intTypePromotion=1

Buổi chiều Windows _Nguyễn Nhật Ánh

Chia sẻ: Nguyễn Thanh Lâm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
104
lượt xem
25
download

Buổi chiều Windows _Nguyễn Nhật Ánh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một buổi sáng mùa hè, trên đường Nguyễn Du có ba cô gái chạy trên hai chiếc xe, vừa đi vừa dòm dáo dác. Đường một chiều, nhưng không vì vậy mà người qua kẻ lại ít nhộn nhịp. Những chiếc xe phân khối lớn vừa phóng vun vút vừa bóp còi inh ỏi khiến ba cô nhăn mặt nép sát vô phía trong.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Buổi chiều Windows _Nguyễn Nhật Ánh

 1. BUÖÍI CHIÏÌU WINDOWS 1 MUÅC LUÅC Chûúng 1 ......................................................................................2 Chûúng 2 ....................................................................................13 Chûúng 4 ....................................................................................23 Chûúng 6 ....................................................................................47 Chûúng 7 ....................................................................................58 Chûúng 8 ....................................................................................69 Chûúng 9 ....................................................................................82 Chûúng 10 ..................................................................................95 Chûúng 11 ................................................................................108 Chûúng 12 ................................................................................123 Chûúng 13 ................................................................................134 http://ebooks.vdcmedia.com
 2. Nguyïîn Nhêåt AÁnh 2 CHÛÚNG 1 Möåt buöíi saáng muâa heâ, trïn àûúâng Nguyïîn Du coá ba cö gaái chaåy trïn hai chiïëc xe, vûâa ài vûâa doâm daáo daác. Àûúâng möåt chiïìu, nhûng khöng vò vêåy maâ ngûúâi qua keã laåi ñt nhöån nhõp. Nhûäng chiïëc xe phên khöëi lúán vûâa phoáng vun vuát vûâa boáp coâi inh oãi khiïën ba cö nhùn mùåt neáp saát vö phña trong. Dô nhiïn nhûäng ai àaä àoåc qua nhûäng truyïån daâi àaåi loaåi nhû "Nûä sinh " hoùåc " Böì cêu khöng àûa thû" àïìu biïët ngay ba cö gaái àoá khöng ai khaác ngoaâi böå ba Xuyïën, Thuåc vaâ Cuác Hûúng. Cuác Hûúng chúã Thuåc. Coân Xuyïën chaåy möåt mònh. Coá leä mïåt moãi vò chúã nùång, Cuác Hûúng buöåt miïång than vaän: - Caái cöng ty quyã quaá i naây úã àêu maâ àaåp hoaâi khöng túái vêåy neâ! Xuyïën nhanh nhêíu phuå hoåa: - ÛÂ , moãi chên ghï! Phaãi chi àoá khöng phaãi cöng ty maâ la möåt quaán ùn thò duâ noá coá úã têån Bùæc Cûåc, mònh cuäng àêu thêëy moãi nhû vêåy! Trong khi Thuåc ngöìi àùçng sau che miïång cûúâi khuác khñch thò Cuác Hûúng liïëc Xuyïën, hûâ muäi: - Xiïn xoã gò tao àoá maây! Xuyïën thaãn nhiïn: - Tao chó vñ duå vêåy thöi chûá húi àêu... Xuyïën noái chûa dûát lúâi, Thuåc àaä kïu lïn: - Hònh nhû túái röìi àoá! Töëp laåi ài! Cuác Hûúng vaâ Xuyïën lêåp tûác boáp thùæng, têëp vö lïì. Khu vûåc naây nhaâ cûãa san saát, haâng cúm kïë hiïåu saách baáo, tiïåm uöën toác chen vúái cûãa haâng sûãa chûäa ti- vi. - Phaãi àêy khöng? - Cuác Hûúng nhòn vaâo cùn nhaâ coá trûúng têëm baãng "Cöng ty Viïåt Anh" hoãi tröíng tröíng. http://ebooks.vdcmedia.com
 3. BUÖÍI CHIÏÌU WINDOWS 3 - Theo nhû àõa chó con Xuyïën noái thò àuáng laâ noá röìi! - Thuåc gêåt àêìu. - Tao nghi khöng phaãi! - Cuác Hûúng nhuán vai - Àêy chùæc laâ cöng ty chuyïn soaån tûâ àiïín! Thuåc tröë mùæt: - Sao maây biïët ? Cuác Hûúng tónh bú: - Maây khöng thêëy trïn baãng àïì hai chûä "Viïåt Anh" àoá sao! Chùæc chùæn noá coân möåt cöng ty em laâ "cöng ty Anh Viïåt" nûäa! Thuåc "hûá" möåt tiïëng: - Noái nhû maây! Xuyïën khöng tham gia vaâo cuöåc tranh caäi cuãa hai baån. Lùång leä löi tûâ trong tuái xaách ra möåt túâ giêëy nhoã, noá lêím nhêím àoåc röìi liïëc vaâo cùn nhaâ, gêåt guâ: - Chùæc laâ cöng ty naây röìi... Cuác Hûúng trúâ túái, doâm vaâo túâ giêëy trïn tay Xuyïën: - Àuáng khöng maây? - Àuáng choác! Thuåc ngêåp ngûâng hoãi: - Böå thêìy Gia khöng biïët tïn cöng ty naây haã? Xuyïën tùåc lûúäi: - Chùæc laâ thêìy quïn! Nhûng theo àõa chó thêìy ghi thò àñch thõ laâ cöng ty naây! - Vêåy thò mònh vö ài! Nghe Thuåc höëi, Xuyïën vaâ Cuác Hûúng liïìn loay hoay dûång xe. Nhûng röìi ba cö gaái vêîn tuám tuåm laåi möåt chöî, khöng ai nhuác nhñch, veã ngêìn ngaåi hiïån roä trïn mùåt. Thuåc huyách khuyãu tay vö höng Cuác Hûúng: - Vö ài maây! Laâm gò àûáng trú nhû phöîng vêåy! Cuác Hûúng ruåt cöí: - Khöng hiïíu sao tao thêëy súâ súå thïë naâo! Thöi àïí con Xuyïën vö trûúác! http://ebooks.vdcmedia.com
 4. Nguyïîn Nhêåt AÁnh 4 - Tûâ tûâ àïí tao quan saát "trêån àõa" àaä! - Xuyïën hùæng gioång, mùæt vêîn khöng ngûâng daán chùåt vaâo nhûäng boáng ngûúâi ài laåi thêëp thoaáng bïn trong cùn nhaâ. Thêëy Xuyïën àûáng caã buöíi vêîn khöng buöìn àöång àêåy, Cuác Hûúng söët ruöåt: - Böå àõnh quan saát àïën tïët Ma- röëc haã maây? - Àöng ngûúâi quaá haâ! - Xuyïën cheáp miïång, gioång höìi höåp. Àiïåu böå cuãa Xuyïën khiïën Thuåc rêët àöîi ngaåc nhiïn. Cuác Hûúng do dûå, Thuåc coân hiïíu àûúåc, nhûng Xuyïën maâ ruåt reâ thò quaã tònh Thuåc chûa tûâng thêëy bao giúâ. Tuy caã hai àïìu beãm meáp, lanh lúåi, nhûng so vúái Cuác Hûúng, Xuyïën "trònh àöå" hún nhiïìu. Xuyïën baãn lônh, gan lò, hònh nhû sinh ra chó àïí aát gioång vaâ trêën aáp keã khaác. Àaä bao nhiïu lêìn, Thuåc tûâng chûáng kiïën caãnh nhûäng tïn con trai ngöí ngaáo phaãi dúã khoác dúã cûúâi khi àöëi diïån vúái Xuyïën. Vêåy maâ bêy giúâ, chùèng coá möåt "àöëi thuã" naâo trûúác mùåt, Xuyïën laåi àêm ra böëi röëi, laå thêåt! - Àöng ngûúâi thò ùn nhùçm gò! - Cuöëi cuâng khöng nhõn àûúåc, Thuåc voåt miïång - ÚÃ trûúâng mònh àöng ngûúâi gêëp mêëy lêìn úã àêy maâ maây àêu coá súå! - Maây ngöëc quaá! - Xuyïën hûâ gioång - ÚÃ trûúâng khaác, úã àêy khaác! Ài hoåc laâm sao so vúái ài xin viïåc laâm àûúåc! ÚÃ trûúâng, muöën "beã cöí" àûáa naâo, tao chó cêìn àûa tay ra "röëp" möåt caái laâ xong. Coân úã àêy nïëu mònh loaång quaång, ngûúâi ta seä "beã cöí" hïët caã boån! - Maây noái gò nghe ghï quaá! - Thuåc nhùn mùåt vaâ bêët giaác bûúác lui möåt bûúác. Thûá ngön ngûä "khuãng böë" cuãa Xuyïën chùèng maãy may taác àöång àïën Cuác Hûúng, luác naây àang kiïîng chên nhúán nhaác nhòn vaâo trong nhaâ. Àang nghiïng ngoá, Cuác Hûúng böîng höët hoaãng kïu lïn: - Nhêìm to röìi, tuåi maây úi! Tiïëng la àöåt ngöåt cuãa Cuác Hûúng khiïën caã Xuyïën lêîn Thuåc àïìu giêåt thoát. - Chuyïån gò vêåy? - Caã hai caái miïång cuâng hoãi. Cuác Hûúng àùåt tay lïn ngûåc: - Àêy khöng phaãi laâ cöng ty tin hoåc nhû thêìy Gia giúái thiïåu! http://ebooks.vdcmedia.com
 5. BUÖÍI CHIÏÌU WINDOWS 5 Phaát hiïån cuãa Cuác Hûúng laâm Thuåc ngêín ngú: - Chûá àêy laâ àêu? Cuác Hûúng toã veã hiïíu biïët: - Cöng ty naây chó chuyïn baán hoùåc sûãa chûäa ti- vi gò àoá thöi! - Ai baão maây vêåy? - Xuyïën nhïëch meáp. - Cêìn gò ai baão! - Cuác Hûúng chó tay vaâo trong nhaâ - Böå maây khöng thêëy caã daäy ti-vi baây trong phoâng kiïëng àoá sao? Trong khi Thuåc löå veã hoang mang khöng biïët coá nïn tin lúâi Cuác Hûúng hay khöng thò Xuyïën öm buång cûúâi ruä: - Trúâi úi laâ trúâi! Maáy vi tñnh cuãa ngûúâi ta àoá, cö nûúng! - Maáy vi tñnh? - Cuác Hûúng haá höëc miïång. - Chûá coân gò nûäa! Gioång Cuác Hûúng vêîn chûa hïët nghi ngúâ: - Sao noá giöëng hïåt caái ti- vi vêåy? - Àoá laâ caái maân hònh! - Xuyïën ra veã thöng thaåo - Noá coân coá möåt caái àêìu maáy nûäa, goåi laâ caái gò haá, aâ caái CPU! Thuåc nhòn Xuyïën bùçng aánh mùæt thaán phuåc: - Maây raânh quaá heán! Xuyïën khoaái chñ, vöî ngûåc: - Tao laâ chuyïn gia vïì vi tñnh maâ! Hoåc hïët cúm hïët gaåo chûá maây tûúãng! Nïëu khöng vêåy, dïî gò thêìy Gia chõu giúái thiïåu tuåi mònh àïën àêy! - Nhûng trong ba àûáa chó coá möåt mònh maây raânh, coân tao vúái con Thuåc coá biïët coác khö gò vïì vi tñnh àêu! - Gioång Cuác Hûúng thöët nhiïn e ngaåi. - Khöng hïì gò! - Xuyïën khoaát tay - Tuåi maây cûá nhòn tao, hïî thêëy tao laâm sao, maây vaâ con Thuåc cûá laâm y nhû vêåy! Dêìn dêìn röìi tuåi maây cuäng... gioãi bùçng tao thöi! Nghe Xuyïën trêën an bùçng möåt gioång vö cuâng tûå tin, Cuác Hûúng bònh tônh trúã laåi. Noá nhòn Xuyïën: - Vêåy sao maây chûa vö troãng hoãi thûã xem? http://ebooks.vdcmedia.com
 6. Nguyïîn Nhêåt AÁnh 6 - Vö thò vö chûá súå gò! - Àang huâng höí, Xuyïën böîng nhñu maây - Nhûng vö gùåp ai heán? - Ai laâ ai? - Cuác Hûúng khöng hiïíu. Xuyïën chúáp mùæt: - Baån thêìy Gia tïn gò, tao quïn beáng mêët röìi? Cuác Hûúng phò cûúâi: - Tïn Vên. - Thïë thò àûúåc röìi! - Xuyïën thúã phaâo - Bêy giúâ hai àûáa maây sùæp haâng möåt sau lûng tao! Caã ba cuâng vö! - Vö laâm gò àöng vêåy! - Thuåc thêëp thoãm lïn tiïëng - Laåi sùæp haâng möåt nûäa, laâm nhû sùæp haâng vö lúáp khöng bùçng! - Lõnh àaä ban röìi, khöng coá caäi! - Xuyïën quùæc mùæt - Mònh phaãi sùp haâng möåt ài vö àïí ngûúâi ta biïët rùçng tuy mònh la nhûäng cö gaái xinh àeåp nhûng khöng kiïu cùng húåm hônh, luác naâo cuäng biïët giûä nïì nïëp trêåt tûå, coá vêåy ngûúâi ta múái khoaái chñ maâ nhêån mònh vö laâm, hiïíu chûa àöì ngöëc! Trong khi Cuác Hûúng bêëm buång cöë nñn cûúâi thò Thuåc gêåt àêìu lia lõa, khöng chuát nghi ngúâ nhûäng lúâi vaâng ngoåc cuãa Xuyïën. Nhûäng ngûúâi ngöìi trong cöng ty Viïåt Anh àïìu löå veã toâ moâ khi nhòn thêëy ba cö gaái treã mùng khöng biïët úã àêu àang nöëi àuöi nhau ruåt reâ bûúác vaâo. Trûúác nhûäng aánh mùæt hiïëu kyâ àang àöí döìn vïì phiaá mònh, chên Thuåc nhû quñu laåi, bûúác hïët muöën nöíi. Cuác Hûúng cuäng vêåy, mùåt àoã bûâng, mùæt nhòn chùm chùm xuöëng àêët nhû thïí nïìn nhaâ dûúái chên noá sùæp nûát ra laâm hai vêåy. Chó coá Xuyïën laâ trêën tônh, mùåc duâ traái tim noá cuäng àang àaánh lö- tö trong löìng ngûåc. Bûúác laåi gêìn chiïëc baân nhoã kï caånh löëi ài, Xuyïën àaánh baåo lïn tiïëng hoãi cö gaái àang ngöìi sau àöëng giêëy túâ cao nghïîu: - Chõ laâm ún cho gùåp thêìy Vên! - Thêìy Vên? - Cö gaái hoãi laåi, mùæt troân xoe vò ngaåc nhiïn. Thaái àöå cuãa cö gaái khiïën Xuyïën chöåt daå: - Daå, thêìy Vên! Chùèng leä úã àêy khöng coá ai tïn Vên sao chõ? AÁnh mùæt cö gaái vêîn kò dõ: http://ebooks.vdcmedia.com
 7. BUÖÍI CHIÏÌU WINDOWS 7 - Tïn Vên thò coá, nhûng "thêìy Vên" thò khöng! Nhûng khöng sao, caác cö àúåi möåt chuát! Noái xong, trong khi Xuyïën coân chûa hïët ngaåc nhiïn, cö gaái àaä ngoaãnh àêìu vö phña trong kïu lúán: - Thêìy Vên úi thêìy Vên! Coá ba cö gaái naâo muöën gùåp thêìy kòa! Cö gaái keáo daâi tiïëng "thêìy" möåt caách tinh quaái khiïën nhûäng ngûúâi ngöìi quanh cûúâi röå. Bêët giaác, Xuyïën, Thuåc vaâ Cuác Hûúng àûa mùæt nhòn nhau. Caã ba mùåt maây àïìu löå veã hoang mang. Trong ba cö, dô nhiïn Thuåc laâ ngûúâi yïëu boáng vña nhêët. Noá run trong buång, khöng hiïíu taåi sao moåi ngûúâi laåi cûúâi öì lïn nhû vêåy. Cùæn chùåt möi, Thuåc höìi höåp kheä liïëc mùæt vïì phña sau cö gaái. Tûâ trong cùn phoâng àûúåc ngùn bùçng nhûäng têëm kiïëng lúán, núi kï daäy maáy vi tñnh, möåt chaâng trai toác ngùæn, aáo ca- rö lêåt àêåt chaåy ra: - Gò vêåy Mai Hûúng? Cö gaái tïn Mai Hûúng nheo nheo mùæt, laáu lónh: - Coá mêëy ngûúâi àeåp muöën gùåp thêìy! - Khöng giúän aâ nghen! - Chaâng trai nhùn mùåt. - Em cuäng àêu coá giúän vúái "thêìy"! - Mai Hûúng chó Xuyïën - Khöng tin, "thêìy" hoãi cö naây neâ! Chaâng trai ngú ngaác quay sang Xuyïën. Khi naäy, anh àaä thêëy ba cö nhûng khöng nghô laâ hoå ài tòm mònh. - Caác cö kiïëm töi haã? - Anh hoãi, gioång baán tin baán nghi. Xuyïën liïëc nhòn Vên, thêëy anh cúä hùm ba, hùm böën, hún boån Xuyïën chûâng nùm saáu tuöíi laâ cuâng. Trong khi Xuyïën àang ngêåp ngûâng chûa biïët xûng hö nhû thïë naâo thò Cuác Hûúng àaä voåt miïång: - Thêìy coá phaãi laâ thêìy Vên khöng? Vên gêåt àêìu: - Töi laâ Vên! - Àang noái, anh böîng haå gioång - Nhûng taåi sao caác cö laåi goåi töi laâ "thêìy"? Coi chûâng caác cö nhêìm töi vúái ai! Thêëy anh haå gioång, Cuác Hûúng bêët giaác cuäng thò thaâo: - Tuåi naây laâ hoåc troâ thêìy Gia! http://ebooks.vdcmedia.com
 8. Nguyïîn Nhêåt AÁnh 8 - A! - Vên reo lïn, cùåp mùæt anh long lanh - Anh Gia baão caác cö àïën àêy phaãi khöng? Röìi khöng àúåi cho boån Xuyïën traã lúâi, anh vêîy tay, niïìm núã: - Vêåy thò vaâo àêy ài! Vaâo trong naây noái chuyïån! - Hoåc troâ anh haã? - Mai Hûúng àöåt ngöåt hoãi. - Àûâng coá maâ choåc quï! - Vên tûúi cûúâi - Àêy laâ hoåc troâ anh Gia! Anh Gia giúái thiïåu caác cö naây àïën laâm viïåc úã phoâng vi tñnh, thay cho nhoám "tam àêìu nguã"! Mai Hûúng vúä leä, gêåt guâ: - Heân chi caác cö goåi anh laâ thêìy! Hoáa ra chûác "thêìy" cuãa anh laâ chûác ùn theo! YÁ nghôa chïë nhaåo trong cêu noái cuãa Mai Hûúng roä möìn möåt nhûng Vên giaã vúâ khöng àïí yá. Anh thaãn nhiïn dêîn ba cö gaái men theo möåt haânh lang heåp dêîn vaâo phoâng kiïëng. Phoâng gùæn maáy laånh, vûâa bûúác chên vaâo boån Xuyïën àaä thêëy maát rûúåi. Doåc theo daäy kiïëng ngùn caách phoâng laâm viïåc vúái haânh lang laâ nùm chiïëc baân nhoã öëp mi-ca trùæng sùæp thaânh möåt haâng, trïn möîi chiïëc baân chïîm chïå möåt maáy vi tñnh. Trong nùm maáy, hiïån coá ba maáy khöng hoaåt àöng. Möåt maáy àang múã nhûng khöng coá ngûúâi. Chùæc laâ maáy cuãa anh chaâng Vên, Cuác Hûúng nhuã buång vaâ tröë mùæt nhòn vaâo maân hònh toâ moâ àoåc doâng chûä "Xin dung tat may. Ngo Thi Van" àang chaåy liïn tuåc tûâ phaãi qua traái, hïåt nhû daäi bùng chûä vêîn xuêët hiïån möîi töëi trïn noác toâa cao öëc úã buâng binh chúå Bïën Thaânh. Chûä vaâng trïn nïìn xanh tröng rêët dõu mùæt. Nïëu nhû úã chöî khaác, Cuác Hûúng àaä reo êìm lïn "baáo àöång" cho Xuyïën vaâ Thuåc biïët vïì doâng chûä kyâ quaái àoá, nhûng úã chöën laå lêîm naây, noá àaânh phaãi cöë neán tiïëng kïu trong cöí hoång. Trong phoâng, ngoaâi Vên ra, coân coá möåt chaâng trai khaác. Anh ngöìi trûúác chiïëc maáy vi tñnh kï úã ngoaâi cuâng, saát cûãa phoâng, àang loay hoay àaánh àaánh goä goä gò àoá. Khi boån Xuyïën bûúác vaâo, anh kheä ngêíng àêìu lïn vaâ móm cûúâi, möåt nuå cûúâi hiïìn laânh húi coá veã ruåt reâ. Sau khi ba cö gaái àaä ngöìi vaâo böå xa-löng nhoã àùåt saát tûúâng, Vên quay vïì phña chaâng trai, gioång vui veã: - Xin giúái thiïåu vúái caác baån, àêy laâ Thiïëu, cuâng vúái töi lo phêìn daân trang úã àêy! http://ebooks.vdcmedia.com
 9. BUÖÍI CHIÏÌU WINDOWS 9 Nghe àïën tïn mònh, Thiïëu ngoaãnh laåi chúáp mùæt nhòn ba cö gaái vaâ beän leän cûúâi. Cuác Hûúng liïëc Xuyïën àõnh hoãi "daân trang " laâ gò nhûng Xuyïën àaä nhaáy mùæt ra hiïåu im lùång. - Coân àêy laâ... - Vên chó tay vaâo boån Xuyïën nhûng múái noái nûäa chûâng, sûåc nhúá mònh chûa biïët tïn ba cö, anh böëi röëi nhòn boån Xuyïën, chúâ àúåi. Xuyïën nhoeãn miïång cûúâi: - Töi laâ Xuyïën! - Röìi chó vaâo hai baån, Xuyïën tiïëp - Coân hai cö nûúng naây laâ Thuåc vaâ Cuác Hûúng! Thêëy Xuyïën giúã gioång böng àuâa, Cuác Hûúng biïët baån mònh àaä bùæt àêìu "thñch nghi" vúái "möi trûúâng" khöng lêëy gò laâm khùæc nghiïåt lùæm naây, noá dêìn dêìn bònh tônh trúã laåi. Vaâ noá nhòn Vên, tinh nghõch: - Coân tïn thêìy laâ gò, tuåi naây cuäng biïët röìi! - Thò thêìy Gia cuãa caác cö noái chûá gò! Cuác Hûúng úäm úâ: - Thêìy Gia chó baão thêìy tïn Vên thöi! Nhûng tuåi naây laåi biïët caã tïn àêìy àuã cuãa thêìy kia! Full name êëy! Trong khi Xuyïën vaâ Thuåc sûãng söët khöng biïët Cuác Hûúng àõnh giúã troâ gò thò Vên vêîn toã ra àiïìm tônh: - Vêåy nûäa kia! Thïë full name cuãa töi laâ gò? Cuác Hûúng luác lùæc maái toác: - Tïn cuãa thêìy giöëng tïn con gaái lùæm! Ngö Thõ Vên, àuáng khöng? "Khaám phaá" cuãa Cuác Hûúng khiïën Vên phò cûúâi: - Ai baão Cuác Hûúng vêåy? - Cêìn gò ai baão! - Cuác Hûúng laâm ra veã bñ mêåt - Chó cêìn àiïìu tra möåt chuát laâ biïët ngay! - Cuác Hûúng àiïìu tra tûâ chiïëc maáy àùçng goác phoâng chûá gò? - Vên noái, gioång thuãng thónh, àêìu vêîn khöng quay laåi. http://ebooks.vdcmedia.com
 10. Nguyïîn Nhêåt AÁnh 10 Àïën luác naây Xuyïën vaâ Thuåc múái àûa mùæt nhòn vïì goác phoâng núi àùåt chiïëc maáy vi tñnh cuãa Vên vaâ khi nhòn thêëy doâng chûä "Ngo Thi Van", caã hai khöng neán àûúåc tiïëng cûúâi kheä. Bêët chêëp "bñ mêåt" cuãa mònh nhanh choáng bõ phaát giaác, Cuác Hûúng vêîn tónh ruåi: - Nïëu khöng coá "trònh àöå nghiïåp vuå" thò dïî gò "àiïìu tra" ra àoá laâ tïn thêìy! Töi maâ khöng noái ra, con Xuyïën vaâ con Thuåc seä tûúãng doâng chûä bñ hiïím kia laâ mêåt maä gò gò àoá chûá! Vên nheo mùæt nhòn cö gaái leám lónh trûúác mùåt, gioång chêåm raäi: - Nhûng tiïëc laâ Cuác Hûúng àoaán sai röìi! Tïn töi laâ Ngö Thò Vên chûá khöng phaãi Ngö Thõ Vên! Dô nhiïn Vên thûâa biïët Cuác Hûúng giaã vúâ àoaán sai àïí trïu mònh nhûng anh vêîn traã lúâi bùçng thaái àöå nghiïm trang. Chó coá Thiïëu laâ khöng biïët Cuác Hûúng giúã troâ. Àang im lùång theo doäi cuöåc àöëi thoaåi naäy giúâ, túái àêy dûúâng nhû khöng nhõn àûúåc, anh bêët thêìn voåt miïång: - Con trai ai laåi loát chûä "thõ" bao giúâ! Sûå ngêy thú cuãa Thiïëu khiïën ba cö gaái àûa tay che miïång cûúâi khuác khñch. Caã Vên cuäng cûúâi. Vaâ nhû sûåc nhúá ra, anh quay sang noái vúái Thiïëu: - Kïí tûâ höm nay, Xuyïën, Thuåc, Cuác Hûúng seä thay cho nhoám "tam àêìu nguã", trûúác mùæt laâ phuå traách khêu nhêåp dûä liïåu. Coá gò Thiïëu hûúáng dêîn thïm cho caác cö êëy nheá! Lêìn thûá hai nghe àïën cuåm tûâ "tam àêìu nguã", Xuyïën khöng khoãi thùæc mùæc. Noá nhòn Vên: - "Tam àêìu nguä" laâ gò vêåy thêìy? Àaä "tam" sao laåi coân "nguä"? - "Nguã" úã àêy laâ "nguã" chûá khöng phaãi "nguä". "Nguã" laâ nguã gaâ nguã gêåt êëy! Trûúác khi caác cö àïën àêy thò böå phêån nhêåp dûä liïåu do ba chaâng cöng nhên sùæp chûä bïn nhaâ in Thaânh Cöng àaãm traách. Bïn àoá hoå laâm ca àïm nïn ban ngaây àïën àêy laâm thïm hoå cûá gêåt gaâ gêåt guâ, mùæt nhùæm mùæt múã, àaánh maáy sai túái sai lui, coá khi boã soát caã àoaån. Vò vêåy moåi ngûúâi múái goåi hoå bùçng biïåt danh "tam àêìu nguã". Vên chêåm raäi giaãi thñch, mùåt khöng löå veã gò cûúâi cúåt nhûng ba cö gaái cûá ruác ra ruác rñch. Cuác Hûúng hoãi: http://ebooks.vdcmedia.com
 11. BUÖÍI CHIÏÌU WINDOWS 11 - Bêy giúâ hoå àêu röìi thêìy? Thêìy àuöíi viïåc boån hoå röìi haã? Vên nhùn mùåt: - Gêìn àêy hoå àöíi sang laâm ca ngaây nïn xin nghó. Nhûng maâ naây! - Anh àöåt ngöåt chuyïín àïì taâi - Caác cö àûâng goåi töi bùçng thêìy nûäa àûúåc khöng? Töi coá phaãi laâ thêìy cuãa caác cö àêu! - Nhûng thêìy laâ baån cuãa thêìy Gia! - Xuyïën hùæng gioång - Baån cuãa thêìy tûác laâ thêìy! - Thêìy Gia trûåc tiïëp daåy caác cö, caác cö goåi bùçng thêìy laâ phaãi röìi. Töi chùèng daåy döî gò, tûå nhiïn àûúåc "tön" laâm thêìy, kyâ lùæm! Xuyïën khõt muäi: - Tuåi naây chùèng thêëy kyâ gò caã! Trûúác nay hïî thêëy ai "xûáng àaáng ", tuåi naây àïìu tön laâm thêìy hïët raáo! Gioång àiïåu ngang pheâ cuãa Xuyïën khiïën Vên chó coân biïët lùæc àêìu. Traánh àûúåc "tam àêìu nguã", tûúãng khoãe, ai ngúâ gùåp "tam àêìu quêåy", coân mïåt hún! Anh ngaán ngêím nhuã buång vaâ cöë thuyïët phuåc: - Caác cö khöng thêëy kyâ nhûng nhûäng ngûúâi chung quanh thêëy kyâ! Luác naäy, khi nghe caác cö kïu töi bùçng thêìy, moåi ngûúâi liïìn öì lïn trïu töi, caác cö khöng thêëy sao? Tûâ khi bûúác chên vaâo phoâng àïën giúâ, Thuåc vêîn ngöìi im. Vöën tñnh nhuát nhaát, laåi khöng lanh möìm leå miïång nhû hai baån, Thuåc chó thónh thoaãng móm cûúâi phuå hoåa, coân trûúác sau vêîn khöng thöët möåt tiïëng naâo. Nhûng bêy giúâ thêëy Vên toã veã khoá xûã, Xuyïën laåi cûá nùçng nùåc khöng chõu nhûúång böå, Thuåc caãm thêëy bêët nhêîn beân lïn tiïëng: - Nhûng nïëu khöng goåi thêìy thò goåi bùçng gò? Nghe vêåy, mùåt Vên tûúi lïn: - Goåi bùçng gò chùèng àûúåc! Miïîn àûâng goåi thêìy laâ àûúåc röìi! - Goåi bùçng chuá heán? - Cuác Hûúng nheo mùæt. Vên mêëp maáy möi àõnh noái gò àoá nhûng khöng hiïíu nghô sao anh laåi ngöìi im. Thêëy vêåy, Xuyïën lûâ mùæt nhòn Cuác Hûúng: - Ngûúâi ta lúán hún mònh coá mêëy tuöíi, ai laåi goåi bùçng chuá! Àuáng ra phaãi goåi bùçng... baác! http://ebooks.vdcmedia.com
 12. Nguyïîn Nhêåt AÁnh 12 Noái xong, Xuyïën toeát miïång cûúâi hò hò. Thuåc vaâ Cuác Hûúng cöë laâm mùåt nghiïm nhûng cuöëi cuâng vêîn phò cûúâi. Ngay caã Thiïëu cuäng khöng giûä àûúåc veã àiïìm nhiïn. Anh cuái mùåt xuöëng baân phñm, miïång tuãm tóm. Chó coá Vên laâ khöng hïì nhïëch meáp. Anh àûáng lïn khoãi ghïë, gioång laänh àaåm: - Thöi, tuây caác cö! Muöën goåi gò thò goåi! . Thaái àöå cuãa Vên khiïën ba cö gaái hoaãng höët. Xuyïën luöëng cuöëng: - Naây, naây, anh ài àêu àoá ? Chó àúåi coá vêåy, Vên quay phùæt laåi: - Xuyïën vûâa goåi töi bùçng gò vêåy? Cêu vùån veåo àöåt ngöåt cuãa Vên khiïën Xuyïën sûåc nhêån ra mònh vûâa sêåp bêîy. Chùèng biïët laâm sao, noá àaânh nhe rùng cûúâi: - ÚÂ, úâ, thò bùçng... anh! - Coân Cuác Hûúng vaâ Thuåc? - Vên lûâ mùæt nhòn hai cö gaái. Trong khi Thuåc àang êëp uáng thò Cuác Hûúng nhanh nhêíu: - Thò trûúác nay con Xuyïën sao tuåi naây vêåy! Hïî noá "anh" thò tuåi naây "anh", coân noá "baác" thò tuåi naây "baác"! Vên móm cûúâi: - Vêåy laâ thöëng nhêët caách xûng hö röìi nheá! Coân bêy giúâ thò caác cö laåi àêy thûã maáy! Cêìn phaãi laâm quen vúái chuáng trûúác khi bùæt àêìu cöng viïåc! Noái xong, Vên quay lûng bûúác laåi chöî nhûäng chiïëc maáy. Cuác Hûúng vaâ Thuåc ngêìn ngûâ nhòn nhau nhûng thêëy Xuyïën huâng duäng khoaát tay, caã hai lêëy hïët can àaãm àûáng dêåy vaâ höìi höåp ài theo Xuyïën. http://ebooks.vdcmedia.com
 13. BUÖÍI CHIÏÌU WINDOWS 13 CHÛÚNG 2 Nùm chiïëc maáy nùçm thaânh möåt haâng saát daäy kiïëng chùæn, maân hònh quay vaâo trong. Chiïëc cuãa Vên nùçm taách ra xa, ngay goác phoâng, núi coá haâng chuåc löî thuãng lúán bùçng àêìu ngoán tay àûúåc xoi trïn vaách kiïëng àïí ngûúâi bïn trong vaâ ngûúâi bïn ngoaâi coá thïí noái chuyïån vúái nhau. Vên ngöìi úã àoá coá leä àïí tiïån quan saát vaâ trao àöíi vúái nhûäng khaách haâng vöåi vaä vaâ ñt thò giúâ, cuäng nhû àïí nhêån nhûäng mïånh lïånh ngùæn goån vaâ hiïëm hoi cuãa nhûäng ngûúâi laänh àaåo cöng ty. Böën chiïëc coân laåi nùçm san saát nhau. Trûâ möåt maáy Thiïëu àang laâm viïåc, ba chiïëc coân laåi àïìu boã tröëng. Ngêåp ngûâng möåt thoaáng, Xuyïën ngöìi vaâo chiïëc ghïë bïn caånh Thiïëu. Cuác Hûúng khom ngûúâi àõnh ngöìi vaâo chiïëc ghïë tiïëp theo nhûng Thuåc àaä höët hoaãng nñu tay noá: - Àïí tao ngöìi kïë con Xuyïën! Maây ngöìi ngoaâi ròa! Cuác Hûúng nhùn mùåt: - Böå súå ma sao giaânh ngöìi giûäa, cö nûúng? Noái vêåy nhûng Cuác Hûúng vêîn nhñch ra nhûúâng chöî cho Thuåc. Dô nhiïn Thuåc khöng súå ma. Nhûng loâng noá àêìy lo lùæng. Khöng hïì biïët gò vïì vi tñnh nhûng xiïu loâng trûúác nhûäng lúâi duå döî àûúâng mêåt cuãa Xuyïën, noá àaä liïìu lônh vaác xaác túái àêy. Àïí bêy giúâ nhòn chiïëc maáy àang ngöìi luâ luâ vaâ cêm nñn trûúác mùåt, noá böîng hoang mang hïåt nhû ngûúâi lñnh luác ra giûäa trêån tiïìn chúåt phaát hiïån mònh quïn mang theo vuä khñ. Caái maân hònh maáy tñnh nom xinh xùæn hïåt nhû caái ti- vi úã nhaâ nhûng khöng hiïíu sao luác naây Thuåc laåi àêm ra súå haäi. Thuåc nhòn noá vaâ coá caãm giaác noá àang nhòn laåi mònh, veã àe doåa vaâ giïîu cúåt. YÁ nghô àoá khiïën Thuåc phêåp phöìng àïën phaát khoác. Thuåc phaãi cùæn chùåt möi àïí trêën tônh vaâ nhúán nhaác nhòn sang Xuyïën. Xuyïën dûúâng nhû khöng àïí yá àïën nöîi thêëp thoãm cuãa Thuåc vaâ Cuác Hûúng. Noá thaãn nhiïn ngöìi xuöëng ghïë, vúái caái veã ung dung cuãa möåt chuyïn gia vi tñnh vaâ àaä tûâng laâm viïåc úã cöng ty Viïåt Anh naây ñt nhêët laâ mûúâi nùm. http://ebooks.vdcmedia.com
 14. Nguyïîn Nhêåt AÁnh 14 Liïëc laåi àùçng sau, thêëy Vên khöng coân àûáng àoá - anh àang chuái muäi vaâo chiïëc maáy cuãa mònh àùçng goác phoâng tûå bao giúâ - Xuyïën laåi caâng yïn têm. Noá hiïn ngang thoâ tay lïn caái CPU bêåt cöng- tùæc àaánh taách möåt caái. Thuåc naäy giúâ vêîn theo doäi nhêët cûã nhêët àöång cuãa Xuyïën, thêëy vêåy liïìn ruåt reâ laâm theo. Nhûng hai chiïëc maáy sau khi àûúåc bêåt cöng- tùæc vêîn cûá im ru baâ ruâ, chùèng theâm àïëm xia gò àïën veã mùåt nön noáng cuãa hai cö chuã múái. Xuyïën chúáp chúáp mùæt, veã dao àöång. Noá laåi thoâ tay lïn cöng- tùæc bêåt tanh taách liïìn hai caái. Chó àúåi coá vêåy, Thuåc lêåt àêåt laâm theo. Nhûng àeân hiïåu trïn hai chiïëc maáy vêîn khöng buöìn chúáp saáng. Chuáng coá veã nhû lêy chûáng nguã gêåt cuãa nhûäng ngûúâi chuã cuä. Sûå ngoan cöë cuãa hai chiïëc maáy khiïën buång Thuåc cûá giêåt thon thoát. Doâm sùng bïn caånh, thêëy traán Xuyïën àang lêëm têëm möì höi, Thuåc laåi caâng hoaãng. Trong boån, chó coá Xuyïën laâ biïët caách sûã duång maáy vi tñnh, nïëu Xuyïën vêîn khöng khúãi àöång àûúåc maáy, Thuåc vaâ Cuác Hûúng chó biïët trú mùæt ïëch ra nhòn chûá àêu coá "laâm ùn "gò àûúåc! Xuyïën laåi àûa tay rúâ rêîm cöng- tùæc maáy, veã thêån troång nhû cöë khaám phaá xem coá bñ mêåt naâo àang êín nêëp àùçng sau chiïëc nuát vuöng vuöng nhoã nhùæn kia khöng. Nhûng loay hoay möåt höìi Xuyïën vêîn khöng hiïíu nöíi taåi sao chiïëc maáy laåi khöng nhuác nhñch. Àang hoang mang vò sûå uâ lò cuãa chiïëc maáy bûúáng bónh, Xuyïën chúåt nghe coá tiïëng noái kheä bïn tai: - Xuyïën chûa bêåt öín aáp! Lúâi nhùæc nhúã kõp thúâi cuãa Thiïëu khiïën Xuyïën nhû bûâng tónh. Noá quay nhòn Thiïëu bùçng aánh mùæt biïët ún röìi vöåi vaä nhòn xuöëng chên. Phaát hiïån chiïëc öín aáp maâu trùæng àang nùçm nñn thinh möåt caách àaáng gheát dûúái gêìm baân. Xuyïën hêåm hûåc thoâ ngoán chên caái nhêën maånh lïn nuát cöng- tùæc nhû muöën truát toaân böå nöîi bûåc tûác naäy giúâ vaâo cuá àaåp cuãa mònh. ÖÍn aáp vûâa múã, àeân hiïåu trïn CPU vaâ trïn monitor gêìn nhû cuâng luác bêåt saáng vaâ tûâ trong maáy phaát ra nhûäng tiïëng "taåch taåch" vö cuâng ïm tai. Thuåc ngaåc nhiïn möåt caách mûâng rúä: - Maây laâm sao hay vêåy? Chó tao vúái! http://ebooks.vdcmedia.com
 15. BUÖÍI CHIÏÌU WINDOWS 15 Biïët Thuåc khöng nhòn thêëy nhûäng "hoaåt àöång dûúái gêìm baân" cuãa mònh, Xuyïën móm cûúâi: - Bêåt caái öín aáp dûúái chên maây êëy! Thuåc bêåt öín aáp vaâ thúã phaâo nheå nhoäm khi thêëy chiïëc maáy trrûúác mùåt nhanh choáng phaát ra nhûäng tñn hiïåu khúãi àöång. Noá móm cûúâi liïëc sang Cuác Hûúng nhû àïí ngêìm chia seã nöîi mûâng thoaát naån. Naâo ngúâ vûâa quay laåi, Thuåc böîng troân xoe mùæt khi thêëy Cuác Hûúng mùåt maây vö cuâng thiïíu naäo: - Maây laâm sao vêåy? - Thuåc ngaåc nhiïn hoãi - Bêåt öín aáp lïn chûa? - Bêåt röìi! - Cuác Hûúng nhùn nhoá àaáp. Khi naäy, ngay luác vûâa ngöìi vaâo baân, Cuác Hûúng àaä phaát hiïån ra chiïëc maáy cuãa mònh khöng giöëng vúái chiïëc cuãa Xuyïën vaâ cuãa Thuåc. CPU cuãa Xuyïën vaâ Thuåc àùåt àûáng caånh maân hònh, coân CPU cuãa Cuác Hûúng khöng hiïíu sao laåi nùçm ngang, àaä vêåy coân bõ caái maân hònh àeâ lïn trïn. Luác nhêån ra sûå khaác laå, Cuác Hûúng ngoaác möìm àõnh kïu lïn nhûng thêëy Xuyïën àang nhùn mùåt nhñu traán loay hoay tòm caách khúãi àöång maáy, noá àaânh neán loâng ngöìi im. Röìi àïën khi thêëy Xuyïën vaâ Thuåc bêåt cöng-tùæc, noá cuäng maây moâ bêåt túái bêåt lui caái nuát àoã àoã maâ noá nghi laâ cöng-tùæc. Röìi thêëy Xuyïën vaâ Thuåc bêåt öín aáp, noá cuäng quyánh quñu bêåt öín aáp. Maáy cuãa noá cuäng kïu "taåch taåch xeâ xeâ", àeân hiïåu cuäng chúáp chúáp. Nhûng àïën khi ngûúác mùæt nhòn lïn maân hònh thò Cuác Hûúng böîng taái mùåt. Trïn maáy cuãa Xuyïën vaâ Thuåc, maân hònh maáy naâo cuäng hiïån ra kyá hiïåu "C:\ >", trong khi maân hònh trûúác mùåt noá laåi nhaãy ra cêu gò laå hoùæc "Press to RESUME". Noá àiïëng höìn chûa kõp hoãi Xuyïën thò Thuåc àaä quay sang. Thuåc khöng biïët têët caã nhûäng rùæc röëi vûâa xaãy ra vúái Cuác Hûúng nïn kheä gioång trêën an: - Maây àûâng lo! Tao vaâ maây cûá nhòn con Xuyïën, hïî noá laâm sao tao vúái maây cûá laâm y nhû vêåy! - Laâm y sao àûúåc maâ laâm y! - Cuác Hûúng hûâ muäi - Maây nhòn maáy cuãa tao xem! Noá àêu coá giöëng nhûäng chiïëc maáy cuãa tuåi maây! Àïën luác naây Thuåc múái nhêån ra daáng veã kyâ laå cuãa chiïëc maáy trïn baân Cuác Hûúng àöìng thúâi àïí yá àïën doâng chûä kyâ laå trïn maân hònh. Thuåc lêåp tûác quay laåi khïìu Xuyïën: http://ebooks.vdcmedia.com
 16. Nguyïîn Nhêåt AÁnh 16 - Maây nhòn chiïëc maáy cuãa con Cuác Hûúng kòa! - Sao? - Noá ngöå lùæm! Noá khaác vúái maáy cuãa tao vaâ maây! Xuyïën chöìm ngûúâi qua doâm doã möåt höìi röìi tùåc lûúäi: - Maáy cuãa con Cuác Hûúng laâ maáy 286. Coân maáy cuãa tao vúái maây laâ maáy 386. - Vêåy maáy naâo "xõn" hún? - Cuác Hûúng voåt miïång hoãi. - Têët nhiïn laâ 386 "xõn" hún! - Xuyïën nheo nheo mùæt - Maáy 386 giöëng nhû xe Cub vêåy! Coân maáy 286 chi tûúng àûúng vúái Mobylette hay Veálo Solex thöi... Àang ngoaác miïång ba hoa, chúåt thêëy Cuác Hûúng xõu mùåt xuöëng, Xuyïën vöåi vaä noái thïm: - Nhûng maáy cuãa maây vêîn coân töët chaán! Miïîn maây cûá laâm theo tao laâ àêu vaâo àêëy ngay thöi! - Àêu vaâo àêëy caái khó möëc! - Cuác Hûúng cau mùåt chó tay vaâo maân hònh - Maáy cuãa tuåi maây àêu coá haâng chûä quyã quaái naây! Xuyïën nhòn theo tay Cuác Hûúng chó, maây nhñu laåi: - UÃa, sao laå vêåy neâ! Tao nhúá höìi tao theo hoåc mêëy lúáp vi tñnh àêu coá thêëy haâng chûä naây! Nghe Xuyïën noái, Cuác Hûúng àêm hoaãng: - Vêåy bêy giúâ laâm sao? Xuyïën lùæc àêìu: - Tao cuäng chùèng biïët! Àïí tao hoãi anh chaâng Thiïëu xem! Noái xong, Xuyïën quay sang Thiïëu: - Neâ! Naäy giúâ vêîn lùång leä quan saát tûâng cûã chó cuãa boån Xuyïën, Thiïëu nhanh nhêíu àaáp ngay: - Coá chuyïån gò vêåy? - Anh coi giuâm chiïëc maáy cuãa con Cuác Hûúng chuát ài! - Maáy àoá sao? Xuyïën khöng àaáp, maâ hoãi laåi: http://ebooks.vdcmedia.com
 17. BUÖÍI CHIÏÌU WINDOWS 17 - Maáy àoá laâ maáy 286 phaãi khöng? - ÛÂ. Xuyïën liïìn nhoeãn miïång cûúâi duyïn: - Maáy 286 khúãi àöång caách sao tuåi naây quïn röìi! - Chiïëc maáy 286 naây phaãi khúãi àöång bùçng dôa mïìm! Chùæc caác baån khöng quen sûã duång loaåi maáy khöng gùæn dôa cûáng nïn khöng nhúá àoá thöi! Vûâa noái Thiïëu vûâa xö ghïë àûáng dêåy vaâ ài laåi chöî Cuác Hûúng. Anh ruát ra tûâ trong ngùn keáo möåt caái dôa nhoã cho vaâo maáy vaâ sau khi go laách caách lïn baân phñm möåt höìi, anh móm cûúâi nhòn Cuác Hûúng: - Bùæt àêìu àûúåc röìi àoá! Nhûng Thiïëu vûâa quay ài thò Cuác Hûúng àaä thoâ tay nñu laåi: - Neâ, neâ! - Gò nûäa vêåy? Cuác Hûúng mùæt vêîn daán chùåt vaâo maân hònh: - Sao vêîn chûa giöëng? Thiïëu ngú ngaác: - Caái gò chûa giöëng? - Caái maân hònh chûá caái gò! Thiïëu doâm lïn maân hònh. Anh nhòn chùm chùm möåt höìi vêîn khöng hiïíu Cuác Hûúng muöën noái gò. - Taåi sao hai maáy kia hiïån chûä C maâ maáy naây laåi hiïån ra chûä A? - Cuác Hûúng tùåc lûúäi noái thïm. Cuác Hûúng khöng múã miïång coân àúä. Noá noái xong, Thiïëu caâng sûãng söët: - Baån hoãi thêåt hay baån àõnh àuâa töi àêëy? Cêu hoãi vùån veåo cuãa Thiïëu laâm Cuác Hûúng chöåt daå. Noá lêëp lûãng: - Töi àuâa àêëy! Nhûng anh cûá traã lúâi ài! Taåi sao coá sûå khaác nhau àoá? http://ebooks.vdcmedia.com
 18. Nguyïîn Nhêåt AÁnh 18 - Hai maáy kia khúãi àöång bùçng dôa C, coân maáy cuãa Cuác Hûúng khúãi àöång bùçng dôa A, têët nhiïn phaãi khaác nhau chûá! - Thiïëu àaáp, mùæt vêîn nhòn Cuác Hûúng vúái veã laå luâng. - Thïë thò dôa C cuãa töi àêu? - Cuác Hûúng chúáp mùæt - Taåi sao anh khöng cho maáy töi khúãi àöång bùçng dôa C giöëng nhû mêëy àûáa kia? Nhûäng thùæc mùæc cuãa Cuác Hûúng khiïën Thiïëu caâng luác caâng ngêín ngú. Lêìn naây cuäng vêåy, cêu hoãi kyâ quùåc cuãa noá laâm anh àûáng thöån mùåt ra. Anh khöng hiïíu Cuác Hûúng khöng biïët thêåt hay chó giaã böå àïí trïu anh. Coá leä laâ cö naâng cöë tònh trïu mònh, cuöëi cuâng Thiïëu nhuã buång, chûá chùèng leä möåt ngûúâi hoaân toaân muâ tõt vïì tin hoåc laåi hiïn ngang àïën möåt cú súã vi tñnh àïí xin viïåc laâm! Thïë giúái naây àêu àaä khuãng hoaãng àïën mûác con ngûúâi ta phaát röì lïn nhû vêåy! Nhûng nhòn veã mùåt ngú ngaác thaânh thêåt cuãa Cuác Hûúng, anh laåi coá caãm giaác cö gaái trûúác mùåt mònh khöng biïët gò thêåt. YÁ nghô khuãng khiïëp àoá khiïën anh cûá tröë mùæt ra nhòn Cuác Hûúng, quïn caã traã lúâi. Thêëy Thiïëu àûáng nhòn mònh choâng choåc, Cuác Hûúng àêm quaåu: - Böå mùåt töi dñnh loå ngheå hay sao anh nhòn dûä vêåy? - Àêu coá! - Thiïëu êëp uáng - Taåi töi... töi khöng biïët baån hoãi gò! - Trúâi àêët! - Cuác Hûúng noái qua keä rùng, nïëu khöng súå Vên nghe thêëy noá àaä la lïn röìi - Töi noái dïî hiïíu vêåy taåi sao anh laåi cöë tònh khöng chõu hiïíu! Töi muöën hoãi anh laâ taåi laâm sao anh khöng khúãi àöång maáy töi bùçng àôa C nhû con Xuyïën vaâ con Thuåc! Thiïëu nhùn nhoá: - Maáy cuãa baån laâm gò coá àôa C! Àôa C tûác laâ àôa cûáng àoá! Nghe Thiïëu noái vêåy, Cuác Hûúng giêåt thoát. Biïët naäy giúâ mònh húá hïnh khaá nhiïìu, noá beân tòm caách lêëp liïëm: - AÂ, aâ, vêåy maâ tûå dûng töi quïn bùéng ài mêët! - Röìi noá gêåt guâ, veã hiïíu biïët - Bêy giúâ thò töi nhúá ra röìi! Maáy 386 chó coá àôa C, coân maáy 286 chó coá àôa A thöi! Lúâi phaát biïíu liïìu maång cuãa Cuác Hûúng khiïën Thiïëu seám möåt chuát àaä xóu lùn àuâng ra àêët. Nhû khöng tin vaâo tai mònh, anh cûá àûáng àûåc ra, mùæt chúáp chúáp. Maäi möåt luác, anh múái noái àûúåc, miïång meáo xeåo: http://ebooks.vdcmedia.com
 19. BUÖÍI CHIÏÌU WINDOWS 19 - Ai baão Cuác Hûúng vêåy? Baån phaãi biïët rùçng caác loaåi maáy àïìu coá gùæn öí àôa A... Xuyïën göìi bïn traái Thuåc, caách Cuác Hûúng möåt ghïë, nhûng vêîn nghe roä möìn möåt cuöåc "hoãi àaáp khoa hoåc" àêìy êëm úá giûäa Cuác Hûúng vaâ Thiïëu. Thêëy baån mònh caâng luác caâng "phaát ngön bûâa baäi", Xuyïën söët ruöåt voâ àêìu bûát toác, chùèng biïët laâm sao khoáa miïång Cuác Hûúng laåi. Àïën luác Cuác Hûúng huâng höìn tuyïn böë maáy 386 chó coá cöåc löëc möåt caái àôa C thò Xuyïën biïët mònh khöng thïí toåa thõ baâng quang lêu hún àûúåc nûäa, beân thoâ chên àaåp kheä lïn chên Thuåc. Bùæt gùåp aánh mùæt vaâ caái hêët àêìu cuãa Xuyïën, Thuåc hiïíu yá ngay. Noá liïìn àaåp lïn chên Cuác Hûúng. Nhêån àûúåc tñn hiïåu baáo àöång, Cuác Hûúng lêåp tûác nñn thinh. Thûåc ra, ngay tûâ luác moã miïång "bònh luêån" vïì àôa A, àôa C vaâ thêëy cùåp mùæt cuãa Thiïëu cûá möîi luác möåt trúån troân, Cuác Hûúng biïët mònh àaä àïí löå haâng àöëng sú húã. Noá àõnh vúâ võt noái bêng quú vaâi cêu gò àoá àïí àaánh tan nöîi nghi ngúâ àang tñch tuå naäy giúâ trong loâng Thiïëu. Nhûng nhêån àûúåc tin hiïåu cuãa Thuåc, Cuác Hûúng liïìn thay àöíi yá àõnh. Noá giaã böå chong mùæt lïn maân hònh, ra veã ta àêy àang têåp trung tû tûúãng ghï lùæm, nïëu Thiïëu laâ ngûúâi biïët àiïìu thò nïn tûå àöång trúã vïì chöî ngöìi cuãa mònh àïí khöng laâm phiïìn àïën ngûúâi khaác. Nhûng khöí nöîi, Thiïëu chùèng toã veã gò muöën chûáng toã mònh laâ möåt ngûúâi biïët àiïìu caã. Nhûäng cêu hoãi ngúá ngêín cuãa Cuác Hûúng khiïën anh kinh ngaåc àûáng àúâ taåi chöî, chùèng buöìn nhuác nhñch. - Cuác Hûúng neâ! - Maäi möåt luác, Thiïëu múái ngêåp ngûâng lïn tiïëng. - Gò? Thiïëu cheáp miïång: - Töi hoãi thêåt nghen! Gioång lûúäi raâo àoán cuãa Thiïëu khiïën Cuác Hûúng chöåt daå. Noá khõt muäi: - Anh muöën hoãi thò cûá hoãi! Thêåt giaã gò cuäng àûúåc ! Trûúác cêu noái àûúåm veã giêån döîi cuãa Cuác Hûúng, Thiïëu àêm ra ngêìn ngûâ. Nhûng sau möåt thoaáng nhñu maây, anh quyïët àõnh hoãi thùèng vaâo vêën àïì: http://ebooks.vdcmedia.com
 20. Nguyïîn Nhêåt AÁnh 20 - Hònh nhû Cuác Hûúng chûa hoåc qua vi tñnh bao giúâ phaãi khöng? Thêëy Thiïëu noái nùng loâng voâng, raâo trûúác àoán sau, biïët thïë naâo anh cuäng hoãi cêu naây, Cuác Hûúng àaä chuêín bõ tinh thêìn sùén. Vò vêåy Thiïëu vûâa hoãi xong, noá liïìn giaã böå "hûá" möåt tiïëng daâi: - Anh bïì ngoaâi tröng hiïìn laânh maâ bïn trong khinh ngûúâi quaá heán! - Àêu coá! - Thiïëu lùæp bùæp - Baån àûâng coá noái oan cho töi! Cuác Hûúng nghinh mùåt: - Nïëu khöng vêåy taåi sao anh daám baão töi chûa tûâng hoåc qua vi tñnh? Thiïëu liïëm möi: - Töi chó àoaán vêåy thöi! Búãi nïëu àa tûâng hoåc vi tñnh taåi sao baån laåi khöng phên biïåt àûúåc thïë naâo laâ àôa A thïë naâo laâ àôa C! Cuác Hûúng hûâ muäi: - AI baão anh laâ töi khöng phên biïåt àûúåc? Tûâ naäy àïën giúâ töi laâm böå àïí trïu anh àoá thöi! Thiïëu böîng àêm lûúäng lûå. Quan saát Cuác Hûúng naäy giúâ, Thiïëu biïët toãng laâ cö naâng chùèng hïì biïët gò vïì vi tñnh, nhûng veã mùåt thaãn nhiïn vaâ gioång lûúäi chùæc nõch cuãa Cuác Hûúng khiïën anh àêm baán tin baán nghi. Chúåt möåt yá nghô naãy ra trong àêìu Thiïëu. Anh thoâ tay vaâo ngùn keáo lêëy ra möåt caái àôa nhoã vaâ àùåt trûúác mùåt Cuác Hûúng: - Vêåy baån noái thûã xem àôa naây laâ àôa gò? Cuác Hûúng gûúång cûúâi nhòn caái àôa trûúác mùåt, biïët rùçng maân kõch àaä ài quaá xa. Theo kõch baãn cuãa Cuác Hûúng, sau khi bõ noá aát gioång, anh chaâng Thiïëu hiïìn laânh kia seä êëp uáng xin löîi vùç vöåi vaâng chaåy vïì chö ngöìi àïí nghiïìn ngêîm vaâ xó vaã caái thoái "khinh ngûúâi" cuãa mònh. Khöng hïì coá chuyïån Thiïëu lêëy caái àôa ra àïí "kiïím tra kiïën thûác" cuãa noá. Vêåy maâ caái chuyïån vö cuâng tai haåi àoá laåi xaãy ra. Àaä mêëy lêìn Cuác Hûúng àõnh quay sang nhaáy mùæt cêìu cûáu Xuyïën nhûng laåi khöng daám. Noá cuäng khöng daám caã àaåp chên Thuåc. Sau khi "ra àïì" xong, Thiïëu nñn thúã doâm Cuác Hûúng lom lom, veã nhû sùén saâng phaát hiïån bêët cûá möåt haânh àöång khaã nghi naâo. http://ebooks.vdcmedia.com
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2