Các bằng chứng tiến hóa

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

0
928
lượt xem
256
download

Các bằng chứng tiến hóa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cơ quan tương đồng: Những cơ quan tương ứng trên cơ thể, có cùng nguồn gốc từ một cơ quan ở loài tổ tiên, ở các loài khác nhau có thể thực hiện những chức năng khác nhau.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các bằng chứng tiến hóa

 1. SÔÛ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO ÑAÊKLAÊK Toå boä moân : SINH HOÏC GIAÙO AÙN ÑIEÄN TÖÛ Baøi 24 BMT, thaùng 11 naêm 2008 1
 2. Tieát 26: I. Baèng chöùng giaûi phaãu so saùnh. 2
 3. BẰNG CHỨNG VỀ GIẢI PHẪU SO SÁNH Quan saùtt hình vaø traû lôøii caùc caâu hoûii sau Quan saù hình vaø traû lôø caùc caâu hoû sau Nhöõng bieán tñoåiôûnxöông Nhöõng n xeù ñoåi ôûnxöông Nhaäbieán tnhöõ g ñieåm Nhaän xeù moã g ñieåm nhöõ baøngioángiuùp khaùicloaøii trong tay g vaø moãi loaø baøngioángiuùp khaùcnhau trong tay g vaø nhau thích nghionhötheá tay o? a thích u taï oxöông tay ? a nhö theánaøocuû caánghi xöông naø cuû caáu taï ngöôøiivaø chi tröôùcccuûa ngöôø vaø chi tröôù cuûa caùccloaøiitreân?? caù loaø treân 3
 4. •Gioáng nhau: ñeàu coù caùcc •Gioáng nhau: ñeàu coù caù xöông caùnh, caúng, coå,,baøn,, xöông caùnh, caúng, coå baøn ngoùn.. ngoùn •* khaùccnhau: chi tieáttcaùcc •* khaù nhau: chi tieá caù xöông bieán ñoåii,hình daïng xöông bieán ñoå, hình daïng beân ngoaøiiraáttkhaùccnhau. beân ngoaø raá khaù nhau. •Tay ngöôøiithích nghi vôùiivieäcc •Tay ngöôø thích nghi vôù vieä caàm naém coâng cuï lao ñoäng, caàm naém coâng cuï lao ñoäng, chi tröôùcccuûa meøo thích nghi chi tröôù cuûa meøo thích nghi vôùiichöùccnaêng di chuyeån treân vôù chöù naêng di chuyeån treân caïn,,caù voi thích nghi vôùiichöùcc caïn caù voi thích nghi vôù chöù naêng bôi döôùiinöôùcc,dôi thích naêng bôi döôù nöôù , dôi thích nghi vôùiichöùccnaêng bay nghi vôù chöù naêng bay •. •. 4
 5. Tieátt26:: Tieá 26 CAÙC BAÈNG CHÖÙNG TIEÁN HOÙA CAÙC BAÈNG CHÖÙNG TIEÁN HOÙA I. Baèng chöùng giaûi phaãu so saùnh Tay ngöôøii,chi Tay ngöôø, chi Vaäy cô quan töông tröôùcccuûa caùccloaøii Vaäy cô quan töông tröôù cuûa caù loaø ñoàng laø gì? thuù laø caùcccô quan ñoàng laø gì? thuù laø caù cô quan töông ñoàng. . töông ñoàng Cô quan töông ñoàng: nhöõng cô quan töông öùng treân cô theå, coù cuøng nguoàn goác töø moät cô quan ôû loaøi toå tieân, ôû caùc loaøi khaùc nhau coù theå thöïc hieän nhöõng chöùc naêng khaùc nhau. 5
 6. Người có caùc cơ quan -Nếp thịt nhỏ ở khoé mắt. -Ruột thừa. - Mấu tai 6
 7. Tieátt26:: Tieá 26 CAÙC BAÈNG CHÖÙNG TIEÁN HOÙA.. CAÙC BAÈNG CHÖÙNG TIEÁN HOÙA I. Baèng chöùng giaûi phaåu so saùnh. Ruoättthöøaavaø ruoätttòt ôû ngöôøiicoù phaûii Ruoä thöø vaø ruoä tòt ôû ngöôø coù phaû laø cô quan töông ñoànngkhoânng? laø cô quan töông ñoà g khoâ g? •Ruoättthöøa ôû ngöôøiikhoâng •Ruoä thöøa ôû ngöôø khoâng coøn chöùccnaêng do ngôøiiaên coøn chöù naêng do ngôø aên Vaäy chöùccnaênngcuûaaruoätttòt ôû ñoänng caùc thöùc aên deã tieâu, ñaõ Vaäy chöù naê g cuû ruoä tòt ôû ñoä g caùc thöùc aên deã tieâu, ñaõ vaättaên coû vaø ruoättthöøaacuûaangöôøiilaø vaä aên coû vaø ruoä thöø cuû ngöôø laø ñöôïc cheá bieán kyõ… vaäy ñöôïc cheá bieán kyõ… vaäy gì? gì? ruoättthöøa ôû ngöôøiigoïiilaø ruoä thöøa ôû ngöôø goï laø cô quan thoaùiihoùa.. cô quan thoaù hoùa Vaäy cô quan thoaùiihoùaalaø gì? Vaäy cô quan thoaù hoù laø gì? 7
 8. Tieátt26:: Tieá 26 CAÙC BAÈNG CHÖÙNG TIEÁN HOÙA.. CAÙC BAÈNG CHÖÙNG TIEÁN HOÙA I. Baèng chöùng giaûi phaåu so saùnh. Cô quan thoaùi hoùa( cuõng laø cô quan töông ñoàng): laø nhöõng cô quan phaùt trieån khoâng ñaày ñuû ôû cô theå tröôûng thaønh. Ví duï: ruoät thöøa laø veát tích ruoät tòt ñaõ phaùt trieån ôû ñoäng vaät aên coû. Theáônaøolaø cô quan töông töï?? Theánaøquan quan töôngtöï laø nhöõng cô quan thöïc hieän C o laø cô töông töï caùc chöùc naêng nhö nhau nhöng khoâng baét nguoàn töø moät nguoàn goác. 8
 9. BẰNG CHỨNG VỀ GIẢI PHẪU SO SÁNH 9
 10. 10 10
 11. BẰNG CHỨNG VỀ GIẢI PHẪU SO SÁNH 11 11
 12. Hình vẽ mô phỏng toàn bộ hình dạng của loài cá voi này. Hóa thạch chi sau của loài cá voi cổ đại 12 12
 13. BẰNG CHỨNG VỀ GIẢI PHẪU HÌNH THÁI (CƠ QUAN TƯƠNG ĐỒNG) 13 13
 14. BẰNG CHỨNG VỀ GIẢI PHẪU SO SÁNH 14 14
 15. Tieátt26:: Tieá 26 CAÙC BAÈNG CHÖÙNG TIEÁN HOÙA.. CAÙC BAÈNG CHÖÙNG TIEÁN HOÙA I. Baèng chöùng giaûi phaåu so saùnh Qua nghieân cuù caùcccô quan töông ñoàng vaø cô Qua nghieân cuù caù cô quan töông ñoàng vaø cô quan thoaùiihoùa,,ruùttra nhaän xeùttgì veà moáiiquan quan thoaù hoùa ruù ra nhaän xeù gì veà moá quan heä giöõa caùccloaøiisinh vaätt?. giöõa caù loaø sinh vaä?. heä luaän: söï töông ñoàng veà ñaëc ñieåm Keát giaûi phaåu giöõa caùc loaøi laø baèng chöùng giaùn tieáp cho thaáy caùc loaøi sinh vaät hieän nay ñeàu ñöôïc tieán hoùa töø moät toå tieân chung. 15 15
 16. Tieátt26:: Tieá 26 CAÙC BAÈNG CHÖÙNG TIEÁN HOÙA.. CAÙC BAÈNG CHÖÙNG TIEÁN HOÙA II. Baèng chöùng phoâi sinh hoïc Quan saùtthình 24.2 SGK ñoïccnoäiidung SGK Quan saù hình 24.2 SGK ñoï noä dung SGK phaàn II, trình baøy ñieåm gioáng nhau trong quaù phaàn II, trình baøy ñieåm gioáng nhau trong quaù trình phaùtttrieån phoâiicuûa caùccloaøii:gaø,,lôïn,,thoû,, trình phaù trieån phoâ cuûa caù loaø: gaø lôïn thoû ngöôøii,qua ñoù ruùttra keáttluaän veà moáiiquan heä ngöôø, qua ñoù ruù ra keá luaän veà moá quan heä giöõa caùccloaøii. giöõa caù loaø. 16 16
 17. Tieátt26:: Tieá 26 CAÙC BAÈNG CHÖÙNG TIEÁN HOÙA.. CAÙC BAÈNG CHÖÙNG TIEÁN HOÙA II. Baèng chöùng phoâi sinh hoïc Phaùt trieån phoâi cuûa caù, kì nhoâng, ruøa, gaø, lôïn, boø, thoû, ngöôøi ñeàu traûi qua giai ñoaïn coù ñuoâi, coù khe mang, tim phoâi ñeàu coù giai ñoaïn 2 ngaên. Keát luaän: + söï gioáng nhau trong phoâi chöùng toû caùc loaøi coù chung nguoàn goác. + caùc loaøi coù hoï haøng gaàn guõi thì söï phaùt trieån caøng gioáng nhau oû giai ñoaïn muoän hôn. 17 17
 18. BẰNG CHỨNG VỀ PHÔI SINH HỌC 18 18
 19. BẰNG CHỨNG VỀ PHÔI SINH HỌC 19 19
 20. -Sự phát triển cuả phôi người lặp lại các giai đoạn lịch sử cuả động vật: +Khe mang (phôi 18-20 ngày) +Đuôi dài (phôi 2 tháng) +Lớp lông mịn (tháng thứ 6) 20 20
Đồng bộ tài khoản