Các Trang Web Về Đồ Hoạ

Chia sẻ: Dqdsadasd Qwdasdsad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
79
lượt xem
11
download

Các Trang Web Về Đồ Hoạ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TẤT CẢ CÁC TRANG WEB VỀ ĐỒ HỌA NGUỒN : http://dohoavn.net/forum/showthread.php?t=6396 http://www.3x4.co.uk/tutorials.php (http://www.3x4.co.uk/tutorials.php) -- VERY ELITE! http://www.stridingstudio.com/tutorials/ (http://www.stridingstudio.com/tutorials/)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các Trang Web Về Đồ Hoạ

 1. TẤT CẢ CÁC TRANG WEB VỀ ĐỒ HỌA NGUỒN : http://dohoavn.net/forum/showthread.php?t=6396 http://www.3x4.co.uk/tutorials.php (http://www.3x4.co.uk/tutorials.php) -- VERY ELITE! http://www.stridingstudio.com/tutorials/ (http://www.stridingstudio.com/tutorials/) - - Learned the Grunge effect here http://www.computerarts.co.uk/tutorials/2d/ (http://www.computerarts.co.uk/tutorials/2d/) http://www.deepspaceweb.com/ (http://www.deepspaceweb.com/) http://www.neofrog.com/tutorials.html (http://www.neofrog.com/tutorials.html) http://www.phong.com/tutorials/ (http://www.phong.com/tutorials/) http://www.spoono.com/tutorials/photoshop/ (http://www.spoono.com/tutorials/photoshop/) http://www.pixeljunction.com/tutorials.php (http://www.pixeljunction.com/tutorials.php) http://www.eyewire.com/tips/photoshop/ (http://www.eyewire.com/tips/photoshop/) http://www.spyroteknik.com/ (http://www.spyroteknik.com/) http://www.carbonfour.com/tutorials/ (http://www.carbonfour.com/tutorials/) http://jereme.gfxsites.net/ (http://jereme.gfxsites.net/) http://www.dubtastic.com/ (http://www.dubtastic.com/) http://www.digitalwebgold.com/resources/tutorials.htm (http://www.digitalwebgold.com/resources/tutorials.htm) --- metal effects gallore http://www.designsbymark.com (http://www.designsbymark.com/) http://www.neofrog.com/tutorials.html (http://www.neofrog.com/tutorials.html) http://www.effectlab.com/ (http://www.effectlab.com/) http://www.jlswebsource.com/tutorials.html (http://www.jlswebsource.com/tutorials.html) http://tutorials.dreaminfinity.com/ (http://tutorials.dreaminfinity.com/) http://www.designsbymark.com/pstips/index.shtml (http://www.designsbymark.com/pstips/index.shtml) http://www.eyeball-design.com/page09.htm (http://www.eyeball- design.com/page09.htm) http://www.absolutecross.com/tutorials/photoshop.htm (http://www.absolutecross.com/tutorials/photoshop.htm) http://www.myjanee.com/jnetuts.htm (http://www.myjanee.com/jnetuts.htm) http://www.eyesondesign.net/pshop/tuts.htm (http://www.eyesondesign.net/pshop/tuts.htm) http://www.deepspaceweb.com/sections.php (http://www.deepspaceweb.com/sections.php) http://www.savvy.net/photoshop.htm (http://www.savvy.net/photoshop.htm)
 2. http://www.photoshopcafe.com (http://www.photoshopcafe.com/) http://www.phong.com/tutorials (http://www.phong.com/tutorials) http://robouk.gdesign.nl/tutorials/ (http://robouk.gdesign.nl/tutorials/) http://www.planetphotoshop.com/tutorials.html (http://www.planetphotoshop.com/tutorials.html) http://www.pankpages.com/tutorials/photoshoptut.htm (http://www.pankpages.com/tutorials/photoshoptut.htm) http://www.stewartstudio.com/tips/phototip.htm (http://www.stewartstudio.com/tips/phototip.htm) http://www.stab.se/aq/ny/index.htm (http://www.stab.se/aq/ny/index.htm) http://www.darkerimaging.com/tutorials.htm (http://www.darkerimaging.com/tutorials.htm) http://jereme.gfxsites.net/ (http://jereme.gfxsites.net/) http://graphicssoft.about.com/cs/ph....htm?once=true& (http://graphicssoft.about.com/cs/ph....htm?once=true&) http://www.rtideas.com/ticks/ (http://www.rtideas.com/ticks/) http://www.screaming-art.com/tutorials.php (http://www.screaming- art.com/tutorials.php) http://www.digitaltropic.com/tutorials.htm (http://www.digitaltropic.com/tutorials.htm) http://www.perfectpixels.com/index.cfm?method=photoshop (http://www.perfectpixels.com/index.cfm?method=photoshop) http://www.distortion.co.uk/freebies/tutorial.html (http://www.distortion.co.uk/freebies/tutorial.html) http://www.arraich.com/ps_intro.htm (http://www.arraich.com/ps_intro.htm) http://www.teamphotoshop.com/photos...ials/ps_tut.php (http://www.teamphotoshop.com/photos...ials/ps_tut.php) http://www.stridingstudio.com/tutorials/ (http://www.stridingstudio.com/tutorials/) http://www.eyeland.com/tutorials.php (http://www.eyeland.com/tutorials.php) http://user.fundy.net/morris/main.html (http://user.fundy.net/morris/main.html) http://europa.spaceports.com/~beatop/tutorials.htm (http://europa.spaceports.com/~beatop/tutorials.htm) http://www.bizark.com/learn/ (http://www.bizark.com/learn/) http://www.carbonfour.com/tutorials/ (http://www.carbonfour.com/tutorials/) http://umojan99.tripod.com/ (http://umojan99.tripod.com/) http://www.webteknique.com/ (http://www.webteknique.com/) http://www.nebulus.org (http://www.nebulus.org/) http://www.wastedyouth.org/tutorials/index.html (http://www.wastedyouth.org/tutorials/index.html) http://www.masteratwork.com/ed/7denierave/ (http://www.masteratwork.com/ed/7denierave/) http://www.tutorialforums.com/index.php?referrerid=62 (http://www.tutorialforums.com/index.php?referrerid=62)
 3. http://www.theroot42.org/forum/ (http://www.theroot42.org/forum/) http://www.**********.com (http://www.**********.com/) http://www.dreaminfinity.com (http://www.dreaminfinity.com/) v-----Paint Shop Pro-----v http://www.pinoy7.com/psptutorials/default.htm (http://www.pinoy7.com/psptutorials/default.htm) http://www.psplinks.com (http://www.psplinks.com/) http://www.ringsurf.com/netring?rin...als;action=list (http://www.ringsurf.com/netring?rin...als;action=list) http://www.solardreamstudios.com (http://www.solardreamstudios.com/) http://www.state-of-entropy.com/ (http://www.state-of-entropy.com/) http://www.pspiz.com/ (http://www.pspiz.com/) http://www.putertutor.net/paint/psplinks.htm (http://www.putertutor.net/paint/psplinks.htm) http://www.learn2paint.net/ (http://www.learn2paint.net/) v-----Blender-----v http://www.elysiun.com/ (http://www.elysiun.com/) http://10secondclub.org/users/juicy/ (http://10secondclub.org/users/juicy/) http://members.yourlink.net/gruff/ (http://members.yourlink.net/gruff/) http://www.b5blender.com (http://www.b5blender.com/) http://blenderchar.weirdhat.com/tutorials.php (http://blenderchar.weirdhat.com/tutorials.php) http://vrotvrot.com/support/browse.php (http://vrotvrot.com/support/browse.php) http://www.geocities.com/pollythesh...tlib_index.html (http://www.geocities.com/pollythesh...tlib_index.html) (this isn't a tutorial site, it's just a large pack of nice materials that you can download for free) http://www.blenderwars.com/index.php (http://www.blenderwars.com/index.php) (tutorials and lots of EXCELLENT free star wars and star trek models to download. They're even fully textured) http://www-users.cs.umn.edu/~mein/blender/tutorials/du (http://www- users.cs.umn.edu/~mein/blender/tutorials/du) (tutorial on how to make dust in blender) v-----LightWave3D-----v http://www.niklasindustries.com/tutorials/ (http://www.niklasindustries.com/tutorials/) http://members.shaw.ca/lightwavetutorials/ (http://members.shaw.ca/lightwavetutorials/)
 4. http://www.kolumbus.fi/erkki.halkka/ (http://www.kolumbus.fi/erkki.halkka/) http://www.lightwave3d.com/tutorials/ (http://www.lightwave3d.com/tutorials/) http://www.clickgrafix.com/tutorial...002_tutmain.htm (http://www.clickgrafix.com/tutorial...002_tutmain.htm) http://lwg3d.org/LWG/ (http://lwg3d.org/LWG/) http://homepage.ntlworld.com/mark.davies/ (http://homepage.ntlworld.com/mark.davies/) http://www.ap3d.com/betterspace/betterspace-tut-00.htm v-----3D Studio MAX-----v http://www.3dbuzz.com (http://www.3dbuzz.com/) http://www.3dcafe.com (http://www.3dcafe.com/) http://www.3dluvr.com (http://www.3dluvr.com/) http://www.discreet.com (http://www.discreet.com/) http://www.voidix.com (http://www.voidix.com/) http://www.3dlinks.com/ (http://www.3dlinks.com/) http://www.3dspline.com/ (http://www.3dspline.com/) http://www.maxforums.org/ (http://www.maxforums.org/) http://www.the3dstudio.com/ (http://www.the3dstudio.com/) http://www.scifi-meshes.com/ (http://www.scifi-meshes.com/) http://www.xbitlabs.com/cpu/3dmax-platform/ (http://www.xbitlabs.com/cpu/3dmax-platform/) http://www.find.com.au/tutorials/3dsoftware/ (http://www.find.com.au/tutorials/3dsoftware/) http://www.webreference.com/3d/ (http://www.webreference.com/3d/) http://www.computerarts.co.uk/tutor...al.asp?id=30328 (http://www.computerarts.co.uk/tutor...al.asp?id=30328) http://home.swipnet.se/%7Ew-43920/ulf/tutorial/main.htm (http://home.swipnet.se/%7Ew-43920/ulf/tutorial/main.htm) www.3dtotal.com (http://www.3dtotal.com/) http://www.dectus.com/ (http://www.dectus.com/) v-----Cinema4D-----v http://www.explode.be (http://www.explode.be/) (in dutch) http://warped.designerspad.net (http://warped.designerspad.net/) v-----Maya-----v http://www.aliaswavefront.com/en/Tm...ml&style=normal
 5. (http://www.aliaswavefront.com/en/Tm...ml&style=normal) http://www.tutorialfind.com/tutorials/3dsoftware/maya/ (http://www.tutorialfind.com/tutorials/3dsoftware/maya/) http://www.3dcafe.com/asp/tutalias.asp (http://www.3dcafe.com/asp/tutalias.asp) http://www.3dgate.com/techniques/tutorials.html (http://www.3dgate.com/techniques/tutorials.html) http://www.computerarts.co.uk/tutor...al.asp?id=28561 (http://www.computerarts.co.uk/tutor...al.asp?id=28561) http://www.the-gnomon-workshop.com/.../tutorials.html (http://www.the-gnomon- workshop.com/.../tutorials.html) http://www.tutorialzone.de/tutorial...bkategorie=maya (http://www.tutorialzone.de/tutorial...bkategorie=maya) http://www.rhonda.com/Maya_TopTen_intro.html (http://www.rhonda.com/Maya_TopTen_intro.html) http://www.find.com.au/tutorials/3dsoftware/maya/ (http://www.find.com.au/tutorials/3dsoftware/maya/) http://www.medialab.chalmers.se/tut...maya/index.html (http://www.medialab.chalmers.se/tut...maya/index.html) http://www.web3dservice.com/maya_tutorials.html (http://www.web3dservice.com/maya_tutorials.html) http://www.keithlango.com/ (http://www.keithlango.com/) http://www.thehobbitguy.com/tutoria...ling/index.html (http://www.thehobbitguy.com/tutoria...ling/index.html) http://www.pixho.com/ (http://www.pixho.com/) http://www.mtmckinley.net/tutorials.html (http://www.mtmckinley.net/tutorials.html) http://www.mayasg.com/tutorials.htm (http://www.mayasg.com/tutorials.htm) http://www.gnomononline.com/ (http://www.gnomononline.com/) http://www.3dtotal.com/ (http://www.3dtotal.com/) v-----General 3D info-----v http://www.flay.com (http://www.flay.com/) http://www.3dcafe.com (http://www.3dcafe.com/) http://www.3dlinks.com (http://www.3dlinks.com/) V-----Flash/Flash MX-----v http://www.cbtcafe.com/flash/index.html (http://www.cbtcafe.com/flash/index.html) http://www.flashguru.co.uk/tutorials.php
 6. (http://www.flashguru.co.uk/tutorials.php) http://www.ultrashock.com/ff.htm?ht...als/flashmx.php (http://www.ultrashock.com/ff.htm?ht...als/flashmx.php) http://www.virtual-fx.net/vfx/tutorial.php (http://www.virtual- fx.net/vfx/tutorial.php) http://www.developingwebs.net/flash/ (http://www.developingwebs.net/flash/) http://hotwired.lycos.com/webmonkey.../tutorial8.html (http://hotwired.lycos.com/webmonkey.../tutorial8.html) V-----Bryce-----V http://www.petersharpe.com/Tutorials.htm (http://www.petersharpe.com/Tutorials.htm) http://calyxa.best.vwh.net/pearl/tutor.html (http://calyxa.best.vwh.net/pearl/tutor.html) http://www.halcyon.com/alrives/brycetips/ (http://www.halcyon.com/alrives/brycetips/) http://www.3dlinks.com/tutorials_bryce.cfm (http://www.3dlinks.com/tutorials_bryce.cfm) http://www.digitalblasphemy.com/tutorial/ (http://www.digitalblasphemy.com/tutorial/) http://www.3dcafe.com/asp/tutbryce.asp (http://www.3dcafe.com/asp/tutbryce.asp) http://3dmodelworld.com/brycetut.asp (http://3dmodelworld.com/brycetut.asp) http://www.brycetech.com/tutor/b4tut.html (http://www.brycetech.com/tutor/b4tut.html) http://lonewolf.tierranet.com/tutorials.html (http://lonewolf.tierranet.com/tutorials.html) http://www.find.com.au/tutorials/corel/bryce/ (http://www.find.com.au/tutorials/corel/bryce/) http://www.jccreations.com/tuts.htm (http://www.jccreations.com/tuts.htm) http://www.huntfor.com/3d/tutorials/bryce.htm (http://www.huntfor.com/3d/tutorials/bryce.htm) http://www.spacejetters.co.uk/html/tutorials.html (http://www.spacejetters.co.uk/html/tutorials.html) http://www.fignations.com/resources...ources/brt.html (http://www.fignations.com/resources...ources/brt.html) http://www.bmacleod.com/bgframesfolder/frlibright.html (http://www.bmacleod.com/bgframesfolder/frlibright.html) http://www.cadtutor.net/dd/bryce/resource/resource.html (http://www.cadtutor.net/dd/bryce/resource/resource.html) http://calyxa.best.vwh.net/pearl/clipart.html (http://calyxa.best.vwh.net/pearl/clipart.html)
 7. http://dmoz.org/Computers/Software/..._and_Tutorials/ (http://dmoz.org/Computers/Software/..._and_Tutorials/) http://www.btinternet.com/~d.s.w/brycetuts.htm (http://www.btinternet.com/~d.s.w/brycetuts.htm) http://my.netian.com/~brace/brace.htm (http://my.netian.com/~brace/brace.htm) http://jam-graphics.com/peter.html (http://jam-graphics.com/peter.html) V-----Rhino 3D-----V http://www.3dcafe.com/asp/tutrhino.asp (http://www.3dcafe.com/asp/tutrhino.asp) http://members.tripod.com/~fyre3d/tutorials.htm (http://members.tripod.com/~fyre3d/tutorials.htm) -- includes a few other program tutorials (i.e. max, bryce2...) http://www.huntfor.com/3d/tutorials/rhino.htm (http://www.huntfor.com/3d/tutorials/rhino.htm) http://www.amazing3d.com/services/tutrhino.html (http://www.amazing3d.com/services/tutrhino.html) http://www.3drender.com/rhino/ (http://www.3drender.com/rhino/) http://www.geocities.com/rhino3dtutorials/tutorials.htm (http://www.geocities.com/rhino3dtutorials/tutorials.htm) 03-04-2006, 09:45 AM 3DSMAX GENERAL TUTORIALS http://www.comet-cartoons.com/toons/3dhelp.cfm/ (http://www.comet- cartoons.com/toons/3dhelp.cfm/) http://www.3dtotal.com (http://www.3dtotal.com/) http://www.3dcafe.com/ (http://www.3dcafe.com/) http://www.raph.com/ (http://www.raph.com/) http://www.exchange3d.com/main/index.php (http://www.exchange3d.com/main/index.php) http://www.3dark.com/ (http://www.3dark.com/) http://www.maxhelp.com/ (http://www.maxhelp.com/) http://www.max3d.com/ (http://www.max3d.com/) http://www.3dluvr.com/ (http://www.3dluvr.com/) http://mr2k.3dvf.com/frameset.htm (http://mr2k.3dvf.com/frameset.htm) (French) http://www.topleftpixel.com/ila_solomon/Tutorials.htm (http://www.topleftpixel.com/ila_solomon/Tutorials.htm) (provided by Ila Solomon) ABSTRACT DESIGN http://www.voidix.com/tutorials3d.php (http://www.voidix.com/tutorials3d.php) BOOLEAN http://www.atomic-animation.com/boolean_reminders.htm (http://www.atomic-
 8. animation.com/boolean_reminders.htm) CLOUDS: (afterburn) by Daniel P. Ferreira http://www.wonderslime.com/tutorial...uds/clouds.html (http://www.wonderslime.com/tutorial...uds/clouds.html) CHARACTER RIGGING http://www.maxtd.com/ (http://www.maxtd.com/) CHARACTER STUDIO http://www.maxhelp.com/csc/default.htm (http://www.maxhelp.com/csc/default.htm) FOLEY STUDIO http://www.boomerlabs.com/ (http://www.boomerlabs.com/) FOREST PRO http://www.itoosoft.com/english/forest_tutorial.html (http://www.itoosoft.com/english/forest_tutorial.html) GRASS http://www.suurland.com/tut_grass/tutorial_grass.htm (http://www.suurland.com/tut_grass/tutorial_grass.htm) HAIR: (by Lizard Head) http://www.lizard-head.com/Tutorial..._MAX_Hair_1.htm (http://www.lizard- head.com/Tutorial..._MAX_Hair_1.htm) HEAD http://www.jonesinc.com/inktutorial5.html (http://www.jonesinc.com/inktutorial5.html) HUMAN BODY (MODELING) http://www.dlc.fi/~ops/tutorial/human.htm (http://www.dlc.fi/~ops/tutorial/human.htm) LENS FLARE (BASIC) http://www.digitalproducer.com/pages/Max_effects.htm (http://www.digitalproducer.com/pages/Max_effects.htm) LIGHTING (Fun with Lights By Dr-spline) http://www.raven-nation.com/fil.htm (http://www.raven-nation.com/fil.htm)
 9. LIGHTING (VOLUMETRIC) http://home5.swipnet.se/~w-57917/Tutktx.html (http://home5.swipnet.se/~w- 57917/Tutktx.html) LIP SYNCHING http://www.comet-cartoons.com/toons/3dhelp.cfm/ (http://www.comet- cartoons.com/toons/3dhelp.cfm/) MENTAL RAY http://www.cinegrfx.com/ (http://www.cinegrfx.com/) http://www.mentalimages.com (http://www.mentalimages.com/) MESHSMOOTH http://max3dstuff.com/msmooth.html (http://max3dstuff.com/msmooth.html) http://www.max3dstuff.com/hand.html (http://www.max3dstuff.com/hand.html) MODELING (Sebulba): (meshtools) http://www.polysculpter.fsworld.co.uk/lessons.html (http://www.polysculpter.fsworld.co.uk/lessons.html) MODELING (Joan D'Arc (character + clothes) tutorial in English, at least part of it.) http://www.3dtotal.com/ffa/tutorial...rc/joanmenu.asp (http://www.3dtotal.com/ffa/tutorial...rc/joanmenu.asp) MODELING (BALL SOCCER) http://www.suurland.com/tut_ball/tutorial_football.htm (http://www.suurland.com/tut_ball/tutorial_football.htm) MODELING (GUITAR) http://perso.wanadoo.fr/3d/tutorials/lespaul/lp.htm (http://perso.wanadoo.fr/3d/tutorials/lespaul/lp.htm) MODELING (HAIR) http://www.comet-cartoons.com/toons/3ddocs/hair (http://www.comet- cartoons.com/toons/3ddocs/hair) MODELING (MOUTH - ANIMATED) http://www.geocities.com/mad-guru.geo/mouth.htm (http://www.geocities.com/mad- guru.geo/mouth.htm) MODELING (ROLLING CARPET - ANIMATED) http://burningpixel.com/Max/MaxCarp1.htm (http://burningpixel.com/Max/MaxCarp1.htm)
 10. MODELING (SANTA) http://visualmagic.awn.com/html/tutorials/santa.html (http://visualmagic.awn.com/html/tutorials/santa.html) MODELING (TREE) http://www.controlzed.com/greg/3dtipstree.html (http://www.controlzed.com/greg/3dtipstree.html) NURBS (BASICS) http://www.webreference.com/3d/lesson67/index.html (http://www.webreference.com/3d/lesson67/index.html) http://www.webreference.com/3d/lesson64 (http://www.webreference.com/3d/lesson64) http://www.webreference.com/3d/lesson65 (http://www.webreference.com/3d/lesson65) REFLECTION http://www.digitalproducer.com/pages/Max_effects.htm (http://www.digitalproducer.com/pages/Max_effects.htm) RHINO http://members.tripod.com/~fyre3d/rhino.htm (http://members.tripod.com/~fyre3d/rhino.htm) RUBBER MAP http://www.rubberflex.com/RubMap/rubmap2.htm (http://www.rubberflex.com/RubMap/rubmap2.htm) SCRIPTING (MAXSCRIPT) http://www.origamy.com.br/max/English/maxscript_01.html (http://www.origamy.com.br/max/English/maxscript_01.html) http://www.origamy.com.br/max/English/maxscript_02.html (http://www.origamy.com.br/max/English/maxscript_02.html) http://www.origamy.com.br/max/English/maxscript_03.html (http://www.origamy.com.br/max/English/maxscript_03.html) http://www.origamy.com.br/max/English/maxscript_04.html (http://www.origamy.com.br/max/English/maxscript_04.html) http://www.origamy.com.br/max/English/maxscript_05.html (http://www.origamy.com.br/max/English/maxscript_05.html) http://www.origamy.com.br/max/English/maxscript_06.html (http://www.origamy.com.br/max/English/maxscript_06.html) http://www.origamy.com.br/max/English/maxscript_07.html
 11. (http://www.origamy.com.br/max/English/maxscript_07.html) http://www.ruff-stuff.com/3dmax/Tutorials/Scripting.zip (http://www.ruff- stuff.com/3dmax/Tutorials/Scripting.zip) SHAGFUR http://www.3dgate.com/techniques/000328/03283ds.html (http://www.3dgate.com/techniques/000328/03283ds.html) SKIN http://www.webreference.com/3d/lesson98/ (http://www.webreference.com/3d/lesson98/) SMOKE (CIGARETTE) http://www.suurland.com/tut_smoke/t...e-smoke_r3.htm/ (http://www.suurland.com/tut_smoke/t...e-smoke_r3.htm/) SHADOWS (SOFT) http://max3dstuff.com/sspot.html (http://max3dstuff.com/sspot.html) http://max3dstuff.com/sspot2.html (http://max3dstuff.com/sspot2.html) SPLASH http://hem.passagen.se/lexcyber/3dsmax/tut1/tut1.htm (http://hem.passagen.se/lexcyber/3dsmax/tut1/tut1.htm) TEXTURE MAPPING (Multiple UV Channels) http://www.uvmapper.com/ (http://www.uvmapper.com/) TEXTURE MAPPING http://members.shaw.ca/loganfoster/download/index.html (http://members.shaw.ca/loganfoster/download/index.html) UV Mapping (In-Depth Look at UVW Mapping in 3D Studio Max 5) http://waylon-art.com/uvw_tutorial/uvwtut_01.html (http://waylon- art.com/uvw_tutorial/uvwtut_01.html) WATER / RUNNING WATER http://www.3d-sdp.com/water%20tutor.htm (http://www.3d- sdp.com/water%20tutor.htm) 03-04-2006, 09:53 AM Đây là những trang về 3d mà mình hay vào nhất. www.everemotion.com Toàn là những tên chuyên nghiệp về 3d, game. Cẩn thận khi bạn vào trang này,vì dễ bị cuốn hút bởi các tut, gallery, mat...Quá hay,
 12. quá xá đẹp www.3dtotal.com trang này cũng rất hay Secondreality.com có các tut hết xẩy www.daz-art.com Khi vào trang này thì thôi rồi lượm ơi. 03-04-2006, 10:40 AM Waaa, cả một thư viện khổng lồ, cảm ơn bạn nhiều lắm. Mình xin góp thêm một trang mà mình rất hay vào, trong suy nghĩ của mình thì nó là trang web lớn nhất (về kích thước) thế giới về đồ họa và art nói chung. DEVIANTART http://www.deviantart.com
Đồng bộ tài khoản