Các bài toán ESTE

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

2
815
lượt xem
238
download

Các bài toán ESTE

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các bài toán ESTE dành cho các bạn học sinh trung học tham khảo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các bài toán ESTE

 1. Baøi 9: GV. NGUYEÃN TAÁN TRUNG (Trung Taâm Luyeän Thi Chaát Löôïng Cao VÓNH VIEÃN)
 2. Este Ñôn Chöùc Coù 3 CTTQ (coù theå gaëp): CTTQ este maïch C hôû ( thöôøng gaëp) R-COO-R’ CTTQ este maïch C Kín R C =O O CTTQ este cuûa phenol hay ñoàng ñaúng R-COO-R*
 3. Caùc pöù xaø phoøng hoaù Este Ñôn CTTQ este maïch C hôû R-COO-R’+NaOH to R-COO-Na + R’OH CTTQ este maïch C Kín R C =O + NaOH to R-COO-Na O OH CTTQ este cuûa phenol hay ñoàng ñaúng R-COO-R*+NaOH to R-COO-Na+R*ONa+H O 2
 4. Baøi toaùn 1: ( ÑHSP TP.HCM - 2000) Moät este ñôn chöùc X( chöùa C, H, O) vaø khoâng coù nhoùm chöùc khaùc ). Tæ khoái hôi cuûa X so vôùi oxi baèng 3,125. Xaùc ñònh CTCT cuûa X trong moãi tröôøng hôïp sau: 1. Cho 20 gam X taùc duïng vôùi 300ml ddNaOH 1M.Coâ caïn dd sau pöù thu ñöôïc 23,2 gam baõ raén. 2. Cho 0,15mol X taùc duïng vöøa ñuû vôùi ddNaOH. Coâ caïn dd sau pöù thu ñöôïc 21 gam muoái khan( X coù maïch C Khoâng phaân nhaùnh)
 5. Toùm taét yù 1: 1) 300ml Este ñôn (X) dd NaOH 1M 23,2 gam 20 gam 2) Coâ caïn baõ raén Töø tæ khoái hôi ⇒ MA=100 ñvC B1.Ñaët CTTQ B2.Vieát pöù (X): ? PP Tìm CTPT Döïa treân pöù B3.Laäp pt (*) B4.Giaûi (*)
 6. Toùm taét yù 1: 1) 300ml Este ñôn (X) dd NaOH 1M 23,2 gam 20 gam 2) Coâ caïn baõ raén Töø tæ khoái hôi ⇒ MA=100 ñvC B1.Ñaët CTTQ B2.Vieát pöù (X): ? PP Tìm CTPT Döïa treân pöù B3.Laäp pt (*) B4.Giaûi (*) Theo ñeà ta coù nA bñ =0,2 mol vaø nNaOH bñ =0,3 mol
 7. Toùm taét yù 1: Este ñôn (X) 1) 0,3mol NaOH 23,2 gam 0,2 mol 2) Coâ caïn baõ raén MA=100 ñvC B1.Ñaët CTTQ PP Tìm CTPT B2.Vieát pöù (X): ? B3.Laäp pt (*) Döïa treân pöù B4.Giaûi (*) Theo ñeà ta ñaët (X):R-COO-R’ R-COO-R’+NaOH to R-COO-Na + R’OH Bñ: 0,2 0,3 0 (mol) Pöù: 0,2 O,2 0,2 (mol) Sau: 0 0,1 0,2 (mol)
 8. Yù 1: Este ñôn (X) 1) 0,3mol NaOH 23,2 gam 0,2 mol 2) Coâ caïn baõ raén MA=100 ñvC R-COO-R’+NaOH to R-COO-Na + R’OH (1) Bñ: 0,2 0,3 0 (mol) Pöù: 0,2 O,2 0,2 (mol) Sau: 0 0,1 0,2 (mol) Theo (1), ñeà coù: MA= R + 44 + R’ = 100 ⇒ R =29 mraén= (R+67).0,2 + 40.0,1 =23,2 R’ =27
 9. Yù 1: Este ñôn (X) 1) 0,3mol NaOH 23,2 gam 0,2 mol 2) Coâ caïn baõ raén MA=100 ñvC R-COO-R’+NaOH to R-COO-Na + R’OH (1) Ta coù: R =29 R : C2H5 ⇒ R’ =27 R’ : C2H3 Vaäy (X) : C2H5-COO-CH=CH2
 10. Toùm taét yù 2: Este ñôn (X) dd NaOH 21 gam 0,15mol Vöøa ñuû Muoái Töø tæ khoái hôi ⇒ MA=100 ñvC B1.Ñaët CTTQ PP Tìm CTPT B2.Vieát pöù (X): ? B3.Laäp pt (*) Döïa treân pöù B4.Giaûi (*)
 11. Toùm taét yù 2: Este ñôn (X) dd NaOH 21 gam 0,15mol Vöøa ñuû Muoái Töø tæ khoái hôi ⇒ MA=100 ñvC B1.Ñaët CTTQ PP Tìm CTPT B2.Vieát pöù (X): ? B3.Laäp pt (*) Döïa treân pöù Theo ñeà ta ñaët (X):R-COO-R’ B4.Giaûi (*) R-COO-R’+NaOH to R-COO-Na + R’OH 0,15 mol 0,15 mol Theo (1), ñeà coù: MA= R + 44 + R’ = 100 R =73 ⇒ mraén= (R+67).0,15 =21 R’ < 0
 12. Aùp duïng 2: (Theo ÑH K.Truùc HN – 2000) Ñoát chaùy hoaøn toaøn 4,6 gam moät röôïu (A); (A) Caàn 5,6 gam O2; thu ñöôïc 6,6 gam CO2 Xaùc ñònh CTPT – CTCT (A) PP Ñoát 1
 13. Toùm taét aùp duïng 2: ng CO2: 6,6 gam Röôïu (A) ñoát Caàn 5,6 g oxi H2O: ? gam 4,6 gam (A): ? PP Ñoát 1 Tính löôïng nöôùc( ñeå giaûi ñöôïc baèng pp ñoát I) -Theo ÑLBTKL ta deã daøng ⇒mnöôùc = 3,6 gam Tìm (A) mC = 1,8 gam B1 mH = 0,4 gam ⇒mO = 2,4 gam B2: Ñaët CTTQ (A) laø CxHyOz
 14. Toùm taét aùp duïng 2: ng CO2: 6,6 gam Röôïu (A) ñoát 4,6 gam 5,6 gam oxi H2O: 3,6 gam (A): ? PP Ñoát 1 Ñaët CTTQ (A) laø CxHyOz Deã daøng ⇒ x: y : z = 3: 8 : 3 ⇒ CTNG(A): (C3H8O3)n ;n ∈Ζ Töø ñieàu kieän hoaù trò ta deã daøng ⇒ n = 1 (A): Glyxeârin
 15. Aùp duïng 3: ( Theo Caâu IV- Boä ñeà TSÑH) Ñoát chaùy hoaøn toaøn 1,88 gam A(C,H,O) caàn 1,904 lit oxi (ñkc) thu ñöôïc CO2 vaø (ñkc), H2O vôùi tyû leä: V CO2 : V H2O (hôi) = 4 : 3 (hôi) Xaùc ñònh CTPT X Bieát: MX < 200. PP Ñoát 1
 16. Toùm taét aùp duïng 3: ng CO2 ñoát Chaát höõu cô (A) 1,904 lit oxi H2O 1,88 gam (ÑKC) V CO2: V = 4:3 MA
 17. Khi tìm ñöôïc löôïng CO2,H2O , Ta coù: ng ñoát CO2: 0,08 mol Chaát höõu cô (A) 1,88 gam H2O: 0,06 mol MA
 18. Aùp duïng 4: ( Theo ÑHSP HN – 2000) Ñoát chaùy hoaøn toaøn 1,7 gam moät este X caàn 2,52 lit oxi (ñkc) chæ sinh ra CO2 vaø (ñkc), H2O vôùi tyû leä: Soá mol CO2 : soá mol H2O = 2 Xaùc ñònh CTPT X Bieát: MX < 140. GIAÛI GIOÁNG AÙP DUÏNG 3 (X): C8H8O2
 19. Aùp duïng 5: ( Caâu IV- boä ñeà Tsñh) Ñoát chaùy hoaøn toaøn 5,8 gam chaát (A) (A); thu ñöôïc 2,65 gam Na2CO3, 2,25 gam H2O vaø 12,1 gam CO2 2 Xaùc ñònh CTPT (A) Bieát: Moät phaân töû (A) chæ chöùa moät nguyeân töû oxi. Tính mC caån thaän( deã sai ! ) (A): C6H5O Na
 20. Aùp duïng 6: (ÑHQG TP.HCM – 1997) Ñoát chaùy hoaøn toaøn 7,3 gam moät chaát höõu cô A (C,H,O); thu ñöôïc 35,4 gam hhG goàm: CO2 vaø H2O. Phaàn traêm theo khoái löônïg cuûa oxi trong hhG laø 76,84% Xaùc ñònh CTPT A Bieát: MX < 160 ñvC. Tính löôïng CO2,H2O roái giaûi gioáng aùp duïng 1 (A): C6H10O4

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản