intTypePromotion=1

Bồi dưỡng giảng viên dạy tin 12

Chia sẻ: Nguyen Thi Gioi | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:41

0
185
lượt xem
103
download

Bồi dưỡng giảng viên dạy tin 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ĐÁNH GIÁ MÔN TIN HỌC Ý kiến các Sở Giáo dục và Đào tạo. Ý kiến Liên hiệp các hội KHKT Việt Nam. Ý kiến hội Cựu giáo chức, hội Khuyến học Việt Nam ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bồi dưỡng giảng viên dạy tin 12

 1. Một số thông tin chung về SGK
 2. Một vài bài báo hình trên VTV1 Chúng ta nghĩ gì về các bài báo hình  này? SGKquatai.flv SGKquataivathieuthucte.flv
 3. BÁO CÁO TỔNG HỢP Ý KIẾN BÁO ĐÁNH GIÁ MÔN TIN HỌC  Ý kiến các Sở Giáo dục và Đào tạo.  Ý kiến Liên hiệp các hội KHKT Việt Nam.  Ý kiến hội Cựu giáo chức, hội Khuyến học Việt Nam ... ..\Bao_cao_Tong_hop_TIN_HOC(2).doc
 4. ý kiÕn vÒ ch­¬ng tr×nh Nhãm I Nhãm II 17/1 §¸p øng  TÝnh khoa  bËc THPT häc, chÝnh  x¸c, cËp nhËt nặng về  30/19 TÝnh s­ ph¹m lý thuyết 1/23 TÝnh kh¶ thi
 5. Nhãm II: §Ò xuÊt Nh  Thêm Cấu trúc máy tính, Hệ thống thông tin (mức độ đơn giản). Thay Web bằng Chat, Blog. Không nên đưa CSDL và lập trình CSDL.  Nội dung thuật toán và lập trình có 2 luồng ý kiến.
 6. ý kiÕn vÒ SGK cña nhãm I Líp 10 Líp 11 10/0 4/0 TÝnh khoa  häc, chÝnh  x¸c, cËp nhËt TÝnh s­ ph¹m  6/7, 3/12, (T©m lÝ,  11/1 8/4 PPDH)
 7. Báo cáo 146/BC-BGDĐT áo (26-5-2008) (26-5-2008) Báo cáo của BỘ GD&ĐT: Báo     kÕt  qu¶  ®¸nh  gi¸  ch­¬ng  tr×nh  gi¸o  dôc  vµ  s¸ch  gi¸o  khoa  phæ  th«ng  n¨m  Baocaodanhgiachuongtrinhgiaoduc146­BC­BGDDT.doc
 8. Kế hoạch đánh giá chương  trình và SGK còn tiếp tục  trong các năm 2008­2010 Với sự góp ý của các nhà quản lý giáo dục,           các  thầy  cô  giáo  môn  Tin 
 9. Có phải chăng? •  Quá tải vì dạy ngôn ngữ lập  trình (SGK 11)? •  Còn thiếu kiến thức vận  dụng thực tiễn?
 10. Suy nghĩ cá nhân Suy ngh • Tư duy lập trình là một tư duy của  công nghệ thông tin đó là tư duy tổ  chức quá trình thực hiện công việc  cho máy (khác tư duy Toán) • Dạy Tin học không như dạy nghề 
 11. SGK Nga dạy ngôn ngữ lập  SGK Nga d trình Bài tập Tin học  (SGK Nga 2003)
 12. Bàn về  SGK  Tin học  12
 13.    VÊN §Ò CÇN BµN     Míi ? Khã ? Mới: Kiến thức. Khó: Kiến thức nào, Bài giảng nào
 14. C  hương II        HÖ QU¶N TRÞ   C¥ Së D÷  LIÖU   MS ACCESS
 15. Những ý kiến: Nh Dạy thế nào và với yêu cầu như thế nào là phù hợp đối tượng và đảm bảo chuẩn (Không quá tải!...)
 16. THêI L­îng d¹y ch­¬ng ii TH           25 tiÕt: 7 tiÕt lý thuyÕt 2 tiÕt bµi tËp 16 tiÕt bt vµ th
 17. Tỉ số thời lượng th (BT+BT&TH) / TS (BT+BT&TH) = 18/25 18/25 Con số này nói lên điều gì? Con Package ­ Tiso/Tiso.exe
 18. Theo  thầy,  cô  giáo  Theo  những  diễn  đạt  mới trong chương 2 là gì? th¶o luËn  trao ®æi ý kiÕn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2