Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Các định chế thương mại toàn cầu (và khu vực)

Chia sẻ: Hgiang Hgiang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

315
lượt xem
80
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ITO, GATT, WTO và các định chế khác

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các định chế thương mại toàn cầu (và khu vực)

 1. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Ngoại thương: Thể chế và tác động Bài giảng 2 Niên khóa 2005-2006 Caùc ñònh cheá thöông maïi toaøn caàu (vaø khu vöïc) ITO, GATT, WTO vaø caùc ñònh cheá khaùc Boái caûnh lòch söû Thôøi kyø hoaøng kim ñaàu tieân cuûa quoác teá hoùa (1870-1914) bò thay theá bôûi chuû nghóa baûo hoä trong giai ñoaïn giöõa hai theá chieán (1920-1939) - Chuû nghóa coâ laäp coù goùp phaàn gaây ra Theá chieán 2? Caàn phaûi thieát laäp moâi tröôøng quoác teá roäng môû hôn sau Theá chieán 2 - Traùnh caùc sai laàm trong giai ñoaïn giöõa hai theá chieán - Caàn coù thöông maïi quoác teá ñeå khoâi phuïc chaâu AÂu Ari Kokko Ari Kokko 1
 2. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Ngoại thương: Thể chế và tác động Bài giảng 2 Niên khóa 2005-2006 Caùc giaûi phaùp Bretton-Woods Boán vieân ñaù taûng cuûa neàn kinh teá quoác teá – Ngaân haøng Quoác teá cho Taùi thieát vaø Phaùt trieån – Quyõ Tieàn teä Quoác teá – Toå chöùc Thöông maïi Quoác teá – Quõy bình oån giaù Ari Kokko Toå chöùc Thöông maïi Quoác teá GATT ñöôïc 23 nöôùc kyù keát vaøo naêm 1947 ITO ñöôïc thieát laäp ôû Havana naêm 1948. Hieäp ñònh ñöôïc 53 thaønh vieân kyù keát Quoác hoäi Myõ khoâng pheâ chuaån Hieán chöông ITO. ITO suïp ñoå naêm 1950 Caùc cuoäc ñaøm phaùn trong khuoân khoå GATT ñöôïc tieáp tuïc Ari Kokko Ari Kokko 2
 3. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Ngoại thương: Thể chế và tác động Bài giảng 2 Niên khóa 2005-2006 GATT – Hieäp ñònh chung veà Thueá quan vaø Maäu dòch Thoûa thuaän taïm thôøi sau khi ITO suïp ñoå. Khoâng coù cô sôû ñònh cheá laâu daøi cho ñeán khi WTO ñöôïc thaønh laäp naêm 1995 Hôïp ñoàng töï nguyeän (khoaûng 30 ñieàu khoaûn) giöõa hôn 100 quoác gia veà caùc quy taéc luaät leä trong thöông maïi quoác teá Ari Kokko Ba chöùc naêng cuûa GATT: Xaùc ñònh caùc quy taéc öùng xöû chung trong thöông maïi quoác teá. Ñoùng vai troø moät toøa aùn quoác teá trong giaûi quyeát tranh chaáp. Cung caáp dieãn ñaøn ñaøm phaùn thöông maïi nhaèm töï do hoùa thöông maïi treân theá giôùi. Ari Kokko Ari Kokko 3
 4. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Ngoại thương: Thể chế và tác động Bài giảng 2 Niên khóa 2005-2006 Caùc nguyeân taéc cuûa GATT–Quy taéc öùng xöû trong thöông maïi quoác teá Khoâng phaân bieät ñoái xöû: Toái hueä quoác vaø Ñoái xöû quoác gia Chæ baûo hoä baèng caùc bieän phaùp minh baïch Giaûm thueá quan Coù ñi coù laïi (nhaân nhöôïng laãn nhau) = Thöông maïi coâng baèng Ari Kokko Caùc ngoaïi leä trong nguyeân taéc cuûa GATT Töï veä vaø mieãn tröø Quyeàn ñöôïc aùp duïng caùc haïn cheá thöông maïi taïm thôøi trong moät soá tröôøng hôïp nhaát ñònh Caùc nöôùc Ñang phaùt trieån Ñoái xöû ñaëc bieät Hoäi nhaäp khu vöïc Ñieàu XXIV Ari Kokko Ari Kokko 4
 5. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Ngoại thương: Thể chế và tác động Bài giảng 2 Niên khóa 2005-2006 Quaù trình phaùt trieån cuûa GATT 1947 GATT ñöôïc thaønh laäp, goàm 23 nöôùc Caùc voøng ñaøm phaùn song phöông veà thueá quan 1949, 1951, 1956, 1960-61, ít nöôùc tham gia 1955 Hoa Kyø ruùt noâng nghieäp ra khoûi GATT 1964-67 Voøng Kennedy, giaûm thueá tuyeán tính (~35%). 62 nöôùc tham gia 1973-79 Voøng Tokyo, giaûm thueá (~33%), giaûm raøo caûn phi thueá, 102 nöôùc tham gia 1974 Hieäp ñònh Ña sôïi cho haøng deät may !986-94 Voøng Uruguay, giaûm thueá (~33%), noâng nghieäp, dòch vuï, WTO, 116 nöôùc tham gia Ari Kokko Keát quaû cuûa GATT tröôùc voøng ñaøm phaùn Uruguay Möùc thueá quan trung bình taïi caùc nöôùc phaùt trieån ñoái vôùi saûn phaåm coâng nghieäp giaûm töø treân 80% xuoáng coøn ~ 5% - Vieäc töï do hoùa nhaïy caûm veà maët chính trò seõ deã khuyeán khích hôn trong moät goùi thoûa thuaän coù bao goàm caû caùc lôïi ích – coù qua coù laïi laø quan troïng Möùc thueá quan trung bình cao hôn ôû caùc nöôùc ñang phaùt trieån - Ñoái xöû ñaëc bieät Ari Kokko Ari Kokko 5
 6. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Ngoại thương: Thể chế và tác động Bài giảng 2 Niên khóa 2005-2006 Caùc keát quaû cuûa GATT tröôùc voøng ñaøm phaùn Uruguay Caùc keát quaû laø yeáu ñoái vôùi deät may vaø noâng saûn tröôùc voøng ñaøm phaùn Uruguay - Caùc nöôùc ñang phaùt trieån coù vai troø giôùi haïn trong vieäc thuùc ñaåy caùc chöông trình nghò söï cuûa mình Khoâng coù thoûa thuaän naøo veà thöông maïi dòch vuï Cô cheá giaûi quyeát tranh chaáp laø yeáu - Phaûi coù söï ñoàng thuaän trong hoäi ñoàng GATT = khoâng coù nguy cô bò traû ñuõa Ari Kokko Caùc keát quaû cuûa Voøng Uruguay Toå chöùc Thöông maïi Theá giôùi Tieáp tuïc giaûm thueá quan Noâng nghieäp Deät may Dòch vuï TRIPS vaø TRIMS Giaûi quyeát tranh chaáp Kyø sau chuùng ta seõ xem xeùt chi tieát hôn veà Voøng ñaøm phaùn Uruguay Ari Kokko Ari Kokko 6
 7. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Ngoại thương: Thể chế và tác động Bài giảng 2 Niên khóa 2005-2006 Toå chöùc Thöông maïi Theá giôùi - WTO Ñònh cheá laâu daøi ñeå thöïc hieän caùc chöùc naêng cuûa GATT Cô cheá giaûi quyeát tranh chaáp hieäu quaû hôn Caùc hoäi ñoàng thöôøng tröïc veà Dòch vuï, Haøng hoùa vaø TRIPS Caùc uûy ban thöôøng tröïc ñeå giaùm saùt caùc ngoaïi leä ñoái vôùi caùc nguyeân taéc cuûa GATT Cô quan raø soaùt chính saùch thöông maïi Ari Kokko Caùc ñònh cheá khaùc: IMF vaø Ngaân haøng Theá giôùi Nhieàu nöôùc ñang phaùt trieån ñaõ ñôn phöông töï do hoùa thöông maïi sau khi coù aùp löïc töø IMF /WB Caùc khoaûn tín duïng ñeå ñieàu chænh cô caáu vaø giaûm ngheøo thöôøng ñi keøm vôùi ñieàu kieän caûi caùch chính saùch thöông maïi. Ari Kokko Ari Kokko 7
 8. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Ngoại thương: Thể chế và tác động Bài giảng 2 Niên khóa 2005-2006 Caùc ñònh cheá khaùc: UNCTAD Hoäi nghò Lieân Hieäp Quoác veà Thöông maïi vaø Phaùt trieån, UNCTAD, ñöôïc thaønh laäp taïi Geneva 1964 nhaèm xuùc tieán quan ñieåm cuûa caùc nöôùc ñang phaùt trieån Khoâng coù quyeàn ñieàu haønh, chæ ñeà xuaát khuyeán nghò cho Ñaïi hoäi ñoàng LHQ Hoäi nghò toaøn theå 3-4 naêm moät laàn Ari Kokko Keát quaû hoaït ñoäng cuûa UNCTAD 1968 – Heä thoáng öu ñaõi thueá quan phoå caäp – Thueá suaát öu ñaõi cho caùc nöôùc ñang phaùt trieån 1974 – Traät töï Kinh teá Quoác teá môùi – Caûi toå heä thoáng tieàn teä quoác teá – Xoùa nôï cho caùc nöôùc ñang phaùt trieån – Quy taéc öùng xöû trong chuyeån giao coâng ngheä – Ñieàu tieát hoaït ñoäng cuûa caùc coâng ty ña quoác gia (MNC) – Thoûa thuaän veà haøng hoùa cô baûn vaø Quyõ ñieàu tieát chung Ít coù taùc ñoäng ñeán vieäc ra chính saùch keå töø thaäp kyû 1970 – Coù leõ chæ tröø vieäc hoäi nhaäp kinh teá giöõa caùc nöôùc ñang phaùt trieån Ari Kokko Ari Kokko 8
 9. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Ngoại thương: Thể chế và tác động Bài giảng 2 Niên khóa 2005-2006 Caùc uyû ban kinh teá khu vöïc cuûa LHQ Uûy ban Kinh teá chaâu AÂu, ECE 1947 Uûy ban Kinh teá vaø Xaõ hoäi chaâu AÙ Thaùi Bình Döông, ESCAP 1947 (1974) Uûy ban Kinh teá chaâu Myõ Latinh vaø Vuøng Caribeâ, ECLAC 1948 (1983) Uûy ban Kinh teá chaâu Phi, ECA 1958 Uûy ban Kinh teá Taây AÙ, ECWA 1973 Ari Kokko Muïc tieâu cuûa caùc uûy ban kinh teá khu vöïc Xuùc tieán thöông maïi trong noäi boä khu vöïc – ECE: Hoã trôï thöông maïi Ñoâng-Taây, phaùt trieån caùc tieâu chuaån coâng nghieäp chung – ECLAC: thuùc ñaåy thaønh laäp Hieäp hoäi Töï do Thöông maïi Myõ Latinh (LAFTA) vaø Thò tröôøng chung Trung Myõ (CACM) Hoã trôï hoaïch ñònh phaùt trieån vaø huaán luyeän quan chöùc chính phuû Thoâng tin veà caùc xu theá kinh teá trong khu vöïc Ari Kokko Ari Kokko 9
 10. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Ngoại thương: Thể chế và tác động Bài giảng 2 Niên khóa 2005-2006 Caùc ñònh cheá khaùc: OECD Toå chöùc Hôïp taùc vaø Phaùt trieån Kinh teá, thaønh laäp 1961 – Keá tuïc Toå chöùc Hôïp taùc Kinh teá chaâu AÂu (1948), laø toå chöùc quaûn lyù vieäc töï do hoùa thöông maïi ôû chaâu Aâu sau chieán tranh “Coång vaøo” GATT/WTO – Dieãn ñaøn tham vaán veà caùc vaán ñeà chính saùch thöông maïi – Ngaøy caøng quan taâm ñeán khaû naêng caïnh tranh, coâng ngheä, vaø chính saùch saùng taïo ñoåi môùi Uûy ban Hoã trôï Phaùt trieån, DAC – Ñieàu phoái chính saùch hoã trôï phaùt trieån Ari Kokko Caùc ñònh cheá khaùc: Thöông maïi haøng hoùa cô baûn Toå chöùc caùc nöôùc xuaát khaåu daàu hoûa, OPEC 1960 – 11 nöôùc thaønh vieân: Algeria, Indonesia, Iran, Iraq, Kuwait, Libya, Nigeria, Qatar, Saudi Arabia, the United Arab Emirates and Venezuela. – Muïc tieâu ban ñaàu laø oån ñònh giaù daàu treân theá giôùi, sau ñoù coù nhöõng noã löïc ñeå taêng giaù daàu Caùc thoûa thuaän haøng hoùa khaùc khoâng noåi baät nhö OPEC Ari Kokko Ari Kokko 10
 11. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Ngoại thương: Thể chế và tác động Bài giảng 2 Niên khóa 2005-2006 Caùc ñònh cheá khaùc: Caùc hieäp ñònh hoäi nhaäp khu vöïc ECSC, EEC, EC, EU, EFTA, EEA, Euro- Mahgreb, Visegrad, Hieäp ñònh Xe hôi Myõ- Canada, CUSFTA, NAFTA, LAFTA, CACM, Hieäp ñòn vuøng Andes, CARICOM, LAIA, MERCOSUR, G3, COMECON, CBI, EAC, CEMAC, COMESA, IOC, SADC, SACU, UEMOA, WAEMU, CEAO, ECOWAS, PTA, UDEAC, CEPGL, ACM, ECO, GCC, ASEAN, AFTA, APEC, vaø nhieàu hieäp ñònh khaùc Ari Kokko Ngöôøi dòch: Hoaøng Nhò, 3/2003 Ari Kokko 11
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2