intTypePromotion=1

Các câu trắc nghiệm toán đại số lớp 10

Chia sẻ: Nguyen Thao | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

1
1.544
lượt xem
257
download

Các câu trắc nghiệm toán đại số lớp 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi là sự đánh giá học lực của các em học sinh sau những bài học. Nó là sự tổng hợp nhiều kiến thức. Hy vọng các em đọc kỹ đề trong quá trình làm bài để chọn ra đáp án chính xác nhất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các câu trắc nghiệm toán đại số lớp 10

  1. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG I+II Câu 1: Mệnh đề phủ định của mệnh đề “Mọi học sinh phải mang đồng phục” là: a) Tồn tại học sinh không phải mang đồng phục. b) Có một học sinh phải mang đồng phục c) Mọi học sinh không phải mang đồng phục d) Tất cả học sinh phải mang đồng phục { } Câu 2: Cho tập hợp S = x ∈ R x − 3x + 2 = 0 . Hãy chọn kết quả đúng: 2 a) S = { 1; 2} b) S = { 1; − 1} c) S = { 0; 2} d) S = { 1;0} Câu 3: Cho hai tập hợp A và B. Phần gạch sọc nào sau đây biễu diễn tập hợp CB A a) A B b) A B A B c) A B d) Câu 4: Cho A = ( 0;5] và B = [ 3;7 ) . Khi đó, tập hợp C R (A ∩B) là: a) ( −∞;3) ∪ ( 5; + ∞ ) b) ( 0;3) ∪ ( 5;7 ) c) ( −∞;3] ∪ [ 5; + ∞ ) d) ∅ Câu 5: Cách viết nào sau đây là đúng: a) { 7} ⊂ [ 3;7 ] b) { 7} ∈ [ 3;7 ] c) 7 ⊂ [ 3;7 ] d) 7 ∈ [ 3;7 ) Câu 6: Cho biết x =1,7205638. Số quy tròn đến hàng phần nghìn của x là: a) x=1,721 b) 1,7205 c) 1,7206 d) 1,720
  2. 1 Câu 7: Tập xác định của hàm số y = + x − 3 là: x −3 a) x > 3 b) x < 3 c) x ≥ 3 d) x ≠ 3 Câu 8: Phương trình của đường thẳng đi qua hai điểm A(-2; 5) và B(5; -2) là: a) y= -x + 3 b) y= -x c) y= x + 7 d) y= x – 7 Câu 9: Parabol (P): y = x 2 − 4x + 3 có tọa độ đỉnh là: a) I(2, -1) b) I(2; 1) c) I(-2; 1) d) I(-2; -1) Câu 10: Nếu hàm số y = ax 2 + bx + c có đồ thị như hình vẽ. Khi đó, dấu các hệ số của nó là: a) a > 0; b > 0; c < 0 b) a > 0; b > 0; c > 0 c) a > 0; b < 0; c > 0 d) a > 0; b < 0; c < 0 Câu 11: Cho mệnh đề chứa biến P(x):”x2 + 5 2b) x ≤ 2 c)x ≥ 2 d) x ≠ 2 Câu 18: Cho hàm số y = ax+b (a ≠ 0). Mệnh đề nào sau đây là đúng: a) hàm số y nghịch biến khi a< 0 ; b) hàm số y nghịch biến khi a> 0 b b c) hàm số y nghịch biến khi x> - ; d) hàm số y nghịch biến khi x< - a a 3 Câu 19: Hàm số nào sau đây có hoành độ của điểm cực tiểu là x = ? 4
  3. 3 3 a) y=x2- x+1 b) y=-2x2+3x+1 c) y=-x2+ x+1 d) y=4x2-3x+1 2 2 Câu 20: Cho hàm số y=x2+2 . Mệnh đề nào sau đây là đúng: a) hàm số đồng biến trên (0;+ ∞ ) b) hàm số nghịch biến trên R c) hàm số đồng biến trên R d) hàm số nghịch biến Câu 21: Cho tập hợp E = { ,b}. Số các tập con của tập hợp E là a a) hai; b) ba; c) bốn; d) năm. 2 Câu 22 :Toạ độ các giao điểm của parabol ( P ) :y = x - 2x và đường thẳng d :y = x - 2 là a) A ( ;- 1)vaø ( 2;0); 1 B - b) C ( ;- 1)vaø ( 1 D 2;0); c) E ( 1 vaø ( - ;1) F 2;0); d) G ( ;1)vaø ( 1 H 0;2). x+ 3 Câu 23 :Điểm nào trong các điểm sau đây không thuộc đồ thị hàm số y = ? x2 + 1 æ 1ö a) A ( ;1); 1 b) B ç 2; ÷ ç- ÷; c) C ( 3); 0; d) è 5ø ( ) D 1 . ;2 . Câu 24 :Một trong các hàm số nào sau đây là hàm số chẵn? a) y = x3 + 1; b) y = x x2 + 1 ; c) y = x + 1 ; d) y=x+ x . 2 d) . 2 Câu 25 :Một trong các hàm số nào sau đây là nghịch biến trên tập số thực ¡ ? a) y = 2x - 3 ; b) y = - 2x + 3 ; c) y = x2 ; d) y = - x2 + 2 . x+ 1 Câu 26 :Tập xác định của hàm số y = 2 là x - x- 2 a) ¡ \{- 1 ; ;2} b) ¡ \{2}; c) ¡ \{- 1 ; } d) ¡ \{- 2;1} . Câu 27: M?nh d? nào sau dây sai ? A. ∀x ∈ R : x 2 > 0 B. ∃x ∈ R : x > x 2 C. ∀n ∈ N : n ≤ 2n D. ∀a ∈ Q : a 2 ≠ 2 Câu 28: T?p X = {a; b; c} cĩ s? t?p con là A. 8 B. 7 C. 6 D. 3 Câu 29: Cho 2 t?p h?p X = {1; 3; 5} , Y = {2; 4; 6; 8}. T?p h?p X ∩ Y b?ng t?p h?p nào sau dây? A. Φ B. { Φ }
  4. C. { 0 } D. {1; 3; 5} Câu 30: T?p h?p ( − 2;3] \ [1;5] b?ng t?p h?p nào sau dây? A. ( − 2;1) B. ( − 2;1] C. ( − 3;−2) D. ( − 2;5) Câu 31: Trong các kh?ng d?nh sau, kh?ng d?nh nào dúng? A. N * ∩ Q = N * B. R \ Q = N C. N ∩ Z = Z D. ( N * ∪ N ) = Z 17 Câu 32: Giá tr? g?n dúng c?a là 1,3. Sai s? tuy?t d?i c?a s? này là: 3 A. 0,1 B. 0,05 C. 0,15 D. 0,2 x Câu 33: Tìm t?p xác d?nh D và tính ch?n l? c?a hàm s? y = x +2 2 A. khơng ch?n, khơng l?, D = [ 0;+∞) B. l?, D = R C. ch?n, D = R D. l?, D = R \ {± 2 } Câu 34: Phuong trình du?ng th?ng y = ax +b qua 2 di?m A( -100; 2) , B(4; 2) là A. y = 2 B. y = -3x +1 2 C. y = − x D. y = - x +3 3 Câu 35 : Parabol y = ax + bx + 2 c?t tr?c hồnh t?i x1 = 1 và x2 = 2 là 2 A. y = x 2 − 3x + 2 B. y = x 2 − 4 x + 2 C. y = − x 2 + 2 x + 2 D. y = 2 x 2 + x + 2 Câu 36: Parabol y = x − x + 1 cĩ d?nh là 2 1 3 1 3 A. I ( ;− ) B. I (− ; ) 2 4 2 4 1 3 3 1 C. I (− ;− ) D. I ( ; ) 2 4 4 2 CÁC ĐỀ KIỂM TRA TỰ LUẬN Đề 1: Bài 1 (2đ): Cho E = { 1; 2;3; 4;5;6;7;8;9} A = { 1; 2;3; 4} B = { 2; 4;6;8} Tìm tập hợp ð ∩ ð A B E E Bài 2 (3,5đ): Cho hàm số y = x 2 − 4x + 3 . a/. Lập BBT và vẽ đồ thị (C) của hàm số trên. b/. Từ đồ thị hàm số, hãy tìm giá trị của x để hàm số y = x 2 − 4x + 3 nhận giá trị âm. c/. Tìm tọa độ giao điểm của (C) với đường thẳng (d): y = x – 1. 5 Bài 3 (1,5đ): Tìm Parabol (P): y = ax 2 + bx + 1 . Biết (P) đi qua A(1; -3) và có trục đối xứng: x = 2 Đề 2: Câu 1(2 điểm) : Cho A=(- ∞ ;3) và B=[-2;+ ∞ ),C=(1;4) . Tính A ∪ B ∪ C ; A\B ; A ∩ B ∩ C ; B\A
  5. Câu 2(2 điểm) a) Viết phương trình đường thẳng y=ax+b đi qua hai điểm M(-1;3) và N(1;2); Vẽ đường thẳng đó b) Tìm m để đường thẳng vừa tìm song song với đường thẳng y=mx+2 Câu 3(3 điểm) Cho hàm số y= -x2+2x-2 a) Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số b) Tìm giao điểm của đồ thị hàm số trên và đường thẳng y= -2x+1 c) Vẽ đồ thị hàm số y= -x2+2 x -2 Đề 3: Câu 1(2 điểm) : Cho A=(- ∞ ;5]và B=[-3+ ∞ ) ,C=(1;7) . Tính A ∪ B ∪ C ; A\B ; A ∩ B ∩ C ; B\A Câu 2(2 điểm) a)Viết phương trình đường thẳng y=ax+b đi qua hai điểm M(-1;2 và N(1;4); Vẽ đường thẳng đó b)Tìm m để đường thẳng vừa tìm song song với đường thẳng y=mx+1 Câu 3(3 điểm) Cho hàm số y= x2-2x+2 a)Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số b)Tìm giao điểm của đồ thị hàm số trên và đường thẳng y= 2x-1 c)Vẽ đồ thị hàm số y= x2-2 x +2 Đề 4: Câu 1: (2 di?m) Cho A = {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 9} B = {0; 2; 4; 6; 7; 9} C = {3; 4; 5; 6; 7} a) Tìm A ∩ B , B \ C . (1d) b) Ch?ng minh : A ∩ ( B \ C ) = ( A ∩ B) \ C . (1d) Câu 2: (2 di?m) V? d? th? hàm s? 2 x + 1 v?i x ≥ 1 y= v?i x < 1 − x Câu 3: (3 di?m) Cho hàm s? y = -2x2 +4x -2 a) Kh?o sát và v? d? th? (P) c?a hàm s?. (1d) b) B?ng phuong pháp d?i s? và phuong pháp d? th?, tìm t?a d? giao di?m c?a (P) và du?ng th?ng d: y = -2x +2. (1d) c) D?a vào d? th? (P) hãy v? d? th? hàm s? y = −2 x + 4 x − 2 .(1d) 2 Ð? 5: Câu 1: (2 di?m) Cho A = {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 10} B = {2; 4; 6; 7; 8; 10} C = {4; 5; 6; 7} a) Tìm A ∩ B , B \ C . (1d) b) Ch?ng minh : A ∩ ( B \ C ) = ( A ∩ B) \ C . (1d) Câu 2: (2 di?m) Kh?o sát và v? d? th? hàm s?
  6.  x + 1v?i x ≥ 0 y= v?i x < 0 − 2 x Câu 3: (3 di?m) Cho hàm s? y = -x2 +4x +5 a) Kh?o sát và v? d? th? (P) c?a hàm s?. (1d) b) B?ng phuong pháp d?i s? và phuong pháp d? th?, tìm t?a d? giao di?m c?a (P) và du?ng th?ng d: y = 2x +6. (1d) c) D?a vào d? th? (P) hãy v? d? th? hàm s? y = − x + 4 x + 5 .(1d) 2
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2