Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước

Chia sẻ: Dinh Viet Thuy Thuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:40

1
1.123
lượt xem
340
download

Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước: Độ màu, độ đục; pH độ axit, độ kiềm; Độ cứng; DO, BOD, COD; Chất rắn; Fe, Mn; Clorin, Clorua; Chất dinh dưỡng N,P.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước

 1. http://environment-safety.com CAÙC CHÆ TIEÂU ÑAÙNH GIAÙ CHAÁT LÖÔÏNG NÖÔÙC ThS. Trần Minh Hải 1 June 9, 2006 http://environment-safety.com CAÙC CHÆ TIEÂU CHAÁT LÖÔÏNG NÖÔÙC (water quality parameters) Ñoä maøu, ñoä ñuïc pH ñoä axit, ñoä kieàm Ñoä cöùng DO, BOD, COD Chaát raén Fe, Mn, Clorin, clorua Chaát dinh döôõng N, P, 2 June 9, 2006 1
 2. http://environment-safety.com CAÙC CHÆ TIEÂU CHAÁT LÖÔÏNG NÖÔÙC XÖÛ LYÙ Chaát löôïng nöôùc- con ngöôøi NGUOÀN GOÁC Chæ tieâu chaát löôïng nöôùc PHAÂN TÍCH, ÑO DAÏC Khaùi nieäm, phaân loaïi TAÙC ÑOÄNG Con ngöôøi Moâi tröôøng 3 June 9, 2006 http://environment-safety.com CAÙC CHÆ TIEÂU CHAÁT LÖÔÏNG NÖÔÙC Chæ tieâu ñaùnh giaù Chæ tieâu hoaù hoïc Chæ tieâu vaät lyù pH Nhieät ñoä Ñoä axit, Ñoä maøu, Chæ tieâu sinh hoïc & sinh hoaù Ñoä kieàm, Ñoä ñuïc , Nhu caàu oxy sinh hoïc Oxy hoaø tan, Chaát raén Coliform Nhu caàu oxy hoaù hoïc, Nitô Photpho, Clorua Sulphat Kim loai naëng 4 Nguyeân toá vi löôïng June 9, 2006 2
 3. http://environment-safety.com Ñoä maøu, ñoä ñuïc Phaân loaïi Ñoä maøu bieåu kieán: (coù SS) Ñoä maøu thöïc: 5 June 9, 2006 Yangtze River in China. http://environment-safety.com Xöû lyù khöû maøu Löu trong hoà: saùnh saùng, caân baèng, vi sinh Keo tuï hoùa hoïc Loïc caùt Oxy hoùa: clo, KMnO4, ClO2, O3. Haáp phuï baèng than hoïa tính Nhöïa haápphuï loã xoáp lôùn 6 June 9, 2006 3
 4. http://environment-safety.com Ñoä ñuïc Baûn chaát: khoaùng, höõu cô, khí Chaát lô löûng Chaát keo Chaát hoøa tan Sinh vaät 7 June 9, 2006 http://environment-safety.com Ñoä ñuïc Ñoä ñuïc cuûa nöôùc laø möùc ñoä ngaên caûn aùnh saùng xuyeân qua nöôùc vuøng nuùi Vuøng noâng nghieäp: sx, luõ Vuøng ñoâ thò: sinh hoaït, coâng nghieäp, coâng coäng... Chaát höõu cô vi sinh; vi khuaån, taûo.. 8 June 9, 2006 4
 5. http://environment-safety.com ÖÙng duïng cuûa ñoä ñuïc Ñaùnh giaù quaù trình xöû lyù Ñaùnh giaù quaù trình keo tuï Ñaùnh giaù möùc ñoä SS cuûa maãu 9 June 9, 2006 http://environment-safety.com pH, ñoä axit, ñoä kiềm 10 June 9, 2006 5
 6. http://environment-safety.com pH The pH of water determines the solubility (amount that can be 14 dissolved – the 13 bleach in water) and biological– ammonia availability (amount 12 that can be utilized by aquatic life) 11 of10 chemical constituents such9as 8 – sea water nutrients (phosphorus, nitrogen, – distilled water 7 – pure and carbon) and heavy rain 6 metals – beer 5 – most fish species die (lead, copper, 4 cadmium, etc.). 3 vinegar – lemon juice – 2 11 1 June 9, 2006 http://environment-safety.com pH = - lg{H+} * AÛnh höôûng, taùc ñoäng Sinh hoïc aên moøn, hoøa tan. ÖÙng duïng: Ñeäm: aB hay Ab Keo tuï, laøm meàm nöôùc, khöû truøng, khöû Fe, KL, Xöû lyù sinh hoïc. Kieåm soaùt aên moøn Phöông phaùp phaân tích Chæ thò pH Ñieän hoaù: Chuaån maùy baèng dd chuaån pH 4, pH 7, pH 9. 12 June 9, 2006 6
 7. http://environment-safety.com Kieåm soaùt pH Trung hoaø 13 June 9, 2006 http://environment-safety.com Ñoä axit Ñoä axit laø khaû naêng nhöôøng proton Thaønh phaàn axit yeáu: H2CO3, H2S, CH3COOH; axit maïnh baz yeáu: NH4+, Fe3+, Al3+ + axit maïnh. axit maïnh (HCl, H2SO4, HNO3) Nguoàn goác CO2 CO2 + H2O H2CO3 H+ + HCO3- H+ + CO32-. Khoaùng 2S + 3O2 + 2H2O 2H2SO4. FeS2 + 7/2 O2 + H2O FeSO4 + H2SO4. CO2 + CaCO3 + H2O Ca(HCO3)2. FeCl3 + 3H2O → Fe(OH)3 + 3H+ + 3Cl-. 14 Khí: SO2, NO2… +June O → H2 9, 2006 7
 8. http://environment-safety.com Ñoä kieàm Ñoä kieàm laø khaû naêng tieáp nhaän proton Thaønh phaàn: (1) hydroxit (OH-), (2) cacbonat (CO32-), Nguyeân nhaân (3) bicacbonat (HCO3 -). Töï nhieân (4) muoái axit yeáu (SiO3 2-, PO 3- 4 CO2 + CaCO3 + H2O → ); Ca(HCO3)2 (5) baz yeáu NH3 Chaát höõu cô + CO2 (taûo) (5) baz maïnh. → O2. Khöû CO2 = thoâng khí Nhaân taïo : Laøm meàm: voâi, soda… 15 June 9, 2006 Keo tu http://environment-safety.com Pp phaân tích: chuaån ñoä Ñieåm uoán Ñoä kieàm 14 12 10 8 pH 6 4 OH- + H+ = H2O 2 0 CO32- + H+ = HCO3- HCO3- + H+ = H2CO3 0 2 4 6 8 10 12 14 Theå tích dung dòch axit, ml 16 June 9, 2006 8
 9. http://environment-safety.com Ñoä kieàm Tính toaùn caùc loaïi ñoä kieàm Ñoä kieàm phenol Ñoä kieàm toång coäng Ñoä kieàm hydroxit (OH-) Ñoä kieàm cacbonat (CO32-) Ñoä kieàm bicacbonat (HCO3-) 17 June 9, 2006 http://environment-safety.com Ñoä cöùng 18 June 9, 2006 9
 10. http://environment-safety.com Ñoä cöùng * Phaân loaïi theo ion kim loaïi taïo neân ñoä cöùng Ñoä cöùng canxi Ñoä cöùng magieâ Phaân loaïi theo anion taïo neân ñoä cöùng Ñoä cöùng cacbonat (ñoä cöùng taïm thôøi) Ñoä cöùng phicacbonat (vónh cöûu). Ñoä cöùng toång coäng 19 June 9, 2006 http://environment-safety.com Ñoä cöùng mg/lit 75 150 300 CaCO3 Meàm Cöùng Cöùng Raát cöùng trung bình oH 4,2 8,4 16,8 28 Raát Meàm Cöùng trung bình Cöùng Raát cöùng meàm 20 June 9, 2006 10
 11. http://environment-safety.com Nguyeân nhaân Nguyeân nhaân 21 June 9, 2006 http://environment-safety.com Nguyeân nhaân gaây ra ñoä cöùng Cation: Kim loaïi hoaù trò 2 (Me2+): Ca2+, Mg2+, Mn2+, Anion: CO2, Cl-, SO42-, Quaù trình hoaø tan 22 June 9, 2006 11
 12. http://environment-safety.com Nöôùc ngaàm Chu trình nöôùc ngaàm 23 June 9, 2006 Nguoàn goác http://environment-safety.com Möa TAÀNG ÑAÁT MAËT Ñoä cöùng khuaån hoaït ñoäng maïnh → taïo CO . Vi 2 CaCO3 + H2CO3 → Ca(HCO3)2. … TAÀNG ÑAÁT CAÙT Vi khuaån → taïo CO2. CaCO3 + H2CO3 → Ca(HCO3)2. … Khe nöùt ÑAÙ VOÂI CaCO3 + H2CO3 → Ca(HCO3)2. MgCO3 + H2CO3 →Mg(HCO3)2. Hang ñoäng 24 June 9, 2006 12
 13. http://environment-safety.com Need for Soil Improvement Sinkholes Dissolution of carbonate bedrock 25 June 9, 2006 http://environment-safety.com AÛnh höôûng 26 June 9, 2006 13
 14. http://environment-safety.com AÛnh höôûng 27 June 9, 2006 http://environment-safety.com Tính toaùn ñoä cöùng Ñoä cöùng (mg CaCO3/L) = D CaCO 3 [Me 2+ ] D Me Ñöông löôïng gam cuûa Cabonat canxi Noàng ñoä ñöông Ñöông löôïng gam cuûa löôïng cuûa kim loaïi kim loaïi hoaù trò 2 hoaù trò 2 28 June 9, 2006 14
 15. http://environment-safety.com DO, BOD, COD 29 June 9, 2006 http://environment-safety.com DO Khaùi nieäm: Oxi phaân töû trong nöôùc Giôùi haïn: Oxi baõo hoaø 30 June 9, 2006 15
 16. http://environment-safety.com Oxi hoaø tan – DO * Nguyeân nhaân Khueách taùn töø khoâng khí (nöôùc maët) Quang hôïp cuaû thöïc vaät trong nöôùc. Maát do phaân huyû sinh hoïc Tieâu hao do hoâ haáp cuûa ñoäng vaät. Giaûm oxi do phaûn öùng hoaù hoïc. 31 June 9, 2006 http://environment-safety.com Chu trình oxy 32 June 9, 2006 16
 17. http://environment-safety.com Chu trình oxy 33 June 9, 2006 http://environment-safety.com Oxi hoaø tan – DO AÛnh höôûng, taùc ñoäng Duy trì hieáu khí → caân baèng sinh thaùi, töï laøm saïch Kieåm soùat xöû lyù sinh hoïc hieáu khí AÊn moøn ÖÙng duïng: Ñaùnh giaù chaát löôïng nöôùc → kieåm soaùt oâ nhieãm vaø kieåm tra hieäu quaû xöû lyù Cô sôû ñeå xaùc ñònh BOD, xaùc ñònh toác ñoä oxi hoùa sinh hoïc. 34 Ñieàu khieån ñk June 9, 2006 → phaân huûy sinh hoïc hieáu khí å 17
 18. http://environment-safety.com Bieán thieân DO theo doøng chaûy * 35 June 9, 2006 http://environment-safety.com Bieán thieân DO theo doøng chaûy * Vuøng saïch Vuøng phaân huûy Vuøng thoái röõa Vuøng phuïc hoài (caù Vuøng saïch (caù hoài, caù roâm caù (caù keùm chaát (khoâng coù caù, giun keùm chaát löôïng, (caù hoài, caù roâm caù vöôïc, ñoäng vaät löôïng, caù treâ vaø ñaát, aáu truøng ruoài caù treâ vaø aáu truøng vöôïc, ñoäng vaät phuø du, giaùp xaùc, aáu truøng ruoài) vaø muoãi) ruoài) phuø du, giaùp xaùc, aàu truøng chuoàn aàu truøng chuoàn chuoàn) chuoàn) DO BOD 36 June 9, 2006 18
 19. Bieán thieân DO – BOD doïc theo doøng soâng http://environment-safety.com 37 June 9, 2006 http://environment-safety.com löôïng oxi caàn cho vi khuaån ñeå phaân huûy chaát höõu cô coù khaû naêng oxi hoùa Nhu caàu oxi sinh sinh hoùa hieáu khí. Chaát höõu cô + O2 → CO2 + H2O. hoaù – BOD Phaân huûy hôïp chaát N 100 2NH4 + 3O2 → 2NO2- + 2H+ + 2H2O Chaát höõu cô bò oxy hoaù 2NO2- + O2 → 2NO3-. 80 60 40 Phaân huûy hôïp chaát HC 20 CnHm + (n+m/4) O2 → nCO2 + m/2 H2O 0 0 5 10 15 20 38 June 9, 2006 Thôøi gian, ngaøy 19
 20. http://environment-safety.com Toác ñoä phaân huûy chaát höõu cô 100 Chaát höõu cô bò oxy hoaù 80 60 40 Löôïng chaát höõu cô bò phaân huûy 20 C = Ctoång (1 – e-k’1.t) k’: haèng soá toác ñoä phaân huyû, T–1 0 0 5 10 15 20 39 June 9, 2006 Thôøi gian, ngaøy http://environment-safety.com Toác ñoä phaân huûy chaát höõu cô = BOD 100 BODt = BODtoaøn phaàn (1 – e-k’1.t) Chaát höõu cô bò oxy hoaù k’ = 0,05-0,3 ngaøy –1 80 60 BOD5 40 BOD toaøn phaàn 20 0 0 5 10 15 20 40 June 9, 2006 Thôøi gian, ngaøy 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản