intTypePromotion=1
ADSENSE

Các bài tập Kinh tế vi mô

Chia sẻ: Lê Viết Ngọc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:25

3.115
lượt xem
757
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn tham khảo tài liệu về Các bài tập Kinh tế vi mô dưới đây sẽ giúp các bạn ôn tập dễ dàng hơn, thông qua các bài tập này các bạn có thêm kiến thức chuẩn bị cho kỳ thi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các bài tập Kinh tế vi mô

 1. Bài tập kinh tế vi mô Chương 1 và 2 Bài 1: Tính toán chi phí cơ hội Giả sử có thể đi từ Hà Nội tới Sài Gòn bằng hai cách: đi máy bay hoặc tàu hoả. Giá vé máy bay là 1.500.000 đồng và chuyến bay mất 2h. Giá vé tàu hoả là 800.000 đồng và đi mất 28h. Cách đi nào sẽ được lựa chọn đối với: + Một nhà kinh doanh mà thời gian tính bằng 1.000.000 đ/h + Một sinh viên mà thời gian tính bằng 20.000 đ/h. Bài 2: Những nhận định nào dưới đây là vấn đề quan tâm của kinh tế học vi mô, những nhận định nào là quan tâm của kinh tế học vĩ mô: a. Đánh thuế cao vào mặt hàng tiêu dùng xa xỉ sẽ hạn chế được tiêu dùng của những mặt hàng này. b. Một hãng sản xuất kinh doanh sẽ tăng đầu tư vào máy móc thiết bị nếu dự đoán vào tương lai về thu nhập là rất khả quan. c. Người lao động có mức thu nhập cao có thể sẽ mua nhiều hàng xa xỉ hơn. d. Một quốc gia phát triển có thể được thể hiện ở chi tiêu của người tiêu dùng cao hơn. e. Lãi suất cao trong nền kinh tế thì có thể làm giảm khuyến khích tăng đầu tư tư nhân. f. Mức thất nghiệp của toàn bộ khu vực thành thị của Việt Nam tăng nhanh vào cuối những năm 90. Bài 3: Những nhận định nào dưới đây mang tính thực chứng hay mang tính chuẩn tắc: a. -Giá dầu thế giới tăng 300% giữa năm 1973 và 1974. b. Hút thuốc lá là có hại cho sức khoẻ vì thế cần phải hạn chế và tiến tới loại bỏ nó.
 2. c. Phân phối thu nhập trên thế giới quá bất công vì các nước nghèo chiếm tới 61% dân số thế giới nhưng chỉ chiếm được có 6% thu nhập của toàn thế giới. d. -Thu nhập quốc dân của Hoa Kỳ năm 1995 chiếm 29% tổng GDP của toàn thế giới. e. Chính phủ các nước sử dụng các chính sách tài khoá mở và chính sách tiền tệ mở để giảm tỷ lệ thất nghiệp. f. Chính phủ chọn giải pháp tăng lãi suất tiền gửi ngân hàng để chống lạm phát. g. Chính phủ cần có những chính sách ưu đãi với những người nghèo. h. Để bảo vệ nền sản xuất trong nước Chính phủ cần phải có chính sách bảo hộ mậu dịch. i. -Tình hình lạm phát của nước Đức những năm 1922 và 1923 là hết sức nghiêm trọng. j. Thuế lợi tức của việt nam có nhiều bất hợp lý do vậy phải sử dụng thuế thu nhập doanh nghiệp để thay thế.
 3. Chương 4 Cung và cầu Bài 1 Cầu cá nhân về hoa ngày 8/3 của các nhóm sinh viên A và B được cho trong bảng sau: Nhóm sinh viên A Nhóm sinh viên B Lượng(bó hoa) Lượng(bó hoa) Giá (1000đ/bó) Giá (1000đ/bó) 15 20 15 18 20 16 20 13 25 12 25 9 30 8 30 6 Hãy tìm cầu thị trường về hoa ngày 8/3? Minh hoạ bằng đồ thị? Bài 2 Cung cá nhân về hoa ngày 8/3 của các cửa hàng hoa 1 và 2 trong một trường đại học được cho như sau: Cửa hàng 1 Cửa hàng 2 Lượng(bó hoa) Lượng(bó hoa) Giá (1000đ/bó) Giá (1000đ/bó) 15 1 15 5 20 4 20 8 25 8 25 16 30 12 30 21 Hãy tìm cung thị trường về hoa ngày 8/3?
 4. Baøi 3 Coù 3 xí nghieäp chieám lónh toaøn boä thò tröôøng haøng hoùa x vôùi haøm soá caàu cuûa töøng xí nghieäp nhö sau : Q1 = 50 – P ; Q2 = 100 – 2P ; Q3 = 100 – 4P ( vôùi Q1, Q2, Q3 laø löôïng caàu XN1, XN2, XN3 ) a) Soá caàu saûn phaåm x ñoái vôùi moãi xí nghieäp laø bao nhieâu khi giaù laø 10 vaø 25. b) ÔÛ caùc möùc giaù noùi treân toång soá caàu thò tröôøng laø bao nhieâu ? Bài 4 Cung cầu về sản phẩm B được cho ở bảng sau đây Cầu Cung Số lượng(sp) Số lượng(sp) Giá (1.000đ/sp) Giá (1.000đ/sp) 5 10 5 40 4 15 4 30 3 20 3 20 2 25 2 10 1 30 1 0 Yêu cầu: a. Viết phương trình đường cung và cầu. Xác định giá, lượng cân bằng và vẽ đồ thị. b. Điều gì sẽ xảy ra nếu: + Cầu về sản phẩm B tăng gấp đôi ở mỗi mức giá. + Cung về sản phẩm B tăng thêm 15 sản phẩm ở mỗi mức giá. Xác định giá và lượng cân bằng trong trường hợp này. Tính giá trị thặng dư của nhà sản xuất và người tiêu dùng trong cả hai trường hợp trên. c. Giả sử giá được đặt bằng 2 ngàn đồng/sp. Hãy phân tích tình hình thị trường lúc này.
 5. Bài 5 Việt Nam là nước đứng thứ 2 trên thế giới về xuất khẩu gạo. Hàm cầu về gạo của Việt Nam năm 2006 là:(P:ngàn đồng/kg; Q: triệu tấn) QD = 30 - 3P Trong đó cầu tiêu dùng trong nước là: QDN = 20 - 2P Hàm cung trong nước là: QS = 18 + P Giả sử cầu xuất khẩu về gạo giảm đi 50% Điều gì xảy ra với giá gạo trên thị trường tự do. Thái độ của người a. trồng lúa sẽ như thế nào. Giả sử Chính phủ muốn mua một lượng gạo hàng năm sao cho giá b. gạo tăng lên 2.500đ/kg khi cầu xuất khẩu giảm, thì chính phủ sẽ phải mua bao nhiêu gạo mỗi năm, và số tiền chi ra là bao nhiêu. Giả sử Chính phủ trợ cấp cho người sản xuất 1.000 đ/kg khi cầu c. xuất khẩu giảm, giá và lượng cân bằng thay đổi như thế nào? Giá người sản xuất và người tiêu dùng nhận bây giờ là bao nhiêu. Baøi 6 Haøm soá cung, caàu veà luùa mì ôû Myõ nhöõng naêm 1980 nhö sau : QS = 1800 + 240 P QD = 3550 – 266 P Trong ñoù caàu noäi ñòa laø : QD1 = 1000 - 46P Ñôn vò tính : Q = trieäu giaï, P = dollar/giạ a) Tìm giaù caû vaø saûn löôïng caân baèng thò tröôøng b) Giaû söû caàu xuaát khaåu veà luùa mì giaûm ñi 40%, noâng daân Myõ bò aûnh höôûng nhö theá naøo veà doanh thu vaø giaù caû ? c) Ñeå khaéc phuïc tình traïng treân, chính phuû Myõ quy ñònh giaù luùa mì : 3 dollar / giaï, muoán thöïc hieän ñöôïc söï can thieäp giaù caû chính phuû phaûi laøm gì ? Baøi 7 Cho giaù caû , löôïng cung vaø löôïng caàu saûn phaåm X nhö sau: P 120 100 80 60 40 20 QD 0 100 200 300 400 500 QS 750 600 450 300 150 0 a) Thieát laäp haøm soá cung vaø haøm soá caàu cuûa saûn phaåm x
 6. b) Do thu nhaäp daân cö thay ñoåi, caàu veà haøng hoùa x giaûm 20% ôû caùc möùc giaù .Giaù caû caân baèng vaø soá löôïng caân baèng thò tröôøng baây giôø laø bao nhieâu ? Baøi 8 Vaøo nhöõng ngaøy ñaàu muøa, löôïng caø pheâ moãi tuaàn treân thò tröôøng Vieät Nam ñöôïc cho bôûi thoâng tin sau : P ( USD ) 1800 1600 1400 Q ( taán ) 100 150 200 Trong ñoù caàu caø pheâ xuaát khaåu ñöôïc cho bôûi haøm soá : QF = - 0,15 P + 350. Löôïng cung caø pheâ moãi tuaàn trong caû nöôùc ñöôïc bieåu thò bôûi haøm soá : P = Q + 1000 a) Xaùc ñònh giaù caû vaø löôïng caân baèng thò tröôøng b) Giaû söû caàu caø pheâ noäi ñòa (QE) giaûm chæ coøn 50%. Tìm giaù caû vaø saûn löôïng caân baèng thò tröôøng môùi. c) Ñeå baûo hoä saûn xuaát , nhaø nöôùc cam keát mua heát löôïng caø pheâ thöøa nhaèm giöõ giaù caû ôû möùc caân baèng ban ñaàu, nhaø nöôùc caàn boû ra bao nhieâu tieàn ? Baøi 9 Saûn phaåm Y coù haøm soá cung vaø haøm soá caàu thò tröôøng nhö sau : 1 1 PS = Q+5 PD = - Q + 20 50 100 a) Tìm giaù caû vaø saûn löôïng caân baèng thò tröôøng ? b) Neáu chính phuû ñònh giaù toái thieåu P = 17,5 thì tình hình thò tröôøng saûn phaåm Y theá naøo ? c) Neáu chính phuû ñònh giaù toái ña P = 14 thì tình hình thò tröôøng saûn phaåm Y theá naøo ? Baøi 10 Thò tröôøng Gas ôû Haø Noäi ñöôïc cho bôûi: P = 150 – QD ; P = 2QS Trong ñoù: P tình baèng ngaøn ñoàng/bình Q tính baèng ngaøn bình a. Giaù vaø löôïng caân baèng laø bao nhieâu? b. Moät söï coá kyõ thuaät ôû nhaø maùy saûn xuaát Gas Vuõng Taøu ñaõ aûnh höôûng lôùn ñeán thò tröôøng laøm löôïng
 7. cung  û m   i 30  ìn  ình  ïimo ãi  öù c   ù, haõy  gia ñ   ngh b ta   m gia   phaân   tích tình  ình  ò  öôøng?   h th tr
 8. C h öô ng HE Ä   Á     SO CO GIA Õ N   Ø   Í NH   Ù C H   Û A   VA CH SA CU CHÍ NH   U Û PH Baøi 1 Cho bieåu caàu veà haøng hoaù X nhö sau: Giaù (nghìn ñoàng/kg) Löôïng caàu ( Trieäu taán) 2 3 4 2 6 1 8 0 Tính h ệ c o giaõn cuûa caàu theo giaù trong khoaûng caùc m öùc giaù (2,4);(4,6);(6,8)? Tính heä soá co giaõn cuûa caàu theo giaù ôû töøng möùc giaù P =2;P=4;P=6;P=8 Baøi 2 Thu nhaäp bình quaân thaùng ôû ngoaïi thaønh taêng töø 1 10.000ñ/thaùng leân 130.000ñ/thaùng. Löôïng thòt boø baùn taêng töø 2.100kg/thaùng leân 3.000kg/thaùng vôùi möùc giaù c aû khoâng ñoåi a) Tính ñoä co giaõn cuûa caàu thòt boø theo thu nhaäp. b) Giaû söû naêm tôùi thu nhaäp taêng leân 1 60.000ñ/thaùng. Ñoä co giaõn cuûa caàu veà thòt boø tính ñöôïc ôû caâu a vaãn coøn giaù trò thì löôïng caàu veà thòt boø naêm tôùi laø bao nhieâu? Baøi 3 T reân thò tröôøng saûn phaåm Z ñang caân baèng ôû möùc giaù P=15 vaø Q = 20. Taïi ñieåm caân baèng naøy heä s oá co giaõn cuûa caàu theo giaù E D= 0,5, heä soá co giaõn c uûa cung theo giaù E S = 0,5, bieát raèng haøm soá caàu vaø h aøm soá cung laø haøm tuyeán tính.
 9. a) Xaùc ñònh haøm soá caàu vaø cung t hò t r öôøng b) G aû söû chí nh phuû ñaùnh t hueá l aøm l öôï ng cung gi aûm i 50% ôû caùc m öùc gi aù. Vaäy gi aù caû caân baèng vaø s aûn l öôï ng caân baèng t hay ñoåi nhö t heá naøo ? c) G aû söû chí nh phuû aán ñònh gi aù t oái ña : P = 15ñ vaø i ñaùnh t hueá nhö caâu b. Tì nh hì nh t hò t r öôøng saûn phaåm Z nhö t heá naøo ? Baøi 4 Cho haøm soá caàu vaø haøm soá cung t hò t r öôøng cuûa saûn phaåm X nhö sau : QD = 40 – P ; QS = 10 + 2P a) Tìm giaù caû caân baèng vaø soá löôïng caân baèng thò tröôøng b) Neáu chính phuû ñaùnh thueá 3ñ/ ñôn vò saûn phaåm vaøo nhaø saûn xuaát thì soá löôïng vaø giaù caû caân baèng trong tröôøng hôïp naøy laø bao nhieâu ? Baøi 5 Cung vaø caàu cuûa saûn phaåm A treân thò tröôøng naêm 2007 ñöôïc cho ôû baûng sau P 5 10 15 20 25 Q 60 50 40 30 20 D QS 20 30 40 50 60 Trong ñoù: P tính baèng ngaøn ñoàng/kg; Q tính baèng nghìn taán a. Haõy vieát phöông trình ñöôøng cung, ñöôøng caàu cuûa saûn phaåm A, xaùc ñònh giaù vaø löôïng caân baèng treân thò tröôøng? b. Neáu chính phuû ñaùnh thueá 1.000ñ/kg thoâng qua ngöôøi saûn xuaát thì giaù maø ngöôøi tieâu phaûi traû baây giôø laø bao nhieâu? Giaù nhaø saûn xuaát thöïc nhaän laø bao nhieâu? Xaùc ñònh löôïng caân baèng treân thò tröôøng? c. Giaû söû ñoä co giaõn theo giaù cheùo cuûa saûn phaåm A vaø B laø 5, löôïng caàu veà SP B seõ thay ñoåi nhö theá naøo khi Chính phuû ñaùnh thueá vaøo SP A, neáu giaù SPB khoâng thay ñoåi?
 10. Baøi 6 Cho caùc thoâng tin sau veà thò tröôøng saûn phaåm A: giaù thò tröôøng töï do cuûa saûn phaåm laø 10 nghìn ñoàng moät ñ ôn vò, saûn löôïng trao ñoåi laø 20 nghìn ñôn vò. Co giaõn cuûa c aàu theo giaù ôû möùc giaù hieän haønh laø -1, co giaõn cuûa c ung ôû möùc giaù ñoù laø 1 a. Haõy vieát phöông trình ñöôøng cung vaø ñöôøng caàu c uûa thò tröôøng veà saûn phaåm naøy, bieát raèng c huùng laø nhöõng ñöôøng tuyeán tính? b. Tính thaëng dö tieâu duøng ôû möùc giaù vaø löôïng caân b aèng? Baøi 7 Cung vaø caàu saûn phaåm X treân thò tröôøng ñöôïc cho b ôûi: Q S=1/8P – 5; Q D=45 – 1/2P Trong ñoù: P tính baèng USD/1000sp vaø Q laø nghìn SP a. Haõy xaùc ñònh giaù vaø löôïng caân baèng b. Neáu chính phuû ñaët giaù traàn laø 72USD vaø cung öùng t oaøn boä phaàn thieáu huït thì giaù vaø löôïng trao ñoåi t höïc teá treân thò tröôøng laø bao nhieâu? c. Tính thaëng dö tieâu duøng ôû caâu a vaø b. Trong tröôøng h ôïp naøo ngöôøi tieâu duøng coù lôïi hôn? Baøi 8 Cho caùc thoâng tin sau veà thò tröôøng thuoác laù Vinataba Giaù thò tröôøng töï do laø P=6; saûn löôïng trao ñoåi laø 20 (P tính nghìn ñoàng/bao; Q tính nghìn bao) Co giaõn cuûa caàu theo giaù ôû möùc hieän haønh laø |E D| = 0,75 Co giaõn cuûa cung theo giaù ôû möùc hieän haønh laø E S = 0,3 a. Haõy xaùc ñònh ñöôøng cung, ñöôøng caàu bieát raèng c huùng laø nhöõng ñöôøng tuyeán tính. b. Nhaø nöôùc ñaùnh thueá vaøo ngöôøi saûn xuaát t/ñvsp laøm ñöôøng cung thay ñoåi. Xaùc ñònh giaù vaø löôïng c aân baèng môùi. Bieát ñoä co giaõn cuûa caàu theo giaù t aïi ñieåm caân baèng môùi laø |E D| = 1/7 c. Neáu nhaø nöôùc ñaùnh thueá vaøo ngöôøi tieâu duøng 2.000 ñ/ñvsp thì coù haïn cheá ñöôïc vieäc tieâu duøng t huoác laù khoâng? Lieäu tieâu duøng giaûm ñi bao nhieâu?
 11. Baøi 9. Caàu veà thueâ phoøng kyù tuùc xaù ôû moät tröôøng ñaïi hoïc laø Q D = 6 00- 0,5P Cung veà phoøng cho thueâ coá ñònh laø 300 phoøng P tính baèng nghìn ñoàng 1 phoøng moät thaùng a. Giaù cho thueâ phoøng ôû kyù tuùc xaù ñoù laø bao nhieâu? X aùc ñònh ñoä co giaõn cuûa caàu theo giaù taïi möùc giaù ñoù? b. Neáu nhaø nöôùc quy ñònh giaù cho thueâ laø 4 00.000ñ/phoøng moät thaùng thì ai seõ ñöôïc lôïi, ai seõ bò thieät? Xaùc ñònh khoaûn thieät haïi hay lôïi ích ñoù. c. Ñeå cho giaù thueâ phoøng giaûm xuoáng 300.000ñ/phoøng 1 thaùng thì tröôøng ñaïi hoïc ñoù caàn xaây theâm bao nhieâu p hoøng nöõa?
 12. CH Ö Ô N G YE Á U   Á   Û N   A Á T TO SA XU 1. Söû duïng caùc coâng thöùc tính naêng suaát caän bieân v aø naêng suaát bình quaân tính toaùn vaø ñieàn vaøo caùc k hoaûng troáng trong baûng döôùi ñaây: Soá löôïng Toång saûn Naêng suaát Naêng suaát y eáu toá bieán löôïng c aän bieân b ình quaân(AP) ñ oåi ( MP) 0 0 1 150 2 400 3 600 4 760 5 800 6 630 2. Xem xeùt khía caïnh chi phí trong saûn xuaát saûn phaåm A ñ öôïc toång hôïp trong baûng sau: Soá ñôn vò Tieàn coâng Toång saûn Toång chi phí ñ aàu vaøo lao ñoäng p haåm c oá ñònh bieán ñoåi ( USD) 0 10 0 200 10 10 600 200 20 10 1500 200 30 10 2700 200 40 10 3700 200 50 10 4500 200 60 10 5000 200 70 10 5200 200 80 10 5000 200 Haõy tính TVC, TC, AVC, ATC, MC?
 13. 3. Moät xí nghi eäp keát hôï p hai yeáu t oá saûn xuaát : voán ( K) vaø l ao ñoäng ( L) ñeå saûn xuaát saûn phaåm X. Haø m s aûn xuaát cuûa XN coù daï ng : Q = ( K-2) L. Toång chi phí s aûn xuaát cuûa XN: TC = 200 dol l ar, gi aù m oãi ñôn vò yeáu t oá saûn xuaát l aø : PK = 2 dollar / ñôn vò PL = 2 dollar / ñôn vò a) Tìm phoái hôïp toái öu giöõa hai yeáu toá saûn xuaát K vaø L. b) Giaû söû giaù yeáu toá saûn xuaát khoâng ñoåi nhöng chi phí saûn xuaát baây giôø laø 220 dollar. Tìm phoái hôïp toái öu. c) Giaû söû chi phí saûn xuaát vaø giaù yeáu toá saûn xuaát K khoâng ñoåi, nhöng giaù yeáu toá saûn xuaát L chæ coøn 1 dollar / ñôn vò, tìm phöông aùn phoái hôïp toái öu môùi. 4. Moät doanh nghieäp caàn 2 yeáu toá K vaø L ñeå saûn xuaát saûn phaåm X. Bieát raèng doanh nghieäp ñaõ chi ra moät khoaûng tieàn laø TC = 15.000USD ñeå mua hai yeáu toá vôùi giaù Pk=600USD vaø Pl = 300USD Haøm saûn xuaát cho bôûi Q = 2K(L-2) a. Xaùc ñònh haøm naêng suaát bieân cuûa K vaø L b. Tìm phöông aùn saûn xuaát toái öu vaø saûn löôïng toái ña ñaït ñöôïc c. Neáu doanh nghieäp muoán saûn xuaát 900SP, tìm phöông aùn toái öu vôùi chi phí saûn xuaát toái thieåu. 5. Cho haøm toång chi phí cuûa moät xí nghieäp nhö sau : TC = Q2 + 5Q + 10 a) Chi phí coá ñònh laø bao nhieâu ? b) Chi phí bieân cuûa XN laø bao nhieâu ? c) Chi phí bieán ñoåi laø bao nhieâu?
 14. 6. Cho haøm soá t oång chi phí ( t r ong ñoù K t öôï ng t r öng cho c hi phí coá ñònh veà t ö baûn) 2 3 bQ cQ TC = K + aQ - + 2 3 a) Vi eát phöông t rì nh bi eåu di eãn chi phí bì nh quaân ( ATC) . b) Vi eát phöông t rì nh bi eåu di eãn chi phí bi eán ñoåi bì nh quaân ( AVC) . c) Vi eát phöông t rì nh bi eåu di eãn chi phí coá ñònh bì nh quaân ( AFC) . d) Möùc saûn l öôï ng ñaï t ñöôï c chi phí bi eán ñoåi bì nh quaân t oái t hi eåu l aø bao nhi eâu ? 7. Moät haõng saûn xuaát gi aøy t heå t hao nhaän t haáy haøm t oång chi phí cuûa m nh l aø : TC = 3Q2 + 100 trong ñoù Q ì laø löôïng giaøy saûn xuaát. a)Vieát phöông trình bieåu dieãn chi phí bình quaân (ATC) b) Haõy suy ra phöông trình bieåu dieãn chi phí caän bieân (MC) töø chi phí bieán ñoåi (TVC). c) Möùc saûn löôïng ñaït ñöôïc chi phí bình quaân toái thieåu laø bao nhieâu? d) ÔÛ möùc saûn löôïng naøo chi phí bình quaân baèng chi phí caän bieân . e) Chöùng minh raèng ñöôøng MC caét ñöôøng AVC taïi ñieåm cöïc tieåu cuûa AVC. 8. Moät doanh nghieäp söû duïng caû 2 yeáu toá ñaàu vaøo K, L vaø coù haøm saûn xuaát laø Q=100.K.L vaø PL= 30USD; PK= 120 USD thì chi phí toái thieåu cuûa vieäc saûn xuaát ra 10.000 saûn phaåm laø bao nhieâu?
 15. C H ƯƠNG THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH HOÀN HẢO Saûn löôïng vaø chi phí saûn xuaát saûn phaåm x 1 . thuoäc thò tröôøng caïnh tranh hoaøn haûo nhö sau : Qx 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TC 2 3 4 4 4 4 5 5 6 7 100 5 5 1 5 7 9 2 7 5 9 a) Haõy xaùc ñònh giaù sản xuất vaø giaù ñoùng cöûa. b) Neáu giaù saûn phaåm treân thò tröôøng laø 14ñ/sp tìm möùc saûn löôïng toái ña hoùa lôï i nhuaän. Tính toång lôï i nhuaän ñaït ñöôïc ? c) Neáu giaù saûn phaåm treân thò tröôøng laø 5ñ/ sp, xí nghieäp giaûi quyeát nhö theá naøo laø toát nhaát ? Taïi sao ? 2 . Moät xí nghieäp trong thò tröôøng caïnh tranh hoaøn haûo coù haøm chi phí saûn xuaát nhö sau : TC = Q 2 + 100 a)Xaùc ñònh haøm cung cuûa xí nghieäp. b)Neáu giaù saûn phaåm treân thò tröôøng laø 60ñ/sp tìm möùc saûn löôïng toái ña hoùa lôïi nhuaän. Tính toång lôïi nhuaän ñaït ñöôïc ? 3 . Giaû söû moät doanh nghieäp bieát ñöôïc haøm caàu veà saûn phaåm cuûa mình laø P= 100 – 0,01Q Trong ñoù Q laø saûn löôïng, P laø giaù theo USD Haøm toång chi phí cuûa doanh nghieäp laø TC = 50Q a. Vieát phöông trình bieåu dieãn toång doanh thu, doanh thu bieân vaø chi phí bieân. b. Xaùc ñònh möùc saûn löôïng toái ña hoaù lôïi nhuaän cuûa doanh nghieäp. c. Neáu doanh nghieäp phaûi chòu thueá 10USD/sp thì saûn löôïng , giaù laø bao nhieâu ñeå doanh nghieäp naøy toái ña hoaù lôïi nhuaän? 4. Giaû söû haøm caàu vaø haøm toång chi phí cuûa moät doanh nghieäp ñöôïc xaùc ñònh bôûi nhöõng thoâng soá sau: P = 80 – Q TC = Q2+20Q+350 Trong ñoù P laø giaù saûn phaåm, Q laø ñôn vò saûn phaåm
 16. a. Haõy xem xeùt söï khaùc nhau giöõa chieán löôïc toái ña hoaù doanh thu vaø chieán löôïc toái ña hoaù lôïi nhuaän cuûa doanh nghieäp? b. Xaùc ñònh Q vaø P cuûa doanh nghieäp khi theo ñuoåi muïc tieâu doanh thu caøng lôùn caøng toát, trong ñieàu kieän aán ñònh toång möùc lôïi nhuaän laø 50? 5. Moät doanh nghieäp caïnh tranh hoaøn haûo coù haøm toång chi phí (ñvt:USD) TC = Q2 + 2Q + 121 a.Xaùc ñònh caùc haøm chi phí TFC, ATC, AVC vaø MC b. Doanh nghieäp seõ saûn xuaát bao nhieâu saûn phaåm ñeå toái ña hoaù lôïi nhuaän neáu giaù baùn saûn phaåm treân thò tröôøng laø 38 USD, tính möùc lôïi nhuaän ñoù? c. Xaùc ñònh möùc giaù vaø saûn löôïng hoaø voán cuûa doanh nghieäp. Khi giaù thò tröôøng giaûm xuoáng 12USD doanh nghieäp neân tieáp tuïc saûn xuaát hay ñoùng cöûa ? d. Xaùc ñònh haøm cung saûn phaåm cuûa doanh nghieäp? 6.Moät doanh nghieäp caïnh tranh hoaøn haûo coù haøm chi phí bieán ñoåi bình quaân laø: AVC = 2Q +10 Trong ñoù AVC tính baèng USD vaø Q tính baèng 1.000sp a. Vieát phöông trình bieåu dieãn ñöôøng cung cuûa doanh nghieäp? b.Khi giaù baùn saûn phaåm laø 22USD thì doanh nghieäp hoaø voán. Tính chi phí coá ñònh cuûa doanh nghieäp? c. Neáu chính phuû trôï caáp 2USD/sp baùn ra thì doanh nghieäp seõ löïa choïn möùc saûn löôïng naøo? Tính lôïi nhuaän thu ñöôïc?
 17. CHÖÔNG CAÏNH TRANH ÑOÄC QUYEÀN 1. Moät xí nghieäp ñoäc quyeàn coù haøm soá caàu thò tröôøng : P = - 1/5 Q + 800 haøm soá toång chi phí saûn xuaát TC = 1/5 Q2 + 200Q + 200.000. a) Vieát haøm doanh thu bieân vaø chi phí bieân b) Xaùc ñònh möùc saûn löôïng vaø giaù baùn ñeå toái ña hoùa lôïi nhuaän . c) Xaùc ñònh saûn löôïng vaø giaù baùn ñeå toái ña hoùa doanh thu. 2. Moät xí nghieäp saûn xuaát moät loaïi saûn phaåm khoâng coù saûn phaåm thay theá treân thò tröôøng. Xí nghieäp coù nhöõng chi phí nhö sau : TFC = 2400 1 Q 2 + 10Q TVC = 10 Haøm soá caàu cuûa saûn phaåm : P = - Q + 186. a) Xí nghieäp seõ aán ñònh giaù baùn vaø saûn löôïng baùn laø bao nhieâu ? Thu ñöôïc bao nhieâu lôïi nhuaän ? b) Neáu xí nhieäp phaûi traû moät khoaûn tieàn thueá khoùan laø 1000, soá thueá naøy aûnh höôûng gì ñeán saûn löôïng vaø giaù baùn saûn phaåm cuûa xí nghieäp. c) Neáu xí nghieäp chòu moät khoaûn thueá laø 30% tính treân doanh soá, saûn löôïng vaø giaù baùn theá naøo ? d) Neáu xí nghieäp chòu möùc thueá 50% tính treân lôïi nhuaän, saûn löôïng vaø giaù baùn ra sao ? 3. Moät xí nghieäp saûn xuaát moät loaïi saûn phaåm khoâng coù saûn phaåm thay theá treân thò tröôøng . Haøm soá caàu thò tröôøng cuûa saûn phaåm P = - 0,25 Q + 500. Haøm toång chi phí bieán ñoåi : TVC = 0,5Q2 + 200Q. Haøm toång chi phí coá ñònh : TFC = 20.000 a) Neáu xí nghieäp baùn 300 saûn phaåm, vaäy giaù baùn laø bao nhieâu, coù phaûi ñoù laø tình traïng toái ña hoùa lôïi nhuaän hay khoâng? b) Xaùc ñònh möùc saûn löôïng vaø giaù baùn toái ña hoùa lôïi nhuaän. Tính toång lôïi nhuaän. c)Neáu chính phuû ñaùnh thueá 3000ñ, möùc saûn löôïng, giaù baùn, lôïi nhuaän thay ñoåi nhö theá naøo
 18. 4. Moät haõng ñoäc quyeàn coù MC khoâng ñoåi laø 300USD, MR = 1000 – 2Q. Khi haõng saûn xuaát 500SP thì chi phí cho moät ñôn vò saûn phaåm laø 365USD. a) Neáu ñöôïc toaøn quyeàn haønh ñoäng thì haõng seõ saûn xuaát ôû möùc giaù vaø saûn löôïng naøo ñeå: + Toái ña hoaù lôïi nhuaän, tìm lôïi nhuaän thu ñöôïc. + Toái ña hoaù doanh thu, tìm lôïi nhuaän thu ñöôïc. b) Haõng neân ñaët giaù bao nhieâu ñeå baùn ñöôïc nhieàu saûn phaåm nhaát maø khoâng bò thua loã khi môùi vaøo thò tröôøng? c) Giả sử chính phủ quy định mức thuế t/đvsp bán ra. Xác định t để chính phủ thu được tiền cao nhất? 5. Một nhà độc quyền sản xuất với chi phí là TC = 0,5Q2+2Q+47,5 Hàm cầu là: PD = 55- 2Q a) Hãng đặt giá bằng bao nhiêu để bán được nhiều sản phẩm nhất mà không bị lỗ? b) Nhà nước đánh thuế t vào đơn vị sản phẩm bán ra thì quyết định sản xuất của hãng là gì? Sử dụng kết quả tính được, tìm quyết định sản xuất của hãng khi t=2,5 c) Nếu chính phủ không thực hiện đánh thuế trên từng đơn vị sản phẩm mà đánh thuế trọn gói T=50 thì quyết định sản xuất như thế nào?
 19. Câu hỏi ôn tập 1. Dựa vào khái niệm về dòng chu chuyển hoạt động kinh tế hãy giải thích vì sao một số cá nhân giàu có và một số người khác nghèo nàn? Bạn là một chủ nhà máy đang cần tìm người cho một vị trí còn khuyết 2. trong một dây chuyền sản xuất. Bạn sẽ quan tâm đến sản phẩm trung bình của lao động (APL) hay sản phẩm cận biên của lao động(MPL) do người công nhân cuối cùng mà bạn thuê tạo ra được? Trong trường hợp, sản phẩm trung bình vừa mới bắt đầu giảm xuống thì bạn có thuê thêm công nhân nào nữa hay không? Gánh nặng thuế được san sẻ giữa người sản xuất và người tiêu dùng như 3. thế nào trong trường hợp cầu co giãn hơn cung và trường hợp cung co giãn hơn cầu? Trong số các dự thảo về thuế có thuế phụ thu rượu chưng cất. Thuế này 4. không áp dụng cho bia. Độ co giãn giá của cung về rượu là 4,0 và độ co giãn của cầu về rượu là -0,2. Độ co giãn chéo của bia theo giá của rượu là 0,1. a)Nếu thuế được áp dụng, ai sẽ chịu phần lớn gánh nặng thuế(người sản xuất hay tiêu dùng)? Tại sao?. b)Thuế có ảnh hưởng tới thị trường bia như thế nào, giả sử rằng cung về bia là hoàn toàn co giãn? Hãy dùng các đường cung và cầu để mô tả mỗi sự kiện sau đây sẽ tác 5. động tới giá bơ và lượng bơ được mua và bán như thế nào? a)Giá sữa tăng lên; b)Mức thu nhập trung bình giảm sút? Giả sử chính phủ điều tiết giá thịt bò và thịt gà và đặt chúng dưới mức giá 6. cân bằng của thị trường. Hãy giải thích vì sao sẽ xảy ra tình trạng khan hiếm các hàng hoá này và những yếu tố nào sẽ qui định qui mô của tình trạng khan hiếm? điều gì sẽ xảy ra với giá thịt heo?hãy giải thích ngắn gọn? Hãy dùng phương pháp dịch chuyển đường cung và đường cầu để minh 7. hoạ tác động của những sự kiện sau đây đối với thị trường táo. Chỉ rõ thay đổi của giá cả và sản lượng. a. Các nhà khoa học phát hiện ra rằng ăn mỗi ngày một quả táo sẽ giúp cho cơ thể khoẻ mạnh. b. Giá cam tăng gấp ba c. Hạn hán làm cho vụ thu hoạch táo giảm 1/3 so với mức bình thường. d. Hàng ngàn sinh viên bỏ học để làm nghề trồng táo. Hãy sử dụng đồ thị và giải thích tại sao hãng có thể chịu lỗ mà vẫn lựa 8. chọn sản xuất chứ không phải đóng cửa? Đường cung của một hãng trong ngắn hạn là đường chi phí 9. biên(P>AVCmin). Tại sao đường cung trong dài hạn không phải là đường chi phí biên dài hạn(P>ATCmin).
 20. Bài 1. Nếu cầu xem chiếu phim cho khách hàng ngồi tại xe là co giãn hơn đối với các cặp so với các cá nhân riêng lẻ, thì sẽ là tối ưu đối với rạp chiếu phim nếu định một giá vào cửa cho lái xe và một mức phí bổ sung cho những người đi cùng.Đúng hay sai? Giải thích? Khi định giá bán buôn ô tô, các công ty ô tô của Mỹ thường định tỷ lệ phần trăm phí cộng thêm đối với các danh mục cao cấp (chẳng hạn mui xe làm bằng nhựa dẻo vi- nil , thảm xe, các phần trang trí bên trong) cao hơn nhiều so với bản thân chiếc xe hoặc những thiết bị cơ bản như tay lái bằng điện và bộ sang số tự động. Giải thích tại sao? Bai 2. Giả sử BMW có thể sản xuất bất kỳ sản lượng ô tô nào với chi phí biên cố định là 15.000 USD và chi phí cố định là 20 triệu USD. Bạn được đề nghị cố vấn cho tổng giám đốc định giá và mức tiêu thụ BMW ở Châu Âu và Mỹ. Cầu về BMW trên mỗi thị trường như sau: QE=18.000 - 400PE và QU=5500 - 100PU. Trong đó E là Châu Âu và U là Mỹ, và tất cả giá và chi phí đều tính theo nghìn USD. Giả sử BMW chỉ có thể hạn chế sản lượng bán tại Mỹ cho đại lý được uỷ quyền. a. Xác định sản lượng mà BMW cần bán trên mỗi thị trường và mức giá tương ứng? Tổng lợi nhuận là bao nhiêu? b. Nếu BMW bị buộc phải định giá giống nhau trên từng thị trường. Tính sản lượng có thể bán trên mỗi thị trường? giá cân bằng và lợi nhuận của mỗi công ty? Bài3. Một nhà độc quyền quyết định phân bổ sản lượng giữa hai thị trường. Hai thị trường này biệt lập về mặt địa lý (bờ biển phía Đông và Trung tây). Cầu và doanh thu biên cho hai thị trường là: P1=15-Q1 MR1=15 – 2Q1 P2=25 – 2 Q2 MR2=25 – 4Q2 Tổng chi phí của nhà độc quyền là C=5+3(Q1+Q2). Tính giá, sản lượng, lợi nhuận doanh thu biên và khoảng mất không của hãng (i) nếu nhà độc quyền có thể phân biệt giá? (ii) nếu luật pháp cấm định giá khác nhau cho hai vùng khác nhau? Bài4. Hãng hàng không Elizabets (EA) chỉ bay một tuyến đường: Chicago – Honolulu. Cầu cho mỗi chuyến bay trên mỗi tuyến đường này là: Q=500 – P. Chi phí thực hiện mỗi chuyến bay của hãng EA là 30.000 USD cộng vowis 100 USD cho mỗi hành khách. a. Mức giá tối đa hoá lợi nhuận của Ea là bao nhiêu? Bao nhiêu khách hàng trên mỗi chuyến bay? Và lợi nhuận của EA trên mỗi chuyến bay là bao nhiêu? b. EA biết rằng chi phí cố định cho mỗi chuyến bay trên thực tế là 41.000 USD thay cho 30.000 USD. Liệu hãng có cơ tiếp tục kinh doanh trong thời gian dài? Mô tả câu trả lời của bạn bằng cách sử dụng đồ thị đường cầu mà EA phải đối mặt, đường cho phí trung bình của EA khi chi phí cố định là 30.000 USD và đường chi phí trung bình của EA khi chi phí cố định là 41.000 USD. c.Hãy đợi! EA phát hiện ra rằng có hai loại hành khách bay tới Honolulu. Loại A là những nhà kinh doanh với cầu là QA=260-0.4P. Loại B là sinh viên với tổng cầu là QB=240 – 0.6P. Sinh viên thường phải lựa chọn, cho nên EA quyết định đặt giá khác nhau. Vẽ đồ thị cho mỗi đường cầu và tổng hợp chúng theo phương ngang. Xác định mức giá mà hãng bán cho sinh viên và các khách hàng khác? Có bao nhiêu hành khách mỗi loại trên mỗi chuyến bay? a. Dự tính lợi nhuận của hãng cho mỗi chuyến bay? Liệu hãng có tiếp tục kinh doanh? Hãy tính thặng dư tiêu dùng của mỗi nhóm khách hàng. Tổng thặng dư tiêu dùng là bao nhiêu? e.Trước khi EA phân biệt giá, tính thặng dư tiêu dùng nhận được từ nhóm khách hàng loại A và B? Tại sao tổng thặng dư tiêu dùng lại giảm khi có sự phân biệt giá, mặc dù
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2