intTypePromotion=1

Building CMS / E-Commerce Project using ASP.NET 3.5 in C# 2008 and SQLServer 2005.Chương 3

Chia sẻ: Pham Duy Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
258
lượt xem
110
download

Building CMS / E-Commerce Project using ASP.NET 3.5 in C# 2008 and SQLServer 2005.Chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 3: Planning an Architecture

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Building CMS / E-Commerce Project using ASP.NET 3.5 in C# 2008 and SQLServer 2005.Chương 3

 1. Building CMS / E-Commerce Project using ASP.NET 3.5 in C# 2008 and SQLServer 2005 Chương 3 Planning an Architecture *** 1. Tạo lớp ConfigSection.cs trong thư mục App_Code và viết code như sau: namespace KimSoft { /// /// Lớp KimSoftSection kế thừa từ lớp ConfigurationSection /// Chứa các thuộc tính cấu hình của website và các phương thức (get, set) tương ứng. /// public class KimSoftSection : ConfigurationSection { //Chuỗi kết nối dữ liệu [ConfigurationProperty("defaultConnectionStringName", DefaultValue = "LocalSqlServer")] public string DefaultConnectionStringName { get { return (string)base["defaultConnectionStringName"]; } set { base["connectionStdefaultConnectionStringNameringName"] = value; } } //Thời gian Cache dữ liệu (đơn vị là giây). [ConfigurationProperty("defaultCacheDuration", DefaultValue = "600")] public int DefaultCacheDuration { get { return (int)base["defaultCacheDuration"]; } set { base["defaultCacheDuration"] = value; } } //Các thuộc tính trong trang Contact.aspx [ConfigurationProperty("contactForm", IsRequired = true)] public ContactFormElement ContactForm { get { return (ContactFormElement)base["contactForm"]; } } } /// /// Lớp ContactFormElement kế thừa từ lớp ConfigurationElement /// chứa các thuộc tính của một gói mail. /// public class ContactFormElement : ConfigurationElement { //Chủ đề. [ConfigurationProperty("mailSubject", DefaultValue = "Mail from KimSoft: {0}")] public string MailSubject { get { return (string)base["mailSubject"]; } set { base["mailSubject"] = value; } } GVHD: Dương Ngọc Long Nam – longnamit@yahoo.com Page 1
 2. Building CMS / E-Commerce Project using ASP.NET 3.5 in C# 2008 and SQLServer 2005 //Email nhận. [ConfigurationProperty("mailTo", IsRequired = true)] public string MailTo { get { return (string)base["mailTo"]; } set { base["mailTo"] = value; } } //Email CC. [ConfigurationProperty("mailCC")] public string MailCC { get { return (string)base["mailCC"]; } set { base["mailCC"] = value; } } //Email gởi (mailFrom được lưu trong file web.config). } } 2. Lớp KimSoftSection được ánh xạ với section trong file web.config như sau:  Khai báo section tên KimSoft trong configSection  Định nghĩa section KimSoft GVHD: Dương Ngọc Long Nam – longnamit@yahoo.com Page 2
 3. Building CMS / E-Commerce Project using ASP.NET 3.5 in C# 2008 and SQLServer 2005 3. Thêm vào public field of type KimSoftSection bên trong lớp Globals như sau: namespace KimSoft { public static class Globals { public static string ThemesSelectorID = ""; //Khai báo và khởi tạo biến tĩnh (static) chỉ đọc (readonly) Settings kiểu KimSoftSection // Giá trị khởi tạo được lấy từ file web.config thông qua lớp WebConfigurationManager public readonly static KimSoftSection Settings = (KimSoftSection)WebConfigurationManager.GetSection("KimSoft"); } } 4. Thêm vào namespace System.Web.Configuration cho WebConfigurationManager using System.Web.Configuration;//WebConfigurationManager 5. Thêm code vào trang Contact.aspx như sau: Your name: * Your e-mail: *
 4. Building CMS / E-Commerce Project using ASP.NET 3.5 in C# 2008 and SQLServer 2005 Display="dynamic" ID="valEmailPattern" SetFocusOnError="true" ControlToValidate="txtEmail" ValidationExpression="\w+([-+.']\w+)*@\w+([-.]\w+)*\.\w+([-.]\w+)*" ErrorMessage="The e-mail address you specified is not well-formed">* Subject: * Body: * 6. Viết code cho sự kiện txtSubmit_Click GVHD: Dương Ngọc Long Nam – longnamit@yahoo.com Page 4
 5. Building CMS / E-Commerce Project using ASP.NET 3.5 in C# 2008 and SQLServer 2005  Double-click vào button Send để phát sinh sự kiện txtSubmit_Click  Viết code cho sự kiện txtSubmit_Click như sau: namespace KimSoft.UI { public partial class Contact : BasePage { protected void Page_Load(object sender, EventArgs e){...} protected void txtSubmit_Click(object sender, EventArgs e) { try { // Khai báo gói tin (email). MailMessage msg = new MailMessage(); // Nội dung (Body) là text thông thường không phải code HTML. msg.IsBodyHtml = false; // Email, tên của người gởi lấy từ text box txtEmail và txtName. msg.From = new MailAddress(txtEmail.Text, txtName.Text); // Email của người nhận lấy từ file web.config thông qua lớp Globals. msg.To.Add(new MailAddress(Globals.Settings.ContactForm.MailTo)); // Nếu MailCC khác NULL hay khác rỗng thì thêm MailCC vào gói tin. if (!string.IsNullOrEmpty(Globals.Settings.ContactForm.MailCC)) msg.CC.Add(new MailAddress(Globals.Settings.ContactForm.MailCC)); // Chủ đề lấy từ text box txtSubject. msg.Subject = string.Format(Globals.Settings.ContactForm.MailSubject, txtSubject.Text); // Nội dung tin lấy từ text box txtBody. msg.Body = txtBody.Text; // Khai báo và khởi tạo biến SmtpClient SmtpClient smtp = new SmtpClient(); //Gởi gói tin smtp.Send(msg); // Hiển thị thông báo gởi mail thành công. lblFeedbackOK.Visible = true; lblFeedbackKO.Visible = false; //Reset lại các text box txtName.Text = ""; txtEmail.Text = ""; txtSubject.Text = ""; txtBody.Text = ""; } catch (Exception) { // Hiển thị thông báo gởi mail không thành công. lblFeedbackOK.Visible = false; lblFeedbackKO.Visible = true; } } } }  Thêm vào thư viện: using System.Net.Mail;//MailMessage, MailAddress, SmtpClient GVHD: Dương Ngọc Long Nam – longnamit@yahoo.com Page 5
 6. Building CMS / E-Commerce Project using ASP.NET 3.5 in C# 2008 and SQLServer 2005 7. Chạy và kiểm tra chương trình. 8. Thiết lập giao thức SMTP để send message, định nghĩa SMTP trong file web.config file như sau: ... ... 9. Cài đặt và cấu hình SMTP Service (nếu máy của bạn chưa có – Xem phụ lục kèm theo chương 3). 10. Tạo thư mục DAL trong thư mục App_Code/DAL 11. Tạo lớp DataAccess trong thư mục App_Code/DAL/DataAccess.cs. Và viết code như sau: namespace KimSoft.DAL { /// /// Lớp DataAccess là lớp trừu tượng (abstract class) /// public abstract class DataAccess { //Thuộc tính chuỗi kết nối private string _connectionString = ""; protected string ConnectionString { get { return _connectionString; } set { _connectionString = value; } } //Thuộc tính EnableCaching(true, false) cho phép Caching hay không. private bool _enableCaching = true; protected bool EnableCaching { get { return _enableCaching; } set { _enableCaching = value; } } //Thuộc tính CacheDuration private int _cacheDuration = 0; protected int CacheDuration { get { return _cacheDuration; } set { _cacheDuration = value; } } //Trả về Cache protected Cache Cache { GVHD: Dương Ngọc Long Nam – longnamit@yahoo.com Page 6
 7. Building CMS / E-Commerce Project using ASP.NET 3.5 in C# 2008 and SQLServer 2005 get { return HttpContext.Current.Cache; } } /// /// Thực thi DML store /// /// /// protected int ExecuteNonQuery(DbCommand cmd) { if (HttpContext.Current.User.Identity.Name.ToLower() == "sampleeditor") { foreach (DbParameter param in cmd.Parameters) { if (param.Direction == ParameterDirection.Output || param.Direction == ParameterDirection.ReturnValue) { switch (param.DbType) { case DbType.AnsiString: case DbType.AnsiStringFixedLength: case DbType.String: case DbType.StringFixedLength: case DbType.Xml: param.Value = ""; break; case DbType.Boolean: param.Value = false; break; case DbType.Byte: param.Value = byte.MinValue; break; case DbType.Date: case DbType.DateTime: param.Value = DateTime.MinValue; break; case DbType.Currency: case DbType.Decimal: param.Value = decimal.MinValue; break; case DbType.Guid: param.Value = Guid.Empty; break; case DbType.Double: case DbType.Int16: case DbType.Int32: case DbType.Int64: param.Value = 0; break; default: param.Value = null; break; } } } return 1; } else GVHD: Dương Ngọc Long Nam – longnamit@yahoo.com Page 7
 8. Building CMS / E-Commerce Project using ASP.NET 3.5 in C# 2008 and SQLServer 2005 return cmd.ExecuteNonQuery(); } /// /// Thực thi câu lệnh select store behavior mặc định /// trả về 1 danh sách đối tượng lưu trong IDataReader /// /// /// protected IDataReader ExecuteReader(DbCommand cmd) { return ExecuteReader(cmd, CommandBehavior.Default); } /// /// Thực thi câu lệnh select store theo tham số behavior /// trả về 1 danh sách đối tượng lưu trong IDataReader /// /// /// /// protected IDataReader ExecuteReader(DbCommand cmd, CommandBehavior behavior) { return cmd.ExecuteReader(behavior); } /// /// Thực thi câu lệnh select store trả về 1 giá trị /// /// /// object protected object ExecuteScalar(DbCommand cmd) { return cmd.ExecuteScalar(); } } } 12. Thêm vào 2 namespace sau cho Cach và DbCommand: using System.Web.Caching;//Cache using System.Data.Common;//DbCommand 13. Tạo thư mục BLL trong thư mục App_Code. 14. Tạo lớp BizObject.cs trong thư mục App_Data/BLL/ định nghĩa một số thuộc tính, phương thức thường xuyên được sử dụng bởi những đối tượng khác trong BLL như sau: namespace KimSoft.BLL { public abstract class BizObject { // Hằng số (const) MAXROWS // int.MaxValue = 65.536 protected const int MAXROWS = int.MaxValue; GVHD: Dương Ngọc Long Nam – longnamit@yahoo.com Page 8
 9. Building CMS / E-Commerce Project using ASP.NET 3.5 in C# 2008 and SQLServer 2005 // Trả về Cache protected static Cache Cache { get { return HttpContext.Current.Cache; } } //Lấy thông tin của User hiện tại. protected static IPrincipal CurrentUser { get { return HttpContext.Current.User; } } //Lấy tên của User hiện tại. protected static string CurrentUserName { get { string userName = ""; if (HttpContext.Current.User.Identity.IsAuthenticated) userName = HttpContext.Current.User.Identity.Name; return userName; } } //Lấy IP của User hiện tại. protected static string CurrentUserIP { get { return HttpContext.Current.Request.UserHostAddress; } } /// /// Trả về chỉ số trang /// /// /// /// int protected static int GetPageIndex(int startRowIndex, int maximumRows) { if (maximumRows
 10. Building CMS / E-Commerce Project using ASP.NET 3.5 in C# 2008 and SQLServer 2005 IDictionaryEnumerator enumerator = BizObject.Cache.GetEnumerator(); while (enumerator.MoveNext()) { if (enumerator.Key.ToString().ToLower().StartsWith(prefix)) itemsToRemove.Add(enumerator.Key.ToString()); } foreach (string itemToRemove in itemsToRemove) BizObject.Cache.Remove(itemToRemove); } } } 15. Thêm vào các namespace sau: using System.Web.Caching;//Cach using System.Security.Principal;//IPrincipal using System.Collections.Generic;//List using System.Collections;//IDictionaryEnumerator 16. Tạo thư mục Bin cho project.  Right-click project, chọn Add ASP.NET Folder  Bin. 17. Copy file MB.TheBeerHouse.CustomEvents.dll vào thư mục Bin của KimSoft. 18. Thêm đoạn code sau vào file web.config giữa để log lại các thao tác delete của Admin hay Editor: ...
 11. Building CMS / E-Commerce Project using ASP.NET 3.5 in C# 2008 and SQLServer 2005 provider="SqlWebEventProvider" profile="Critical" /> 19. Chạy và kiểm tra chương trình. ***HẾT CHƯƠNG 3*** GVHD: Dương Ngọc Long Nam – longnamit@yahoo.com Page 11
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2