C# Căn Bản Toàn Tập part 10

Chia sẻ: Dqdsadasd Qwdasdsad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
9
download

C# Căn Bản Toàn Tập part 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Enumerations Phương án thay thế hằng là enumeration (liệt kê), gồm một tập hợp những hằng đuợc đặt tên. Chúng ta định nghĩa một enumeration giống như sau : public enum TimeOfDay { Morning = 0

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: C# Căn Bản Toàn Tập part 10

  1. Enumerations Phương án thay thế hằng là enumeration (liệt kê), gồm một tập hợp những hằng đuợc đặt tên. Chúng ta định nghĩa một enumeration giống như sau : public enum TimeOfDay { Morning = 0, Afternoon = 1, Evening = 2 } Ví dụ sau sử dụng enumeration: class EnumExample { public enum TimeOfDay { Morning = 0, Afternoon = 1, Evening = 2 } public static int Main() { WriteGreeting(TimeOfDay.Morning); return 0; } static void WriteGreeting(TimeOfDay timeOfDay) { switch(timeOfDay) { case TimeOfDay.Morning: Console.WriteLine("Good morning!"); break; case TimeOfDay.Afternoon: Console.WriteLine("Good afternoon!"); break;
  2. case TimeOfDay.Evening: Console.WriteLine("Good evening!"); break; default: Console.WriteLine("Hello!"); break; } } } Download EnumExample Bạn có thể nhận được chuỗi đại diện của một enum. Thí dụ sử dụng enum TimeOfDay sau: TimeOfDay time = TimeOfDay.Afternoon; Console.WriteLine(time.ToString()); Kết quả sẽ viết ra chuỗi Afternoon. Bạn có thể nhận được giá trị enum từ chuỗi. TimeOfDay time2 = (TimeOfDay) Enum.Parse(typeof(TimeOfDay), "afternoon", true); Console.WriteLine((int)time2);
Đồng bộ tài khoản