Các bài tập trắc nghiệm hóa học_đề ôn 11

Chia sẻ: Paradise2 Paradise2 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
65
lượt xem
9
download

Các bài tập trắc nghiệm hóa học_đề ôn 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'các bài tập trắc nghiệm hóa học_đề ôn 11', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các bài tập trắc nghiệm hóa học_đề ôn 11

 1. Caùch trình baøy: Ca c h Vieát laïi sô ñoà cuï theå Caàn nhôù: - Moãi muõi teân : 1 phaûn öùng pha ng - Moãi kyù hieäu chöa bieát : 1chaát hoaù hoïc hoa Vieát caùc phaûm öùng
 2. Caùc ví duï Caâu I: +HCl A ↑ 2 CO2 +H2O A1 NH3 to,xt,P A +NaOH A3↑ Bieát A chöùa C,H,O,N coù: mC:mH:mO:mN=3:1:4:7 vaø MA
 3. Caâu II: Hoaøn thaønh caùc phaûn öùng theo sô ñoà: A+HCl → B+D+E B+O2 → P+H2O B+P→D+? E+Cl2 → G G + NaOH → I + J to H+K I→ to M+L H+CO → M+HCl → G+……... Bieát A laø quaëng trong ñoù coù 46,67% Fe, coøn laïi laø S
 4. Gôïi yù: Gô FeS2+ 2HCl → H2S + S + FeCl2 H2S+O2 → SO2+H2O H2S + SO2 → S + H2O FeCl2+Cl2 → FeCl3 FeCl3 + NaOH → Fe(OH)3 + NaCl to Fe O +3H O 2Fe(OH)3 → 2 3 2 to Fe O + Fe O +CO → 2 3 3 4 Fe3O4+HCl → FeCl3+…H2O + Cl2↑
 5. Caâu III: Hoaøn thaønh phaûn öùng theo sô ñoà sau: FeS2+H2SO4(l) → X + Y + Z to A X + O2 → A + Y → X + H2O Z + Cl2 → D + P B+KOH → E + F to E →I+J to L + ? E+H → 2 L+HCl → D+……...
 6. Gôïi yù: FeS2+H2SO4(l) → S + H2S + FeSO4 to SO S + O2 → 2 SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O 3FeSO4 + 3 Cl2 → FeCl3 + Fe2(SO4)3 2 Fe2(SO4)3 + 6KOH → 2Fe(OH)3 + 3K2SO4 to Fe O + 3H O 2Fe(OH) → 3 2 3 2 to 2Fe3O4 + H2O 3Fe2O3+ H2 → Fe3O4+8HCl →2FeCl3+ FeCl2 + 4H2O
 7. Caâu IV: Hoaøn thaønh sô ñoà : +H2 SO4 (l) Khí A X +H2O Khí B ddB D Khí B +HCl +NaOH to +HNO3 to E F + G + H2O Bieát khí A duøng naïp cho bình chöõa löûa.
 8. Giaûi gôïi yù: +H2 SO4 (l) CO2 (NH4)2CO3 +H2O NH3 ddNH3 NH4Cl +HCl +NaOH to NH3 +HNO3 to NH4NO3 N2 + O2 + H2O
 9. Caâu V: Hoaøn thaønh phaûn öùng theo sô ñoà sau: to +ddNa2CO3 +F Fe3O4 +A D↓ Fe E FeCl3 +B FeCl3 FeCl2 FeCl2 Bieát moãi muõi teân moät phaûn öùng
 10. Gôïi yù: +ddNa2CO3 +Cl2 Fe Fe(OH)3↓ to FeCl3 Fe2O3 +Cu Fe3O4 FeCl2 FeCl2 FeCl3 phaûn öùng: 2FeCl3+3Na2CO3+3H2O=2Fe(OH)3↓+6NaCl+3CO2 Fe3O4 + 8HCl + Fe = 4FeCl2 + 4H2O Fe3O4 + 8HCl + Cl2 = 3FeCl3 + 3H2O
 11. Caâu VI : Hoaøn thaønh phaûn öùng: to B A+O → 2 B+D→E+F+G E + NaOH → I↓ + ? F + KOH → J↓ + ? I + O2 + G → J E + Cl2 → H + F F + Ba(NO3)2 → M↓ + L Bieát M : Khoâng tan trong axit maïnh
 12. Giaûi: to Fe O Fe + O2 → 3 4 Fe3O4 + H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O FeSO4 + 2NaOH → Fe(OH)2↓ + Na2sO4 Fe2(SO4)3 + 6KOH → 2Fe(OH)3↓ + 3K2SO4 Fe(OH)2 + O2 + H2O → Fe(OH)3 ↓ 3FeSO4 + Cl2 → FeCl2 + Fe2(SO4)3 Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2 → BaSO4↓ + Fe(NO3)3
 13. Caâu VII : hoaøn thaønh sô ñoà sau : X+A +D E +F +? Fe G E +I J + ? L↑ (muøi tröùng thoái)+ ? X+B t+K o X + D G+…..… Bieát A,B ñieàu ñôn chaát,moãi muõi teân 1 phaûn öùng
 14. Giaûi +HCl Fe3O4 + H2 FeCl2 +Cl2 +Fe FeCl FeCl3 2 Fe +HCl FeCl + H S↑ +S FeS 2 2 to Fe3O4 + C +O2 +HCl FeCl +FeCl +H O Fe3O4 3 2 2
 15. Caâu VIII : Hoaøn thaønh caùc phaûn öùng theo sô ñoà sau: to A + B KClO3 → ñpnc B → D + E↑ D + H2O → dd F to E+F→?
 16. Giaûi to O + KCl KClO3 → 2 ñpnc 2KCl 2K + Cl2↑ K + H2O → ddKOH to KClO + KCl + H O Cl2 +2KOH → 2 Caàn nhôù : tocao KClO3 + KCl + H2O Cl2 +KOH tothöôøng KClO + KCl +H2O
 17. Caâu IX: Hoaøn thaønh caùc phaûn öùng X+Y→A+B+D A + KMnO4 + Y → B + G +H + D MnO2 + Y → G + D + E↑ Bieát E coù maøu vaøng
 18. Giaûi: Fe3O4 + HCl → FeCl3 + FeCl2 + H2O 5FeCl2+ KMnO4+ 8HCl → 5FeCl3+ MnCl2 + KCl+ 4H2O MnO2 + 4HCl → MnCl2 + 2H2O + Cl2↑
 19. Caâu X: +B +G I↓ + B + L FeCl3 +E +D FeCl Khí A J↓ + B + M 3 ñpnc A↑ +E M Bieát I: maøu vaøng; J: maøu tím ñen vaø coù aùnh kim. Ñoát E cho ngoïn löûa maøu tím
Đồng bộ tài khoản