intTypePromotion=1
ADSENSE

Các câu hỏi về Game show

Chia sẻ: Dragon Tl | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:133

440
lượt xem
162
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo các câu hỏi về Game show

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các câu hỏi về Game show

 1. Ðãng Thái-Vãn Huy 1-Nguêi ®Çu tiªn trªn tr¸i ®Êt bay vµo vò trô? C«ng d©n Liªn X« ng-êi mü:Luri Gagarin vµo ngµy 12-4-1961, anh bay vßng quanh tr¸i ®Êt víi thêi gian 108 phót. 2-Ai lµ ng-êi ®Çu tiªn b-íc vµo kho¶ng kh«ng vò trô? Alecxei leonov vµo ngµy 18-3-1965 3-Sinh vËt ®Çu tiªn bay vµo vò trô? §ã lµ chó chã Laika trªn vÖ tinh spunik 2 cña Liªn X« 4-X-ëng phim ho¹t h×nh lín nhÊt thÕ giíi? Walt Disney 5-§¹i d-¬ng nµo s©u nhÊt? Th¸i B×nh D-¬ng 6-VÖ tinh ®Çu tiªn bay ra ngoµi tr¸i ®Êt? Sputnik1 7-Con s«ng nµo ch¶y qua xÝch ®¹o hai lÇn? C«ng-g«. 8-§µn bÇu cßn cã tªn gäi nµo kh¸c? §µn ®éc huyÒn (tøc ®µn mét d©y). 9-NghÒ lµm giÊy b¾t nguån tõ ®©u? ë Trung Hoa vµo thÕ kû II tr-íc c«ng nguyªn. 10-Ai lµ ng-êi ph¸t minh ra m¸y quay phim? Anh em nhµ Lumieri vµo n¨m 1895. 11-Phim ho¹t h×nh ®Çu tiªn ®-îc c«ng chiÕu vµo thêi gian nµo? §ã lµ phim ho¹t h×nh “Pier« nghÌo khæ” ®-îc c«ng chiÕu vµo ngµy 28-10- 1892 t¹i paris. HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
 2. 12-Tiger cup lÇn ®Çu tiªn ®-îc tæ chøc ë ®©u? Vµo thêi gian nµo? §-îc tæ chøc t¹i Singapore vµo n¨m 1996. 13- Ai lµ cha ®Î cña thuyªt t-¬ng ®èi? A. Anhstanh( A. Einstein). (1879-1955). 14-D·y nói dµi nhÊt thÕ giíi? D·y Andes. 15-Ai lµ ng-êi ®Çu tiªn nghÜ ra tæng c¸c gãc trong mét tam gi¸c b»ng 180 ®é? Nhµ to¸n häc ph¸p Pitagore. 16-VËn tèc ¸nh s¸ng? 299792,458 km/s( xÊp xØ 300000km/s). 17-B¸o ThiÕu Niªn TiÒn Phong thµnh lËp ngµy, th¸ng, n¨m nµo? Ngµy 1-6-1954. 18 Hµnh tinh nµo lín nhÊt trong Th¸i D-¬ng hÖ ? Méc tinh. 19-Phim ®Çu tiªn cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam lµ phim g×? Chung Mét Dßng S«ng ( ®¹o diÔn NguyÔn H«ng Nghi vµ Ph¹m HiÕu Xu©n). 20-Cã bao nhiªu ng«n ng÷ trªn thÕ giíi? 8064 gåm ph-¬ng ng÷ vµ thæ ng÷. 21-S«ng dµi nhÊt trªn thÕ giíi? S«ng Nil 22-Tæng bµn th¾ng ghi ®-îc ë tiger cup 1998? 55 bµn th¾ng. 23-Dßng s«ng lín nhÊt thÕ giíi? S«ng Amazon víi diÖn tÝch 671 km2. 24-Lo¹i c©y cao nhÊt mµ cã hoa vµ lo¹i c©y thÊp nhÊt mµ cã hoa? -c©y B¹ch §µn Australia HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
 3. - c©y BÌo chøng mµ toµn th©n lµ mét khèi h×nh xoan ch-a ®Çy 1 cm. 25-ViÖt Nam ®-îc chÝnh thøc x¸c nhËn lµ n-íc CNXH vµo thêi gian nµo? 2-7-1976, 26-Thêi gian nµo trong n¨m tr¸i ®Êt xa mÆt trêi nhÊt? Ngµy 5-7. 27-N-íc V¹n Xu©n do ai thµnh lËp vµ ®Æt tªn? LÝ BÝ hay cßn gäi lµ Lý Nam §Õ 28-Thµnh Thng Long cßn cã tªn gäi nµo kh¸c? §«ng ®«, §«ng Quan, §«ng Kinh. 29-Thµnh Cæ Loa cßn cã tªn gäi nµo kh¸c? Thµnh cæ Loa x-a thuéc vÒ B¾c Ninh cßn cã tªn lµ Tö Long Thµnh, ng-êi §-êng gäi lµ C«n Lu©n Thµnh. 30-Ai lµ ng-êi ®Çu tiªn t×m ra ch©u Mü? Crixtop Colombo vµo n¨m 1492. 31-Mét c¸i tªn kh¸c cña chïa mét cét? Chïa Diªn Hùu. 32-Quèc gia nµo cã quèc kú x-a nhÊt thÕ giíi? §an M¹ch. 33-D©n téc ®Çu tiªn tÝnh sè Pi tíi 4 ch÷ sè thËp ph©n? Trung quèc 34-¤ng lµ nhµ sö gia thêi Lª Th¸nh T«ng lµm quan tíi chøc lÔ bé thÞ lang kiªm sö viÖn tu so¹n-«ng lµ t¸c gi¶ bé §¹i ViÖt Sö ký toµn th-. H·y cho biÕt «ng lµ ai? -Ng« SÜ Liªn 35-N¨m 1285 tr-íc thÕ m¹nh cña qu©n nguyªn, TrÇn Quèc TuÊn ®· kh¼ng kh¸i nãi nªn “nÕu ®Çu hµng xin h·y chÐm ®Çu t«i tr-íc ®·” lµ nãi víi ai? Th-îng hoµng TrÇn Th¸nh T«ng. 36-Hßn ®¶o lín nhÊt n-íc ta? Phó quèc HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
 4. 37-¤ng tæ cña nÒn y häc cæ truyÒn ViÖt Nam? TuÖ TÜnh. 38-Nhµ th¬ lín cña ViÖt Nam, t¸c gi¶ l¸ quèc kú? Xu©n DiÖu 39-Hå lín nhÊt ch©u phi? Hå Victoria 40-Bµi h¸t tiÕn qu©n ca ®-îc nh¹c sÜ V¨n Cao s¸ng t¸c vµo n¨m nµo? -th¸ng 10-1944 t¹i Hµ Néi. 41-Ai ë n-íc ta ®-îc liªn ®oµn cê vua thÕ giíi trao danh hiÖu “®¹i kiÖn t-íng”? NguyÔn ThiÖn H¶i vµ Tõ Hoµng Th«ng. 42-con c¸ thë b»ng mang, con mùc thë b»ng g×? Mùc còng thë b»ng mang nh-ng mang cña nã n»m trong khoang bông nªn ta kh«ng nh×n thÊy nã. 43-N¨m 1358 thÇy Chu V¨n An d©ng thÊt tr¶m sí bÈy tªn gian thÇn nªn vua nµo? TrÇn Dô T«ng. 44-Ai lµ ng-êi ®Çu tiªn ®Æt ch©n lªn mÆt tr¨ng? Amstrong nhµ du hµnh vò trô ng-êi Mü vµo ngµy 21-7-1969. 45-ChiÒu dµi cña v¹n lý tr-êng thµnh? 6788km ®-îc x©y dùng thêi xu©n khu chiÕn quèc(770-221 tr-íc c«ng nguyªn). 46-Nhµ v¨n Andersen lµ ng-êi n-íc nµo? -§an m¹ch. 47-Trong c¸c lo¹i vËt liÖu, lo¹i nµo cøng nhÊt? Kim c-¬ng 48-Bøc tranh ®¸m c-íi chuét cã bao nhiªu con chuét? 12 con chuét. 49-“¥reka” lµ c©u nãi næi tiÕng cña ai? Nhµ b¸c häc Hy L¹p cæ ®¹i Acsimet. HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
 5. 50-§iÓm cùc nam cña n-íc ta n»m ë vÜ tuyÕn bao nhiªu? -8 ®é 30 phót 51-Trong Th¸i D-¬ng HÖ hµnh tinh nµo xa mÆt trêi nhÊt? Diªm V-¬ng tinh. 52-Ai lµ cha ®Î cña tia X? -nhµ vËt lý ng-êi §øc Wihelm Konrad Ronghen(1845-1923) 53-Ai lµ nhµ sö häc næi tiÕng ®Çu tiªn cña ViÖt Nam? Lª V¨n H-u (ng-êi §«ng s¬n Thanh Hãa). 54-Ai ph¸t minh ra ®Ìn ®iÖn? Edison(1847-1931) nhµ ph¸t minh vÜ ®¹i ng-êi mÜ mµ 12 tuæi ®· ph¶i bá nhµ ®i kiÕm sèng. 55-Ai lµ t¸c gi¶ cña thuyÕt tiÕn hãa vµ di truyÒn? Nhµ b¸c häc anh Darwin 56-Ai lµ ng-êi t×m ra ®Þnh luËt v¹n vËt híp dÉn? Newton( nhµ b¸c häc Anh) 57-Ai lµ ng-êi t×m ra ®Þnh luËt “b¶o toµn vµ chuyÓn hãa n¨ng l-îng”? -nhµ b¸c häc ng-êi Nga Lomoloxop 58-L¨ng B¸c Hå ®-îc b¾t ®Çu x©y dùng vµo n¨m nµo vµ kÕt thóc vµo n¨m nµo? §-îc b¾t ®Çu x©y dùng vµo n¨m 1973 vµ hoµn thµnh n¨m 1975. 59-Ngµy sinh cña Cao B¸ Qu¸t? N¨m 1908-1855. HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
 6. 60-§Þa danh næi tiÕng cßn cã tªn lµ D©m §µm? Hå Ngäc Hµ. 61-Ai lµ ng-êi ®Çu tiªn ph¸t minh ra kÝnh thiªn v¨n? Nhµ b¸c häc ng-êi ý G.Galileo. 62-Ngµy 8-2-1941 lµ ngµy diÔn ra sù kiÖn g× ®¸ng ghi nhí? Lµ ngµy b¸c Hå trë vÒ hang P¾c Bã( Hµ Qu¶ng –Cao B»ng). 63-N-íc nµo cã chung ®-êng biªn giíi víi Indonexia? Papuaniughine vµ Malaysia 64-L¸ cê ®á sao vµng xuÊt hiÖn lÇn ®Çu tiªn vµo thêi gian nµo? Trong khëi nghÜa Nam Kú 23-11-1940 65-Ai lµ t¸c gi¶ cña l¸ cê ®á sao vµng? Nhµ b¸o ®¶ng viªn céng s¶n NguyÔn H÷u TiÕn quª ë Tr¸c V¨n-Duy Tiªn-Hµ Nam 66-Loµi thùc vËt nµo kh«ng cã rÔ? Kh«ng kÓ vi khuÈn vµ nÊm th× ®ã lµ t¶o mét loµi thùc vËt kh«ng cã rÔ. 67-Kho¶ng c¸ch tõ tr¸i ®Êt tíi mÆt trêi lµ bao nhiªu? 149670000km 68-qu¶ sung vµ qu¶ døa cã ph¶i lµ qu¶ kh«ng? Kh«ng, phÇn ¨n ®-îc cña qu¶ døa lµ do b¾p cña côm hoa ph¸t triÓn mµ thµnh, cßn qu¶ sung lµ do ®Õ cña côm hoa ph¸t triÓn mµ thµnh. 69-Loµi thùc vËt nµo nhá nhÊt? T¶o ®¬n bµo ph¶i dïng kÝnh hiÓn vi míi nh×n thÊy 70-¸nh s¸ng mµu ®á cã b-íc sãng bao nhiªu micromet? 0,76micromet 71-Nguyªn tö cacbon cã bao nhiªu electron? 12 72-Hµnh tinh nhá nhÊt trong hÖ mÆt trêi? Diªm v-¬ng tinh. HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
 7. 73-Cleopatre lµ n÷ hoµng n-íc nµo? Ai cËp 74-H-ng ®¹o v-¬ng TrÇn Quèc TuÊn ph¸ qu©n nguyªn n¨m 1285 ë ®©u? -V¹n kiÕp 75-Vua Quang Trung lóc nhá cã tªn lµ g×? Hå Th¬m 76-Cét cê Hµ Néi x©y dùng vµo n¨m nµo? 1804 77-§Þa danh Lª Lîi dùng cê khëi nghÜa Nam S¬n? X· Nam Kinh, huyÖn Thä xu©n, tØnh Thanh hãa. 78-Vòng Tµu cßn cã tªn gäi nµo kh¸c? Vòng Tµu thêi Ph¸p thuéc cßn cã tªn lµ ¤ cÊp. 79-§Êt n-íc ta n¬i hÑp nhÊt lµ ë ®©u? Tõ ®«ng sang t©y réng bao nhiªu km? Chç hÑp nhÊt lµ §«ng Híi(Qu¶ng B×nh) tõ ®«ng sang t©y ch-a tíi 50 km 80-Nh¹c sÜ nµo cã nhiÒu c¸c bµi h¸t hay ca ngîi c¸c anh hïng liÖt sÜ? §¹i t¸, nh¹c sÜ NguyÔn §øc Toµn. 81-¤ng tæ nghÒ ®óc sóng thÇn c«ng cña ViÖt Nam lµ ai? Hå Nguyªn Chõng con trai cña Hå Quý Ly(1336-1407). 82-Hai nhµ v¨n ch©u ¢u mÊt cïng ngµy 24-4 vµ cïng n¨m 1616. Hä lµ ai? Shakespeare vµ Cervantes. 83-Phè cæ Héi An cßn cã tªn gäi nµo kh¸c? H¶i phè, Hoµi phè vµ Hai phè 84- ViÖt Nam x-a kia cßn cã tªn gäi nµo kh¸c? V¨n Lang, ¢u l¹c, V¹n xu©n, §¹i cæ viÖt, §¹i viÖt, §¹i Ngu, §¹i nam. 85-Ai ph¸t minh ra ®Ìn ®iÖn b¸o? Häa sÜ ng-êi mÜ s.f.b MoocSo(1791-1872). 86-Ai lµ ng-êi kÐo cæ thÇn sÐt tõ trªn trêi xuèng ®Êt? Bengiamin Franclanh ng-êi MÜ (1706-1790). HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
 8. 87-Ngµy 7-8-1992 tÊt c¶ c¸c m¸y ®iÖn tho¹i n-íc mü ®Òu ngõng ho¹t ®éng ®Ó vÜnh biÖt ng-êi ph¸t minh ra m¸y ®iÖn tho¹i, ng-êi ®ã lµ ai? Alech Xang Gdo Aramhan Ben(1847-1922). Ng-êi gèc Scotlen 88-Th©n c©y nµo võa m¶nh võ dµi nhÊt trong giíi thùc vËt? Theo s¸ch kØ lôc Guiness 1986 th× loµi t¶o biÓn cã chiÒu dµi tõ 200-300m sèng ë vïng ®Êt nöa Nam mü. 89-Tæng bÝ th- ®Çu tiªn cña ®¶ng céng s¶n viÖt nam? TrÇn Phó 90-R¹p chiÕu bãng ®Çu tiªn cñ ViÖt Nam? Parthe khai tr-¬ng n¨m 1920 t¹i Hµ Néi 91-C¸ lµ ®éng vËt m¸u nãng hay m¸u l¹nh? M¸u l¹nh 92-Trong bèn h×nh cã cïng diÖn tÝch: tam gi¸c ®Òu, h×nh vu«ng, ngò gi¸c ®Òu, lôc gi¸c ®Òu, h×nh nµo co chu vi nhá nhÊt? Lôc gi¸c ®Òu. 93-Kho¶ng c¸ch trung b×nh tõ tr¸i ®Êt tíi mÆt trêi ®-îc tÝnh b»ng ®¬n vÞ g×? Km(150 triÖu km) 94-Trªn b¶n ®å ®Ønh nói Ba v× cao 1281m, ng-êi ta ®o ®é cao cña ®Ønh nói nµy nh- thÕ nµo? §©y lµ kho¶ng c¸ch tÝnh tõ ®Ønh nói tíi ®é cao trung b×nh cña mùc n-íc biÓn ®«ng 95-X¾p xÕp c¸c ®¹i d-¬ng theo diÖn tÝch t¨ng dÇn? B¾c b¨ng d-¬ng-Ên ®é d-¬ng-®¹i t©y d-¬ng-Th¸i b×nh d-¬ng. 96-Khu vùc §«ng Nam ¸ cã bao nhiªu v-¬ng quèc? Cã ba ®ã lµ : v-¬ng quèc Campuchia, Bruney, vµ Thailand 97-ë n-íc ta vô lóa vµo th¸ng 5 vµ th¸ng 10 gäi lµ g×? LÇn l-ît ®-îc gäi lµ: vô chiªm vµ vô mïa. 98-ë thó cö ®éng h« hÊp tØ lÖ nh- thÕ nµo víi kÝch th-íc cña nã? TØ lÖ nghÞch HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
 9. 99-T¸c gi¶ bµi h¸t “Mïa thu Hµ Néi”? Vò Thanh. 100-Nhµ h¸t cung thiÕu nhi Hµ Néi n»m trong phè nµo? Lý Th¸i Tæ 101-TÕt 3-3 ©m lÞch cßn gäi lµ tÕt g×? TÕt Hµn Thùc. 102-S«ng ch¶y ch¶y qua tØnh nµo? Lµo cai-Yªn B¸i 103-§µn nguyÖt cã bao nhiªu gi©y? 2 d©y 104-MÌo nghe ®-îc ©m thanh tÇn sè tèi ®a lµ bao nhiªu? 40000 hz. 105-Ai lµ chñ tÞch quèc héi ®Çu tiªn cña ViÖt Nam? Tr-êng Trinh 106-§¹i d-¬ng nµo hÇu nh- cã rÊt Ýt tµu ®i l¹i? B¾c b¨ng d-¬ng 107-Chñng téc M«-g«-l«-it lµ cña ng-êi cã mµu da g×? Da vµng 108-N-íc nhá m¾t sau khi më n¾p cã thÓ ®Ó ®-îc tèi ®a bao nhiªu ngµy? 15 ngµy 109-C«ng viªn ®éc ®¸o th-êng ®-îc gäi lµ “Thñy V©n” lín nhÊt thÕ giíi n»m ë quèc gia nµo? Hµ Lan 110-M«n bãng ræ xuÊt xø tõ n-íc nµo? The United States Of America 111-Trong thÇn tho¹i Hy L¹p thÇn mÆt trêi cã tªn lµ g×? Hªliot. 112-Nh÷ng c©u chuyÖn vÒ thñy thñ Simbad n»m trong tËp truyÖn nµo? HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
 10. Ngh×n lÎ mét ®ªm 113-Quª h-¬ng cña ®iÖu nh¶y Flamenco? T©y Ban Nha 114-Nhµ th¬ nµo ®· vÝ “Th©n em nh- qu¶ mÝt trªn c©y”? Hå Xu©n H-¬ng 115-V¸cxin Sabin dïng ®Ó phßng bÖnh g×? B¹i liÖt 116-§µn guitarbass cã mÊy d©y? 4 d©y 117-V¾cxin Bcg dïng ®Ó phßng bÖnh g×? BÖnh Lao 118-Khi ph¶n øng h¹t nh©n tæng hîp hÕt khÝ hidro thµnh khÝ hªli th× mÆt trêi trë thµnh c¸i g×? Sao Lïn Tr¾ng 119-V¨n miÕu ë HuÕ cã bao nhiªu bia tiÕn sÜ? 32 120-C¸ch m¹ng t- s¶n ph¸p diÔn ra vµo n¨m nµo? 1789 121-c©y ¤liu ®Æc ch-ng cho vïng nµo trªn thÕ giíi? §Þa Trung H¶i 122-Mét sµo b¾c bé b»ng bao nhiªu m2? 360m2 HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
 11. 123-Cê vua cßn cã tªn gäi nµo kh¸c? Cê Dams 124-§¶o lín nhÊt NhËt B¶n? Honsu 125-TiÒn th©n cña m¹ng internet? M¹ng ARPAnet 126-Ngµy l-¬ng thùc thÕ giíi? Ngµy 16/10 127-§Êt n-íc nµo ë ch©u ¸ lÇn ®Çu tiªn tæ chøc thÕ vËn héi? NhËt B¶n 128-Ngµy quèc phßng toµn d©n? 22/12 129-Ng«n ng÷ cã nhiÒu ch÷ c¸i nhÊt? Liªn Bang Nga(33 ch÷ c¸i) 130-ViÖt Nam trë thµnh thµnh viªn cña Liªn Hîp Quèc vµo n¨m nµo? 1976 131-N÷ hoµng ®Õ duy nhÊt cña Trung Quèc? Vâ T¾c Thiªn 132-§ên ca tµi tö ë nam bé cßn cã tªn lµ g×? C¶i l-¬ng 133-B¶n Sonate ¸nh tr¨ng næi tiÕng do ai ®Æt tªn? Do kh¸n gi¶ ®Æt tªn 134-Con s«ng nµo cã mét bê thuéc ch©u ¸, mé bê thuéc ch©u ¢u? S«ng Curan 135-ë ph-¬ng t©y ng-êi ta kiªng kÞ con sè nµo nhÊt? 13 136-Con mùc b×nh th-êng cã bao nhiªu d©u? 10 HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
 12. 137-Hå lín nhÊt ch©u ¸? Caxpi 138-N¨m 1689 thµnh phè HCM cã tªn gäi lµ g×? Phñ Gia §Þnh 139-NghÖ thuËt c¾m hoa cña nhËt b¶n ®-îc gäi lµ g×? Ikebana 140-Hå lín nhÊt §«ng Nam ¸? BiÓn hå 141-§éng vËt ®Þnh h-íng trong kh«ng gian nhê nh©n tè v« sinh nµo? ¸nh s¸ng 142-§¬n vÞ tiÒn tÖ cña Lµo? Kip 142-Bé trang phôc cæ truyÒn cña NhËt B¶n cã tªn gäi lµ g×? Kimono 143-Trang phôc truyÒn thèng cña ng-êi Hµn Quèc? Hanbook 144-Tªn mãn d-a muèi cña ng-êi Hµn Quèc? Kim chi 145-Ngµy thµnh lËp hiÖp héi c¸c n-íc §«ng Nam ¸(Asian)? 8/8/1967 146-M¹ng th«ng tin toµn cÇu Internet ®-îc thµnh lËp vµo n¨m nµo? N¨m 1984 147-C©y hoa hång d¹i cßn cã tªn lµ g×? C©y TÇm Xu©n 148-Kho¶ng vËt chñ yÕu cña c¸t ë ven s«ng, ven biÓn gäi lµ g×? Th¹ch anh 149-ThiÖp chóc mõng ra ®êi ®Çu tiªn ë ®©u? HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
 13. Anh(1843) 150-§©y lµ con s«ng g¾n liÒn víi cuéc khëi nghÜa cña Hai Bµ Tr-ng? S«ng H¸t 151-VÞnh lín nhÊt thÕ giíi? VÞnh Bengan 152-§©y lµ n-íc ®Çu tiªn thùc hiÖn thµnh c«ng viÖc thô tinh trong èng nghiÖm ®èi víi ng-êi? Anh 153-N-íc cã l·nh thæ dµi vµ hÑp nhÊt trªn thÕ giíi? ChiLe 154-Nh©n vËt thÞ në trong phim “Lµng Vò §¹i ngµy Êy” g¾n liÒn víi tªn diÔn viªn nµy? N÷ diÔn viªn §øc L-u 155-Ngµy thµnh lËp tæ chøc Unesco( tæ chøc V¨n hãa, khoa häc vµ gi¸o dôc cña liªn hiÖp quèc)? 11/4/1945 156-T¸c gi¶ cuèn tiÓu thuyÕt “Ba chµng ngù l©m ph¸o thñ”? Alech-Xang-Duy-ma-Tra 157-Qu©n ta ®· ®Æt mËt danh nµy cho chiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ? TrÇn §×nh 158-B¸n ®¶o lín nhÊt thÕ giíi? Arap 159-ChÊt cã vÞ ch¸t trong chÌ gäi lµ chÊt g×? -Ta-lanh 160-Tªn mét hßn ®¶o mang tªn mét ng-êi ë quÇn ®¶o Tr-êng Xa? -Phan Vinh( Ng-êi chiÕn sÜ trªn con tµu kh«ng sè). 161-HÖ sè nµo ®-îc dïng ®Ó ®o ®¼ng cÊp cña vËn ®éng viªn cê vua? -Elo HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
 14. 162-Gen ng-êi vµ gen Tinh Tinh kh¸c nhau bao nhiªu phÇn tr¨m? 1,3% 163-Tr¹m kh«ng gian ®Çu tiªn cña thÕ giíi cã tªn lµ g×? Chµo Mõng 164-Chuån chuån bay víi tèc ®é kho¶ng bao nhiªu? 50km/h 165-Trong ®«ng y mì tr¨n vµ cao ch¨n ®-îc dïng ®Ó ch÷a bÖnh g×? Mì tr¨n ch÷a pháng da, cßn cao ch¨n ch÷a bÖnh nhøc x-¬ng cét sèng 166-Virut HIV cã kÝch th-íc kho¶ng bao nhiªu? 100-120 nanomet 167-ChiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ diÔn ra trong bao nhiªu ngµy ®ªm? 56 ngµy ®ªm 168-NghÒ träng tµi bãng ®¸ chÝnh thøc ra ®êi vµo n¨m nµo? ThÕ kØ XIX (6/10/1863) 169-ChÊt g©y cay ë h¹t tiªu lµ chÊt g×? -Piperin 170-Ng-êi ta b¾t ®Çu dïng ®iÖn th¾p s¸ng c¸c ngän ®Ìn h¶i ®¨ng vµo n¨m nµo? 1852 171-§Ønh nói cao nhÊt ë nam bé(n-íc ta)? Nói Bµ ®en(T©y ninh) cao 986 m 172-§©y lµ t-íc v-¬ng mµ nh©n gäi TriÖu ThÞ Trinh tøc bµ TriÖu? LÖ H¶i Bµ V-¬ng 173-Danh häa ViÖt Nam Phan Ch¸nh lµ ng-êi ®Çu tiªn vÏ c¸i nµy? Con tem 174-Trong c¸c b¶n ®å x-a cña thÕ giíi ng-êi ta ghi tªn vÞ thÇn nµo? Atlat HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
 15. 175-Cã bao nhiªu c¸ch mäc l¸ trªn c©y? Cã ba c¸ch: C¸ch, ®èi, vßng 176-C¸c muèi cña kÏm cã mµu g×? Mµu tr¾ng 177-H×nh chiÕc huy hiÖu ®oµn lµ do häa sÜ nµo vÏ? Huúnh V¨n ThuËn 178-Hå lín nhÊt ch©u ¢u thuéc n-íc nµo? Liªng Bang Nga 179-Ng«i sao trªn l¸ cê CuBa cã mµu g×? Mµu tr¾ng 180-Lo¹i hãa chÊt kh«ng thiÕu ®-îc ®Ó s¶n xuÊt giÊy vµ cao su? L-u Huúnh 181-Mèi quan hÖ gi÷a Nh¹n biÓn vµ Cß? Hîp t¸c 182-Chµ lµ vµ Cam Chanh ®-îc trång ë n¬i nµo trong hoang m¹c? C¸c èc ®¶o(lµ n¬i cã n-íc) 183-TØnh duy nhÊt cña n-íc ta co chung ®-êng biªn giíi víi Lµo vµ Campuchia? Kontum 184-Tªn qu¶ bãng ®-îc dïng trong trËn chung kÕt bãng ®¸ world cup 2002 ? Phi-von-no-va 185-§¹i lôc nµo ®-îc ph¸t hiÖn muén nhÊt? Ch©u Nam Cùc HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
 16. 186-Ng-êi x¸c ®Þnh ®-îc sím nhÊt chu vi tr¸i ®Êt lµ ng-êi n-íc nµo? Ai cËp 187-Ng-êi ®Çu tiªn gi¶i thÝch ®-îc hiÖn t-îng cÇu vång? Issac Newton 188-Theo §«ng y th× rÔ c©y g× cã kh¶ n¨ng lµm ®en tãc? Hµ Thñ ¤ ®á hay tr¾ng? Hµ Thñ ¤ ®á 189-KiÖt t¸c “ChiÕn tranh vµ hßa b×nh “ ®-îc viÕt trong bao nhiªu n¨m? 7 n¨m 190-G©n suèt cuéc ®êi cña m×nh Karl-max sèng vµ lµm viÖc ë ®©u? N-íc Anh 191-Ai lµ ng-êi ph¸t hiÖn ra H¶i V-¬ng tinh ®Çu tiªn? Ga-Li-Lª 192-ChiÕc qu¹t xÕp(qu¹t giÊy) cã nguån gèc tõ n-íc nµo? Trung Quèc 193-V-ên quèc gia C¸t Tiªn n»m trªn ®Þa phËn mÊy tØnh? 4 tØnh 194-V-ên quèc gia C¸t Bµ n»m ë ®Þa phËn nµo n-íc ta? Thµnh phè H¶i Phßng 195-ë n-íc nµo ®· cã b¶n sao cña th¸p epphen? Anh tuy nã chØ cao cã 170m 196-Nh©n vËt nµo tù x-ng lµ Mü hÇu vu¬ng? T«n Ngé Kh«ng 197-Tªn thËt cña Lý Th-êng KiÖt? Ng« TuÊn 198-§µn Guitar cßn cã tªn gäi nµo kh¸c? §µn t©y d-¬ng cÇm 199-Ng· ba §ång Léc thuéc tØnh nµo? HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
 17. Hµ tÜnh 200-Con tem b-u chÝnh c¸ch m¹ng ®Çu tiªn cña n-íc ta ra ®êi vµo n¨m nµo? 1946 201-Ng-êi ta ph¸t hiÖn ra kim c-¬ng c¸ch ®©y bao l©u? C¸ch ®©y kho¶ng 200 n¨m 202-§Ó chØ thêi gian tr-íc vµ sau c«ng nguyªn, trong tiÕng anh ng-êi ta dïng ch÷ c¸i g×? Tr-íc c«ng nguyªn:B.C Sau c«ng nguyªn:A.D 203-Quèc gia ®Çu tiªn sö dông tem th-? V-¬ng quèc Anh 204-Ngµy 29-8-1945 t¹i sè nhµ 48 phè Hµng Ngang –Hµ Néi B¸c Hå ®· so¹n th¶o v¨n kiÖn lÞch sö g×? B¶n tuyªn ng«n ®éc lËp 205-Diªm an toµn ®-îc ph¸t minh tõ n-íc nµy? Thôy §iÓn 206-Nguyªn tè nµo ®-îc ph¸t hiÖn ®Çu tiªn kh«ng ph¶i ë trªn tr¸i ®Êt? Heli 207-§oµn thÓ thao ViÖt Nam tham dù thÕ vËn héi Olympic lÇn ®Çu tiªn vµo n¨m nµo? 1980 208-V× sao s«ng Hång ®o¹n ch¶y tõ ViÖt Tr× tíi Hµ Néi, ngµy x-a l¹i cã tªn lµ NhÞ Hµ? Bëi v× ®o¹n s«ng ®ã cã h×nh gièng vµnh tai, ®Çu tiªn gäi lµ NhÜ Hµ sau ®ã ®äc lÖch ®i thµnh NhÞ Hµ. 209-Héi ch÷ thËp ®á ®-îc thµnh lËp vµo ngµy, th¸ng, n¨m nµo? 8/5/1863, ë ViÖt Nam lµ 23/11/1946. 210-Lo¹i kÝnh nµo xuÊt hiÖn tr-íc, viÔn thÞ hay cËn thÞ ? ViÔn thÞ HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
 18. 211-Hai yÕu tè nµo cÇn thiÕt nhÊt cho sù sèng? N-íc vµ kh«ng khÝ 212-ChiÒu cao cña bøc t-îng n÷ thÇn tù do? 46m 213-Ng-êi s¸ng lËp ra triÒu ®¹i nhµ NguyÔn? Hèt TÊt LiÖt ch¸u cña Thµnh C¸t T- H·n 214-Trong lÞch sö cê t-íng cña Trung Quèc qu©n cê nµo ®-îc thªm vµo sau cïng? §ã lµ qu©n Ph¸o 215-Nh÷ng bµi vÌ do trÎ em truyÒn miÖng th-êng ®-îc gäi lµ g×? §ång Dao 216-S¾t trong m¸u cã hãa trÞ mÊy? Hãa trÞ II 217-S«ng MªKong ch¶y qua s¸u n-íc nh-ng chØ ch¶y qua thñ ®« cña nh÷ng n-íc nµo? Campuchia-Lµo 218-Kim lo¹i cã nhiÒu nhÊt trong Sß biÓn? KÏm(Zn) 219-Trung Quèc cã bao nhiªu d©n téc? 56 d©n téc, nhiÒu h¬n ViÖt Nam hai 220-Cã nguyªn tè hãa häc nµo mang tªn nhµ b¸c häc Einstein kh«ng? Cã, lµ Einsteinium, Z=99 221-Khai gi¶ng ®Çu tiªn cña häc sinh ViÖt Nam vµo n¨m nµo? 1945 222-Bé tr-ëng bé gi¸o dôc ®Çu tiªn cña n-íc ta? Nguyªn V¨n Huyªn 223-Vµo thËp niªn nµo cña thÕ kû XX bét ngät ®-îc ®-a vµo n-íc ta? ThËp kû 60 HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
 19. 224-VÞ chóa TrÞnh cuèi cïng cña n-íc ta lµ ai? TrÞnh Bång 225-ChÊt g©y ra c¶m gi¸c ®au cña läc con ong hay con kiÕn lµ chÊt g×? Axit Fomic 226-Theo c¸ch nãi cña ng-êi Trung Quèc x-a th× tõ Vò Trô bao gåm hai yÕu tè nµo? Kh«ng gian vµ thêi gian 227-Trong thµnh phÇn m¸u cña B¹ch tuéc cã chÊt g× mµ lµm cho nã cã mµu xanh? Muèi ®ång 228-Chïa Bµ ë Hå ChÝ Minh cßn ®-îc gäi lµ g×? Chïa Thiªn HËu 229-N-íc nµo cã nhµ m¸y ®iÖn h¹t nh©n ®Çu tiªn phôc vô cho hßa b×nh? N-íc Nga 230-Nhµ b¸c häc nµo cã c©u nãi næi tiÕng “ Con ng-êi lµ c©y SËy yÕu nhÊt trong thiªn nhiªn, nh-ng lµ c©y SËy biÕt t- duy” ? Pascal 231-NhËt B¶n lµ mét quÇn ®¶o gåm bao nhiªu hßn ®¶o lín nhá? 4000 hßn ®¶o 232-Ng«n ng÷ nµo ®-îc sö dông réng r·i ë Philipinne? TiÕng Anh 233-TØnh nµo ë n-íc ta cã ch÷ H¶i ®Çu tiªn nh-ng kh«ng cã biÓn? H¶i D-¬ng 234-Cèi xay giã lµ ph¸t minh cña n-íc nµo? Iran 235-Ng-êi ch©u ¸ ®Çu tiªn ®o¹t gi¶i v¨ng ch-¬ng lµ ai? Rabindranat Tago -1913 236-N-íc nµo ®· khëi x-íng ®-a bét ngät vµo b÷a ¨n gia ®×nh? NhËt B¶n HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
 20. 237-C¸c nhãm m¸u A,B,O lµ do b¸c sÜ ng-êi n-íc nµo t×m ra ? ¸o 238-Mumbai lµ tªn gäi míi cña mét thµnh phè næi tiÕng nµo ë Ên §é? BomBay 239-§Þa danh R¹ch GÇm –Xoµi Mót thuéc tØnh nµo n-íc ta? TiÒn Giang 240-VÒ mÆt ®Þa lý th× VÞnh H¹ Long, vÞnh B¾c Bé, vÞnh nµo lín h¬n? VÞnh B¾c Bé 241-Nam Cao vµ Hµn MÆc Tö cã cïng quª vµ cïng tªn, hay cïng tuæi? Cïng tªn-ChÝ 242-DÇu thùc vËt mì heo, mì bß, lo¹i nµo cã chøa hµm l-îng chÊt bÐo Ýt nhÊt? Mì bß 243-Khi virut HIV x©m nhËp vµo m¸u, chóng g©y nhiÔm h¹i b¹ch cÇu ? Limphote 244-Trong Th¸i D-¬ng HÖ hai hµnh tinh nµo kh«ng cã vÖ tinh? Sao thñy vµ sao Kim 245-Trong tÕ bµo cã mÊy chÊt h÷u c¬ chÝnh? 4 chÊt lµ Gluxit, Protein, lipit, Axit Nucleic 246-Ai lµ ng-êi ®Çu tiªn ph¸t hiÖn ®-îc quy luËt chuyÓn ®éng cña c¸c electron? Nhµ b¸c häc Borh HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2