Các đăng và khớp nối

Chia sẻ: Pham Van Quang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
306
lượt xem
94
download

Các đăng và khớp nối

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về Các đăng và khớp nối

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các đăng và khớp nối

  1. Các đăng và khớp nối Các đăng và khớp nối Ph©n lo¹i c¸c ®¨ng C«ng dông c¸c ®¨ng a. Theo c«ng dông: - C¸c ®¨ng nèi gi÷a hép sè vµ c¸c cÇu chñ ®éng - C¸c ®¨ng nèi gi÷a vi sai vµ c¸c b¸nh xe chñ ®éng - C¸c ®¨ng nèi gi÷a hép sè víi c¸c thiÕt bÞ phô. b. Theo ®Æc ®iÓm ®éng häc: - C¸c ®¨ng kh¸c tèc: vËn tèc tøc thêi cña 2 trôc cña khíp c¸c ®¨ng nãi chung lµ kh«ng b»ng nhau. - C¸c ®¨ng ®ång tèc: vËn tèc tøc thêi cña 2 trôc cña khíp c¸c ®¨ng lu«n b»ng nhau c. Theo kÕt cÊu: - Khíp c¸c ®¨ng Hook. - Khíp c¸c ®¨ng kiÓu Veise-Bendix . - Khíp c¸c ®¨ng kiÓu Rzeppa. - Khíp c¸c ®¨ng kiÓu Tripod. - Khíp c¸c ®¨ng kÐp Các đăng và khớp nối Các đăng và khớp nối Nguyªn lý vμ quan hÖ ®éng häc c¸c ®¨ng kh¸c tèc CÊu t¹o c¸c ®¨ng kh¸c tèc kiÓu Hook a. CÊu t¹o khíp b. CÊu t¹o trôc c¸c ®ăng 1. Trôc chñ ®éng, 2. N¹ng trôc, 3. Trôc chữ thËp, 4. N¹ng trôc bÞ ®éng, 5. Cèc bi kim, 6. Vßng chÆn 1
  2. Các đăng và khớp nối Các đăng và khớp nối Đặc điểm sử dụng c¸c ®¨ng kh¸c tèc kiÓu Hook Nguyªn lý lý h×nh thμnh khíp c¸c ®¨ng ®ång tèc Khíp c¸c ®¨ng lo¹i nµy th−êng ®−îc dïng ®Ó truyÒn m« men tõ hép sè ®Õn c¸c cÇu chñ ®éng, hÖ dÉn ®éng tõ vµnh l¸i ®Õn c¬ cÊu l¸i vµ c¸c hÖ dÉn ®éng trÝch c«ng suÊt. V× ®Æc ®iÓm ®éng häc lµ trôc chñ ®éng vµ trôc bÞ ®éng kh«ng ®ång tèc nªn hÇu nh− ng−êi ta kh«ng dïng khíp c¸c ®¨ng kiÓu Hook ®¬n. Th−êng ng−êi ta dïng trôc c¸c ®¨ng víi 2 (hoÆc 3, 4) khíp. Khi ®ã, nÕu c¸c gãc lÖch α ë c¸c khíp b»ng nhau vµ mÆt ph¼ng c¸c ®Çu n¹ng cña trôc trung gian (th©n trôc) cïng n»m trªn mét mÆt ph¼ng th× vËn tèc trôc chñ ®éng vµ bÞ ®éng sÏ b»ng nhau. V× vËy, khi l¾p r¸p khíp then hoa cña trôc c¸c ®¨ng cÇn chó ý dÊu ®Ó ®¶m b¶o c¸c mÆt ph¼ng n¹ng hai ®Çu trôc trïng nhau Trong kÕt cÊu c¸c ®¨ng bi, sù tiÕp xóc vµ truyÒn lùc gi÷a hai n¹ng trôc ®−îc NÕu cÇn truyÒn ®éng ®i xa, ng−êi ta dïng trôc c¸c ®¨ng gåm nhiÒu ®o¹n nèi víi nhau b»ng thùc hiÖn th«ng qua c¸c viªn bi (h×nh b). c¸c khíp vµ cã c¸c gi¸ ®ì ®Ó trôc kh«ng bÞ vâng. §Ó gi÷ cho c¸c viªn bi lu«n n»m trong mÆt ph¼ng ph©n gi¸c cña hai trôc, ng−êi ta t¹o ra c¸c r·nh cong ®Ó ®Þnh vÞ c¸c viªn bi (h×nh c) Các đăng và khớp nối Các đăng và khớp nối S¬ ®å cÊu t¹o khíp c¸c ®¨ng ®ång tèc kiÓu Veise-Bendix Khíp c¸c ®¨ng bi kiÓu Rzeppa C¸c ®¨ng ®ång tèc bi kiÓu Veise-Bendix th−êng ®−îc dïng cho c¸n b¸n trôc cña cÇu dÉn Khíp c¸c ®¨ng lo¹i nµy th−êng cho phÐp gãc nghiªng cùc ®¹i gi÷a c¸c trôc vµo kho¶ng 40o h−íng cã hÖ thèng treo phô thuéc. vµ th−êng dïng cho b¸n trôc cña cÇu chñ ®éng dÉn h−íng cã hÖ thèng treo ®éc lËp hoÆc phô §Ó ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña khíp, cÇn h¹n chÕ gãc quay lín nhÊt cña b¸nh xe dÉn thuéc h−íng ®Ó tr¸nh hiÖn t−îng c¸c viªn bi ch¹y ra khái r·nh trßn cña c¸c n¹ng 2
  3. Các đăng và khớp nối Các đăng và khớp nối Khíp c¸c ®¨ng ®ång tèc kiÓu Tripod Khíp nèi Trªn mét sè «t« con, do m« men xo¾n kh«ng lín vµ sù thay ®æi vÞ trÝ gi÷a c¸c côm gÇn nhau kh«ng lín nªn cã thÓ dïng khíp nèi ®µn håi b»ng cao su ®Ó truyÒn m« men. Khíp nµy cã kh¶ n¨ng Khíp nèi ®µn håi b»ng cao su th−êng cã hai d¹ng kÕt cÊu: d¹ng ®Üa vµ d¹ng liÒn khèi. truyÒn lùc víi gãc lÖch gi÷a c¸c trôc lín vµ ®é dµi thay ®æi lín. Tuy nhiªn víi gãc lÖch gi÷a c¸c trôc lín qu¸ (h¬n 25 độ) th× khíp kh«ng cßn ®¶m b¶o ®ång tèc v× c¸c con l¨n kh«ng cßn ®¶m b¶o n»m trong mÆt ph¼ng ph©n gi¸c cña gãc t¹o bëi hai trôc. Sö dông c¸c khíp nèi ®µn håi trong hÖ thèng truyÒn lùc sÏ gi¶m ®−îc sù giật vµ tiÕng ån trong Lo¹i khíp nµy th−êng dïng cho b¸n trôc cña cÇu chñ ®éng kh«ng dÉn h−íng cã hÖ thèng treo hÖ thèng. KÕt cÊu ®¬n gi¶n nh−ng chØ cho phÐp sù thay ®æi vÞ trÝ gi÷a c¸c côm ®−îc truyÒn m« ®éc lËp. men nhá 3
Đồng bộ tài khoản