intTypePromotion=1
ADSENSE

Các giải pháp chủ yếu thúc đẩy kinh tế tư nhân ở Hải Phòng thành một động lực quan trọng, tạo đột phá trong phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn, có lợi thế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Chia sẻ: AtaruMoroboshi _AtaruMoroboshi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

15
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết trình bày các giải pháp khả thi để nâng cao hiệu quả hoạt động, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân thực sự trở thành “một động lực quan trọng” cho sự phát triển của Thành phố và cả nước, có tính đột phá đối với các ngành kinh tế mũi nhọn, có nhiều lợi thế, đặc biệt đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các giải pháp chủ yếu thúc đẩy kinh tế tư nhân ở Hải Phòng thành một động lực quan trọng, tạo đột phá trong phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn, có lợi thế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

 1. PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÅN Ở HÂI PHÒNG - VÇN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 689 CÁC GIÂI PHÁP CHỦ YẾU THÚC ĐÈY KINH TẾ TƯ NHÂN Ở HÂI PHÒNG THÀNH MỘT ĐỘNG LỰC QUAN TRỌNG, TÄO ĐỘT PHÁ TRONG PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH KINH TẾ MŨI NHỌN, CÓ LỢI THẾ ĐẾN NĂM 2030, TÆM NHÌN ĐẾN NĂM 2045 TS. Phạm Thị Thúy Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Hải Phòng Tóm tắt: Trong thời gian qua kinh tế tư nhân ở Hải Phòng luôn được chú trọng phát triển và đã có nhiều đóng góp to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị, Hải Phòng cần có nhiều giải pháp khả thi để nâng cao hiệu quả hoạt động, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân thực sự trở thành “một động lực quan trọng” cho sự phát triển kinh tế-xã hội của thành phố và cả nước, có tính đột phá đối với các ngành kinh tế mũi nhọn, có lợi thế, đặc biệt đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Từ khóa: các giải pháp chủ yếu, động lực quan trọng, kinh tế tư nhân, kinh tế tư nhân ở Hải Phòng MAJOR SOLUTIONS TO PROMOTE THE PRIVATE ECONOMY IN HAI PHONG INTO A VERY IMPORTANT MOTION, CREATING THE BREAKTHROUGH IN THE DEVELOPMENT OF EVERY ECONOMIC SECTORS, WITH ADVANTAGES TILL 2030, WITH A VISION TO 2045 Abstract: In the past time, the private economy in Hai Phong has always been focused on development and has made great contributions to the city's socio-economic development. In the coming time, in order to successfully implement the Political Bureau's Resolution 45-NQ / TW, Hai Phong needs to have many feasible solutions to improve operational efficiency, promote private economic development really become an "important driving force" for the socio-economic development of the city and the country, a breakthrough for key economic sectors, with advantages, especially till 2030 and a vision to in 2045. Keywords: major solutions, important motivation, personal economic, private economy in Hai Phong 1. ĐẶT VÇN ĐỀ Sự tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là tất yếu khách quan và đem lại nhiều lợi ích to lớn. Mỗi thành phần kinh tế đều có vị trí, vai trò khác nhau; tồn tại trong mối quan hệ vừa thống nhất vừa mâu thuẫn, vừa
 2. 690 KINH TẾ TƯ NHÅN Ở HÂI PHÒNG - THỰC TRÄNG VÀ GIÂI PHÁP hợp tác vừa cạnh tranh, cùng vận động theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Kinh tế tư nhân là một trong bốn thành phần kinh tế ở nước ta hiện nay, dựa trên cơ sở sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất, bao gồm kinh tế cá thể, tiểu chủ và tư bản tư nhân. Đại hội XII của Đảng đã có nhận thức mới đối với vai trò của kinh tế tư nhân, cũng như những quan điểm, định hướng rõ ràng cho sự phát triển của kinh tế tư nhân. Đại hội khẳng định: “kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế” [6, tr.103]. Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết số 10 - NQ/TW “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN”. Đây là một Nghị quyết chuyên đề có ý nghĩa “đòn bẩy” hết sức quan trọng tạo ra sự bứt phá rộng lớn nhằm củng cố, mở đường, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam nói chung và ở Hải Phòng nói riêng trong quá trình đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế. Trong thời kỳ đổi mới đất nước, đặc biệt sau hơn 15 năm thực hiện Nghị quyết số 32 - NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX), kinh tế tư nhân đã có những đóng góp to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hải Phòng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, trong thực tiễn kinh tế tư nhân ở Hải Phòng vẫn tồn tại nhiều hạn chế, yếu kém cần phải sớm khắc phục. Cùng với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 45 - NQ/TW, ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị, Hải Phòng quyết tâm đưa Nghị quyết đi vào thực tiễn, tạo ra những bước phát triển toàn diện, bứt phá của thành phố cần có nhiều giải pháp khả thi để nâng cao hiệu quả hoạt động, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân thực sự trở thành “một động lực quan trọng” cho sự phát triển của Thành phố và cả nước, có tính đột phá đối với các ngành kinh tế mũi nhọn, có nhiều lợi thế, đặc biệt đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. 2.NỘI DUNG: 2.1.Những đóng góp của kinh tế tư nhân ở Hải Phòng trong thời kỳ đổi mới Trong những năm qua, nhất là từ khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX “Về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân” (Nghị quyết số 14 - NQ/TW), kinh tế tư nhân ở nước ta nói chung và ở Hải Phòng nói riêng đã không ngừng phát triển. Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 10 - NQ/TU ngày 05/9/2002 của Ban Thường vụ Thành ủy (khoá XII) về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân ở Hải Phòng, kinh tế tư nhân có bước phát triển mới, tăng nhanh cả về số lượng và quy mô, lĩnh vực hoạt động. Đặc biệt, sau 2 năm thực hiện Nghị quyết số 10 - NQ/TW ngày 3/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, đóng góp của khu vực kinh tế này ngày càng lớn hơn vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của Thành phố: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 15 năm (2003-2017) đạt 10,92%/năm, cao gấp 1,68 lần so với mức tăng trưởng chung cả nước, mức tăng trưởng bình quân cả nước trong 15 năm qua là 6,5%; tốc độ tăng trưởng kinh tế của Thành phố năm 2018 đạt 16,25%. Phấn đấu tăng tỉ trọng đóng góp của kinh tế tư nhân vào tổng sản phẩm trên địa bàn (GDP) đến năm 2020 đạt khoảng 51% - 53%; năm 2025 đạt khoảng 55% - 56%; đến năm 2030 đạt khoảng 60% - 65%. Giá trị tổng sản phẩm bình quân đầu
 3. PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÅN Ở HÂI PHÒNG - VÇN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 691 người năm 2017 đạt 3.694 USD gấp 1,54 lần bình quân cả nước; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, trên các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ, cảng biển đều có những bước phát triển rất quan trọng; tỷ trọng của nhóm ngành công nghiệp - xây dựng; dịch vụ; nông, lâm, thủy sản lần lượt là: năm 2003 (35,77% - 49,04% - 15,19%); năm 2017 (42,13- 52,62 – 5,25). Về công nghiệp đã thu hút được các tập đoàn công nghiệp lớn thuộc tốp 500 thế giới với các sản phẩm công nghiệp hiện đại như LG (Hàn Quốc), GE (MỸ), Bridestone (Nhật Bản), nhà máy ô tô Vinfast [11]. Hiện nay, thành phố có 27.834 doanh nghiệp và 37.500 hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động. Theo số liệu của phòng Kế hoạch và đầu tư Thành phố cho thấy nguồn vốn đầu tư của các doanh nghiệp tư nhân trong cơ cấu tổng nguồn vốn của các thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố tăng dần qua các năm: 38,40% vào năm 2010; 49,7% vào năm 2015 và đạt 56,48 % trong năm 2018. Hải Phòng đã thu hút được một nguồn vốn đầu tư đáng kể từ các tập đoàn tư nhân lớn như một “cú bứt phá” quan trọng để huy động các” “nguồn lực xã hội”, tạo động lực xã hội trong đầu tư phát triển Thành phố, đặc biệt là đầu tư xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng vật chất - kỹ thuật theo hướng đồng bộ, hiện đại và các ngành mũi nhọn, có lợi thế như: dịch vụ cảng biển, dịch vụ logistics, công nghiệp chế tạo ô tô, điện - điện tử, điện lạnh, dịch vụ du lịch, dịch vụ thương mại... Trong đó phải kể đến các dự án hàng trăm nghìn tỷ đồng do tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư: Dự án khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên; Khu nông nghiệp kỹ thuật cao Vineco (tại xã Tam Đa huyện Vĩnh Bảo); Dự án Bệnh viện quốc tế Vinmec Hải Phòng (quận Lê Chân); Dự án khu nhà ở cao cấp (quận Hồng Bàng); đặc biệt dự án Tổ hợp sản xuất ô tô Vinfast tại khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải. Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư với hàng chục nghìn tỷ đồng cho dự án xây dựng khu cảng hàng hóa, bến tàu du lịch, ga cáp treo, nhà máy sản xuất các sản phẩm du lịch, khu dịch vụ hậu cần du lịch trên đảo Cát Bà. Bên cạnh đó là dự án công trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10; Dự án xây dựng khách sạn 5 sao Hilton; Dự án khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Tràng Cát; Dự án cầu Bạch Đằng - Tập đoàn Mường Thanh với dự án hơn 5 nghìn tỷ đồng phát triển khu du lịch Đồ Sơn...[7] Về cơ bản các dự án đều được các chủ đầu tư và nhà thầu tích cực triển khai thực hiện góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và thu hút ngày càng nhiều vốn đầu tư của khu vực kinh tế tư nhân đầu tư tại Thành phố, tạo ra nhiều việc làm mới, giải quyết việc làm cho lực lượng lao động của Thành phố. Khu vực kinh tế tư nhân không chỉ tăng về số lượng mà còn đa dạng về ngành nghề. Đến nay, doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân đã tham gia hoạt động trong hầu hết các lĩnh vực ngành nghề sản xuất kinh doanh: công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ… góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội của Thành phố. 2.2.Những hạn chế của kinh tế tư nhân ở Hải Phòng trong thời gian qua Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, kinh tế tư nhân ở Hải Phòng vẫn còn tồn tại một số hạn chế, yếu kém: Một là, kinh tế tư nhân ở Hải Phòng chưa đáp ứng được vai trò là một động lực quan trọng của nền kinh tế. Kinh tế tư nhân ở Hải Phòng chủ yếu là kinh tế hộ gia đình
 4. 692 KINH TẾ TƯ NHÅN Ở HÂI PHÒNG - THỰC TRÄNG VÀ GIÂI PHÁP và cá thể, có quy mô vừa và nhỏ, siêu nhỏ (chiếm 93,5%), sử dụng thiết bị, công nghệ lạc hậu, chậm đổi mới, năng suất lao động thấp, chất lượng hàng hóa, dịch vụ kém, sức cạnh tranh thấp; cơ cấu ngành nghề còn bất hợp lý, thiếu liên kết với nhau và với các thành phần kinh tế khác; tham gia chủ yếu ở phân khúc thị trường có giá trị gia tăng thấp; chưa xây dựng được nhiều thương hiệu có uy tín đáp ứng yêu cầu của thị trường. Khả năng hội nhập kinh tế quốc tế của kinh tế tư nhân ở Hải Phòng cũng nằm trong tính chung của cả nước, còn thấp và chưa chủ động tham gia vào các chuỗi giá trị sản xuất khu vực và toàn cầu. Nhiều doanh nghiệp tư nhân ngừng hoạt động, giải thể và phá sản. Hai là, hệ thống pháp luật và các cơ chế, chính sách khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển còn nhiều bất cập, thiếu đồng bộ. Cơ chế, chính sách tài chính, tín dụng, ngân hàng còn chưa tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư tư nhân ở quy mô vừa và nhỏ. Cơ chế, chính sách về đất đai, tài nguyên thiên nhiên và môi trường còn nhiều hạn chế. Trình độ cán bộ quản lý và tay nghề của người lao động ở khu vực kinh tế tư nhân còn thấp, phần nhiều còn dừng ở tư duy kinh nghiệm, thiếu tính chiến lược và phát triển không bền vững; chưa đáp ứng được yêu cầu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đồng thời bên cạnh đó chính sách thuế thiếu linh hoạt... Ba là, vi phạm pháp luật và cạnh tranh không lành mạnh trong kinh tế tư nhân còn diễn ra khá phổ biến trên thị trường. Tình trạng sản xuất gây ô nhiễm môi trường, mất vệ sinh an toàn thực phẩm, vi phạm các quyền lợi cơ bản của người tiêu dùng ở khu vực kinh tế tư nhân còn xảy ra phổ biến. Ngoài ra, một số doanh nghiệp có hành vi gian lận thương mại, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, làm hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; vi phạm chính sách nợ tín dụng và nợ thuế kéo dài, nợ bảo hiểm xã hội, lợi dụng sơ hở móc nối với phần tử xấu, lừa gạt để chiếm đoạt tài sản của nhà nước hoặc của đối tác, gây hậu quả kinh tế - xã hội nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến khu vực kinh tế tư nhân. Bốn là, nhiều quy định của pháp luật về kinh tế tư nhân chưa được thực hiện nghiêm. Môi trường đầu tư kinh doanh, khởi nghiệp sáng tạo còn nhiều hạn chế, tiềm ẩn rủi ro cao và thiếu tính minh bạch. Quyền tự do kinh doanh và quyền tài sản, tiếp cận các cơ hội kinh doanh, nguồn lực xã hội chưa thực sự bình đẳng giữa kinh tế tư nhân và các thành phần kinh tế khác; chi phí trung gian, không chính thức còn nhiều. Thủ tục hành chính còn rườm rà, phức tạp. 2.3. Nguyên nhân của những hạn chế và những vấn đề đặt ra trong phát triển kinh tế tư nhân ở Hải Phòng thời gian tới Thứ nhất, việc phổ biến các Nghị quyết của Đảng về kinh tế tư nhân ở một số các cấp, các ngành chưa được sâu rộng, tuyên truyền chưa thường xuyên còn mang tính hình thức. Thứ hai, công tác quản lý nhà nước đối với kinh tế tư nhân còn nhiều lúng túng, bất cập, hiệu quả thấp. Sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành còn hạn chế, các Sở, ngành và Uỷ ban nhân dân quận, huyện chưa quan tâm cao đến công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tư nhân. Quản lý nhà nước đối với kinh tế tư nhân sau cấp đăng ký kinh doanh chuyển biến chưa nhiều, hiệu
 5. PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÅN Ở HÂI PHÒNG - VÇN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 693 lực quản lý chuyên ngành còn thấp. Chưa xây dựng được quy chế phối hợp, tổ chức kiểm tra, theo dõi, chỉ đạo gắn trách nhiệm của các cấp, Sở, ngành về quản lý khu vực kinh tế tư nhân. Việc hoàn thiện bộ máy quản lý và tăng cường quản lý nhà nước đối với khu vực kinh tế tư nhân còn hạn chế; sự phối hợp giữa các cơ quan trong việc hỗ trợ kinh tế tư nhân chưa được thực hiện tốt, nhiều trường hợp còn đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Thứ ba, việc xây dựng cơ chế, chính sách cụ thể của thành phố để khuyến khích, tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân còn chậm. Các Sở, ngành và Uỷ ban nhân dân quận, huyện chưa đề xuất được cơ chế, chính sách phù hợp với địa phương, thành phố để thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân. Nhìn chung, các cơ chế, chính sách khuyến khích, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế tư nhân chưa mang lại hiệu quả cũng như lợi ích rõ rệt cho khu vực kinh tế tư nhân, trên thực tế chưa có cơ chế chính sách riêng về đất đai, tín dụng là những chính sách cơ bản, quan trọng cho thành phần kinh tế tư nhân, việc phân cấp quản lý chưa đáp ứng yêu cầu, chưa thực hiện việc xây dựng chiến lược phát triển kinh tế tư nhân. Thứ tư, nguyên nhân chủ quan từ sự yếu kém của một bộ phận không nhỏ doanh nghiệp tư nhân còn hoạt động, phát triển tự phát, tuỳ tiện tăng giảm vốn, đổi trụ sở kinh doanh, thay đổi ngành nghề đăng ký, kinh doanh thiếu lành mạnh, vi phạm pháp luật. Các doanh nghiệp tư nhân có quy mô nhỏ, siêu nhỏ chưa chú trọng phối hợp, liên kết với nhau để cùng phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo mối quan hệ đối tác, bạn hàng để cùng phát triển, nên thường cạnh tranh thiếu lành mạnh hoặc gây thiệt hại lẫn nhau. Thứ năm, chất lượng nguồn lao động cung cấp cho các doanh nghiệp đã có những cải thiện nhưng không đáng kể, nhiều doanh nghiệp khi tuyển dụng lao động phải mất một khoản thời gian và chi phí cho quá trình bồi dưỡng, đào tạo lại để đáp ứng công việc. 2.4. Các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế tư nhân ở Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Quán triệt các Nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết số 45- NQ/TW của Bộ Chính trị, đặc biệt là những điểm mới: Xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trên cơ sở khai thác hiệu quả các lợi thế, tiềm năng, mối tương quan, liên kết với các tỉnh ven biển Bắc Bộ, khu vực đồng đồng bằng Sông Hồng, các tỉnh phía Bắc và kết nối quốc tế; Hải Phòng còn là động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và của cả nước. Trong quá trình phát triển phải giải quyết tốt mối quan hệ biện chứng giữa phát triển nhanh và bền vững; phát triển chiều sâu là chủ đạo, chú trọng đầu tư vào các ngành mũi nhọn như kinh tế biển, cơ khí chế tạo, chế biến, điện tử, dịch vụ logistics, khoa học và công nghệ biển. Mục tiêu: “Xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và của cả nước; có công nghiệp phát triển hiện đại, thông minh, bền vững; kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại kết nối thuận lợi với trong nước và quốc tế bằng cả đường bộ, đường sắt, đường biển, đường hàng không; trọng điểm dịch vụ logistics; trung tâm quốc tế về giáo dục và đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học& công nghệ, kinh tế biển; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao ngang tầm với các thành phố tiêu biểu ở Châu Á; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, quốc phòng,
 6. 694 KINH TẾ TƯ NHÅN Ở HÂI PHÒNG - THỰC TRÄNG VÀ GIÂI PHÁP an ninh được giữ vững”[11]. Để đạt được mục tiêu đó, phải thực hiện nhiều nhiệm vụ và giải pháp đồng bộ, khả thi, trong đó có các giải pháp chủ yếu để phát triển kinh tế tư nhân ở Hải Phòng thực sự trở thành một “động lực quan trọng”. 2.4.1. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quán triệt các Nghị quyết quan trọng của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân để thống nhất nhận thức đối với các doanh nghiệp tư nhân và toàn thể nhân dân Thành phố Các cấp lãnh đạo thành phố tiếp tục phát huy tinh thần chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của các doanh nghiệp tư nhân và toàn thể nhân dân thành phố về vai trò, vị thế, định hướng phát triển của kinh tế tư nhân và việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 44 - CTr/TU ngày 21/9/2017 gắn với thực hiện Chương trình hành động số 76 - CTr/TU ngày 24/1/2019 thực hiện Nghị quyết số 45 - NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thông qua đó làm đổi mới sâu sắc trong nhận thức của các cấp uỷ đảng, chính quyền và toàn xã hội về kinh tế tư nhân và chủ trương, chính sách phát triển kinh tế tư nhân của Đảng và Nhà nước, hình thành tư duy kinh tế mới, tư duy về phát triển kinh tế thị trường hiện đại, trong đó kinh tế Nhà nước, kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân là “nòng cốt”. Tạo sự đồng thuận cao trong xã hội về khuyến khích, tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân; phát huy thế mạnh và tiềm năng to lớn của kinh tế tư nhân, đi đôi với khắc phục có hiệu quả những mặt trái phát sinh trong quá trình phát triển kinh tế tư nhân. Trước tác động sâu sắc và toàn diện của cách mạng công nghiệp 4.0, lãnh đạo Thành phố cần quan tâm định hướng cho các doanh nghiệp tư nhân chủ động nâng cao nhận thức và tích cực chuẩn bị, triển khai thực hiện thích ứng với cuộc cách mạng này. Vì vậy các nhà doanh nhân cần phải xây dựng được chiến lược, kế hoạch thực hiện cách mạng công nghiệp 4.0 cho doanh nghiệp mình. Các doanh nghiệp tư nhân cần tìm được các giải pháp thông minh nhất để tối ưu hóa hoạt động sản xuất, kinh doanh, thực hiện số hóa các quy trình sản xuất, tiêu thụ giúp sự kiểm soát chi phí vận hành một cách công khai, minh bạch, tiết kiệm trong điều kiện khó khăn về nguồn lực. Doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp tư nhân ở Hải Phòng nói riêng phải làm tốt vai trò “vừa là trung tâm vừa là động lực” phát triển công nghệ thông minh, công nghệ mới, phát triển nền kinh tế số ở Việt Nam. Các doanh nghiệp tư nhân ở Hải Phòng, tuy hiện nay còn ở quy mô vừa và nhỏ là chủ yếu, nhưng đứng trước cơ hội mới do cách mạng công nghiệp 4.0 đem lại cần có tầm nhìn xa trông rộng, dấy lên niềm tự hào dân tộc, tự hào về thành phố Cảng trung dũng quyết thắng, luôn tiên phong đi đầu, có khát vọng và mơ ước lớn vượt qua biên giới quốc gia, phát triển thị trường trong nước và quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế đất nước trong giai đoạn mới. 2.4..2 Chú trọng phát triển kinh tế tư nhân, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân ở Hải Phòng thực sự trở thành một “động lực quan trọng”, tạo đột phá trong phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn, có lợi thế Tiếp tục thực hiện có hiệu lực, hiệu quả vai trò chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ, vì dân; bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô; hoàn thiện cơ chế, chính sách thu
 7. PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÅN Ở HÂI PHÒNG - VÇN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 695 hút đầu tư tư nhân và bảo đảm hoạt động của kinh tế tư nhân theo cơ chế thị trường. Tạo sự bình đẳng trước pháp luật, trong cạnh tranh và đặc biệt trong việc tiếp cận, phân bổ các nguồn lực; được bảo vệ quyền sở hữu tài sản và quyền tự do kinh doanh; giảm hoạt động thanh tra, kiểm tra. Có chính sách khuyến khích động viên khen thưởng các doanh nghiệp làm ăn chân chính, có trách nhiệm xã hội. Trao cơ hội cho kinh tế tư nhân về việc tiếp cận và mở rộng thị trường trong và ngoài nước; về tiếp nhận, chuyển giao, ứng dụng các công nghệ cao; nguồn vốn đầu tư. Bên cạnh đó cần tăng cường ngăn chặn việc trục lợi chính sách và thực hiện lợi ích nhóm, vi phạm pháp luật của một bộ phận không nhỏ thuộc kinh tế tư nhân. Phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, có ý nghĩa chiến lược, đặc biệt là một số công trình trọng điểm như các bến số 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 của Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng; xây dựng quân cảng Nam Đồ Sơn; đầu tư một số công trình ngầm qua sông Cấm, Lạch Tray; đầu tư các tuyến đường sắt tốc độ cao Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và đường sắt kết nối Cảng quốc tế Hải Phòng[9]. Tạo điều kiện thuận lợi cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển ở tất cả các ngành, lĩnh vực mà pháp luật không cấm. Đặc biệt là các ngành công nghiệp có lợi thế; phát triển dịch vụ, trọng tâm là cảng biển và logistics, du lịch. Thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; tạo tiền đề hình thành các tập đoàn kinh tế tư nhân lớn. Xây dựng và triển khai các hoạt động hỗ trợ kết nối doanh nghiệp theo cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; kết nối với các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, định hướng gắn kết đến thị trường quốc tế, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp, dịch vụ hỗ trợ nông nghiệp. Tổ chức các khóa đào tạo về khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp để nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân. Tăng cường đối thoại với doanh nghiệp, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Tư vấn, hướng dẫn miễn phí về hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp cho doanh nghiệp khi chuyển đổi từ hộ kinh doanh. Tăng cường đầu tư đổi mới công nghệ trong hoạt động nghiệp vụ của ngân hàng; đổi mới phong cách giao dịch, thủ tục giao dịch, các tổ chức tín dụng thực hiện giao dịch một cửa đảm bảo nhanh gọn, kịp thời, chính xác, an toàn; bố trí địa điểm giao dịch thuận lợi, khang trang, hiện đại, văn minh. Khuyến khích, tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi để các hộ kinh doanh lớn thành lập doanh nghiệp, thực hiện kê khai nộp thuế theo phương pháp kê khai, đảm bảo kinh doanh bình đẳng trước pháp luật. Tạo điều kiện để kinh tế tư nhân tham gia vào quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước thông qua việc góp vốn, mua cổ phần; thúc đẩy liên kết theo chuỗi giá trị giữa doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp của tư nhân... Đẩy mạnh xã hội hóa, tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân tham gia cung cấp dịch vụ công.
 8. 696 KINH TẾ TƯ NHÅN Ở HÂI PHÒNG - THỰC TRÄNG VÀ GIÂI PHÁP Tăng cường khả năng đáp ứng nhu cầu vận tải đa phương tiện cho các doanh nghiệp dựa trên hệ thống giao thông đồng bộ, có trọng điểm, kết nối giữa các trung tâm kinh tế lớn và giữa các trục giao thông đầu mối. Mở rộng đầu tư và hiện đại hóa giao thông đường bộ, đường sắt, hàng hải, thủy nội địa và đường hàng không; tăng cường kết nối các hệ thống giao thông liên kết vùng và địa phương, kết nối hệ thống giao thông với quốc tế; phát triển dịch vụ hậu cần, lưu thông, phân phối hàng hóa, dịch vụ thuận tiện, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế. Tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân tiếp cận thị trường đất đai, tài nguyên một cách minh bạch, bình đẳng theo cơ chế thị trường. Đẩy nhanh quá trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà cho các tổ chức, cá nhân nhằm vốn hóa các tài sản để doanh nghiệp, cá nhân có điều kiện tiếp cận với các nguồn vốn tín dụng. Công bố kịp thời các thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch các khu công nghiệp và các cụm tiểu thủ công nghiệp. Cơ cấu lại và phát triển nhanh, an toàn, hiệu quả các thị trường tài chính, nhất là thị trường tiền tệ và thị trường vốn; tạo điều kiện bình đẳng, thuận lợi cho kinh tế tư nhân tiếp cận vay vốn ngân hàng, huy động vốn trên thị trường chứng khoán, nhất là phát hành trái phiếu doanh nghiệp và sử dụng các dịch vụ tài chính với chi phí hợp lý. 2.4.3. Hỗ trợ kinh tế tư nhân đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa công nghệ, nâng cao năng suất lao động, trong điều kiện tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 Chính quyền Thành phố chú trọng tạo điều kiện thuận lợi, công khai, minh bạch cơ chế, chính sách hỗ trợ kinh tế tư nhân đầu tư vào các hoạt động nghiên cứu và triển khai ứng dụng, chuyển giao công nghệ tiên tiến vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Áp dụng chính sách thuế, hỗ trợ tài chính, tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi phù hợp với hoạt động nghiên cứu, đổi mới, hiện đại hóa công nghệ đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0. Kết nối doanh nghiệp với các nhà đầu tư, quỹ đầu tư. Xây dựng các giải pháp bán hàng trực tuyến để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa triển khai ứng dụng thương mại điện tử. Khuyến khích, động viên tinh thần kinh doanh, ý chí khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội, nhất là trong cộng đồng doanh nghiệp. Có nhiều hình thức sinh động phổ biến, tuyên truyền, giáo dục kiến thức kinh doanh, khởi nghiệp trong toàn xã hội. Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có căn cứ pháp lý để thế chấp tài sản vốn vay ngân hàng thuận lợi. Thành lập quỹ bảo lãnh tín dụng của Thành phố cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong khu vực kinh tế tư nhân để bảo lãnh cho doanh nghiệp tư nhân tiếp cận được các khoản vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn từ các tổ chức tín dụng trên địa bàn Thành phố. Xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh, cần chú ý lựa chọn mặt hàng theo nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng “sản xuất cái mà thị trường đang cần”. Đồng thời chú ý đến những lợi thế, tiềm năng của doanh nghiệp, của thành phố Hải Phòng như du lịch biển, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và sản phẩm du lịch lưu trú...
 9. PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÅN Ở HÂI PHÒNG - VÇN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 697 Phát triển đồng bộ và quản lý có hiệu quả các loại thị trường; nâng cao hiệu quả quản lý của chính quyền thông qua kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm hiện tượng gian lận thương mại, kinh doanh trái phép, sản xuất hàng giả, trốn thuế, … Sắp xếp lại, hoàn thiện và phát triển mạng lưới dịch vụ thương mại trên địa bàn quận, huyện theo hướng đa dạng, với nhiều hình thức, quy mô và phương thức khác nhau trong đó đặc biệt chú trọng vai trò của kinh tế tư nhân, nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của người dân thành phố Hải Phòng, đồng thời làm tốt chức năng trung tâm thương mại dịch vụ của thành phố. Tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư kinh doanh trong nước và ngoài nước. Xây dựng chiến lược marketting để có định hướng và hoạch định dài hạn cho các hoạt động marketting của doanh nghiệp. Tiếp tục tổ chức cho các doanh nghiệp tư nhân tham gia các hội chợ và triển lãm quốc tế; sử dụng một phần ngân sách thành phố để hỗ trợ cho các doanh nghiệp đăng ký nhãn hiệu hàng hoá trên thị trường trong và ngoài nước. Việc tận dụng cách mạng 4.0 là then chốt để phát triển, hiện đại hóa Thành phố sớm trở thành thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại cần có định hướng, tăng cường tiềm lực đầu tư, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp tư nhân. Chính phủ và chính quyền Thành phố cần tập trung hoàn thiện thể chế và chính sách, xây dựng chiến lược kinh tế số, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào xây dựng chính phủ điện tử để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với các thành phần kinh tế, trong đó có kinh tế tư nhân. Đồng thời cần có nhiều biện pháp cải cách đổi mới, phát huy nội lực, quan tâm chăm lo hơn nữa môi trường kinh doanh đối với các doanh nghiệp trong nước với đa số thuộc khu vực kinh tế tư nhân, bên cạnh việc tháo gỡ khó khăn cần hướng tới sự thuận lợi hóa thương mại cho các doanh nghiệp; thường xuyên tổ chức đối thoại, thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với cộng đồng các doanh nghiệp, các chuyên gia trong và ngoài nước để tìm hiểu và loại bỏ những rào cản, giải quyết các vấn đề phát sinh; tích cực khuyến khích khởi nghiệp sáng tạo trên nền tảng khoa học công nghệ hướng tới cộng đồng. Trong bối cảnh của toàn cầu hóa và tác động to lớn của cách mạng công nghiệp 4.0, chính quyền Thành phố cần coi trọng xây dựng các cơ chế quản lý linh hoạt, hỗ trợ, tiếp cận thị trường minh bạch, bảo vệ lợi ích chính đáng của các loại hình kinh tế tư nhân ở Hải Phòng; đồng thời thúc đẩy sự đổi mới phát triển không ngừng. Các chính sách của Nhà nước và Thành phố phải bắt nhịp với yêu cầu thực tiễn sinh động của cuộc sống, xu thế công nghệ cao, thích nghi với mô hình kinh doanh mới. Từ đó giúp khu vực kinh tế tư nhân nâng cao năng lực cạnh tranh, đạt được những lợi thế so sánh hiệu quả trên thị trường trong và ngoài nước. Trong mọi hoạch định chiến lược phát triển của Thành phố, phải luôn quán triệt quan điểm đổi mới sâu sắc của Đảng về kinh tế tư nhân là “động lực quan trọng” của nền kinh tế, để kiến tạo các yếu tố tạo lợi thế cạnh tranh như: thể chế, chính sách, kết cấu hạ tầng, phát triển mạnh hệ thống tài chính, cải cách giáo dục&đào tạo, cải thiện chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, bảo hiểm xã hội, đầu tư cho nghiên cứu khoa học cơ bản …
 10. 698 KINH TẾ TƯ NHÅN Ở HÂI PHÒNG - THỰC TRÄNG VÀ GIÂI PHÁP Từ đó đưa kinh tế tư nhân ở Hải Phòng cùng với các thành phần kinh tế khác, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, phát triển lên một tầm cao mới có sức cạnh tranh và khả năng hội nhập, thực hiện thích ứng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. 2.4.4. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng và sẽ đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp tư nhân với quy mô khác nhau, thích ứng với yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0 Thực hiện hiệu quả việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng và cả việc tích cực chuẩn bị nguồn nhân lực “sẽ đáp ứng” nhu cầu tuyển dụng lao động của các thành phần kinh tế, trong đó có kinh tế tư nhân. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục và chất lượng phổ cập giáo dục các cấp, tăng cường công tác hướng nghiệp cho học sinh, dạy nghề cho người lao động. Duy trì bền vững kết quả phổ cập bậc trung học và nghề. Xây dựng chủ trương, chính sách của Thành phố về “phát triển nhân lực chất lượng cao phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế trong xu thế cách mạng cách mạng công nghiệp 4.0 của Thành phố, với mục tiêu đến năm 2025 trở thành trung tâm giáo dục đại hoc của vùng duyên hải Bắc Bộ; đến năm 2030 trở thành trung tâm quốc tế về giáo dục và đào tạo”[9]. Đồng thời chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại chỗ có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu sử dụng lao động của các ngành kinh tế mũi nhọn, có lợi thế, nhất là cho công nghiệp hỗ trợ, dịch vụ cảng biển, logistics; phát triển được đội ngũ kỹ sư, các nhà quản trị có khả năng ứng dụng công nghệ và phát triển các dịch vụ hiện đại như ngân hàng, tài chính, logistics, bảo hiểm, công nghệ thông tin, phân phối bán lẻ, tư vấn, dịch vụ phát triển kinh doanh. Thành phố cần tập trung đầu tư trọng điểm cho sự phát triển lớn mạnh, bền vững của trường Đại học Hải Phòng để nhà trường với truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển (1959 - 2019) hoàn thành xuất sắc sứ mạng của mình, cung cấp nguồn nhân lực đạt chuẩn đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố và cả nước. Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh để các doanh nhân tư nhân ở Hải Phòng chủ động thích ứng với yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0. Đó là một quá trình chuyển đổi nền công nghiệp sang quá trình tiếp cận dựa trên nền tảng số hóa, nền tảng internet vạn vật kết nối và trí tuệ con người, điều đó đòi hỏi phải điều chỉnh lại chương trình đào tạo, phương thức đào tạo ở các cấp học, bậc học, đặc biệt là đào tạo ở bậc đại học để phát huy năng lực và phẩm chất của người học. Như vậy, đòi hỏi phải quan tâm, chủ động phát triển hoàn thiện và đồng bộ thị trường sức lao động ở nước ta đáp ứng nhu cầu của xã hội và yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0. Người lao động Việt Nam nói chung và ở Hải Phòng nói riêng phải luôn trau dồi bản thân để có thể đảm nhiệm ở vị trí lao động trí tuệ, điều khiển được máy móc một cách thông minh và hợp lý thì mới không bị “máy móc” hay “robot” “cướp mất việc làm”. Để đạt được điều đó, cần phải đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết TW8 khóa XI và sớm xây dựng chiến lược “đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ đáp ứng nhu cầu xã hội” theo lộ trình tác động của cách mạng công nghiệp 4.0.
 11. PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÅN Ở HÂI PHÒNG - VÇN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 699 Ở Hải Phòng, với sự tác động của cách mạng công nghiệp 4.0, thị trường sức lao động đòi hỏi phải nhanh chóng phát triển đồng bộ trước áp lực ngày càng gia tăng về khó khăn, thách thức chung. Có thể nói quy mô thị trường lao động sẽ dần bị thu hẹp, tỉ lệ việc làm của lao động giản đơn ngày càng giảm bởi những thao tác giản đơn, lặp đi lặp lại sẽ được máy móc và robot thay thế. Những ưu thế và năng lực cũ của người lao động sẽ nhường chỗ cho những năng lực mới, đổi mới, sáng tạo của người lao động. Trong hệ thống giáo dục quốc dân, cần xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, kết hợp hài hòa đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội và “sẽ đáp ứng” nhu cầu xã hội trong tương lai gần. Cần phải thay đổi mạnh mẽ, triệt để tư duy của người lao động trên địa bàn Thành phố, phải có tư duy nhạy bén, năng động,sáng tạo-tư duy làm kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập quốc tế, có sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước vì tiến bộ, công bằng xã hội; vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Chú trọng nâng cao năng suất lao động xã hội tổng hợp để nâng cao sức cạnh tranh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị toàn cầu. Từ đó nâng cao được tiền lương, tiền công và vị thế của người lao động trên địa bàn Hải Phòng, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Phải có những biện pháp khả thi khơi nguồn sức mạnh của trí tuệ người Hải Phòng, tạo ra sức bật mới trong phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, trong đó chú trọng nguồn nội lực từ “đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh, có khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng, không ngừng nâng cao năng lực kinh doanh và quản trị doanh nghiệp. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, đạo đức, văn hóa kinh doanh của doanh nhân dần được nâng lên”[1, tr 36]. Chính quyền Thành phố cần có nhiều cơ chế, chính sách cụ thể thu hút chất xám, thu hút người tài của Hải Phòng, của Việt Nam ở trong và ngoài nước, cũng như thu hút trí thức thế giới đến với Hải Phòng, tạo ra sân chơi toàn cầu, có sự cạnh tranh tri thức; phải chỉ đạo sát sao hơn việc chăm lo cho yếu tố con người, phát huy tối đa năng lực sáng tạo của người Hải Phòng. Xây dựng người lao động Hải Phòng đẹp về nhân cách, đạo đức, tâm hồn, cao về trí tuệ, năng lực, kĩ năng sáng tạo; khỏe về thể chất, giỏi về tin học, ngoại ngữ, nâng cao trách nhiệm xã hội, đạo đức công dân thời hội nhập, phát huy tố chất tinh tế, linh hoạt, nhạy bén của người Hải Phòng; dùng tri thức của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để làm giàu và khẳng định được sức mạnh nội lực. Từ đó phát triển thành phố thông minh, giao thông thông minh, trung tâm logicstic, dịch vụ du lịch biển, nông nghiệp công nghệ cao, trung tâm giáo dục & đào tạo, chuyển giao công nghệ vững mạnh vùng duyên hải Bắc bộ … Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, đào tạo lại để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng xử lý tình huống thực tiễn trong hoạt động sản xuất kinh doanh cho đội ngũ các nhà quản lý doanh nghiệp. Muốn nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trên thương trường thì chính bản thân đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp cần tăng cường khả năng. Để bồi dưỡng, phát triển năng lực quản lý chiến lược và tư duy chiến lược cho đội ngũ cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân, cần đặc biệt chú trọng đến những kỹ năng: Phân tích kinh doanh, dự đoán và định
 12. 700 KINH TẾ TƯ NHÅN Ở HÂI PHÒNG - THỰC TRÄNG VÀ GIÂI PHÁP hướng chiến lược, lý thuyết và quản trị chiến lược, quản trị rủi ro... Nâng cao trình độ nhận thức cho người lao động nhằm phát huy tinh thần tự giác, có thái độ trung thực, trách nhiệm cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Nâng cao trình độ học vấn, trình độ chuyên môn kỹ thuật và kỹ năng lao động để người lao động linh hoạt, sáng tạo, sử dụng có hiệu quả các công cụ, phương tiện lao động tiến tiến, tăng cường khả năng tiếp thu và áp dụng khoa học công nghệ mới. Phát huy tinh thần rèn luyện, tích luỹ kinh nghiệm thực tiễn để nâng cao tay nghề của người lao động. Cải thiện điều kiện làm việc; thực hiện chế độ đãi ngộ, khen thưởng để động viên, khuyến khích người lao động. 3. KẾT LUẬN Kinh tế tư nhân ở Hải Phòng trong thời kỳ đổi mới đã đạt được nhiều kết quả tích cực, thể hiện sự năng động, sáng tạo, khát vọng làm giàu, có nhiều tiềm năng cần được khai thác và phát huy đúng định hướng; đồng thời cũng cho thấy lãnh đạo Thành phố qua các nhiệm kỳ đều luôn quan tâm chú trọng tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế tư nhân, đặc biệt trong một số năm gần đây. Tuy nhiên, bên cạnh đó kinh tế tư nhân ở Hải Phòng còn bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém về quy mô sản xuất, về trình độ công nghệ; về sức cạnh tranh yếu; về chấp hành các quy định của pháp luật và bảo vệ môi trường. Để khắc phục những hạn chế, yếu kém nói trên và thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 44 - CTr/TU ngày 21/9/2017 phát triển KTTN theo hướng lành mạnh, hiệu quả, bền vững, thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế, góp phần đưa kinh tế - xã hội thành phố phát triển nhanh, bền vững, tạo sự phát triển đột phá, tạo thêm việc làm, cải thiện đời sống nhân dân, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, góp phần xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại. Đồng thời thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 45 - NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Để đạt được mục tiêu đó, cần thực hiện một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của kinh tế tư nhân ở Hải Phòng thực sự trở thành một “động lực quan trọng” trong phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, tạo sự đột phá trong phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn, có lợi thế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. TÀI LIỆU THAM KHÂO 1. Ban Tuyên giáo Trung ương (2017), Tài liệu nghiên cứu các văn kiện Hội nghị lần thứ năm BCHTW Đảng khóa XII, Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội 2. Bộ Chính trị khóa IX (2003), Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 05/8/2003 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ CNH,HĐH đất nước 3. Bộ Chính trị khóa XI (2013), Kết luận số 72-Kl/TW ngày10/10/2013 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TW của Bộ Chính trị 4. Bộ Chính trị khóa XII (2019), Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
 13. PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÅN Ở HÂI PHÒNG - VÇN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 701 5. Đảng Cộng sản Việt Nam, Thành ủy Hải Phòng (2016), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XV. 6. Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nxb Chính trị Quốc gia- Sự thật, Hà Nội. 7. Hoàng Minh (2017), Phát triển kinh tế tư nhân- nhìn từ thực tiễn Hải Phòng, Chuyên mục Đầu tư của Báo Diễn đàn doanh nghiệp,CQ của phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, truy cập ngày 24/10/2017, từ . 8. Lê Minh Thắng (2019), Cơ hội kinh tế Hải Phòng năm 2019; tự tin với thành tựu, nhận định đúng thực trạng để bứt phá, Chuyên mục Đầu tư của báo Diễn đàn doanh nghiệp, CQ của phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, truy cập ngày 19/02/2019, từ 9. Thành ủy Hải Phòng(2019), Chương trình hành động số 76-CTR/TU ngày 08/7/2019, thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 10. Thành ủy Hải Phòng (2017), Chương trình hành động số 44-CTr/TU ngày 21/9/2017, thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của BCHTW Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN 11. 11.Thành ủy Hải Phòng, Ban Tuyên giáo (2019),Tài liệu quán triệt Nghị quyết số 45- NQ/TW,ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nxb Hải Phòng, tháng 7 năm 2019.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2