nh c«ng  Öc  ã  vi c tÝnh  Êt th ng  ch   ê xuyªn tõ m ét     n¨m  ëlªn,trõtr ng  îp ph¶it¹m  êithay thÕ  tr       ê h     th     ngêi lao ®éng  i  µm  Üa  ô  ©n  ù, nghØ      ® l ngh v qu s  theo  Õ       ch ®é thais¶n  hoÆc   nghØ  Öc  ã  Ýnh  Êtt¹m  êikh¸c. vi c t ch   th   §i Ò u 28 Hîp  ng    ng  îc ký  Õt  ®å lao ®é ®   k b»ng    v¨n b¶n  µ  v ph¶i® îc lµm  µnh       th hai b¶n, m çi    bªn  ÷ m ét  gi   b¶n. §èivíim ét  è       s c«ng  Öc  ã  Ýnh  Êt t¹m  êim µ   vi c t ch   th   thêih¹n  íi th¸nghoÆc   i víi   ng  óp viÖc    nh  × c¸cbªn  ã    d  ba    ®è     ®é gi   lao gia ®× th     c thÓ  giao kÕt    b»ng  Öng. Trong  êng  îp giao kÕt  mi   tr h    b»ng  Öng, th×      mi   c¸c bªn ® ¬ng  nhiªnph¶itu©n      theo c¸cquy  nh  ña     ®Þ c ph¸p luËtlao®éng.      §i Ò u 29 1­  îp  ng    ng  H ®å lao ®é ph¶icã  ÷ng  éidung  ñ  Õu    nh n  ch y sau  y:  ®© c«ng  viÖc  ph¶i lµm, thêigiê lµm  Öc, thêigiê nghØ   ¬i,tiÒn ¬ng, ®Þa   iÓ m         vi       ng   l   ® lµm  Öc, thêih¹n  îp  ng,  iÒu  Ön  Ò   toµn    ng,  Ö   vi     h ®å ® ki v an  lao ®é v sinh    lao ®éng  µ  v b¶o  Ó m     éi®èi víi êilao®éng. hi x∙h       ng     2­ Trong  êng  îp  ét  Çn  tr h m ph hoÆc   µn  é  éidung  ña  îp ®ång    to b n   c h  lao ®éng  quy  nh  Òn  î cña  êi lao ®éng  Êp  ¬n  ®Þ quy l  i ng     th h møc   îc quy  nh   ®  ®Þ trong ph¸p luËtlao®éng, tho¶ íclao®éng  Ëp  Ó,néiquy    ng  ang                  t th     lao®é ® ¸p dông  trong doanh    nghiÖp  hoÆc   ¹n  Õ     Òn  h ch c¸c quy kh¸c cña  êi lao ®éng    ng     th× m ét  Çn    ph hoÆc   µn  é  éidung    to b n   ®ã ph¶i® îcsöa  æi,bæ      ®   sung. 3­ Trong  êng  îp  tr h ph¸t hiÖn  îp  ng    h ®å lao  ng  ã  éi dung  ãi t¹  ®é cn  n  i kho¶n  §iÒu  µy,th× Thanh      ng  íng dÉn  2  n   tralao ®é h   cho    söa  æi,bæ   c¸cbªn  ®   sung  cho  ï hîp.N Õ u     ph     c¸c bªn  kh«ng  öa  æi, bæ   s®   sung  ×  th Thanh      tra lao ®éng  ã  Òn  éc  û  á    éidung  . c quy bu hu b c¸cn   ®ã §i Ò u 30
 8. 8 1­ Hîp  ng    ng  îcgiao kÕt  ùctiÕp gi÷a ngêilao ®éng  íi êi   ®å lao ®é ®    tr          v  ng   sö  ông    ng. d lao®é 2­ Hîp  ng    ng  ã  Ó  îcký  Õt  ÷a ngêisö  ông    ng  íi   ®å lao ®é c th ®   k gi    d lao ®é v  ngêi ® îc uû  Òn  îp      quy h ph¸p  thay m Æt     cho  ã m   êi lao ®éng; trong tr ng  nh ng        ê hîp nµy  îp ®ång  ã  Öu  ùcnh  ý  Õt  íi õng ngêi.   h  c hi l   k k v   t  3­ Ng êilao ®éng  ã  Ó       c th giao kÕt  ét    m hoÆc   Òu  îp ®ång    ng, nhi h   lao ®é   víim ét    hoÆc   Òu  êi sö  ông    ng,  ng  nhi ng   d lao ®é nh ph¶i b¶o  ¶m   ùc  Ön    ® th hi ®Çy      îp ®ång  ∙  ®ñ c¸ch   ® giao kÕt.   4­ C«ng  Öc  vi theo  îp ®ång    ng  h  lao ®é ph¶ido  êigiao  Õt  ùc hiÖn,   ng   k th     kh«ng  îcgiao cho  êikh¸c,n Õu  ®    ng     kh«ng  ã  ù  ng    ña  êisö  ông    c s ®å ý c ng   d lao ®éng. §i Ò u 31 Trong  êng  îp s¸p nhËp, ph©n  tr h      chia doanh    nghiÖp,chuyÓn  Òn  ë    quy s h÷u,quyÒn    qu¶n  ýhoÆc   Òn  ö  ông  µis¶n  ña  l  quy sd t  c doanh  nghiÖp  × ngêi th     sö  ông    ng  Õ   Õp ph¶ichÞu  d lao®é k ti     tr¸chnhiÖ m  Õp tôcthùc hiÖn  îp ®ång    ti       h  lao ®éng  íingêilao ®éng    v     cho  í khihaibªn  t      i tho¶  Ën  öa  æi, chÊ m     thu s ®   døt hîp ®ång    ng    lao®é hoÆc   giao kÕt  îp ®ång    ng  íi.   h  lao®é m §i Ò u 32 Ng êi sö  ông    ng  µ  êi lao ®éng   d lao ®é v ng     tho¶  Ën  Ò   Öc  µm  ö, thu v vi l th   thêigian  ö viÖc,vÒ   Òn, nghÜa  ô  ña      th     quy   v c haibªn.TiÒn ¬ng  ña  êi lao   l c ng     ®éng  trong thêigian thö viÖc  t  Êt ph¶ib»ng        Ý nh     70%  møc ¬ng  Êp  Ëc  ña  l cbc c«ng  Öc  .  êi gian  ö  Öc  vi ®ã Th   th vi kh«ng  îc qu¸  ngµy  i  íilao ®éng  ®  60  ®è v     chuyªn m«n  ü  Ëtcao  µ    k thu   v kh«ng  îcqu¸ 30  µy  i víi   ng  ®     ng ®è     ®é kh¸c. lao Trong  êigian  ö  Öc,m çi  th   th vi   bªn  ã  Òn  û  á  c quy hu b tho¶  Ën  µm  ö thu l th   mµ  kh«ng  Çn  c b¸o  íc vµ  tr   kh«ng  ph¶ibåith ng  Õu  Öc  µm  ö     ê n vi l th kh«ng  t ®¹   yªu  Çu  µ     c m haibªn  ∙  ® tho¶  Ën.Khi viÖc  µm  ö ®¹t yªu  Çu  ×  êi sö  thu     l th     c th ng   dông    ng  lao ®é ph¶inhËn  êilao ®éng  µo  µm  Öc  Ýnh    ng     v l vi ch thøc nh  ∙    ® tho¶   thuËn. §i Ò u 33 Hîp  ng    ng  ã  Öu  ùc tõ ngµy  ®å lao ®é c hi l     giao  Õt  k hoÆc   õ ngµy  hai t  do    bªn tho¶ thuËn.   Trong    ×nh thùc hiÖn  îp ®ång    ng, n Õu  qu¸ tr     h  lao ®é   bªn  µo  ã  cÇu  n c yªu  thay  æi  éi dung  îp  ng  ×  ® n  h ®å th ph¶i b¸o    cho bªn    Õt tr c Ýt  Êt    kia bi   í   nh ba ngµy.ViÖc    thay ® æi  éidung  îp ®ång    ng  ã  Ó  îctiÕn hµnh    n  h  lao ®é c th ®     b»ng  c¸ch  öa  æi, bæ   s®   sung  îp  ng    ng  ∙  h ®å lao ®é ® giao  Õt  k hoÆc   giao  Õt  îp k h  ®ång    ng  íi. lao®é m §i Ò u 34 1­ Khi gÆp   ã     kh kh¨n ®ét  Êt hoÆc   nhu  Çu    xu   do  c s¶n  Êt,kinh doanh, xu       ngêi sö  ông    ng  îc quyÒn  ¹m  êichuyÓn  êi lao ®éng  µm   d lao ®é ®  t th   ng     l c«ng  viÖc kh¸ctr¸nghÒ,  ng     i nh kh«ng  îcqu¸ 60  µy  ®     ng trong m ét    n¨m. 2­    ¹m  êichuyÓn  êi lao ®éng  µm  Öc  Khi t th   ng     l vi kh¸c tr¸ nghÒ,  êi sö     i ng   dông    ng  lao ®é ph¶ib¸o    cho  êilao ®éng  Õttr cÝt  Êt ba  µy,ph¶ib¸o  ng     bi   í   nh   ng    
 9. 9 râ  êih¹n  µm  ¹m  êivµ  è  Ý c«ng  Öc  ï hîp  íisøc  Î vµ  í tÝnh  th   l t th   b tr   vi ph   v   kho   gi i  cña  êilao®éng. ng     3­ Ng êilao ®éng  ¹m  êilµm       t th   c«ng  Öc  vi kh¸ctheo    quy  nh  ¹ kho¶n    ®Þ ti   1 §iÒu  µy, ® îc tr¶l ng  n      ¬ theo  c«ng  Öc  íi;n Õu  Òn ¬ng  ña  vi m   ti l c c«ng  Öc  íi vi m   thÊp  ¬n  Òn l ng  ò  ×  îcgi÷ nguyªn møc  Òn ¬ng  ò  h ti  ¬ c th ®       ti l c trong thêih¹n        30 ngµy  µm  Öc. TiÒn ¬ng  l vi   l theo c«ng  Öc  íi Ýt  Êt  vi m   nh ph¶i b»ng    70%  møc   tiÒn ¬ng  ò  ng  l c nh kh«ng  îc thÊp  ¬n  ®  h møc  ¬ng  èithiÓu  Nhµ   íc quy  l t  do  n  ®Þnh. §i Ò u 35 1­ Hîp  ng    ng  îct¹m    ®å lao ®é ®   ho∙n thùc hiÖn      trong nh÷ng  êng  îp sau    tr h  ®©y: a)  êi lao ®éng  i  µm  Üa  ô  ©n  ù  Ng     ® l ngh v qu s hoÆc     Üa  ô  c¸c ngh v c«ng  d©n kh¸cdo    ph¸p luËtquy  nh;    ®Þ b) Ng êilao®éng  Þ  ¹m  ÷,t¹m       b t gi   giam; c)C¸c  êng  îp kh¸cdo    tho¶ thuËn.   tr h    haibªn    2­  Õt  êigian  ¹m  H th   t ho∙n  îp  ng    ng  i  íic¸c tr ng  îp    h ®å lao ®é ®è v     ê h quy ®Þnh  ¹  iÓ m   vµ  iÓ m   kho¶n  §iÒu  µy, ngêi sö  ông    ng  ti ® a  ® c  1  n   d lao ®é ph¶i   nhËn  êilao®éng  ël¹lµm  Öc. ng     tr     i vi 3­ ViÖc  Ën  ¹ngêilao®éng  Þ  ¹m  ÷,t¹m    nh l   i    b t gi   giam    Õt  êigian t¹m  khih th     ho∙n hîp ®ång    ng  ChÝnh  ñ     lao®é do  ph quy  nh. ®Þ §i Ò u 36 Hîp  ng    ng  Ê m     ®å lao®é ch døt trong nh÷ng  êng  îp sau  y:   tr h  ®© 1­ H Õt  ¹n hîp ®ång;   h   2­ §∙hoµn  µnh     th c«ng  Öc  vi theo hîp ®ång;    3­ Hai bªn      tho¶ thuËn  Ê m     îp ®ång;   ch døt h   4­  êi lao  ng  Þ   Õt  tïgiam  Ng   ®é b k ¸n    hoÆc   Þ   Ê m   µm  bc l c«ng  Öc  ò  vi c theo quyÕt ®Þnh  ña  µ      c To ¸n; 5­ Ng êilao®éng  Õt;m Êt  Ých       ch   t theo tuyªnbè  ña  µ      c To ¸n. §i Ò u 37 1­ Ng êilao ®éng  µm  Öc       l vi theo  îp ®ång    ng    nh  êih¹n  õ h  lao ®é x¸c ®Þ th   t   m ét n¨m  n   n¨m,  îp ®ång    ng  ®Õ ba  h  lao ®é theo  ïa  ô  m v hoÆc   theo  ét  m c«ng  viÖc  Êt ®Þnh  µ   êih¹n  íi ét  nh   m th   d   m n¨m  ã  Òn  n  ¬ng  Ê m     îp c quy ®¬ ph ch døt h   ®ång  ícthêih¹n  tr     trong nh÷ng  êng  îp sau  y:   tr h  ®© a) Kh«ng  îc bè  Ý theo  ng  ®   tr   ®ó c«ng  Öc,®Þa   iÓ m   µm  Öc  vi   ® l vi hoÆc   kh«ng  îcb¶o  ¶m     iÒu  Ön  µm  Öc  ∙  ®  ® c¸c® ki l vi ® tho¶ thuËn   trong hîp ®ång;    b) Kh«ng  îctr¶c«ng  y      ®   ®Ç ®ñ hoÆc     tr¶c«ng  kh«ng  ng  êih¹n  ®ó th   theo  hîp ®ång;   c)BÞ   îc®∙i; Þ  ìng bøc    ng;   ng     c   b lao®é d) B¶n  ©n  th hoÆc     nh  Ëtsù  ã  µn  gia ®× th   c ho c¶nh  ã  kh kh¨n kh«ng  Ó    th tiÕp tôcthùc hiÖn  îp ®ång;      h  ®)  îcbÇu  µm  Ö m   ô  §  l nhi v chuyªn tr¸chë    ¬      c¸c c quan  ©n  ö  d c hoÆc   îc ®  bæ   Öm  ÷chøc  ô  nhi gi   v trong bé    m¸y  µ   íc; Nh n e)  êi lao ®éng  ÷  ã    Ng     n c thaiph¶i nghØ   Öc    vi theo  chØ   nh  ña  Çy  ®Þ c th thuèc. 2­ Khi®¬n  ¬ng  Ê m     îp ®ång    ng     ph ch døt h   lao®é theo quy  nh  ¹ kho¶n    ®Þ t i 1  Òu  µy,ngêilao®éng  §i n      ph¶ib¸o cho  êisö  ông    ng  Õttr c:    ng   d lao®é bi   í
 10. 10 a) §èivíi   êng  îp quy  nh  ¹ c¸c®iÓ m     vµ    t  Êt ba  µy;       tr c¸c h  ®Þ t    i a,b  c:Ý nh   ng b) §èivíi   êng  îp quy  nh  ¹ ®iÓ m   vµ  iÓ m   :  t  Êt ba  ¬i       tr c¸c h  ®Þ ti  d  ® ® Ý nh   m   ngµy  Õu  µhîp ®ång    nh  êih¹n  õ m ét  n l    x¸c ®Þ th   t   n¨m  n   n¨m; Ýt  Êt ba  ®Õ ba    nh   ngµy  Õu  µhîp ®ång  n l    theo  ïa  ô  m v hoÆc   theo  ét  m c«ng  Öc  Êt ®Þnh  µ   vi nh   m thêih¹n díi ét       m n¨m; c) §èivíi êng  îp quy  nh  ¹ ®iÓ m          tr h  ®Þ ti   e: theo  êih¹n  th   quy  nh  ¹ §iÒu  ®Þ t i 112  ña  é  Ëtnµy. c B lu   3­ Ng êilao ®éng  µm       l theo  îp ®ång    ng  h  lao ®é kh«ng    nh  êih¹n  x¸c ®Þ th   cã  Òn  n  ¬ng  Ê m     îp ®ång    ng, nhng  quy ®¬ ph ch døt h   lao ®é   ph¶ib¸o    cho  êi ng   sö  ông    ng  Õttr cÝt  Êt 45  µy. d lao®é bi   í   nh   ng §i Ò u 38 1­ Ng êisö  ông    ng  ã  Òn  n  ¬ng  Ê m     îp ®ång       d lao ®é c quy ®¬ ph ch døt h   lao ®éng  trongnh÷ng  êng  îp sau  y:   tr h  ®© a)  êi lao  ng  êng  Ng   ®é th xuyªn  kh«ng  µn  µnh  ho th c«ng  Öc  vi theo  îp h  ®ång; b) Ng êilao ®éng  Þ   ö  ýkû  Ëtsa         b x l   lu   th¶itheo  quy  nh  ¹ §iÒu  cña  ®Þ ti  85  Bé  Ëtnµy; lu   c) Ng êilao ®éng  µm       l theo  îp ®ång    ng  h  lao ®é kh«ng    nh  êih¹n  x¸c ®Þ th   è m   au   ∙  iÒu  Þ  th¸ng  Òn,ngêi lao  ng  µm  ® ®® tr 12  li     ®é l theo  îp  ng    h ®å lao ®éng    nh  êih¹n  m   au  ∙  iÒu  Þ s¸u th¸ng liÒn vµ  êilao ®éng  x¸c ®Þ th   è ® ®® tr         ng     lµm  theo hîp ®ång    ng  íi ét     lao®é d   m n¨m  m   au  ∙  iÒu  Þqu¸ nöa  êih¹n  è® ®® tr     th   hîp ®ång    ng, m µ     lao®é   kh¶  n¨ng    ng  a  åiphôc.Khisøc  Îcña  ­ lao®é ch h      kho   ng êi lao  ng  ×nh  ôc, th×  îc xem   Ðt      ®é b ph   ®  x ®Ó giao  Õt  Õp  îp  ng    k ti h ®å lao ®éng; d) Do    thiªntai   , ho¶  ¹n  ho hoÆc   ÷ng  ýdo  Êt kh¶  nh l  b   kh¸ng  kh¸c m µ   êi   ng   sö  ông    ng  ∙  ×m  äi  Ön  d lao ®é ® t m bi ph¸p  ¾c  ôc  ng  Én  éc  kh ph nh v bu ph¶ithu    hÑp  s¶n  Êt,gi¶m  ç  µm  Öc; xu   ch l vi ®)  Doanh  nghiÖp,c¬    quan,tæ   chøc  Ê m     ¹t®éng. ch døt ho   2­ Tríckhi®¬n  ¬ng  Ê m     îp ®ång    ng       ph ch døt h   lao ®é theo    iÓ m       c¸c ® a, b vµ  kho¶n  §iÒu  µy,ngêisö  ông    ng  c  1  n   d lao®é ph¶itrao® æi,nhÊt trÝvíi             Ban chÊp  µnh  h c«ng  oµn  ¬  ë. Trong  êng  îp  ® cs  tr h kh«ng  Êt  Ý,hai bªn  nh tr     ph¶i  b¸o  c¸o  íic¬  v   quan, tæ   chøc  ã  Èm   Òn.  c th quy Sau  ngµy, kÓ   õ ngµy    30    t  b¸o cho  ¬  c quan    ng  Õt,ngêisö  ông    ng  íicã  Òn  Õt ®Þnh   lao®é bi    d lao®é m   quy quy   vµ  ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m   Ò   Õt  nh  ña  × nh.  êng  îp    v quy ®Þ cm Tr h kh«ng  Êtnh   trÝvíi     Õt ®Þnh  ña  êisö  ông    ng, Ban  Êp  µnh  quy   c ng   d lao®é   ch h c«ng  oµn  ¬  ® c së  µ  êilao ®éng  ã  Òn  cÇu    Õt  v ng     c quy yªu  gi¶iquy tranh chÊp    ng    lao ®é theo  tr×nh tùdo      ph¸p luËtquy  nh.    ®Þ 3­ Khi ®¬n  ¬ng  Ê m     îp ®ång    ng, trõtr ng  îp quy  nh      ph ch døt h   lao ®é     ê h   ®Þ t¹  iÓ m   kho¶n  §iÒu  µy, ngêi sö  ông    ng  i® b  1  n   d lao ®é ph¶i b¸o    cho  êi lao ng     ®éng  Õttr c: bi   í a) Ý tnhÊt 45  µy  i víi îp ®ång    ng       ng ®è       h lao®é kh«ng    nh  êih¹n; x¸c®Þ th   b)  tnhÊt 30  µy  i  íihîp ®ång    ng    nh  êih¹n  õ m ét  Ý    ng ®è v     lao ®é x¸c ®Þ th   t  n¨m  n   n¨m; ®Õ ba  c)  t nhÊt  ngµy  i  íihîp  ng  Ý  ba  ®è v   ®å lao  ng  ®é theo  ïa  ô, theo  ét  m v  m c«ng  Öc  Êt ®Þnh  µ   êih¹n  íi ét  vi nh   m th   d   m n¨m. §i Ò u 39
 11. 11 Ng êi sö  ông    ng   d lao ®é kh«ng  îc ®¬n  ¬ng  Ê m     îp  ng    ®  ph ch døt h ®å lao ®éng  trongnh÷ng  êng  îp sau  y:   tr h  ®© 1­ Ng êi lao ®éng  è m  ®au  hoÆc  bÞ  tai ¹n lao ®éng, b Önh  nghÒ    n nghiÖp  ang  iÒu  Þ,®iÒu  ìng theo  Õt  nh  ña  Çy  èc,trõtr ng  ® ® tr   d  quy ®Þ c th thu     ê hîp quy  nh  ¹ ®iÓ m   vµ  iÓ m       ®Þ t i c  ® ® kho¶n  §iÒu  cña  é  Ëtnµy; 1  38  B lu   2­  êi lao ®éng  ang  Ng     ® nghØ   µng  h n¨m, nghØ   Ò   Öc  v vi riªngvµ  ÷ng    nh tr ng  îp nghØ  ê h  kh¸c® îcngêisö  ông    ng      d lao®é cho  Ðp; ph 3­  êi lao ®éng  µ n÷  Ng     l   trong    êng  îp  c¸c tr h quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  3  111  ña  é  Ëtnµy. c B lu   §i Ò u 40 M çi bªn  ã  Ó  õ bá  Öc  n  ¬ng  Ê m     îp ®ång    ng  íc c th t   vi ®¬ ph ch døt h   lao ®é tr   khi h Õt  êih¹n    th   b¸o  íc.Khi  Õt  êih¹n  tr   h th   b¸o  íc,m çi  tr   bªn  u   ã  ®Ò c quyÒn   chÊ m     îp ®ång    ng. døth   lao®é §i Ò u 41 1­ Trong  êng  îp  êi sö  ông  tr h ng   d lao  ng  n   ¬ng  Ê m   ®é ®¬ ph ch døt  îp h  ®ång    ng    lao ®é tr¸ ph¸p  Ëtth×  i lu   ph¶inhËn  êi lao ®éng  ël¹ lµm  Öc  µ    ng     tr     i vi v ph¶ibåith ng  ét      ê m kho¶n  Òn ¬ng  ti t øng  íitiÒn ¬ng  v  l trong nh÷ng  µy  êi   ng ng   lao ®éng    kh«ng  îclµm  Öc.Trong  êng  îp ngêilao ®éng  ®  vi   tr h     kh«ng  èn  ë mu tr   l¹ lµm  Öc,th×  µikho¶n  Òn  îc båith ng ¬ng    i vi   ngo   ti ®     ê t øng  íitiÒn ¬ng  v  l trong   nh÷ng  µy  ng kh«ng  îc lµm  Öc, ngêi lao  ng  ®  vi     ®é cßn  îc trîcÊp  ®    theo    quy ®Þnh  ¹ kho¶n  §iÒu  cña  é  Ëtnµy. t i 1  42  B lu   2­ Trong  êng  îp  êi lao  ng  n   ¬ng  Ê m   tr h ng   ®é ®¬ ph ch døt  îp  ng    h ®å lao ®éng   tr¸ph¸p luËtth× kh«ng  îctrî Êp    Öc. i     ®    c th«ivi 3­ Trong  êng  îp  êi lao  ng  n   ¬ng  Ê m   tr h ng   ®é ®¬ ph ch døt  îp  ng    h ®å lao ®éng  × ph¶ibåith ng  Ý  o  ¹on Õu  ã,theo quy  nh  ña  Ýnh  ñ. th       ê ph ®µ t   c    ®Þ c Ch ph 4­ Trong  êng  îp  n   ¬ng  Ê m   tr h ®¬ ph ch døt  îp  ng  h ®å lao  ng  Õu     ®é n vi ph¹m  quy  nh  Ò   êih¹n  ®Þ v th   b¸o  íc,bªn    ¹m  tr   viph ph¶ibåi th ng      ê cho  bªn    kia m ét kho¶n  Òn ¬ng  ti t øng  íitiÒn ¬ng  ña  êi lao ®éng  v  l c ng     trong nh÷ng  µy    ng kh«ng    íc. b¸o tr §i Ò u 42 1­    Ê m     îp  ng    ng  i  íingêi lao ®éng  ∙  µm  Öc  Khi ch døt h ®å lao ®é ®è v      ® l vi th ng  ê xuyªn trongdoanh      nghiÖp,c¬    quan,tæ    chøc  õm ét  t  n¨m  ëlªn, êisö  tr    ng   dông    ng  ã  lao ®é c tr¸chnhiÖ m   î Êp    Öc,cø  çi    tr c th«ivi   m n¨m  µm  Öc  µ nöa  l vi l   th¸ngl ng,céng  íi ô  Êp ¬ng,n Õu  ã.  ¬   v  ph c l   c 2­ Khi chÊ m     îp ®ång    ng     døt h   lao ®é theo quy  nh  ¹ ®iÓ m   vµ  iÓ m   ®Þ ti  a  ® b kho¶n  §iÒu  cña  é   Ët nµy, ngêi lao  ng  1  85  B lu       ®é kh«ng  îc trîcÊp    ®    th«i viÖc. §i Ò u 43 Trong  êih¹n  th   b¶y  µy,kÓ   õ ngµy  Ê m     îp ®ång    ng, hai ng   t   ch døt h   lao ®é    bªn  ã  c tr¸chnhiÖm     thanh    y      to¸n®Ç ®ñ c¸c kho¶n  ã  ªnquan  n   Òn  î c li   ®Õ quy l i cña  çi  m bªn; tr ng  îp  Æc   Öt,cã  Ó  Ðo  µi nhng   ê h® bi   th k d  kh«ng  îc qu¸    ®  30 ngµy.
 12. 12 Trong  êng  îp  tr h doanh  nghiÖp  Þ   b ph¸  s¶n  ×    th c¸c kho¶n  ã  ªnquan  c li   ®Õ n   Òn  îcña  êilao ®éng  îcthanh    quy l  i ng     ®  to¸ntheo  quy  nh  ña  Ët ph¸ ®Þ c Lu     s¶n doanh  nghiÖp. Ng êi sö  ông    ng    ýdo  Ê m     îp  ng    ng  µo     d lao ®é ghil   ch døt h ®å lao ®é v sæ lao ®éng  µ  ã    v c tr¸chnhiÖm     ¹ sæ     tr¶l   cho  êilao ®éng. Ngoµic¸cquy  nh   i ng          ®Þ trong sæ     ng, ngêisö  ông    ng    lao®é    d lao®é kh«ng  îcnhËn  Ðt thªm  iÒu  ×  ®  x  ® g trëng¹icho  êilao®éng  ×m  Öc  µm  íi.    ng     t vi l m CH ¬NG   V THO¶   C  í LAO   NG   Ë P   Ó ®é T TH §i Ò u 44 1­ Tho¶  clao ®éng  Ëp  Ó    í    t th (sau  y   äit¾t lµtho¶  ctËp  Ó) lµv¨n ®© g       í  th       b¶n  tho¶ thuËn  ÷a tËp  Ó    ng  µ  êisö  ông    ng  Ò     iÒu    gi   th lao ®é v ng   d lao ®é v c¸c® kiÖn    ng  µ  ö  ông    ng, quyÒn  îvµ  Üa  ô  ña    trong lao ®é v s d lao ®é   l   ngh i v c haibªn    quan  Ö     ng. h lao®é Tho¶  ctËp  Ó  ®¹idiÖn  ña  Ëp  Ó    ng  µ  êisö  ông    í  th do    c t th lao ®é v ng   d lao ®éng  ¬ng îng  µ  ý  Õt  th l v k k theo  nguyªn  ¾c  ù nguyÖn, b×nh  ng   µ  t t    ®¼ v c«ng  khai. 2­ Néi dung     tho¶ íctËp  Ó      th kh«ng  îctr¸víi   ®       quy  nh  ña  i c¸c ®Þ c ph¸p luËt    lao®éng  µ    v ph¸p luËtkh¸c.    Nhµ   íckhuyÕn  Ých  Öc  ý  Õt  n  kh vi k k tho¶  ctËp  Ó  íi ÷ng  í  th v   nh quy  nh   ®Þ cã  îh¬n  l i cho  êilao®éng  víi ng     so    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtlao®éng.      §i Ò u 45 1­ §¹idiÖn  ¬ng îng tho¶ íctËp  Ó  ña    gå m:    th l      th c haibªn  a)  Bªn  Ëp  Ó    ng  µ Ban  Êp  µnh  t th lao ®é l  ch h c«ng  oµn  ¬  ë  ® c s hoÆc    tæ chøc  c«ng  oµn  ©m  êi; ® l th b) Bªn  êisö  ông    ng  µGi¸m  c    ng   d lao®é l   ®è doanh  nghiÖp hoÆc   êi® îc ng     uû  Òn  quy theo  iÒu  Ö  chøc  ® l tæ  doanh nghiÖp hoÆc   ã  Êy  û  Òn  ña  c gi u quy c Gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp. Sè  îng ®¹idiÖn  ¬ng îng  l   th l tho¶  c tËp  Ó  ña    í  th c c¸c bªn  haibªn  do    tho¶  thuËn  ng  nh ph¶ingang    nhau. 2­ §¹idiÖn  ý  Õt  ña  tËp  Ó    ng  µChñ  Þch     k k c bªn  th lao®é l   t Ban  Êp  µnh  ch h c«ng  oµn  ¬  ë  ® c s hoÆc   êi cã  Êy  û  ng   gi u quyÒn  ña  c Ban  Êp  µnh  ch h c«ng  ®oµn.  ¹idiÖn  ý  Õt  ña  §  k k c bªn  êi sö  ông  ng   d lao  ng  µ Gi¸m  c  ®é l  ®è doanh  nghiÖp  hoÆc   êicã  Êy uû  Òn  ña  ng   gi   quy c Gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp. 3­ ViÖc  ý  Õt    k k tho¶ íctËp  Ó      th chØ  îctiÕn hµnh    ã    ®    khic trªn50%   è  ­ s ng êicña  Ëp  Ó    ng    t th lao ®é trong doanh    nghiÖp    µnh  éidung  t¸nth n  tho¶  c®∙  ­ í   th ¬ng îng. l §i Ò u 46 1­  çi  M bªn  u   ã  Òn    Êt yªu  Çu  ý  Õt  µ  éidung  ®Ò c quy ®Ò xu   c kk vn  tho¶  c í  tËp  Ó.KhinhËn  îcyªu cÇu, bªn  Ën    Çu  th     ®     nh yªu c ph¶ichÊp  Ën  Öc  ¬ng    nh vi th l ng vµ  î   ph¶itho¶ thuËn  êigian b ¾t  u   ¬ng îng chË m   Êt 20  µy,kÓ       th     ®Ç th l  nh   ng   tõngµy  Ën  îcyªu cÇu.   nh ®     2­  éi dung  ñ  Õu  ña  N  ch y c tho¶  c tËp  Ó  å m   ÷ng  í  th g nh cam   Õt  Ò   Öc  k v vi lµm  µ  v b¶o  ¶m   Öc  µm; thêigiê lµm  Öc,thêigiê nghØ   ¬i;tiÒn ¬ng, ® vi l       vi       ng   l   tiÒn th ng,phô  Êp ¬ng;®Þnh   ë   cl   møc    ng; an  µn    ng, vÖ   lao®é   to lao®é   sinh lao    ®éng  µ  v b¶o  Ó m     éi®èi víi êilao®éng. hi x∙h       ng    
 13. 13 §i Ò u 47 1­ Tho¶  ctËp  Ó  ∙  ý  Õt    í   th ® k k ph¶ilµm  µnh  b¶n,trong®ã:   th 4      a) M ét    b¶n  ngêisö  ông    ng  ÷; do   d lao®é gi b) M ét    b¶n  Ban  Êp  µnh  do  ch h c«ng  oµn  ¬  ë  ÷; ® c s gi c)M ét    b¶n  Ban  Êp  µnh  do  ch h c«ng  oµn  ¬  ë  öic«ng  oµn  Êp  ® csg  ® c trªn; d)  ét  M b¶n  ngêi sö  ông    ng  öi c¬  do   d lao ®é g   quan    ng  Êp  lao ®é c tØnh  chË m   Êt lµ10  µy,kÓ   õngµy  ý  Õt    ¨ng  ý. nh     ng   t   k k ®Ó ® k Nh÷ng  doanh  nghiÖp  ã  ¬  ë    Òu  c c s ë nhi tØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung   ph tr       ¬ng  ×  Öc  ¨ng  ý  th vi ® k tho¶  ctËp  Ó  îctiÕn hµnh    ¬  í  th ®     ë c quan    ng  Êp  lao ®é c tØnh  ¬icã  ôsë  Ýnh  ña  n   tr   ch c doanh  nghiÖp. 2­  Tho¶  c tËp  Ó  ã  Öu  ùc kÓ   õ ngµy  îc c¬  í  th c hi l   t   ®   quan    ng  Êp  lao ®é c tØnh  ¨ng  ý.Ch Ë m   Êt 15  µy,kÓ   õngµy  Ën  îcb¶n  ® k  nh   ng   t   nh ®   tho¶ íctËp  Ó,     th   c¬ quan    ng  Êp  lao ®é c tØnh  ph¶ith«ng    b¸o  Öc  ¨ng  ý.N Õ u   Õt  êih¹n  vi ® k  h th   trªnm µ     kh«ng  ã  c th«ng    × tho¶ íctËp  Ó  ¬ng  b¸o th       th ® nhiªncã  Öu  ùc.   hi l §i Ò u 48 1­ Tho¶  c tËp  Ó  Þ     µ v«  Öu  õng  Çn    ét  í  th b coil   hi t ph khim hoÆc   ét  è  ms ®iÒu  kho¶n  trong tho¶  c cha  îc c¬    í  ®   quan    ng  Êp  lao ®é c tØnh  Êp  Ën, ch thu   c¸c®iÒu    kho¶n  kh¸c®∙  îc®¨ng  ý  Én  ã  Öu  ùcthi µnh.  ®  k v c hi l     h 2­ Tho¶  ctËp  Ó  éc m ét    í  th thu   trong c¸c tr ng  îp sau  y   ×  Þ     µ    ê h   ®© th b coil   v«  Öu  µn  é: hi to b a) Toµn  é  éidung    bn  tho¶ íctr¸ph¸p luËt;      i   b) Ng êiký  Õt      k tho¶ íckh«ng  ng  Èm  Òn;    ®ó th quy c)Kh«ng  Õn hµnh    ti   theo ®óng  ×nh tùký  Õt;   tr     k d) Kh«ng  ¨ng  ý    ¬    ® k ë c quan    ng  Êp  lao®é c tØnh. 3­  Öc  Vi tuyªn bè  û  á      hu b c¸c tho¶  c tËp  Ó  Þ     µ v«  Öu  í  th b coil   hi trong tr  ­ êng  îp  h quy  nh  ¹  iÓ m   kho¶n  §iÒu  µy, thuéc  Èm   Òn  ña  ¬  ®Þ ti® a  2  n  th quy cc quan    ng  Êp  lao ®é c tØnh. §èi víic¸c tho¶  c tËp  Ó         í  th trong c¸c tr ng  îp        ê h quy ®Þnh  ¹    iÓ m     vµ  kho¶n  §iÒu  µy,n Õu  éidung  ∙  ý  Õt  ã  î ti ® c¸c b, c  d  2  n  n  ® k k c l  i cho  êilao ®éng  ×  ¬  ng     th c quan    ng  Êp  lao ®é c tØnh  íng dÉn      h  ®Ó c¸c bªn  µm  l l¹ cho  ng    i ®ó quy  nh, n Õu  ®Þ   kh«ng  µm  ¹ th× bÞ  ¬  l l     c quan    ng  Êp  i lao®é c tØnh  tuyªnbè  û  á.   hu b §i Ò u 49 1­ Khi tho¶  ctËp  Ó  ∙  ã  Öu  ùc,ngêisö  ông    ng     í  th ® c hi l    d lao ®é ph¶ith«ng    b¸o cho  äi  êi lao ®éng  m ng     trong doanh  nghiÖp  Õt.M äi  êi trong  bi   ng   doanh  nghiÖp,kÓ   ngêi vµo  µm  Öc    c¶    l vi sau  µy  ý  Õt  u   ã  ng k k ®Ò c tr¸chnhiÖ m   ùc   th   hiÖn  y    ®Ç ®ñ tho¶ íctËp  Ó.     th 2­ Trong  êng  îp quyÒn  î cña  êilao ®éng  ∙  tr h  l i ng     ® tho¶  Ën  thu trong hîp    ®ång  lao  ng  Êp  ¬n  víitho¶  c tËp  Ó, th×  ®é th h so    í  th   ph¶i thùc  Ön  ÷ng    hi nh ®iÒu  kho¶n ¬ng  t øng  ña  c tho¶  ctËp  Ó. M äi  í  th   quy  nh  Ò     ng  ®Þ v lao ®é trong  doanh  nghiÖp  ph¶i® îcsöa  æi     ® cho  ïhîp víi ph       tho¶ íctËp  Ó.     th 3­    ét  Khi m bªn  cho  r»ng bªn      µnh  kia thih kh«ng  y     ®Ç ®ñ hoÆc     ¹m   viph tho¶  ctËp  Ó, th×  ã  Òn  cÇu    µnh  ng  í  th   c quy yªu  thih ®ó tho¶  cvµ    í   haibªn  ph¶i  cïng nhau  xem   Ðt    Õt;n Õu   x gi¶iquy   kh«ng    Õt  îc,m çi  gi¶iquy ®   bªn  u   ã  ®Ò c quyÒn    Çu    Õt  yªu c gi¶iquy tranh chÊp    ng  Ëp  Ó    lao ®é t th theo  ×nh tù do  tr     ph¸p   luËtquy  nh.   ®Þ
 14. 14 §i Ò u 50 Tho¶  c tËp  Ó  îc ký  Õt  íithêih¹n  õ m ét  í  th ®   k v     t  n¨m  n   n¨m.  èi víi ®Õ ba  §   doanh  nghiÖp  Çn  u     ý  Õt  l ®Ç tiªnk k tho¶  ctËp  Ó, th×  ã  Ó  ý  Õt  íithêi í  th   c th k k v     h¹n díi ét     m n¨m. ChØ  sau  th¸ng thùc hiÖn,kÓ   õ ngµy  ã  Öu  ùc®èi víitho¶  ctËp  ba        t  c hi l       í  thÓ  êih¹n  íim ét  th   d  n¨m  µ  v sau  th¸ng ®èi  íitho¶  c tËp  Ó  êih¹n  õ s¸u    v  í  th th   t  m ét n¨m  n   n¨m, c¸cbªn  íicã  Òn    Çu  öa  æi,bæ   ®Õ ba      m   quy yªu c s ®   sung  tho¶ ­   íc.ViÖc  öa  æi, bæ     s®   sung  îctiÕn hµnh  ®    theo  ×nh tù nh  ý  Õt  tr     k k tho¶  ctËp  í  thÓ. §i Ò u 51 Tríc khitho¶  c tËp  Ó  Õt  ¹n,haibªn  ã  Ó  ¬ng îng    Ðo  µi    í  th h h     c th th l ®Ó k d  thêih¹n    tho¶  ctËp  Ó  í  th hoÆc   ý  Õt  k k tho¶  ctËp  Ó  íi.Khi tho¶  ctËp  Ó  í  th m     í  th h Õt  ¹n  µ     h m haibªn  Én  Õp  ôc th ng îng,th×  v ti t   ¬ l   tho¶  ctËp  Ó  Én  ã  Öu  í  th v c hi lùc.N Õ u     qu¸  th¸ng,kÓ   õ  µy  ba    t ng tho¶  c tËp  Ó  Õt  ¹n  µ   ¬ng îng í  th h h m th l  kh«ng  i  n   Õt  ® ®Õ k qu¶,th× tho¶ íctËp  Ó  ¬ng         th ® nhiªnh Õt  Öu  ùc.   hi l §i Ò u 52 1­ Trong  êng  îp  ©n   tr h ph chia doanh    nghiÖp, chuyÓn    quyÒn  ë  ÷u, sh   quyÒn  qu¶n  ýhoÆc   Òn  ö  ông  µis¶n  ña  l  quy sd t  c doanh  nghiÖp,th×  êi sö    ng   dông    ng  Õ   Õp  lao ®é k ti ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m   Õp tôc thùc hiÖn    ti       tho¶  ctËp  í  thÓ cho  íkhih Õt  ¹n hoÆc   íkhiký  Õt  t    i h  t     k tho¶ íctËp  Ó  íi. i     th m Trong  êng  îp s¸p nhËp  tr h    doanh  nghiÖp,viÖc  ùc hiÖn    th   tho¶  ctËp  Ó  í   th do  Ýnh  ñ  Ch ph quy  nh. ®Þ 2­ Trong  êng  îp tho¶  ctËp  Ó  Õt  Öu  ùcdo    tr h  í  th h hi l   doanh  nghiÖp  Ê m   ch døt ho¹t®éng, th×  Òn  î cña  êi lao ®éng  îc gi¶iquyÕt       quy l  i ng     ®    theo  Òu    §i 66 cña  é  Ëtnµy. B lu   §i Ò u 53 Ng êi sö  ông    ng  Þu  äi    Ý    d lao ®é ch m chiph cho  Öc  ¬ng îng,ký  Õt, vi th l k  ®¨ng  ý,söa  æi,bæ   k  ®   sung,c«ng  è    b tho¶ íctËp  Ó.     th C¸c  idiÖn  Ëp  Ó    ng  µ ngêilao ®éng  doanh  ®¹   t th lao ®é l     do  nghiÖp   ­ tr¶l ¬ng, th×  Én  îc tr¶l ng    v ®    ¬ trong thêigian     tham    ¬ng îng,ký  Õt  gia th l   k tho¶  cí  tËp  Ó. th §i Ò u 54 Nh÷ng quy  nh  ¹  ¬ng  µy  îc ¸p  ông  ®Þ ti Ch n ® d cho  Öc  ¬ng îng  µ  ý  vi th l vk kÕt  tho¶ íctËp  Ó  µnh.     th ng
 15. 15 C H ¬NG   VI TIÒN  ¬NG L §i Ò u 55 TiÒn ¬ng  ña  êi lao ®éng  haibªn  l c ng     do    tho¶  Ën  thu trong hîp ®ång       lao ®éng  µ  îc tr¶theo  v®   n¨ng  Êt lao ®éng, chÊt l ng  µ  Öu  su        î v hi qu¶  c«ng  Öc. vi   Møc ¬ng  ña  êilao ®éng  l c ng     kh«ng  îcthÊp  ¬n  ®  h møc ¬ng  èithiÓu  Nhµ   l t  do  nícquy  nh.   ®Þ §i Ò u 56 Møc  ¬ng  èithiÓu  îc Ên  nh  l t  ®   ®Þ theo    gi¸sinh ho¹t,b¶o  ¶m       ® cho  êi ng   lao®éng  µm    l c«ng  Öc  vi gi¶n ®¬n  Êt trong ®iÒu  Ön    ng  ×nh  êng    nh     ki lao®é b th bï ®¾ p     søc    ng  lao ®é gi¶n  n   µ  ét  Çn  Ých  ü  is¶n  Êt søc    ®¬ v m ph t lu t¸  xu   lao ®éng  ë   éng  µ  îcdïng  µm    ®Ó   Ýnh    mr v®  l c¨n cø  t c¸c møc ¬ng  l cho    ¹    c¸c lo ilao ®éng  kh¸c. Ch Ýnh  ñ  Õt ®Þnh  µ  ph quy   v c«ng  è  b møc ¬ng  èi Óu chung,møc ¬ng  l t  thi     l tèithiÓu  ïng,møc  ¬ng  èithiÓu  µnh    v   l t  ng cho  õng  êikú  t th   sau    Êy ý  Õn  khil   ki Tæng  ªn®oµn    ng  ÖtNam   µ  idiÖn  ña  êisö  ông    ng. li   lao®é Vi   v ®¹   c ng   d lao®é Khi chØ  è      s gi¸sinh ho¹tt¨ng lªnlµm         cho  Òn ¬ng  ùc tÕ  ña  êilao ti l th   c ng     ®éng  Þ   b gi¶m  ót,th×  Ýnh  ñ  iÒu  s  Ch ph ® chØnh  møc  ¬ng  èithiÓu      l t  ®Ó b¶o ®¶m   Òn l ng  ùc tÕ. ti  ¬ th   §i Ò u 57 Ch Ýnh  ñ  ph c«ng  è  b thang ¬ng, b¶ng ¬ng    µm  ¬  ë  Ýnh    Õ   l   l ®Ó l c s t c¸c ch ®é  b¶o  Ó m     éi,b¶o  Ó m   tÕ, tiÒn ¬ng    µm  hi x∙ h   hi y    l khi l thªm  ê,lµm  ªm,  gi   ® ngõng  Öc, nghØ   µng  vi   h n¨m  µ    êng  îp  v c¸c tr h nghØ   Öc  vi kh¸c cña  êi lao   ng     ®éng  sau    Êy ý  Õn  khil   ki Tæng  ªn®oµn    ng  Öt Nam   µ  idiÖn  ña  li   lao ®é Vi   v ®¹   c ngêisö  ông    ng.  d lao®é §i Ò u 58 1­  êi sö  ông    ng  ã  Òn  än    ×nh  Ng   d lao ®é c quy ch c¸c h thøc   ¬ng  tr¶l theo  thêigian  ê,ngµy, tuÇn, th¸ng),theo    (gi         s¶n  È m,  ph theo  kho¸n  ng  nh ph¶iduy   tr×h×nh    thøc   ¬ng  ∙  än  tr¶l ® ch trong m ét  êigian  Êt ®Þnh  µ    th   nh   v ph¶ith«ng    b¸o cho  êilao®éng  Õt.   ng     bi 2­  êi lao ®éng  ëng ¬ng  ê,ngµy,tuÇn  îc tr¶l ng  Ng     h l gi     ®    ¬ sau  ê,ngµy, gi     tuÇn  µm  Öc  y  l vi Ê hoÆc   îc tr¶gép  haibªn  ®   do    tho¶  Ën,nhng  t  Êt 15  thu   Ý nh   ngµy ph¶i® îctr¶gép  ét  Çn.      ml 3­  êi lao ®éng  ëng ¬ng  Ng     h l th¸ng ® îc tr¶l ng  th¸ng m ét  Çn       ¬ c¶    l hoÆc   nöa th¸ngm ét  Çn.   l 4­  êi lao  ng  ëng ¬ng  Ng   ®é h l theo s¶n  È m,  ph theo kho¸n,® îc tr¶ l ng       ¬ theo tho¶  Ën  ña    thu c hai bªn;n Õu    c«ng  Öc  vi ph¶ilµm    trong nhiÒu    th¸ng th×    hµng th¸ng® îct¹m      øng ¬ng l theo khèil ng c«ng  Öc  ∙  µm     î   vi ® l trongth¸ng.  §i Ò u 59 1­ Ng êilao ®éng  îctr¶l ng  ùctiÕp,®Çy  ,  ng  êih¹n  µ  ¹ n¬i      ®    ¬ tr     ®ñ ®ó th   v t     i lµm  Öc. vi
 16. 16 Trong  êng  îp ® Æc   Ötph¶itr¶l ng  Ë m,  ×  tr h  bi      ¬ ch th kh«ng  îcchË m     ®  qu¸ m ét th¸ng  µ  êi sö  ông  v ng   d lao  ng  ®é ph¶i ®Ò n   ï    b cho  êi lao  ng  ét  ng   ®é m kho¶n  Òn  t  Êt  ti Ý nh b»ng    Êt tiÒn  öi tiÕtkiÖm   Ng ©n   µng  µ   íc l∙ su   i g    do  h Nh n   c«ng  è  ¹ thêi®iÓ m    ¬ng. b t    i tr¶l 2­ L¬ng  îctr¶b»ng  Òn m Æt.  Öc   ¬ng  ét  Çn    ®   ti   Vi tr¶l m ph b»ng  Ðc  s hoÆc   ng©n  Õu  Nhµ   ícph¸thµnh,do    tho¶ thuËn  íi iÒu  Ön  phi do  n      haibªn    v  ® ki kh«ng  g©y  Öth¹i  Òn  µ  thi   , phi h cho  êilao®éng. ng     §i Ò u 60 1­ Ng êilao®éng  ã  Òn  îcbiÕtlýdo  äi       c quy ®       m kho¶n  Êu  õvµo  Òn l kh tr   ti  ­ ¬ng  ña  ×nh.  íc khikhÊu  õtiÒn ¬ng  ña  êi lao ®éng, ngêi sö  ông  cm Tr     tr   l c ng        d lao ®éng    ph¶ith¶o luËn  íi     v  Ban  Êp  µnh  ch h c«ng  oµn  ¬  ë;tr ng  îp khÊu  ® c s  ê h   trõth× còng     kh«ng  îckhÊu  õqu¸ 30%   Òn l ng  µng  ®  tr     ti  ¬ h th¸ng. 2­  êi sö  ông    ng  Ng   d lao ®é kh«ng  îc ¸p  ông  Öc  ö  ¹tb»ng  ×nh  ® d vi x ph   h thøc cóp ¬ng  ña  êilao®éng.   l c ng     §i Ò u 61 1­ Ng êilao®éng  µm       l thªm  ê® îctr¶l ng    gi      ¬ nh sau: a)  µo  µy  êng, ® îc tr¶l ng  t  Êt  V ng th      ¬ Ý nh b»ng  150%   ña  Òn ¬ng  ê c ti l gi   cña  µy  µm  Öc  ×nh  êng; ng l vi b th b) Vµo  µy    ng nghØ  µng  Çn  h tu hoÆc   µy  Ô,® îctr¶l ng  t  Êt b»ng  ng l      ¬ Ý nh   200%   ña  Òn l ng  êcña  µy  µm  Öc  ×nh  êng. c ti  ¬ gi   ng l vi b th N Õ u   µm  l thªm  ê vµo  gi   ban  ªm   ×  ® th cßn  îctr¶thªm  ®   theo quy  nh  ¹ ®Þ ti  kho¶n  §iÒu  µy. 2  n N Õ u   êi lao ®éng  îc nghØ   ï nh÷ng  ê lµm  ng     ®  b  gi   thªm, th×  êi sö  ông    ng   d lao®éng    chØ ph¶itr¶phÇn  Òn chªnh  Öch  víi Òn l ng  êcña  µy  µm     ti   l so    ti  ¬ gi   ng l viÖc  ×nh  êng. b th 2­  êi lao ®éng  µm  Öc  µo  Ng     l vi v ban  ªm   ® quy  nh  ¹  Òu  cña  é   ®Þ ti §i 70  B luËtnµy,th×  îctr¶thªm  t  Êt b»ng      ®   Ý nh   30%   ña  Òn l ng  µm  Öc  µo    c ti  ¬ l vi v ban ngµy. §i Ò u 62 Trong  êng  îp ph¶ingõng  Öc,ngêilao®éng  îctr¶l ng    tr h    vi      ®    ¬ nh sau: 1­ N Õ u   lçi ña  êisö  ông    ng, th×  êilao ®éng  îctr¶®ñ     do   c ng   d lao ®é   ng     ®   tiÒn l ng;  ¬ 2­ N Õ u   lçi ña  êilao ®éng  ×  êi®ã     do   c ng     th ng   kh«ng  îctr¶l ng; nh÷ng  ®    ¬   ngêilao ®éng     kh¸ctrong cïng ®¬n  Þ        v ph¶ingõng  Öc  îctr¶l ng    vi ®    ¬ theo  møc   do    tho¶ thuËn  ng  haibªn    nh kh«ng  îcthÊp  ¬n  ®  h møc ¬ng  èi Óu; l t thi 3­  Õ u   ×  ù  è  Ò   iÖn,  íc m µ   N vscv® n  kh«ng  lçicña  êi sö  ông    do    ng   d lao ®éng  hoÆc   ×  ÷ng  v nh nguyªn  ©n  Êt  nh b kh¶  kh¸ng,th×  Òn ¬ng  hai bªn    ti l do    tho¶ thuËn,nhng      kh«ng  îcthÊp  ¬n  ®  h møc ¬ng  èi Óu. l t  thi §i Ò u 63 C¸c  Õ     ô  Êp, tiÒn  ëng, n©ng  Ëc ¬ng, c¸c chÕ     ch ®é ph c   th   bl    ®é khuyÕn  khÝch kh¸c cã  Ó  îctho¶  Ën    th ®   thu trong hîp ®ång    ng, tho¶  c tËp  Ó     lao ®é   í  th hoÆc   quy  nh  ®Þ trongquy  Õ   ña    ch c doanh  nghiÖp. §i Ò u 64
 17. 17 Ng êisö  ông    ng  ã   d lao ®é c tr¸chnhiÖ m   Ých tõ lî nhuËn  µng    tr       i h n¨m    ®Ó th ng  ë cho  êi lao  ng  ∙  µm  Öc  ¹  ng   ®é ® l vi t idoanh  nghiÖp  õ m ét  t  n¨m  ë lªn, tr     theo quy  nh  ña  Ýnh  ñ  ï hîp  íi® Æc   iÓ m   ña  õng  ¹  ®Þ c Ch ph ph   v  ® ct lo idoanh  nghiÖp. §i Ò u 65 1­  ¬i  µo  ö  ông  êi caithÇu  N n sd ng     hoÆc   êi cã      ng   vaitrß trung gian ¬ng    t tù th×  êi sö  ông    ng  µ chñ  Ýnh    ng   d lao ®é l  ch ph¶i cã    danh  s¸ch  µ  a   v ®Þ chØ   cña  ÷ng  êi Êy  Ìm  nh ng   k theo  danh  s¸ch nh÷ng  êi lao ®éng  µm  Öc  íihä    ng     l vi v   vµ ph¶ib¶o  ¶m   Öc  ä  ©n    ® vi h tu theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ     lu   tr¶c«ng    lao ®éng, an  µn    ng  µ  Ö     to lao®é v v sinh lao®éng.    2­  Õ u   êi caithÇu  N ng     hoÆc   êi cã      ng   vaitrß trung gian ¬ng  ù tr¶thiÕu   t t      hoÆc   kh«ng   ¬ng  µ  tr¶ l v kh«ng  b¶o  ¶m   ® c¸c quyÒn   î kh¸c  li  cho  êi lao ng     ®éng, th×  êi sö  ông    ng  µ chñ  Ýnh    ng   d lao ®é l  ch ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m    ­   tr¶l ¬ng  µ  v b¶o  ¶m     Òn  î ®ã   ® c¸c quy l   cho  êi lao ®éng.  i ng     Trong  êng  îp  µy, tr hn  ngêi sö  ông    ng  µ chñ  Ýnh  ã  Òn  cÇu  êi caithÇu   d lao ®é l  ch c quy yªu  ng     hoÆc   ngêicã        vaitrß trung gian ¬ng  ù ®Ò n   ï hoÆc   cÇu  ¬    t t  b  yªu  c quan  µ   íccã  Nh n   thÈm  Òn    Õt tranhchÊp  quy gi¶i quy     theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u 66 Trong  êng  îp s¸p nhËp, ph©n  tr h      chia doanh    nghiÖp,chuyÓn  Òn  ë    quy s h÷u,quyÒn    qu¶n  ýhoÆc   Òn  ö  ông  µis¶n  ña  l  quy sd t  c doanh  nghiÖp  × ngêi th     sö  ông    ng  Õ   Õp  d lao ®é k ti ph¶i chÞu    tr¸chnhiÖ m    ¬ng  µ    Òn  î   tr¶ l v c¸c quy l i kh¸c cho  êilao ®éng. Trong  êng  îp doanh    ng       tr h  nghiÖp  Þ    b ph¸ s¶n  × tiÒn l th    ­ ¬ng, trîcÊp    Öc, b¶o  Ó m     éi vµ       th«ivi   hi x∙ h   c¸c quyÒn  î kh¸c cña  êi lao li     ng     ®éng  theo tho¶  c tËp  Ó  µ  îp  ng    ng  ∙  ý  Õt  µ kho¶n  î tr c í  th v h ®å lao ®é ® k k l  n   í  h Õt trongthø  ùu      t   tiªnthanh  to¸n. §i Ò u 67 1­    Khi b¶n  ©n  th hoÆc     nh  gia ®× gÆp   ã  kh kh¨n,ngêi lao ®éng  îc t¹m       ®  øng  Òn l ng  ti  ¬ theo ®iÒu  Ön  haibªn    ki do    tho¶ thuËn.   2­ Ng êisö  ông    ng  ¹m     d lao ®é t øng  Òn l ng  ti  ¬ cho  êilao ®éng  ng     ph¶it¹m    thêinghØ  Öc    µm    Üa  ô    vi ®Ó l c¸cngh v c«ng  ©n. d 3­  Öc  ¹m  Vi t øng  Òn ¬ng  ti l cho  êilao ®éng  Þ   ¹m  ÷,t¹m  ng     b t gi   giam theo  quy  nh  ña  Ýnh  ñ. ®Þ c Ch ph CH ¬NG   VII THêI  ê  µ M   ÖC,  êI GIê  GI L VI TH   NGH Ø   ¬I NG Mô C   I THêI GIê  µ M   Ö C    L VI §i Ò u 68 1­ Thêigiê lµm  Öc       vi kh«ng    giê trong m ét  µy  qu¸ 8      ng hoÆc   giê trong 48      m ét  Çn.Ng êisö  ông    ng  ã  Òn  tu    d lao ®é c quy quy  nh  êigiê lµm  Öc  ®Þ th     vi theo  ngµy hoÆc   Çn,nhng  tu   ph¶ith«ng  tr ccho  êilao®éng  Õt.   b¸o  í   ng     bi
 18. 18 2­ Thêigiê lµm  Öc  µng  µy  îcrótng ¾n  õ m ét  n     ê ®èi víi      vi h ng ®     t  ®Õ haigi       nh÷ng  êi lµm  ng   c¸c c«ng  Öc  Æc   Öt nÆng   äc, ®éc  ¹i,nguy  Ó m   vi ® bi   nh   h  hi theo danh  ôc  Bé    m do  Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héivµ  é  tÕ    X∙    B Y  ban  µnh. h §i Ò u 69 Ng êi sö  ông    ng  µ  êi lao ®éng  ã  Ó   d lao ®é v ng     c th tho¶  Ën  µm  thu l thªm  giê,nhng    kh«ng  îcqu¸ bèn  êtrongm ét  µy,200  êtrong m ét  ®   gi     ng   gi     n¨m. §i Ò u 70 Thêi giê lµm  Öc     vi ban  ªm   Ýnh  õ 22  ê ®Õ n   giê hoÆc   õ 21  ê ® t t   gi   6    t   gi   ®Õ n   giê,tuú theo vïng khÝ  Ëu  Ch Ýnh  ñ  5          h do  ph quy  nh. ®Þ Mô C   II THêI  ê  GI NGH Ø   ¬I  NG §i Ò u 71 1­  êi lao ®éng  µm  Öc  giê li   ôc th×  îc nghØ   t  Êt nöa  ê, Ng     l vi 8    ªnt   ®   Ý nh   gi   tÝnh  µo  êlµm  Öc. v gi   vi 2­ Ng êilµm  ®ªm   îcnghØ  ÷a ca  t  Êt 45  ót,tÝnh  µo  êlµm      ca  ®  gi   Ý nh   ph   v gi   viÖc. 3­  êi lao  ng  µm  Öc  Ng   ®é l vi theo  ® îc nghØ   t  Êt  giê  íc khi ca    Ý nh 12  tr     chuyÓn  sang  kh¸c. ca  §i Ò u 72 1­ M çi tuÇn  êilao®éng  îcnghØ  t  Êt m ét  µy    êli   ôc).    ng     ®  Ý nh   ng (24 gi   ªnt 2­  êi sö  ông    ng  ã  Ó  ¾p  Õp  µy  Ng   d lao ®é c th s x ng nghØ   µng  Çn  µo  h tu v chñ  Ët hoÆc   µo  ét  µy  è  nh  nh   v m ng c ®Þ kh¸ctrong tuÇn.     3­ Trong  êng  îp ® Æc   Ötdo    tr h  bi   chu  ú    ng  k lao ®é kh«ng  Ó th nghØ  µng  h tuÇn  ×  êi sö  ông    ng  th ng   d lao ®é ph¶ib¶o  ¶m     ® cho  êi lao ®éng  îc nghØ   ng     ®  tÝnh  ×nh  ©n  ét  b qu m th¸ngÝt  Êt lµbèn  µy.   nh     ng §i Ò u 73 Ng êilao®éng  îcnghØ  µm  Öc,hëng     ®  l vi   nguyªn l ng  ÷ng  µy  Ô     ¬ nh ng l sau ®©y: ­T Õt  ¬ng  Þch:m ét  µy  µy 1    d l   ng (ng   th¸ng1  ¬ng  Þch).  d l ­ T Õt  m   Þch:bèn  µy  ét ngµy  èin¨m  µ  ngµy  u     ©l   ng (m   cu   v ba  ®Ç n¨m  m   © lÞch). ­Ngµy  Õn  ¾ng:m ét  µy  µy  th¸ng4  ¬ng  Þch).   Chi th   ng (ng 30   d l ­Ngµy  èc  Õ    ng: m ét  µy  µy 1    Qu t lao®é   ng (ng   th¸ng5  ¬ng  Þch).  d l ­Ngµy  èc    Qu kh¸nh:m ét  µy  µy 2    ng (ng   th¸ng9  ¬ng  Þch).  d l N Õ u   ÷ng  µy  nh ng nghØ  ãitrªntrïngvµo  µy  n      ng nghØ  µng  Çn  × ngêi h tu th     lao®éng  îcnghØ  ïvµo  µy  Õp theo.   ®  b  ng ti   §i Ò u 74
 19. 19 1­  êi lao ®éng  ã  th¸ng lµm  Öc  ¹  ét  Ng     c 12    vi t i m doanh  nghiÖp hoÆc   íi v  m ét  êi sö  ông    ng  ×  îc nghØ   µng  ng   d lao ®é th ®   h n¨m,  ëng  h nguyªn ¬ng  l theo  quy  nh  ®Þ sau  y: ®© a)  ngµy  µm  Öc,®èi  íingêi lµm  12  l vi   v    c«ng  Öc  vi trong ®iÒu  Ön  ×nh    ki b th ng; ê b)  ngµy  µm  Öc,®èi  íingêi lµm  14  l vi   v    c«ng  Öc  vi nÆng   äc, ®éc  ¹i  nh   h, nguy  Ó m   hi hoÆc   µm  Öc    ÷ng  ¬icã  iÒu  Ön  l vi ë nh n  ® ki sinh sèng  ¾c    kh nghiÖt  vµ  i víi êidíi tuæi; ®è     ng     18  c) 16  µy  µm  Öc,®èi víingêilµm    ng l vi         c«ng  Öc  Æc   ÖtnÆng   äc, vi ® bi   nh   ®éc  ¹i  h ,nguy  Ó m;  êi lµm  hi ng   c«ng  Öc  vi nÆng   äc, ®éc  ¹i  nh   h ,nguy  Ó m     hi ë nh÷ng  ¬icã  iÒu  Ön  n  ® ki sinhsèng  ¾c    kh nghiÖt. 2­  êi gian  i  êng  µi ngµy  Th   ®® ngo   nghØ   µng  h n¨m  ChÝnh  ñ    do  ph quy ®Þnh. §i Ò u 75 Sè   µy  ng nghØ   µng  h n¨m  îct¨ng thªm  ®    theo  © m     µm  Öc  ¹  ét  th niªnl vi t i m doanh nghiÖp hoÆc   íim ét  êi sö  ông    ng,  n¨m  v  ng   d lao ®é cø  n¨m  îc nghØ   ®  thªm  ét  µy. m ng §i Ò u 76 1­ Ng êisö  ông    ng  ã  Òn     d lao®é c quy quy  nh  Þch nghØ  µng  ®Þ l  h n¨m    sau khitham    kh¶o    Õn  ña  ý ki c Ban  Êp  µnh  ch h c«ng  oµn  ¬  ë  µ  ® c s v ph¶ith«ng      b¸o tr ccho  äi  êitrong doanh  í  m ng     nghiÖp. 2­ Ng êilao®éng  ã  Ó       c th tho¶ thuËn  íi êisö  ông    ng      v  ng   d lao ®é ®Ó nghØ   hµng  n¨m  µnh  Òu  Çn.Ng êi lµm  Öc    ¬i xa    Îo  th nhi l     vi ë n   x«ih l¸nh,n Õu  ã      c yªu cÇu, ® îc gép  è  µy     s ng nghØ   ña    c hai n¨m    ®Ó nghØ   ét  Çn;n Õu  ml  nghØ   ép  g ba  n¨m  ét  Çn  × ph¶i® îcngêisö  ông    ng  ng  . m l th       d lao®é ®å ý 3­  êi lao  ng  th«iviÖc  Ng   ®é do    hoÆc   ×    ý do  v c¸c l   kh¸c m µ   a    ch nghØ   hµng  n¨m  hoÆc   a  ch nghØ   Õt  è  µy  h s ng nghØ   µng h n¨m,  ×  îc tr¶ l ng  th ®    ¬ nh÷ng  µy  a  ng ch nghØ. §i Ò u 77 1­    Khi nghØ   µng  h n¨m,  êi lao ®éng  îc øng  íc m ét  ng     ®  tr   kho¶n  Òn  t  ti Ý nhÊt b»ng  Òn l ng  ña  ÷ng  µy    ti  ¬ c nh ng nghØ.  Òn  µu xe  µ  Òn l ng  ña  êi Ti t   v ti  ¬ c ng   lao®éng    trong nh÷ng  µy  i  êng  haibªn    ng ® ® do    tho¶ thuËn.   2­ Ng êilao ®éng  ã  íi12       c d   th¸ng lµm  Öc  ×  êigian nghØ  µng      vi th th     h n¨m ® îc tÝnh    theo  û lÖ ¬ng  t  t øng  íisè  êigian  µm  Öc  µ  ã  Ó  îc thanh  v   th   l vi v c th ®   to¸nb»ng  Òn.   ti Mô C   I II NGH Ø   Ò   Ö C  V VI RIªNG,  NGH Ø   KH«NG   ëNG   ¬NG   H L
 20. 20 §i Ò u 78 Ng êilao ®éng  îcnghØ   Ò   Öc     ®  v vi riªngm µ   Én  ëng   vh nguyªn ¬ng  l trong  nh÷ng  êng  îp sau  y: tr h  ®© 1­ K Õt    h«n,nghØ  ngµy;   ba  2­ Con  Õt    k h«n,nghØ  ét  µy;   m ng 3­ Bè  Ñ     chång  µ  vî)chÕt,vîhoÆc   ång  Õt,con  Õt,   m (c¶ bªn  v bªn       ch ch   ch   nghØ  ngµy. ba  §i Ò u 79 Ng êi lao ®éng  ã  Ó     c th tho¶  Ën  íingêi sö  ông    ng    thu v    d lao ®é ®Ó nghØ   kh«ng  ëng ¬ng. h l Mô C   IV THêI GIê  µ M   Ö C  µ   êI GIê    L VI V TH   NGH Ø   ¬I NG ®èI  íING êILµ M   V    C¸C C«NG   ÖC  ã   Ý NH   Ê T   Æ C   ÖT  VI CT CH ® BI §i Ò u 80 Thêi giê lµm  Öc  µ  êigiê nghØ   ¬i cña  ÷ng  êi lµm  Öc       vi v th     ng   nh ng   vi trªn biÓn, trong  Ç m   á   µ  µm      h m v l c¸c c«ng  Öc  ã  Ýnh  Êt ® Æc   Öt kh¸c do  vi c t ch   bi     ChÝnh  ñ  ph quy  nh. ®Þ §i Ò u 81 Thêi giê lµm  Öc  µ  êigiê nghØ   ¬i cña  ÷ng  êi lµm  îp  ng     vi v th     ng   nh ng   h ®å kh«ng  än ngµy, kh«ng  än tuÇn, lµm  tr     tr     kho¸n  ngêi lao  ng  µ  êi sö  do    ®é v ng   dông    ng  lao®é tho¶ thuËn.   CH ¬NG   VIII Kû   ËT  LU LAO   NG,  ®é TR¸CH  NHIÖ M   Ë T  Ê T V CH §i Ò u 82 1­  û   Ëtlao ®éng  µ nh÷ng  K lu     l  quy  nh  Ò   Öc  ©n  ®Þ v vi tu theo  êigian, th     c«ng nghÖ   µ  iÒu  µnh  v® h s¶n  Êt,kinh doanh  Ó  Ön  xu     th hi trong néi quy       lao ®éng. Néi quy    ng    lao ®é kh«ng  îctr¸víi ®     i ph¸p  Ëtlao ®éng  µ  lu     v ph¸p luËtkh¸c.      Doanh  nghiÖp  ö  ông  õ 10  êi lao ®éng  ëlªnph¶icã  éiquy    ng  sd t   ng     tr       n  lao ®é b»ng    v¨n b¶n. 2­ Tríckhiban  µnh  éiquy    ng, ngêisö  ông    ng       h n  lao®é    d lao®é ph¶itham    kh¶o    Õn  ña  ý ki c Ban  Êp  µnh  ch h c«ng  oµn  ¬  ë  ® c s trongdoanh    nghiÖp. 3­ Ng êisö  ông    ng     d lao®é ph¶i®¨ng  ý    k b¶n  éiquy    ng  ¹ c¬  n  lao®é t   quan  i lao ®éng  Êp    c tØnh. Néi quy    ng  ã  Öu  ùc,kÓ   õ ngµy  îc ®¨ng  ý.    lao ®é c hi l   t   ®  k  ChË m   Êt lµ10  µy,kÓ   õ ngµy  Ën  îcb¶n  éiquy    ng, c¬  nh     ng   t   nh ®   n  lao ®é   quan  lao ®éng  Êp    c tØnh ph¶i th«ng    b¸o  Öc  ¨ng  ý. N Õ u   Õt  êih¹n    µ   vi ® k  h th   trªnm kh«ng  ã  c th«ng    × b¶n  éiquy    ng  ¬ng  b¸o,th   n  lao®é ® nhiªncã  Öu  ùc.   hi l §i Ò u 83 1­ Néi quy    ng     lao®é ph¶icã  ÷ng  éidung  ñ  Õu    nh n  ch y sau  y: ®©
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2