Các điều kiện cơ bản trong C#

Chia sẻ: Tran Van Duong | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:29

0
431
lượt xem
136
download

Các điều kiện cơ bản trong C#

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ListVieListView 1. Chức năng: Hiển thị các mục dữ liệu dưới dạng danh sách 2. Một số thuộc tính thường dùng  Columns: Quản lý (thêm/bớt) các cột của listview  Items: Là một tập hợp quản lý toàn bộ các mục trong danh sách  GridLines: Xuất hiện lưới giữa các hàng và cột

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các điều kiện cơ bản trong C#

 1. CÁC ĐIỀU KHIỂN CƠ BẢN TRONG C#
 2. ListView 1. Chức năng: Hiển thị các mục dữ liệu dưới dạng danh sách 2. Một số thuộc tính thường dùng  Columns: Quản lý (thêm/bớt) các cột của listview  Items: Là một tập hợp quản lý toàn bộ các mục trong danh sách  GridLines: Xuất hiện lưới giữa các hàng và cột  FullRowSelect:  MultiSelect:  CheckBoxes: Xuất hiện checkbxox trước mỗi hàng (Vị trí đầu tiên của mỗi hàng)  LabelEdit:  SelectedItems: Quản lý các mục đang được chọn  CheckedItems: Trả về danh sách các phần tử được check  ………………………………………………
 3. ListView (tiếp) 3. Sự kiện  SelectedIndexChanged: Khi người sử dụng thay đổi phần tử chọn trong Listview  ItemChecked: Khi Check vào biểu tượng Checkbox của mỗi phần tử trên điều khiển ListView  ItemSelectionChanged  …………………………………….
 4. Một số khái niệm liên quan đến ListView
 5. Một số khái niệm liên quan đến ListView Cột - Columns
 6. Một số khái niệm liên quan đến ListView Text
 7. Một số khái niệm liên quan đến ListView 1 ListViewItem 1 Hàng = 1 ListViewItem
 8. Một số khái niệm liên quan đến ListView Subitems[0] Subitems[1] → 1 ô = 1 Subitems
 9. Minh họa ListView Giả sử có một ListView có tên là LV (View=Detail) Bước 1: Chưa làm gì Bước 2: Thêm cột vào LV LV.Columns.Add(“Name“); //Hoặc ColumnHeader ch = new ColumnHeader("clName"); ch.Text = "Name"; LV.Columns.Add(ch); Name
 10. Minh họa ListView Bước 3: Thêm cột thứ 2 vào LV Name Size LV.Columns.Add(“Size“); //Hoặc ColumnHeader ch = new ColumnHeader("clSize"); ch.Text = “Size"; LV.Columns.Add(ch); Bước 4: Tạo hàng mới (chưa có giá trị) ListViewItem lvi = new ListViewItem();
 11. Minh họa ListView Bước 5: Add giá trị vào hàng mới vừa tạo ra TK4.doc lvi.SubItems.Add(“TK4.doc”); Bước 6: Add giá trị vào hàng mới vừa tạo ra lvi.SubItems.Add(“30KB”); TK4.doc 30KB Bước 7: Add hàng vào ListView Name Size LV.Items.Add(lvi); TK4.doc 30KB
 12. Một số thao tác trên ListView 1. Giả sử có một điều khiển có tên: listView1 1. Duyệt xem các hàng nào được Check foreach (ListViewItem lvi in listView1.CheckedItems) { MessageBox.Show(lvi.SubItems[1].Text.ToString()); }
 13. Một số thao tác trên ListView 3. Duyệt một hàng được chọn ListViewItem lvi = listView1.FocusedItem; MessageBox.Show(lvi.SubItems[1].Text); 4. Duyệt nhiều hàng được chọn foreach (ListViewItem str in listView1.SelectedItems) { MessageBox.Show(str.SubItems[1].Text); }
 14. DataGridView 1. Chức năng: Hiển thị dữ liệu dưới dạng danh sách 2. Một số thuộc tính thường dùng  Columns: Cho phép tùy chỉnh về các cột (Đặt tiêu đề cho Headers, lựa chọn kiểu cột(Checkbox, Button, Image…))  AutoSizeColumnsMode: Các kiểu lựa chọn với Cột  GridColor:  DataMember, DataSource: Chọn nguồn và kết nối tới cơ sở dữ liệu để hiển thị nên DataGridView  MultiSelect: Cho phép/Không cho phép chọn nhiều dòng
 15. Một số khái niệm
 16. Một số khái niệm
 17. Một số khái niệm
 18. Một số khái niệm
 19. Một số khái niệm
 20. Một số khái niệm

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản