Các bước giải phương trình

Chia sẻ: Duong Vu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
203
lượt xem
11
download

Các bước giải phương trình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo bài viết 'các bước giải phương trình', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các bước giải phương trình

  1. Võ Tr ng Trí – Giáo viên THPT Anh Sơn I Ngh An http://toancapba.com Phương trình , b t phương trình mũ , logarit B1: log 2 x + 2 log 7 x = 2 + log 2 x log 7 x x x B2: 3 + 5 = 6 x + 2 2.3 x − 2 x + 2 ≤1 B3: 3x −2x x+2 x BPT a .9 + ( a − 1).3 + a − 1 > 0 nghi m úng v i B4: Tìm các giá tr c u tham s a m ix B5: Gi i và bi n lu n phương trình log x a + log ax a + log a = 0 (trong ó a là tham s ) a2x x 2 −1). log 5 ( x + x 2 −1) = log 20 ( x − x 2 −1) B6: log 4 ( x − B7: Tìm t t c các giá tr c a x tho mãn x > 1 nghi m úng bpt sau : ( x + m − 1) < 1 v i m i giá tr c a m: 0 < m ≤ 4 log 2 ( x2 + x ) m x −1 2 x −1 4 B8: x − 8 e > x( x e − 8) 1 x + log log a x ≥ B9: Gi i và bi n lu n: log a log log a 2 a2 a2 2 ( 2 + x ) + log x=2 B10: log x2 2+ x B11: Tìm t t c các giá tr a sao cho Bpt sau ư c nghi m úng v i m i x ≤ 0 : x +1 x x + ( 2 a + 1)( 3 − 5 ) + (3 +
  2. Võ Tr ng Trí – Giáo viên THPT Anh Sơn I Ngh An http://toancapba.com B17: Tìm t t c các giá tr c a m Pt : 2 ( m − 1) log 1 ( x − 2 ) − ( m − 5 ) log 1 ( x − 2 ) + m − 1 = 0 có 2 nghi m tho mãn i u ki n 2 2 2 < x1 ≤ x 2 < 4 3x +2 ) >1 B18: Gi i bpt log x ( x+2 x +1 x B19: log 2 ( 4 + 4 ) = x − log 1 ( 2 − 3) 2 1 B20: log 2 ( 3 x − 1) + = 2 + log 2 ( x + 1) log ( x +3 ) 2 log 2 ( x 2 + 2 ). log ( 2− x ) 2 − 2 nh c a hàm s y = B21: Tìm t p xác 2 log 2 x + log 1 x 2 − 3 = m (log 4 x − 3 ) có nghi m thu c kho ng B22: Tìm m phương trình 2 2 [32; + ∞ ) 2 B23: log 2 ( x 2 + 3 − x − 1) + 2 log 2 x ≤ 0  2 x −3   log 0.5   2  x +1  >1 h sau có nghi m  ( x − 2 x + 3) B24: Tìm các giá tr c a a  x 2 − ( a +1) x + a ≤ 0  x 2 x − 3 x 2 − 5 x + 2 + 2 x > 3 .2 x − 3 x 2 − 5 x + 2 + ( 2 x ) 3 B25: x +1 x − 4.3 − 2 ) = 3 x + 1 B26: log 3 ( 9 [ ] B27: log x log 3 ( 9 x − 6 ) = 1 2 B28: Gi i và bi n lu n theo tham s a b t phưong trình sau: log 1 ( x + ax + 1) < 1 2 2 x −1 x −1 1− 6.3 x + 9 x +1 = 0 − 7.3 + B29: 5.3 log 2 2 x − x log 2 6 log 2 4 x 2 = 2.3 B30: 4  x 2 + x +3   = x2 + 3x + 2 B31: log 3  2    2 x +4 x+5   x −1  1 2 3 2 B32: log 27 ( x − 5 x + 6 ) = log 3   + log ( x − 3 ) 2 2 9 2
  3. Võ Tr ng Trí – Giáo viên THPT Anh Sơn I Ngh An http://toancapba.com 2 2 2 2 B33: Cho PT : 2 log 4 ( 2 x − x + 2 m − 4 m ) + log1 / 2 ( x + mx − 2 m ) = 0 .Xác nh 2 2 PT trên có 2 nghi m x1, x2 tho mãn x1 + x 2 > 1 tham s m  log ( 6 x + 4 y ) = 2 x B34: Gi h PT   log y ( 6 y + 4 x ) = 2   log ( x + y ) + log ( x − y ) =1 2 a B35: Cho h PT  v i a là só dương khác 1.Xác nh a h PT  2 2 x − y =a  trên có nghi m duy nh t và gi i h trong trương h p ó. B36: ln( 2 x − 3 ) + ln( 4 − x 2 ) = ln( 2 x − 3) + ln( 4 − x 2 ) 2 2 b t PT sau có nghi m : log x − m ( x − 1) > log x − m ( x + x − 2 ) B37: Xác nh m x x x B38: 6.4 − 13.6 + 6.9 = 0 B39: Xác nh m i giá tr m h sau có úng 2 nghi m phân bi t :   log 3 ( x +1) − log 3 ( x −1) > log 3 4   log ( x 2 − 2 x + 5 ) − m log 2 =5 2 x 2 −2 x +5 2 3 B40: log x x − 14. log16 x x + 40. log 4 x x=0 2 x x 9 − 2.3 12 3 3 B47: Tìm m sao cho b t phương trình sau nghi m úng v i m i x: 2 log m ( x − 2 x + m + 1) > 0 x +1 x x B47: 12.3 + 3.15 − 5 = 20 3
  4. Võ Tr ng Trí – Giáo viên THPT Anh Sơn I Ngh An http://toancapba.com x x B48: log 2 ( 2 + 4 ) − x = log 2 ( 2 + 12 ) − 3 B49: Tìm m phương trình sau có nghi m duy nh t : 2 ( x + mx + m + 1) + log x=0 log 5+2 5−2 2 B50: log 1 ( x − 5 ) + 3 log 5 ( x − 5 ) + 6. log 1 ( x − 5 ) + 2 ≤ 0 5 5 25 B51: log 2 ( x + 1) = log x +1 16 2 x −1 x −1 =2+3 B52: 3 x +1 x B53: Cho PT ( k + 1) 4 + ( 3 k − 2 ) 2 − 3k + 1 = 0 a) Gi i PT khi k = 3 b) Tìm k PT trên có 2 nghi m trái d u x x x B54: Gi i PT 3.4 + 2.9 = 5.6 2 2 B55: Gi i b t phương trình lg x .(lg x + lg x − 3 ) ≥ 0 (3+ 8 ) + ( 3− 8 ) = 6 x x B56:  31    B57: log 2  log 0 , 5  2 x −   ≤ 2  16    ( 6 − 35 ) + ( 6 + 35 ) = 12 x x B58: B59: 2 log 3 ( x − 1) > log 3 ( 5 − x ) + 1 log 2 x + 4 ≤ 32 B60: x 2 B61: Gi i b t phương trình : log 2 ( x − x ) + log 1 ( x + 3 ) > 0 2 x +1 x B62: log 2 ( 9 + 5.3 )=4  x4 +2  B63: log 2 x −1  =1  2 x +1  2x 4 + lg 2 1+ x 2 >2 B64: 2x 2 + lg 1+ x 2 x 2 −4 x +3 B65: x −1 =1 4
  5. Võ Tr ng Trí – Giáo viên THPT Anh Sơn I Ngh An http://toancapba.com 2 2 B66: 9 Sin x + 9Cos x = 10 x x 7+3 5 7−3 5  B67:   + a   2  =8  2     a) Gi i khi a = 7 b) Tìm a PT có nghi m  2 x −3  log 3   B68: 2  x  = 1 B69: log 2 2 + log 2 4 x = 3 x ( ) ( ) x x 5 −1 + a 5 −1 = 2x B70: 1 a) Gi i khi a = 4 b) Tìm a PT có nghi m B71: Cho phương trình log 32 x + log 32 x + 1 − 2m − 1 = 0 ( m là tham s ) a) Gi i phương trình v i m = 2 b) Tìm m phương trình có ít nh t m t nghi m thu c o n [1;3 3 ] B72: Gi i b t phương trình : log x (log3 (9 x − 72)) ≤ 1  23 x = 5 y 2 − 4 y B73: Gi i h phương trình  4 x + 2 x+1  =y x  2 +2 B74: Gi i b t phương trình log 1 (4 x + 4) ≥ log 1 (22 x +1 − 3, 2 x ) 2 2 1 1 log 2 ( x + 3) + log 4 ( x − 1)8 = log 2 (4 x) B75: Gi i phương trình 2 4 1− x 2 1− x 2 phương trình sau có nghi m 91+ − (a + 2)31+ + 2a + 1 = 0 B76: Tìm a  x − 4 | y | +3 = 0 B77: Gi i h phương trình    log 4 x − log 2 y = 0  | x − 1|3 −3 x − k < 0 h sau có nghi m  1 B78: Tìm k  1  log 2 x + log 2 ( x − 1) ≤ 1 2 3 2 3 x − log3 x x = 0 2 B79: 16 log 27 x 3  log x ( x + 2 x − 3 x − 5 y ) = 3 3 2 B80: Gi i h phương trình  log y ( y + 2 y − 3 y − 5 x) = 3 3 2  log xy = log x y B81: Gi i h phương trình  x y y  2 + 2 = 3  b t phương trình 4(log 2 x ) 2 − log 1 x + m = 0 có nghi m thu c kho ng ( 0 ; 1) B82: Tìm m 2 B83: Gi i b t phương trình log 1 x + 2 log 1 ( x − 1) + log 2 6 ≤ 0 2 4 5
  6. Võ Tr ng Trí – Giáo viên THPT Anh Sơn I Ngh An http://toancapba.com B84: Gi i b t phương trình 15.2 x+1 + 1 ≤| 2 x − 1| +2 x+1 2 2 B85: Gi i phương trình 2 x − x − 22+ x− x = 3  1 log 1 ( y − x) − log 4 y = 1 B86: Gi i h phương trình  4  x 2 + y 2 = 25   x −1 + 2 − y = 1 B87: Gi i h phương trình :   3log y (9 x ) − log 3 y = 3 2 3  B88: Gi i b t phương trình log 3 x > log x 3 1 3 log 2 x log 2 x ≥ 22 B89: Gi i b t phương trình 2 x 2 B90: Ch nh minh v i m i a > 0 h phương trình phương trình sau có nghi m duy nh t e x − e y = ln(1 + x) − ln(1 + y )  y − x = a 2 2 B91:Gi i phương trình 2 x + x − 4.2 x − x − 22 x + 4 = 0 B92: Gi i phương trình 4 x − 2 x +1 + 2(2 x − 1) sin(2 x + y − 1) + 2 = 0 ln(1 + x) − ln(1 + y ) = x − y B93: Gi i h phương trình  2  x − 12 xy + 20 y = 0 2 1 B94: Gi i phương trình 2(log 2 x + 1) log 4 x + log 2 = 0 4 B95: Gi i phương trình log 2 x + 1 − log 1 (3 − x) − log8 ( x − 1)3 = 0 2 x 2 + x −1 x2 + x − 2 − 10.3 +1 = 0 B96: Gi i phương trình 9 log ( x + y ) = 5 2 2 B97: Gi i h phương trình  2 2 log 4 x + log 2 y = 4 B98: Gi i b t phương trình 8 + 21+ x − 4 x + 21+ x > 5 B99: Gi i b t phương trình 32 x+ 4 + 45.6 x − 9.22 x+ 2 ≤ 0 B100: Tìm t p xác nh c a hàm s y = log 5 ( x 2 − 5 x + 2) 9 x 2 − y 2 = 5 B101: Gi i h phương trình  log 5 (3 x + y ) − log 5 (3 x − y ) = 1 2 2 B102: Gi i b t phương trình 51+ x − 51− x > 24 B103: Gi i b t phương trình log 0,52 x + 4.log 2 x ≤ 2(4 − log16 x 4 ) B104: Cho b t phương trình a.4 x + (a − 1)2 x + 2 + a − 1 > 0 5 a) Gi i khi a = 6 b) Tìm a b t phương trình nghi m úng v i m i x thu c R B105: Gi i b t phương trình 3 log 1 x + log 4 x 2 − 2 > 0 2 6
  7. Võ Tr ng Trí – Giáo viên THPT Anh Sơn I Ngh An http://toancapba.com ) ( B106: Gi i b t phương trình log π log 2 x + 2 x 2 − x  < 0     4 2 x −1 + 4 x − 16 >4 B107: Gi i b t phương trình x−2  x2 + y = y 2 + x B108: Gi i h phương trình  x + y x −1  2 − 2 = x − y  2 x − x2 1 x2 − 2 x − 2.   ≤3 B109: Gi i b t phương trình 9 3 7 2 x + x +1 − 7 2 + x +1 + 2005 x ≤ 2005 B110: Tìm m h sau có nghi m  2  x − (m + 2) x + 2m + 3 ≥ 0  3 log 1 ( x + 2 ) − 3 = log 1 (4 − x ) + log 1 ( x + 6 ) 2 3 3 B111: Gi i phương trình 2 4 4 4 2 2 2 B112: Gi i b t phương trình : 252 x − x +1 + 92 x − x +1 ≥ 34.152 x − x B113: log x (5 x 2 − 8 x + 3) > 2 1 1 > B114: Gi i b t phương trình : log 1 ( x + 1) log 1 2 x − 3 x + 12 3 3 7

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản