intTypePromotion=1
ADSENSE

Bước đầu nghiên cứu dự báo phát thải ô nhiễm khí của ngành sản xuất xi măng

Chia sẻ: Lê Thị Thùy Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

23
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung bài viết trình bày bước đầu nghiên cứu dự báo phát thải ô nhiễm khí của ngành sản xuất xi măng. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài viết này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bước đầu nghiên cứu dự báo phát thải ô nhiễm khí của ngành sản xuất xi măng

Kt qu nghiên cu KHCN<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU<br /> DỰ BÁO PHÁT THẢI Ô NHIỄM KHÍ CỦA<br /> <br /> NGÀNH SẢN XUẤT XI MĂNG<br /> ThS. Nguyeãn Vieät Thaéng<br /> Trung taâm KH Moâi tröôøng vaø Phaùt trieån beàn vöõng<br /> Vieän Nghieân cöùu KHKT Baûo hoä lao ñoäng<br /> <br /> I. HEÄ THOÁNG DÖÏ BAÙO OÂ lieäu phaùt thaûi oâ nhieãm; nhôø ñoù lieäu phaùt thaûi cuûa chöông trình<br /> NHIEÃM COÂNG NGHIEÄP IPPS coù theå xaây döïng ñöôïc heä ñieàu tra veà phaùt thaûi hoùa chaát<br /> 1.1. Giôùi thieäu chung thoáng ñieàu chænh chi phí – ñoäc haïi (TRI) cuûa Myõ do<br /> IPPS laø heä thoáng öôùc tính hieäu quaû nhaèm kieåm soaùt vaø US.EPA trieån khai töø naêm<br /> khoái löôïng phaùt thaûi caùc chaát giaûm thieåu oâ nhieãm [2]. IPPS 1987. Trong moâ hình IPPS,<br /> gaây oâ nhieãm moâi tröôøng do ñöôïc phaùt trieån bôûi nhoùm caùc heä soá cöôøng ñoä oâ nhieãm<br /> caùc hoaït ñoäng saûn xuaát coâng nghieân cöùu vaø phaùt trieån cuûa ñöôïc tính toaùn cho caùc chaát oâ<br /> nghieäp döïa theo soá lieäu thoáng Ngaân haøng Theá Giôùi. Taûi nhieãm chính nhö:<br /> keâ veà saûn xuaát, lao ñoäng vaø löôïng oâ nhieãm ñaõ ñöôïc ñaùnh • Moâi tröôøng khoâng khí:<br /> caùc soá lieäu kinh teá lieân quan giaù döïa treân hai thoâng soá kinh SO2, NO2, CO, TSP, PM10,<br /> ñeán saûn xuaát cuûa töøng nhaø teá chính laø soá löôïng ngöôøi lao VOCs;<br /> maùy. IPPS ñöôïc xaây döïng ñoäng vaø toång saûn löôïng.<br /> • Moâi tröôøng nöôùc: BOD5<br /> naêm 1995, laø keát quaû cuûa noã 1.2. Heä soá cöôøng ñoä oâ nhieãm vaø TSS;<br /> löïc hôïp taùc nghieân cöùu giöõa Ñoái vôùi moãi loaïi hoùa chaát • Moâi tröôøng ñaát: Hoùa chaát<br /> Trung taâm Nghieân cöùu kinh phaùt thaûi ra töøng loaïi hình moâi ñoäc haïi (Benzen, CH3Cl,<br /> teá thuoäc Cuïc Toång ñieàu tra tröôøng khaùc nhau, heä soá C2H5Cl, Toluen, vaø Xylen) vaø<br /> Myõ, Cuïc Baûo veä moâi tröôøng cöôøng ñoä oâ nhieãm ñöôïc tính caùc kim loaïi naëng (goàm Sb,<br /> Myõ vaø Ban Nghieân cöùu chính theo coâng thöùc sau: As, Be, Cd, Cr, Cu, CN, Pb,<br /> saùch cuûa Ngaân haøng Theá giôùi Hg, Ni, Tl vaø Zn).<br /> vôùi muïc ñích trôï giuùp caùc cô Heä soá cöôøng ñoä oâ nhieãm =<br /> quan quaûn lyù moâi tröôøng caùc Toång löôïng chaát gaây oâ Toång möùc saûn xuaát ôû ñaây<br /> nöôùc, ñaëc bieät laø ôû caùc nöôùc nhieãm/Toång möùc saûn xuaát coù theå tính theo:<br /> coù thu nhaäp thaáp vaø trung Toång löôïng chaát gaây oâ • Toång saûn löôïng thöïc cuûa<br /> bình, ñaùp öùng nhu caàu veà döõ nhieãm ñöôïc laáy töø cô sôû döõ töøng loaïi saûn phaåm;<br /> • Toång giaù trò saûn xuaát tính<br /> Baûng 1: Heä soá cöôøng ñoä oâ nhieãm IPPS cuûa ngaønh saûn xuaát theo khoái löôïng haøng hoùa xuaát<br /> xi maêng theo soá ngöôøi lao ñoäng [2] xöôûng;<br /> STT Thông sӕ Ĉѫn vӏ HӋ sӕ cѭӡng ÿӝ ô nhiӉm • Lôïi nhuaän;<br /> 1 Bөi 12.710.943 • Soá lao ñoäng.<br /> 2 CO 1.485.323 Trong heä thoáng IPPS, caùc<br /> Pounds/1.000 NLĈ<br /> 3 NO2 12.202.952 heä soá cöôøng ñoä oâ nhieãm<br /> 4 SO2 26.282.045 khoâng khí cuûa ngaønh saûn xuaát<br /> xi maêng coù giaù trò cuï theå nhö<br /> Ghi chuù: 1 pound = 453,59237 g trong Baûng 1.<br /> <br /> <br /> Taïp chí Hoaït ñoäng KHCN An toaøn - Söùc khoûe & Moâi tröôøng lao ñoäng, Soá 1,2&3-2013 27<br /> Kt qu nghiên cu KHCN<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> II. DÖÏ BAÙO PHAÙT THAÛI OÂ môùi vaø ñaõ ñöôïc naâng coâng Töø caùc keát quaû tính toaùn<br /> NHIEÃM KHÍ CUÛA NGAØNH suaát leân 2 trieäu taán/naêm vaøo cho 04 ñôït ño ñaïc trong naêm,<br /> SAÛN XUAÁT XI MAÊNG naêm 2008. ñeà taøi ñaõ toång hôïp caùc heä soá<br /> 2.1. Keá hoaïch khaûo saùt, 2.2. Thieát bò quan traéc vaø laáy cöôøng ñoä oâ nhieãm cho 02 nhaø<br /> quan traéc chaát löôïng khí maãu chaát löôïng khí thaûi maùy xi maêng Bæm Sôn vaø Nghi<br /> thaûi • Thieát bò laáy maãu buïi trong Sôn trong naêm 2011 baèng<br /> Döïa treân muïc tieâu vaø phaïm ñöôøng oáng CASELLA (Anh); phöông phaùp trung bình coäng<br /> vi nghieân cöùu, ñeå coù theå kieåm coù troïng soá.<br /> • Thieát bò ño nhanh chaát<br /> chöùng ñöôïc caùc heä soá cöôøng Coâng thöùc tính trung bình<br /> löôïng khí thaûi Drager MSI –<br /> ñoä oâ nhieãm cuûa moâ hình IPPS coäng coù troïng soá laø:<br /> PRO2 (Ñöùc);<br /> cuõng nhö löïa choïn nhöõng cô<br /> • Vi aùp keá ALNOR – DX530<br /> sôû saûn xuaát mang tính ñaïi<br /> (USA);<br /> dieän, deã daøng hoài cöùu ñöôïc soá<br /> • Thieát bò ño nhanh nhieät Trong ñoù x1, x2,... xn laø caùc<br /> lieäu vaø coù caùc ñieàu kieän thuaän<br /> ñoä khí thaûi GTH-1300 (Ñöùc); phaàn töû trong taäp, vaø w1,<br /> lôïi cho vieäc ño ñaïc, quan traéc<br /> w2,..., wn laø caùc troïng soá töông<br /> chaát löôïng khí thaûi, ñeà taøi ñaõ • Caân phaân tích SCIEN-<br /> öùng cuûa töøng phaàn töû, i laø thöù<br /> khaûo saùt moät soá nhaø maùy saûn TECH – SA 120 (Myõ);<br /> töï i cuûa phaàn töû hoaëc troïng soá<br /> xuaát xi maêng ôû mieàn Baéc vaø • Tuû saáy QUINCY 7186- trong khoaûng töø 1 ñeán n.<br /> ñaõ löïa choïn ñöôïc 02 cô sôû taïi D62 (Myõ). Trong nghieân cöùu cuûa ñeà taøi,<br /> tænh Thanh Hoaù, laø Coâng ty Coå 2.3. Heä soá cöôøng ñoä oâ giaù trò xi (i=1-4) laàn löôït laø caùc<br /> phaån Xi maêng Bæm Sôn vaø nhieãm khí cuûa ngaønh saûn heä soá cöôøng ñoä oâ nhieãm cuûa<br /> Coâng ty Xi maêng Nghi Sôn. xuaát xi maêng 02 nhaø maùy xi maêng Bæm Sôn<br /> Ñaây laø 02 trong soá nhöõng Heä soá cöôøng ñoä oâ nhieãm vaø Nghi Sôn (töông öùng trong<br /> cô sôû saûn xuaát xi maêng lôùn cho buïi vaø caùc chaát oâ nhieãm caùc ñôït quan traéc vaøo quyù I, II,<br /> cuûa mieàn Baéc cuõng nhö cuûa daïng khí ñöôïc tính theo coâng III vaø IV naêm 2011); wi töông<br /> caû nöôùc, coù nhöõng ñaëc ñieåm thöùc sau: öùng vôùi caùc troïng soá chính laø<br /> phuø hôïp vôùi muïc tieâu cuõng coâng suaát hoaït ñoäng cuûa caùc<br /> nhö nhöõng tieâu chí löïa choïn Heä soá cöôøng ñoä oâ nhieãm = daây chuyeàn saûn xuaát cuûa 02<br /> cuûa ñeà taøi. Coâng ty xi maêng Toång löôïng chaát gaây oâ nhaø maùy.<br /> Bæm Sôn coù toång coäng 3 daây nhieãm/Toång möùc saûn xuaát<br /> a. Theo soá ngöôøi lao ñoäng<br /> chuyeàn, trong ñoù, daây chuyeàn Trong ñoù, toång löôïng chaát Qua caùc keát quaû tính toaùn<br /> soá 1 ñaõ ngöøng hoaït ñoäng do oâ nhieãm ñöôïc tính toaùn töø caùc trong baûng 2 coù theå thaáy, caùc<br /> coâng ngheä cuõ, laïc haäu, khoâng keát quaû quan traéc chaát löôïng heä soá cöôøng ñoä oâ nhieãm tính<br /> ñaûm baûo lôïi nhuaän vaø gaây oâ khí thaûi taïi 02 nhaø maùy xi theo soá ngöôøi lao ñoäng cuûa<br /> nhieãm moâi tröôøng (taän duïng maêng Bæm Sôn vaø Nghi Sôn nhaø maùy xi maêng Nghi Sôn<br /> heä thoáng nghieàn than cho daây nhö ñaõ trình baøy ôû treân. Toång cao hôn khaù nhieàu so vôùi nhaø<br /> chuyeàn soá 2). Naêm 2001, daây möùc saûn xuaát ñöôïc tính theo maùy xi maêng Bæm Sôn.<br /> chuyeàn soá 2 cuûa coâng ty xi caùc bieán soá laø soá ngöôøi lao Nguyeân nhaân chuû yeáu laø do<br /> maêng Bæm Sôn vöøa ñöôïc caûi ñoäng vaø saûn löôïng. Caùc soá soá löôïng ngöôøi lao ñoäng laøm<br /> taïo laïi töø phöông phaùp loø quay lieäu naøy ñöôïc laáy töø caùc baùo vieäc taïi nhaø maùy xi maêng Nghi<br /> öôùt sang söû duïng loø quay khoâ caùo thöôøng nieân veà hoaït ñoäng Sôn laø thaáp hôn khoaûng 4 laàn<br /> coâng suaát 3.500 taán saûn xuaát kinh doanh cuûa 02 so vôùi nhaø maùy xi maêng Bæm<br /> Clinker/ngaøy. Coøn daây nhaø maùy xi maêng Bæm Sôn vaø Sôn (laàn löôït laø 560 vaø 2.169<br /> chuyeàn soá 3 ñöôïc xaây döïng Nghi Sôn trong naêm 2011. ngöôøi lao ñoäng).<br /> <br /> <br /> 28 Taïp chí Hoaït ñoäng KHCN An toaøn - Söùc khoûe & Moâi tröôøng lao ñoäng, Soá 1,2&3-2013<br /> Kt qu nghiên cu KHCN<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Khi so saùnh caùc heä soá cöôøng ñoä oâ nhieãm theo soá ngöôøi lao Heä soá cöôøng ñoä oâ nhieãm<br /> ñoäng töø caùc keát quaû tính toaùn cuûa ñeà taøi vaø cuûa heä thoáng döï baùo cho SO2 thaáp hôn haún so vôùi<br /> oâ nhieãm coâng nghieäp IPPS cho nhoùm ngaønh xi maêng – voâi – thaïch caùc heä soá cuûa IPPS. Nguyeân<br /> cao, caùc heä soá cöôøng ñoä oâ nhieãm cho buïi, CO vaø NOx tính theo nhaân chuû yeáu cuûa söï sai leäch<br /> soá löôïng ngöôøi lao ñoäng laø khaù töông ñoàng, söï cheânh leäch dao coù theå keå ñeán nhö:<br /> ñoäng trong khoaûng 1,1 ñeán 1,3 laàn. Duy chæ coù heä soá cöôøng ñoä oâ • Thöù nhaát, quaù trình<br /> nhieãm cho SO2 laø coù söï cheânh leäch lôùn, keát quaû cuûa ñeà taøi thaáp chuyeån ñoåi heä soá cuûa IPPS<br /> hôn so vôùi cuûa IPPS khoaûng töø 6,5 laàn (xem Hình 1). maø cuï theå laø giaù trò cuûa ñoàng<br /> ñoâ la Myõ naêm 1987 veà Vieät<br /> Baûng 2: Heä soá cöôøng ñoä oâ nhieãm tính theo soá ngöôøi lao ñoäng Nam ñoàng. Caùc heä soá cöôøng<br /> ñoä oâ nhieãm trong IPPS bieåu thò<br /> Kí hieäu Heä soá cöôøng ñoä oâ nhieãm (taán/1.000 NLÑ)<br /> TT Coâng ty khoái löôïng chaát oâ nhieãm ñöôïc<br /> maãu Buïi CO NOx SO2 tính baèng pound (1 pound =<br /> 1 BS1 13,7 9,2 31,7 31,6 453,59237 gram) treân 1 trieäu<br /> Coâng ty<br /> 2 BS2 42,7 0,8 13,4 15,6 ñoâ la Myõ (taïi thôøi ñieåm naêm<br /> xi maêng 1987). Chính vì vaäy, khi<br /> 3 BS3 28,7 3,1 10,6 11,5<br /> Bæm Sôn chuyeån ñoåi giaù trò cuûa ñoàng ñoâ<br /> 4 BS4 12,2 8,0 23,3 22,9<br /> la Myõ naêm 1987 veà giaù trò cuûa<br /> Trung bình 23,9±14,3 5,5±4,0 20,9±9,7 21,5±8,9 Vieät Nam ñoàng hieän nay gaëp<br /> 5 Coâng ty NS1 39,8 10,0 67,5 12,5 raát nhieàu khoù khaên.<br /> 6 xi maêng NS2 14,4 6,7 58,7 8,9 • Thöù hai, caùc heä soá cuûa<br /> 7 Nghi NS3 53,8 15,7 51,4 10,0 IPPS ñöôïc tính toaùn töø naêm<br /> Sôn 1987 vaø khi ñoù caùc daây<br /> 8 NS4 28,0 7,2 134,7 23,4<br /> chuyeàn coâng ngheä saûn xuaát xi<br /> Trung bình 36,1±16,9 10,5±4,2 72,6±38,8 12,9±6,7 maêng vaãn söû duïng daàu (coù<br /> Ghi chuù: BSi, NSi (i=1-4): Caùc heä soá cöôøng ñoä oâ nhieãm töông haøm löôïng löu huyønh khoaûng<br /> 5-8%) laøm nhieân lieäu cho quaù<br /> öùng cho 04 ñôït quan traéc vaøo quyù I, II, III vaø IV naêm 2011 taïi<br /> trình nung clinker. Coøn hieän<br /> 02 nhaø maùy xi maêng Bæm Sôn vaø Nghi Sôn.<br /> nay, caû 02 nhaø maùy saûn xuaát<br /> xi maêng Bæm Sôn vaø Nghi Sôn<br /> ñeàu söû duïng than (than caùm<br /> 4A Quaûng Ninh vôùi haøm löôïng<br /> löu huyønh khoaûng 0,3-0,5%).<br /> • Thöù ba, caùc daây chuyeàn<br /> coâng ngheä saûn xuaát xi maêng<br /> hieän nay ñeàu coù heä thoáng tieàn<br /> nung vaø tieàn canxi hoaù (pre-<br /> heater/precalciner) tröôùc khi<br /> ñöa vaøo loø nung. Ñoàng thôøi,<br /> caùc hôïp chaát tính kieàm töï<br /> nhieân trong xi maêng coù khaû<br /> naêng haáp thuï SO2 vaøo trong<br /> saûn phaåm. Tuyø thuoäc vaøo quy<br /> Hình 1: Heä soá cöôøng ñoä oâ nhieãm tính theo trình coâng ngheä vaø haøm löôïng<br /> soá löôïng ngöôøi lao ñoäng löu huyønh, möùc haáp thuï dao<br /> <br /> <br /> Taïp chí Hoaït ñoäng KHCN An toaøn - Söùc khoûe & Moâi tröôøng lao ñoäng, Soá 1,2&3-2013 29<br /> Kt qu nghiên cu KHCN<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ñoäng trong khoaûng 70 ñeán treân löôïng cuûa 02 nhaø maùy xi maêng Bæm Sôn vaø Nghi Sôn vôùi<br /> 95%). Chính vì vaäy, caùc heä soá caùc heä soá phaùt thaûi cuûa WHO vaø US.EPA, coù theå thaáy caùc<br /> cöôøng ñoä oâ nhieãm cuûa SO2 laø keát quaû laø khaù töông ñoàng, khoâng coù söï cheânh leäch quaù lôùn<br /> thaáp hôn haún so vôùi caùc heä soá (xem hình 2).<br /> cöôøng ñoä oâ nhieãm cuûa IPPS. Caùc heä soá cöôøng ñoä oâ nhieãm cho buïi NOx cuûa ñeà taøi thaáp<br /> Tuy nhieân, söï töông ñoàng hôn so vôùi caùc heä soá cuûa WHO vaø US.EPA khoaûng 1,1 ñeán 2<br /> giöõa caùc heä soá cöôøng ñoä oâ laàn, coøn heä soá cuûa SO2 laø töông ñoái ñoàng ñeàu. Duy chæ coù heä<br /> nhieãm tính theo soá löôïng soá cöôøng ñoä oâ nhieãm cho CO cuûa ñeà taøi laø thaáp hôn 6 laàn so<br /> ngöôøi lao ñoäng cuûa ñeà taøi vôùi vôùi heä soá cuûa US.EPA. Nguyeân nhaân laø do caùc daây chuyeàn<br /> caùc heä soá cuûa IPPS laø phuø coâng ngheä saûn xuaát xi maêng theo phöông phaùp loø quay khoâ<br /> hôïp vôùi caùc nghieân cöùu tröôùc hieän nay ñeàu coù boä phaän tieàn nung vaø tieàn canxi hoaù (pre-<br /> ñoù cuûa Ngaân haøng theá giôùi taïi heater/precalciner). Do ñoù, caùc phaûn öùng ñöôïc dieãn ra trieät ñeå<br /> caùc nöôùc ñang phaùt trieån. hôn, giaûm ñaùng keå löôïng CO trong khí thaûi ra moâi tröôøng.<br /> Nhöõng nghieân cöùu naøy cuõng<br /> ñaõ chæ ra raèng heä soá cöôøng ñoä Baûng 3: Heä soá cöôøng ñoä oâ nhieãm tính theo saûn löôïng<br /> oâ nhieãm khi tính toaùn theo soá Kí hieäu Heä soá cöôøng ñoä oâ nhieãm (kg/taán xi maêng)<br /> ngöôøi lao ñoäng laø giaù trò ñaûm TT Coâng ty<br /> maãu Buïi CO NOx SO2<br /> baûo söï chính xaùc cho caùc döï 1 BS1 0,59 0,40 1,37 1,36<br /> baùo phaùt thaûi oâ nhieãm. Do ñaây 2 Coâng ty xi BS2 2,23 0,04 0,70 0,82<br /> laø moät bieán soá ít chòu aûnh maêng<br /> 3 BS3 2,00 0,21 0,74 0,80<br /> höôûng bôûi caùc yeáu toá kinh teá Bæm Sôn<br /> nhö: giaù thaønh nguyeân, nhieân 4 BS4 0,75 0,49 1,43 1,41<br /> lieäu, saûn phaåm vaø nhöõng chi Trung bình 1,33±0,85 0,29±0,20 1,08±0,39 1,12±0,33<br /> phí phaùt sinh trong quaù trình 5 NS1 0,50 0,13 0,86 0,11<br /> saûn xuaát. 6 Coâng ty xi NS2 0,20 0,09 0,82 0,12<br /> b. Theo saûn löôïng haøng naêm maêng<br /> 7 NS3 0,56 0,16 0,53 0,10<br /> (Baûng 3). Nghi Sôn<br /> 8 NS4 0,50 0,13 2,43 0,42<br /> Caùc heä soá cöôøng ñoä oâ Trung bình 0,45±0,16 0,13±0,03 1,03±0,87 0,17±0,16<br /> nhieãm cuûa IPPS khoâng tính<br /> theo saûn löôïng maø ñaây laïi laø Ghi chuù: BSi, NSi (i=1-4): Caùc heä soá cöôøng ñoä oâ nhieãm töông<br /> moät bieán soá khaù quan troïng öùng cho 04 ñôït quan traéc vaøo quyù I, II, III vaø IV naêm 2011 taïi<br /> khi ñaùnh giaù möùc ñoä phaùt thaûi 02 nhaø maùy xi maêng Bæm Sôn vaø Nghi Sôn.<br /> khí ñaëc bieät khi coù söï cheânh<br /> leäch veà giaù saûn phaåm giöõa<br /> caùc khu vöïc. Ñoàng thôøi, khi<br /> caùc döõ lieäu veà doanh thu, lôïi<br /> nhuaän vaø ñaëc bieät laø soá löôïng<br /> ngöôøi lao ñoäng chöa ñöôïc caäp<br /> nhaät ñaày ñuû thì saûn löôïng laø<br /> thoâng soá coù saün vaø ñaõ coù<br /> nhöõng quy hoaïch trong chính<br /> saùch phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi<br /> cuûa töøng quoác gia.<br /> Khi so saùnh caùc heä soá<br /> cöôøng ñoä oâ nhieãm theo saûn Hình 2: Heä soá cöôøng ñoä oâ nhieãm tính theo saûn löôïng<br /> <br /> <br /> 30 Taïp chí Hoaït ñoäng KHCN An toaøn - Söùc khoûe & Moâi tröôøng lao ñoäng, Soá 1,2&3-2013<br /> Kt qu nghiên cu KHCN<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Qua caùc keát quaû tính toaùn heä soá cöôøng ñoä oâ nhieãm cho buïi, Cuï theå, khi tính toaùn theo<br /> CO, NOx vaø SO2 cuûa 2 nhaø maùy saûn xuaát xi maêng Bæm Sôn vaø soá ngöôøi lao ñoäng, möùc phaùt<br /> Nghi Sôn theo saûn löôïng haøng naêm, coù theå thaáy caùc heä soá thaûi cuûa nhaø maùy xi maêng Bæm<br /> cöôøng ñoä oâ nhieãm tính toaùn laø khaù töông ñoàng vôùi caùc heä soá Sôn laø cao hôn khaù nhieàu so<br /> cuûa WHO vaø US.EPA. vôùi nhaø maùy xi maêng Nghi<br /> 2.4. Döï baùo phaùt thaûi khí cho ngaønh saûn xuaát xi maêng Sôn (xem hình 3). Ñieàu naøy<br /> cuõng ñöôïc phaûn aùnh roõ raøng<br /> Ñoái vôùi 02 nhaø maùy maø ñeà taøi tieán haønh khaûo saùt vaø quan qua söï cheânh leäch veà soá<br /> traéc laø Coâng ty Coå phaàn Xi maêng Bæm Sôn vaø Coâng ty Xi löôïng ngöôøi lao ñoäng cuûa 02<br /> maêng Nghi Sôn, söû duïng caùc keát quaû tính toaùn heä soá cöôøng nhaø maùy. Vôùi daây chuyeàn<br /> ñoä oâ nhieãm trung bình ñeå döï baùo möùc phaùt thaûi khí cho 02 coâng ngheä ñoàng boä vaø mang<br /> nhaø maùy naøy trong naêm 2011. Caùc keát quaû cuï theå ñöôïc neâu tính töï ñoäng hoaù cao, soá löôïng<br /> trong baûng 4. ngöôøi lao ñoäng laøm vieäc taïi<br /> Theo caùc tính toaùn möùc phaùt thaûi khí theo soá ngöôøi lao ñoäng nhaø maùy xi maêng Nghi Sôn ít<br /> vaø saûn löôïng cuûa 02 nhaø maùy, coù theå thaáy, caùc keát quaû döï baùo hôn taïi nhaø maùy xi maêng Bæm<br /> möùc phaùt thaûi khí cuûa 02 nhaø maùy vaø caùc keát quaû quan traéc cuûa Sôn khoaûng 4 laàn (560 so vôùi<br /> ñeà taøi tuy coøn coù söï cheânh leäch nhöng cuõng ñaõ phaûn aùnh moät 2.214 ngöôøi).<br /> caùch töông ñoái möùc phaùt thaûi cuûa 02 nhaø maùy xi maêng Bæm Sôn Töông töï nhö treân, caùc keát<br /> vaø Nghi Sôn trong naêm 2011. quaû tính toaùn möùc phaùt thaûi<br /> Baûng 4: Döï baùo möùc phaùt thaûi khí cuûa 02 nhaø maùy xi maêng khí cuûa 02 nhaø maùy xi maêng<br /> Bæm Sôn vaø Nghi Sôn naêm 2011 theo saûn löôïng cuõng ñaõ cho<br /> thaáy söï khaùc bieät veà daây<br /> Theo saûn Keát quaû quan traéc<br /> Chaát Theo soá NLÑ chuyeàn coâng ngheä cuõng nhö<br /> Ñôn löôïng cuûa ñeà taøi<br /> oâ saûn löôïng cuûa 02 nhaø maùy xi<br /> vò Bæm Nghi Bæm Nghi Bæm Nghi<br /> nhieãm maêng Bæm Sôn vaø Nghi Sôn<br /> Sôn Sôn Sôn Sôn Sôn Sôn (xem Hình 4). Ñoái vôùi nhaø<br /> Buïi maùy xi maêng Nghi Sôn, caû 02<br /> 5.292 2.020 3.841 1.357 5.192 1.800<br /> CO daây chuyeàn ñeàu laø nhöõng daây<br /> 1.227 589 834 395 638 395 chuyeàn ñoàng boä cuûa nhaø thaàu<br /> taán<br /> NOx Nhaät Baûn thieát keá, laép ñaët,<br /> 4.624 4.066 3.121 3.118 4.260 3.654<br /> vaän haønh vaø baûo döôõng.<br /> SO2<br /> 4.761 721 3.222 512 3.183 698 Chính vì vaäy, caùc quaù trình<br /> ñöôïc kieåm soaùt toát, giaûm ñöôïc<br /> löôïng chaát oâ nhieãm phaùt thaûi<br /> töø quaù trình saûn xuaát. Ngöôïc<br /> laïi, ñoái vôùi nhaø maùy xi maêng<br /> Bæm Sôn, maëc duø saûn löôïng<br /> khoâng coù söï cheânh leäch vôùi<br /> nhaø maùy Nghi Sôn nhöng daây<br /> chuyeàn coâng ngheä laïi chöa<br /> thöïc söï ñoàng boä. Chính söï<br /> thieáu ñoàng boä naøy daãn ñeán<br /> quaù trình khoâng ñöôïc kieåm<br /> soaùt toát, laøm taêng löôïng chaát oâ<br /> Hình 3: Möùc phaùt thaûi khí cuûa 02 nhaø maùy xi maêng nhieãm phaùt thaûi töø quaù trình<br /> tính theo soá ngöôøi lao ñoäng saûn xuaát.<br /> <br /> <br /> Taïp chí Hoaït ñoäng KHCN An toaøn - Söùc khoûe & Moâi tröôøng lao ñoäng, Soá 1,2&3-2013 31<br /> Kt qu nghiên cu KHCN<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> nhöõng daây chuyeàn cuõ, laïc haäu ñaõ ñöôïc<br /> chuyeån ñoåi coâng ngheä (ñaïi dieän nhö nhaø maùy<br /> xi maêng Bæm Sôn, Hoaøng Thaïch, Buùt Sôn…) vaø<br /> nhöõng daây chuyeàn môùi, hieän ñaïi vaø ñoàng boä<br /> (ñaïi dieän nhö nhaø maùy xi maêng Nghi Sôn, Haûi<br /> Phoøng, Soâng Thao…). Chính vì vaäy, ñeå coù theå<br /> döï baùo phaùt thaûi oâ nhieãm khí cho ngaønh saûn<br /> xuaát xi maêng, coù theå söû duïng heä soá cöôøng ñoä<br /> oâ nhieãm cuûa nhaø maùy xi maêng Bæm Sôn ñeå<br /> tính toaùn cho nhöõng nhaø maùy coù daây chuyeàn<br /> cuõ, laïc haäu hoaëc chuyeån ñoåi coâng ngheä (nhoùm<br /> Hình 4: Möùc phaùt thaûi khí cuûa 02 nhaø maùy 1) vaø heä soá cöôøng ñoä oâ nhieãm cuûa nhaø maùy xi<br /> xi maêng tính theo saûn löôïng maêng Nghi Sôn ñeå tính toaùn cho nhöõng nhaø<br /> maùy vôùi daây chuyeàn môùi, hieän ñaïi vaø ñoàng boä<br /> Toùm laïi, qua caùc phaân tích vaø ñaùnh giaù ôû (nhoùm 2).<br /> treân, coù theå thaáy döï baùo phaùt thaûi oâ nhieãm buïi<br /> khi tính toaùn baèng caùc heä soá cöôøng ñoä oâ nhieãm TAØI LIEÄU THAM KHAÛO<br /> tính theo soá ngöôøi lao ñoäng töông ñoái chính<br /> [1]. Hemamala Hettige, Paul Martin, Manjula<br /> xaùc so vôùi caùc keát quaû quan traéc cuûa ñeà taøi.<br /> Singh and David Wheeler (1994), The<br /> Ngöôïc laïi, döï baùo phaùt thaûi oâ nhieãm caùc chaát<br /> Industrial Pollution Projection System.<br /> oâ nhieãm daïng khí (CO, SO2 vaø NOx) khi tính<br /> [2]. U.S. Environmental Protection Agency<br /> toaùn baèng caùc heä soá cöôøng ñoä oâ nhieãm tính<br /> (2002), Compilation of Air Pollutant Emission<br /> theo saûn löôïng laïi cho keát quaû gaàn vôùi caùc keát<br /> Factors, AP-42, 5th Ed., Vol.1.<br /> quaû quan traéc cuûa ñeà taøi. Tuy nhieân, ñoái vôùi<br /> ngaønh coâng nghieäp saûn xuaát xi maêng thì buïi laø [3]. World Health Organization (1993),<br /> moät yeáu toá oâ nhieãm quan troïng ñeå ñaùnh giaù Assessment of sources of air, water, and land<br /> möùc ñoä oâ nhieãm noùi chung vaø oâ nhieãm khoâng pollution, A guide to rapid source inventory<br /> khí noùi rieâng. Chính vì vaäy, ñeà taøi khuyeán caùo techniques and their use in formulating envi-<br /> söû duïng caùc heä soá cöôøng ñoä oâ nhieãm tính theo ronmentel control strategies. Part one: rapid<br /> soá ngöôøi lao ñoäng ñeå döï baùo phaùt thaûi oâ nhieãm inventory techniques in environmental pollution.<br /> khí cho ngaønh saûn xuaát xi maêng. Geneva.<br /> III. KEÁT LUAÄN [4]. Coâng ty Coå phaàn Xi maêng Bæm Sôn<br /> (2011), Baùo caùo thöôøng nieân naêm 2011.<br /> 1. Caùc keát quaû tính toaùn heä soá cöôøng ñoä oâ<br /> nhieãm tính toaùn theo soá löôïng ngöôøi lao ñoäng [5]. Ngaân haøng theá giôùi (2008), Ñaùnh giaù vaø<br /> cho 02 nhaø maùy saûn xuaát xi maêng coù söï töông phaân tích taùc ñoäng do ngaønh coâng nghieäp cheá<br /> ñoàng vôùi caùc nghieân cöùu cuûa Ngaân haøng Theá bieán, cheá taïo ôû Vieät Nam.<br /> giôùi baèng phöông phaùp IPPS ñeå döï baùo oâ [6]. QÑ soá 1488/QÑ-TTg. Quy hoaïch phaùt<br /> nhieãm taïi caùc nöôùc ñang phaùt trieån. trieån coâng nghieäp xi maêng Vieät Nam giai ñoaïn<br /> 2. Söï cheânh leäch giöõa caùc heä soá cöôøng ñoä 2011 – 2020 vaø ñònh höôùng ñeán naêm 2030.<br /> oâ nhieãm vaø möùc phaùt thaûi cuûa nhaø maùy xi [7]. TS. Taï Ngoïc Duõng (2008), Coâng ngheä xi<br /> maêng Bæm Sôn vaø Nghi Sôn ñaõ phaûn aùnh söï maêng. Ñaïi hoïc Baùch Khoa Haø Noäi.<br /> khaùc bieät veà trình ñoä cuõng nhö söï ñoàng boä veà<br /> daây chuyeàn coâng ngheä cuûa 02 nhaø maùy. Trong<br /> ñieàu kieän cuûa ngaønh saûn xuaát xi maêng Vieät<br /> Nam hieän nay, vaãn coøn toàn taïi song song<br /> <br /> <br /> 32 Taïp chí Hoaït ñoäng KHCN An toaøn - Söùc khoûe & Moâi tröôøng lao ñoäng, Soá 1,2&3-2013<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2