intTypePromotion=1
ADSENSE

Bổ sung bữa ăn giàu vi chất dinh dưỡng nhằm cải thiện tình trạng thấp còi của trẻ em tại huyện Tiên Lữ - Hưng Yên

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Triều | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

49
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết phân tích đánh giá hiệu quả của mô hình can thiệp bổ sung dinh dưỡng cho trẻ thấp còi thông qua việc sử dụng thực phẩm sẵ có ở địa phương kết hợp với giáo dục truyền thông, hướng dẫn thực hành giúp người dân công đồng hiển và làm đúng phương pháp nuôi con theo khoa học một cách chủ động, tích cực.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bổ sung bữa ăn giàu vi chất dinh dưỡng nhằm cải thiện tình trạng thấp còi của trẻ em tại huyện Tiên Lữ - Hưng Yên

<br /> <br /> !" #$%&'())*+<br /> ,-./01(23$145/6#7*<br /> <br /> 89:;/ABC/<br /> DEFGHIJGKLHMNOHIJPLQHR7?/ST?7b„…†"")+IJ:‡f<br /> "lN06#$%"l+#)d"6#+ˆO"‚&&ˆO"‚&&d&:<br /> 6#M)"#+RO".)0"#+RO".)6#M)6Op+QJ"‚&<br /> &d&:6#M)6Op+I‡&I…†6&#c#Ž&G<br /> “”•–—˜™š•›œžŸ <br /> €@"-PI+LO&#‚&67ƒ"„…†"6`&#6)@&eK.<br /> 6#M)hO‡&6#g6#.N*#9)"B.?p"#V"6ˆ<br /> ?#ˆ:+_+8Š&:%#‡&NRN¡&6#7)ZPI+LO<br /> „…†"%#‚&6`"#8Š&:%#‡&NRNZ?¡?¡>€@"<br /> 6M-66#P&:*U„…†"-¢e£&:„g„@&#:+@-K<br /> *#@"8+L6QR"@"6¤ILQJ:+@67A67O&:8i&#:+S.<br /> &#,N".&6#+L%QJ&#,N"#V&:><br /> ¥”¦§¨©ªš—«•ž¬—šª <br /> WP+6…†&:„…†":+9+6#`"#„‡f„BQRN£"<br /> „`"#QJ&X+eO&:&:#+U&"VO0„P+6…†&:#)J&<br /> 6)J&6K&:OfL&6#.N:+.&:#+U&"VOQJ",6#g<br /> 8c"OX"8$6"VI‰"&J)&ˆO*#­&:NOP&6+ˆ%<br /> 6£""@"6#­&:6+&6#O6#'%"#-¢e£&:"#)<br /> N£"„`"#&:#+U&"VO><br /> <br /> ”®¯°±<br /> <br /> ²”•³—«˜ž—š• —«´µ©œž˜¶·—«<br /> <br /> <br /> ?‹+6#T+„+gN8.&„‡O!?3/0",4\n67b-Of<br /> e+&#e…Œ&:6#$%"l+„@%V&:„B"@"6+UO"#`<br /> 6#.N:+.QJ)&:#+U&"VO>Z.O".&6#+L%4<br /> ¹9&:4"#)6#$f„d"„+gNQR6Op+0:+_+"B.<br /> 4\367b6‹+6#T+„+gN8ƒ6„‡O".&6#+L%>€,4\3<br /> 67b-Ofe+&#e…Œ&:6#$%"l+!=3&.N0E3&S/<br /> 6#.N:+.&:#+U&"VOQJ%#‚&8P„º&:„RO<br /> :+S.&#,N"#V&:QJ&#,N".&6#+L%>WX6Op+<br /> 67O&:8i&#"B.67b8ƒ6„‡O6#.N:+.&:#+U&<br /> "VOIJ4=0‘»\0n6#@&:>€‚&&d&:QJ"#+RO<br /> ".)67O&:8i&#"#O&:"B.7Z,;7[3,1A2,HC,;7§6:,>A6,;750JO,EL>,;I6:,>75G2,>AZ,;e26:,¨d67,>@A,67DE,>A6,;750J,<br /> KNONT,,—,hOba,>EW,>AZ,7`6,1Z,^g5,67DE,>7L6:,KbOhV,—,aOa˜,>EWO,1©,ª7§>,¨50;,6_3,>D,«,6:7¬A,<br /> ;7S6:,ª¦,KJ,­,TOTPWX,,<br /> ¥7\,1S,®1>Ze¯,>75G2,>AZ,;7¯Z,;2°5,Kc±®W,>@A,>B,C,67DE,>7L6:,^_,>A6,;750J,FG2,F8²>,>B5,<br /> ;7506,F§6:,ª,;I6:,;e26:,¨d67,>7\,1S,c±®,>@A,67DE,>A6,;750J,/_,TOPT,>AZ,7`6,<br /> 675G2,1Z,^g5,67DE,>7L6:,/_,TOTPX,´©,ª7§>,¨50;,6_3,>D,«,6:7¬A,;7S6:,ª¦,K^g5,J,­,TOTPWX,,<br /> c502,]2B,>B5,;7506,;d67,;ef6:,123,4567,4896:,;7[J,>µ5,>@A,67DE,>7L6:,^_,67DE,>A6,;750J,<br /> ;8`6:,L6:,/_,hVO˜Q,^_,PPOaQX,¶·;,]2B,6_3,>7Z,;7[3,;.,/0,123,4567,4896:,;7µ5,>@A,>B,C,<br /> 67DE,FG2,:5BE,F5,1Z,^g5,;7¸5,F5@A,F5G2,;eAX,,-eZ6:,FDO,7502,]2B,>B5,;7506,;d67,;ef6:,<br /> 123,4567,4896:,;7[J,>µ5,>@A,67DE,>@A,67DE,>A6,;750J,;S;,7`6,1Z,^g5,67DE,>7L6:,HNOPQX,<br /> <br /> 234356<br /> 78<br /> 9<br /> <br />  8<br /> <br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2