intTypePromotion=1

Các giải pháp nhằm thu hút khách du lịch nội địa tại công ty TNHH TM & Dịch Vụ Du Lịch Quảng Đà Thành

Chia sẻ: Nguyen Tuyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:297

0
178
lượt xem
59
download

Các giải pháp nhằm thu hút khách du lịch nội địa tại công ty TNHH TM & Dịch Vụ Du Lịch Quảng Đà Thành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

các giải pháp nhằm thu hut khách du lịch

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các giải pháp nhằm thu hút khách du lịch nội địa tại công ty TNHH TM & Dịch Vụ Du Lịch Quảng Đà Thành

 1. Báo cáo thực tập GVHD: Phạm Thị Hòa MỤC LỤC SVTH: Đồng Thị Thư _Lớp DL09
 2. Báo cáo thực tập GVHD: Phạm Thị Hòa LỜI MỞ ĐÂU ̀ Hoạt động kinh doanh du lịch trở thành một nhu cầu tất y ếu c ủa con người. Xã hội càng phát triển thì nhu cầu du lịch càng trở nên đa d ạng và phong phú. Mọi loại hình kinh daonh gắn liền với sự phát triển của du l ịch đó là hoạt động kinh doanh lữ hành. Trong nên kinh tế thị trường, bât kỳ môt doanh nghiêp kinh doanh nao ̀ ́ ̣ ̣ ̀ muôn tôn tai và phat triên đêu phai vân dung marketing vao trong quá trinh kinh ́ ̣̀ ́ ̉ ̀ ̣̉ ̣ ̀ ̀ doanh. Công ty TNHHTM và DVDL Quang Đà Thanh tuy m ới thanh lâp ̉ ̀ ̀ ̣ nhưng trong quá trinh hoat đông kinh doanh đã vân dung cac chinh sach ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ́ ̣́ ̣ ̉ marketing môt cach hiêu qua. Tuy nhiên để vận dụng các chính sách marketing một cách có hiệu quả nhất cũng là một điều không dễ dàng ban giám đốc công ty luôn chú trọng tới các chính sách marketing trong việc hoạch định chiến lược và đ ưa ra ph ương hướng hoạt động kinh daonh phù hợp. Công ty TNHH TM & D ịch V ụ Du Lịch Quảng Đà Thành luôn nhận thức được tầm quan trọng của marketing. Bởi lẻ sản phẩm của công ty mang tính chất tiêu dùng khó nh ận biết được trước chất lượng của sản phẩm của mình. Sử dụng các chính sách marketing hợp lý kích thích được tính hữu hình của sản ph ẩm của mình ph ần nào đó giúp khách du lịch nhận biết sản phẩm của công ty. Chính vì tầm quan tr ọng của marketing nên em làm đề tài: “ Các giải pháp nh ằm thu hút khách du l ịch nội địa tại công ty TNHH TM & Dịch Vụ Du Lịch Quảng Đà Thành ” . V ới kiến thức còn sơ sài em xin được nghiên cứu về đề tài này để dược hiểu biết thêm. Em xin chân thành cảm ơn các anh chị trong công ty TNHH TM & Dịch Vụ Du Lịch Quảng Đà Thành cùng cô giáo hướng dẫn Ph ạm Th ị Hòa đã giúp đỡ em hoàn thành đề tài này. Đà N ẵng, ngày 30 tháng 05 năm 2011 SVTH: Đồng Thị Thư _ DL09 Trang: 1
 3. Báo cáo thực tập GVHD: Phạm Thị Hòa Sinh Viên Thực Tập Đồng Thị Thư SVTH: Đồng Thị Thư _ DL09 Trang: 2
 4. Báo cáo thực tập GVHD: Phạm Thị Hòa ̀ PHÂN I CƠ SỞ LÝ LUÂN ̣ I. Hoat Đông Kinh Doanh Trong Lữ Hanh: ̣ ̣ ̀ 1.Khai niêm kinh doanh lữ hanh: ́ ̣ ̀ “ Kinh doanh lữ hanh ” ( Tour Operators Business) là viêc th ực hiên cac ̀ ̣ ̣ ́ hoat đông nghiên cứu thị trường, thiêt lâp cac chương trinh du lich tron goi ̣ ̣ ̣́ ́ ̀ ̣ ̣ ́ hay từng phân, quang cao và ban cac chương trinh nay trực tiêp hay gian tiêp ̀ ̉ ́ ́ ́ ̀ ̀ ́ ́ ́ qua cac trung gian hoăc văn phong đai diên, tổ chức thực hiên ch ương trinh và ́ ̣ ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ hướng dân du lich. Cac doanh nghiêp lữ hanh đương nhiên được phep tổ chức ̃ ̣ ́ ̣ ̀ ́ cac mang lưới đai lý lữ hanh. ́ ̣ ̣ ̀ 2. Hoat đông kinh doanh lữ hanh: ̣ ̣ ̀ Với viêc hiêu kinh doanh lữ hanh là viêc nghiên cứu thị trường, thiêt lâp ̣ ̉ ̀ ̣ ̣́ cac chương trinh du lich tron goi hay từng phân. Viêc nghiên cứu thị trường ́ ̀ ̣ ̣ ́ ̀ ̣ gôm cả đâu vao và đâu ra. Đâu vao là viêc nghiên cứu cac tuyên điêm du lich, ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̣ ́ ́ ̉ ̣ danh lam thăng canh cac dich vụ bổ sung để sao cho xây dựng được thanh môt ́ ̉ ̣́ ̀ ̣ chương trinh du lich mà khach châp nhân. Nghiên cứu đâu ra tức là nghiên ̀ ̣ ́ ́ ̣ ̀ cứu khach hang. Viêc nay mới là khó khăn cho cac công tu du lich. Để xây ́ ̀ ̣ ̀ ́ ̣ dựng được môt san phâm du lich có chât lượng đông thời phai găn liên với tên ̣̉ ̉ ̣ ́ ̀ ̉́ ̀ tuôi, uy tin cua công ty. San phâm du lich là san phâm mang tinh dich vu ̣ khach ̉ ́ ̉ ̉ ̉ ̣ ̉ ̉ ́ ̣ ́ hang, không thể trả giá và xem xet chât lượng trước khi mua được, thời gian ̀ ́ ́ và không gian tiêu dung trung với thời gian và không gian san xuât. Lam thế ̀ ̀ ̉ ́ ̀ nao để nghiên cứu được khach hang thì cac công ty phai có cac công cụ và ̀ ́ ̀ ́ ̉ ́ phương phap phù hợp. ́ Sau khi nghiên cứu thị trường thì viêc tiêp theo là xây dựng cac chương ̣ ́ ́ trinh sao cho phù hợp nhât, quang cao và bao cao chương trinh du lich đo. Sau ̀ ́ ̉ ́ ́ ́ ̀ ̣ ́ đó là viêc thực hiên cac chương trinh. Thực hiên chương trinh là do hướng ̣ ̣ ́ ̀ ̣ ̀ SVTH: Đồng Thị Thư _ DL09 Trang: 3
 5. Báo cáo thực tập GVHD: Phạm Thị Hòa dân viên đam nhiêm. Chương trinh có thanh công tôt đep hay không la ̀ phu ̣ ̃ ̉ ̣ ̀ ̀ ́ ̣ thuôc rât nhiêu vao khâu nay. Hướng dân viên cung với khach du lich đi tham ̣ ́ ̀ ̀ ̀ ̃ ̀ ́ ̣ quan, nghỉ mat, kham phá thiên nhiên,…, phai luôn tự biên minh thanh người ́ ́ ̉ ́ ̀ ̀ thân cân, gân gui, chia sẻ những tinh cam cua khach hang khi th ực hiên ̣ ̀ ̃ ̀ ̉ ̉ ́ ̀ ̣ chương trinh. ̀ II. Khach Du Lich Và Nguôn Khach: ́ ̣ ̀ ́ ́ ̣ ́ ̣ 1. Khai niêm khach du lich: Có nhiêu cach hiêu khac nhau về khach du lich đứng trên nhiêu goc độ ̀ ́ ̉ ́ ́ ̣ ̀ ́ khac nhau, để xac đinh rõ hơn khach du lich là ai, sau đây la ̀ môt sô ́ khai niêm ́ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̣ về khach du lich: ́ ̣ + Nhà kinh tế hoc người Ao – Jozep Stemder – đinh nghia “ Khach du lich ̣ ́ ̣ ̃ ́ ̣ là những người đăc biêt, ở lai theo ý thich ngoai nơi cư trú thường xuyên, để ̣ ̣ ̣ ́ ̀ thoa man những nhu câu cao câp mà không theo đuôi muc đich kinh tê”. ̉ ̃ ̀ ́ ̉ ̣́ ́ + Nhà kinh tế người Anh – Olgilvi khăng đinh răng : “ Để trở thanh khach ̉ ̣ ̀ ̀ ́ du lich cân có những điêu kiên sau: thứ nhât phai xa nha, môt thời gian dưới ̣ ̀ ̀ ̣ ́ ̉ ̀ ̣ môt năm, thứ hai là phai dung những khoan tiên kiêm được ở nơi khac”. ̣ ̉ ̀ ̉ ̀ ́ ́ + Đinh nghia khach du lich có tinh chât quôc tế đã hinh thanh tai hôi nghi ̣ ̣ ̃ ́ ̣ ́ ́ ́ ̀ ̀ ̣ ̣ Roma do Liên Hợp Quôc tổ chức vao năm 1963 : “Khach du lich quôc tế la ̀ ́ ̀ ́ ̣ ́ người lưu lai tam thời ở nước ngoai và sông ngoai nơi cư trú thường xuyên ̣̣ ̀ ́ ̀ cua họ trong thời gian 24h hay hơn:. ̉ ́ ̣ ̣ ̉ ̣ ̀ ́ ̣ ̀ + Theo phap lênh du lich cua Viêt Nam (Điêu 20) : khach du lich gôm khach du lich nôi đia và khach du lich quôc tê. ́ ̣ ̣̣ ́ ̣ ́́ • Khach du lich nôi đia là công dân Viêt Nam và người nước ngoai cư trú ́ ̣ ̣̣ ̣ ̀ tai Viêt Nam đi du lich trong pham vi lanh thổ Viêt Nam. ̣ ̣ ̣ ̣ ̃ ̣ SVTH: Đồng Thị Thư _ DL09 Trang: 4
 6. Báo cáo thực tập GVHD: Phạm Thị Hòa • Khach du lich quôc tế là người nước ngoai, người Viêt Nam đinh cư ở ́ ̣ ́ ̀ ̣ ̣ nước ngoai đên Viêt Nam du lich và công dân Viêt Nam và người nước ngoai ̀́ ̣ ̣ ̣ ̀ cư trú tai Viêt Nam ra nước ngoai du lich. ̣ ̣ ̀ ̣ SVTH: Đồng Thị Thư _ DL09 Trang: 5
 7. Báo cáo thực tập GVHD: Phạm Thị Hòa ̣ ́ ̣ 2. Phân loai khach du lich: Ngoai viêc nhân thức rõ về viêc đinh nghia khach du lich quôc tế thì viêc ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ ̃ ́ ̣ ́ ̣ nghiên cứu cân có sự phân loai chinh xac và đây đu. Đó là điêu thuân lợi cho ̀ ̣ ́ ́ ̀ ̉ ̀ ̣ viêc nghiên cứu , thông kê cac chỉ tiêu về du lich cung như đinh nghia. Sau đây ̣ ́ ́ ̣ ̃ ̣ ̃ là môt số cach phân loai khach du lich: ̣ ́ ̣ ́ ̣ Uỷ ban thông lệ Liên Hợp Quôc đã châp nhân cac phân loai sau, cac đinh ́ ́ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ̃ ́ ̉ ̣ nghia chinh cua phân loai: + Khach tham quan du lich là những cá nhân đi đên môt đât nước khac ́ ̣ ́ ̣ ́ ́ ngoai nơi ở thường xuyên cua họ trong môt khoang thời gian không quá 12 ̀ ̉ ̣ ̉ thang với muc đich chủ yêu không phai kiêm tiên trong pham vi lanh thổ mà họ ́ ̣́ ́ ̉ ́ ̀ ̣ ̃ ́ đên. + Khach du lich quôc tế là tât cả những khach du lich đã ở lai đât nước ́ ̣ ́ ́ ́ ̣ ̣ ́ mà họ đên it nhât là môt đêm. ́́ ́ ̣ + Khach tham quan trong ngay là tât cả những khach tham quan mà không ́ ̀ ́ ́ ở lai qua đêm tai đât nước mà họ đên. ̣ ̣́ ́ + Khach quá canh là khach không rời khoi pham vi khu vực quá canh ́ ̉ ́ ̉ ̣ ̉ trong thời gian chờ đợi giữa cac chuyên bay tai sân bay hoăc tai cac khu vực ́ ́ ̣ ̣̣́ nhà ga khac. ́ ̣ ̃ ́ ̣ ̉ ́ ̣ ̣ ̀ ̀ Theo đinh nghia khach du lich cua phap lênh du lich ban hanh ngay 08/02/1999. Khach du lich có hai loai ́ ̣ ̣ ́ ̣ ̣̣ + Khach du lich nôi đia + Khach du lich quôc tế ́ ̣ ́ Bên canh cac cach phân loai nay con có cac cach phân loai khac: ̣ ́ ́ ̣̀ ̀ ́ ́ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ̀ ́ ̣ + Phân loai khach du lich theo nguôn gôc dân tôc: SVTH: Đồng Thị Thư _ DL09 Trang: 6
 8. Báo cáo thực tập GVHD: Phạm Thị Hòa Cơ sở cua viêc phân loai nay xuât phat từ yêu câu cua nhà kinh doanh du ̉ ̣ ̣ ̀ ́ ́ ̀ ̉ lich cân năm được nguôn gôc khach. Qua đó mới hiêu được minh đang phuc ̣ ̀ ́ ̀ ́ ́ ̉ ̀ ̣ vụ ai? họ thuôc dân tôc nao? Để nhân biêt tâm lý cua họ để phuc vụ môt cach ̣ ̣ ̀ ̣ ́ ̉ ̣ ̣́ tôt hơn. ́ + Phân loai khach du lich theo độ tuôi, giới tinh, nghề nghiêp: ̣ ́ ̣ ̉ ́ ̣ Cach phân loai nay sẽ cho nhà cung câp kham phá ra cac yêu câu cơ ban ́ ̣ ̀ ́ ́ ́ ̀ ̉ và những đăc trưng cụ thể về khach du lich. ̣ ́ ̣ + Phân loai khach du lich theo khả năng thanh toan: ̣ ́ ̣ ́ Xac đinh rõ đôi tượng có khả năng thanh toan cao hay thâp để cung câp ́ ̣ ́ ́ ́ ́ dich vụ môt cach tương ứng. ̣ ̣́ ̀ ́ 3. Nguôn khach: 3.1 Khai niêm về nguôn khach: ́ ̣ ̀ ́ Nguôn khach là tông hợp cac nhu câu du lich cua nhiêu đôi tượng khac ̀ ́ ̉ ́ ̀ ̣ ̉ ̀ ́ ́ nhau và cac đôi tượng nay có khả năng thanh toan cho nhu câu du lich cua ́ ́ ̀ ́ ̀ ̣ ̉ ̀ minh. ̣ ̉ ̉ ̀ ́ 3.2 Đăc điêm cua nguôn khach: Riêng nganh du lich viêc tiêu thụ san phâm khac hăn nh ững san phâm cua ̀ ̣ ̣ ̉ ̉ ́ ̉ ̉ ̉ ̉ cac nganh khac và đăc điêm san phâm cua nganh du lich không thể đem đi rao ́ ̀ ́ ̣ ̉ ̉ ̉ ̉ ̀ ̣ ban mà khach phai tim đên tân nơi để tiêu dung san phâm du lich. Do đo, đê ̉ du ́ ́ ̉̀ ̣́ ̀ ̉ ̉ ̣ ́ khach có thể năm băt được những thông tin về cơ sở du lich để quyêt đinh tiêu ́ ́ ́ ̣ ̣́ thụ san phâm thì vai trò marketing là rât quan trong. ̉ ̉ ́ ̣ Do đăc điêm cua nguôn khach là rât phong phú và đa dang, có rât nhiêu ̣ ̉ ̉ ̀ ́ ́ ̣ ́ ̀ đăc điêm khac nhau về tuôi tac, quôc tich, sở thich,…, nên ta thây rõ đăc điêm ̣ ̉ ́ ̉́ ̣́ ́ ́ ̣ ̉ ̉ ̀ ́ ̀ cua nguôn khach la: SVTH: Đồng Thị Thư _ DL09 Trang: 7
 9. Báo cáo thực tập GVHD: Phạm Thị Hòa + Cơ câu khach phức tap: Trước đây du lich được coi là nhân văn và chi ̉ ́ ́ ̣ ̣ có những người thuôc tâng lớp quý tôc. Nhưng ngay nay nó đã trở thanh hiên ̣̀ ̣ ̀ ̀ ̣ tượng quân chung hoa cho bât cứ người nao có khả năng thanh toan, cung như ̀ ́ ́ ́ ̀ ́ ̃ thời gian ranh rôi. ̃ ̃ + Biên đông thường xuyên: viêc thực hiên môt chuyên đi du lich cua du ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ̉ khach thường chiu sự tac đông cua cac yêu tố như thu nhâp, thời tiêt, thời gian ́ ̣ ́ ̣ ̉ ́ ́ ̣ ́ ranh rôi…Cac nhân tố nay vừa mang tinh chủ quan vừa mang tinh khach quan ̃ ̃ ́ ̀ ́ ́ ́ nên nguôn khach luôn có sự biên đông. ̀ ́ ́ ̣ 3.3 Ý nghia cua viêc nghiên cứu nguôn khach: ̃ ̉ ̣ ̀ ́ Hang hoa san xuât ra là để ban cho những người có nhu câu tiêu dung. ̀ ́ ̉ ́ ́ ̀ ̀ Trong du lich cung vây khi khach du lich mua nhiêu hang hoa dich vụ thì cac ̣ ̃ ̣ ́ ̣ ̀ ̀ ́ ̣ ́ doanh nghiêp du lich ngay cang phat triên do ban được nhiêu san phâm, thu ̣ ̣ ̀ ̀ ́ ̉ ́ ̀ ̉ ̉ nhâp ngay cang cao là tiên đề cho sự phat triên cua doanh nghiêp, con rât it ̣ ̀ ̀ ̀ ́ ̉ ̉ ̣ ̀ ́́ khach hoăc không có khach thì hoat đông du lich trở nên đinh trê, thât thu. Điêu ́ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ́ ̀ nay chứng tỏ khach đong môt vai trò quan trong trong viêc kinh doanh. Cac ̀ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ́ doanh nghiêp đăt khach hang lên vị trí cao hơn vì doanh nghiêp chỉ ban được ̣ ̣ ́ ̀ ̣ ́ những cai mà khach hang cân. Do vây muôn kinh doanh hiêu quả thì cac nhà ́ ́ ̀ ̀ ̣ ́ ̣ ́ kinh doanh du lich phai chú trong hơn nữa đên khach du lich, xac đinh được vi ̣ ̣ ̉ ̣ ́ ́ ̣ ̣́ trí cua khach hang trong chiên lược kinh doanh cua doanh nghiêp. ̉ ́ ̀ ́ ̉ ̣ Muôn tiêu thụ được nhiêu san phâm, dich vụ thì điêu côt loi là phai lam ́ ̀ ̉ ̉ ̣ ̀ ́̃ ̉̀ sao gợi thị hiêu ham muôn cua khach hang chứ không nh ư trước đây san xuât ́ ́ ̉ ́ ̀ ̉ ́ để đap ứng sự thiêu thôn cau hang hoa cho người tiêu dung, và băt thị trường ́ ́ ́ ̉ ̀ ́ ̀ ́ châp nhân san phâm cua minh, bât châp số lượng như thế nao, giá đăt hay re. ́ ̣ ̉ ̉ ̉ ̀ ́ ́ ̀ ́ ̉ Bây giờ trong cơ chế thị trường cac doanh nghiêp đã biêt đap ứng sự mong ́ ̣ ́ ́ đợi cua khach hang. Để thu hut được khach hang thì cac doanh nghiêp phai san ̉ ́ ̀ ́ ́ ̀ ́ ̣ ̉̉ xuât ra cac san phâm có chât lượng đam bao, giá cả hợp ly, có tinh thâm mỹ ́ ́ ̉ ̉ ́ ̉ ̉ ́ ́ ̉ cao. SVTH: Đồng Thị Thư _ DL09 Trang: 8
 10. Báo cáo thực tập GVHD: Phạm Thị Hòa Vây ta hiêu được vai trò quan trong cua khach hang đôi với kinh doanh du ̣ ̉ ̣ ̉ ́ ̀ ́ lich như thế nao? Thông qua đo, tiên hanh viêc nghiên cứu về khach du lich. ̣ ̀ ́ ́ ̀ ̣ ́ ̣ Khi tiên hanh nghiên cứu khach, cân phai nghiên cứu khach về cac ph ương ́ ̀ ́ ̀ ̉ ́ ́ diên nhu câu, sở thich cua khach, nguôn gôc khach, nghề nghiêp, giới tinh, độ ̣ ̀ ́ ̉ ́ ̀ ́ ́ ̣ ́ tuôi, đăc điêm tâm lý cua khach du lich, trinh độ văn hoa,.. Để từ đó hiêu được ̉ ̣ ̉ ̉ ́ ̣ ̀ ́ ̉ những nhu câu cua khach tranh gây phiên hà cho khach, đưa ra san phâm, dich ̀ ̉ ́ ́ ̀ ́ ̉ ̉ ̣ vụ phù hợp với nhu câu và yêu câu cua khach. ̀ ̀ ̉ ́ Vì vây viêc nghiên cứu khach du lich có ý nghia rât lớn đôi với cac doanh ̣ ̣ ́ ̣ ̃́ ́ ́ nghiêp kinh doanh du lich, là yêu tố dân đên sự thanh công trong kinh doanh. ̣ ̣ ́ ̃ ́ ̀ III.Một số nhân tố ảnh hưởng đến khả năng thu hút khách của công ty. Khả năng thu hút khách của một công ty chính là m ức độ h ấp daanz c ủa công ty đối với thị trường mục tiêu và tiềm năng,mức độ háp dẫn tỷ lệ thuận với số lượng khách của công ty.Thông thường mức độ hấp dẫn khách biểu hiện qua chất lượng sản phẩm,gia cả của sản ph ẩm ...Nh ư vậy,m ức đ ộ h ấp dẫn của công ty – khả năng thu hút khách của công ty ch ịu ảnh hưởng của rất nhiều nhân tố khách nhau. 1.Nhóm nhân tố khách quan. Đây là những nhân tố bên ngoài mà công ty không có hoặc ít có kh ả năng kiểm soát và thay đổi chúng theo điều có lợi. 1.1.Điều kiện tự nhiên và hệ thống tài nguyên du lịch của m ọt đi ểm du lịch,một vùng,một quốc gia. Điều kiện tự nhiên của một điểm du lịch,một vùng,một quốc gia là v ị trí địa lý,điều kiện khí hậu,nguồn nước,hệ thống động thực vật,địa hình của điểm du lịch vùng đó. Hệ thống tài nguyên du lịch: SVTH: Đồng Thị Thư _ DL09 Trang: 9
 11. Báo cáo thực tập GVHD: Phạm Thị Hòa + Tài nguyên du lịch bao gồm các yến tố tự nhiên,văn hóa lịch sử cùng thành phần của chúng góp phần phát triển thể lực và trí lực,khả năng lao động của con người.Những tài nguyên này tác động trực tiếp tới s ản xu ất các sản phẩm du lịch. + Tài nguyên du lịch là yếu tố thúc đẩy con người đi du lịch.Những nơi có nhiều tài nguyên du lịch sẽ thu hút được nhiều khách tham quan và t ạo điều kiện thuận lợi chio công ty trong việc thu hút khách.Do v ậy,trong quá trình kinh doanh du lịch phải có phối hợp giữa khai thác và bảo vệ một cách hợp lý để bảo vệ nguồn tài nguyên. 1.2.Tình hình chính trị,pháp luật. Tình hình chính trị,pháp luật,kinh tế và an toàn xã h ội là nh ững y ếu t ố vĩ mô tác động theo cả hai hướng tích cực và tiêu cực,nên mức độ hấp dẫn khách du lịch của một vùng,một quốc gia và kéo theo nó là s ự ảnh h ưởng t ới khả năng thu hút khách của công ty. Sự an toàn là vấn đề hàng đầu mà khách đặt ra trong mỗi chuy ến hành trình du lịch.Vì vậy,một đất nước có tình hình chính trị,luật pháp ổn định ch ặt chẽ luôn tạo cho khách du lịch một cảm giác an tâm.Khách du lịch đi du l ịch họ luôn mong có được những ngày nghỉ êm đềm,thoải mái,quên đi những lo âu thường ngày.Khách sẽ chẳng bao giờ đến những nơi có chình trị trật t ự không ổn định.Vì thế mỗi quốc gia,mỗi vingf muốn phát triển du lịch thì ph ải thiết lập một trật tự xã hội,bảo đảm an toàn chio du khách tới tham quan. Một đất nước có nền kinh tế phát triển luôn hấp dẫn khách du lịch hơn những nước có nền kinh tế đang trong tình trạng kho khăn.Khi nền kinh t ế phát triển đây là điều kiện thuận lợi phát triển hoạt động kinh doanh. 1.3.Mối quan hệ giữa nghành du lịch với các nghành khác trong nền kinh t ế quốc dân. SVTH: Đồng Thị Thư _ DL09 Trang: 10
 12. Báo cáo thực tập GVHD: Phạm Thị Hòa Xuất phát tứ đặc điểm sản phẩm du lịch có tính tổng hợp cao,là sự kết hợp của nhiều nghành sản xuất kinh doanh.Do đó,để tạo ra sản phẩm du lịch có sức hấp dẫn đối với khách du lịch đòi hỏi phải có sự kết hợp giữa các nghành với nhau. 1.4.Mức độ cạnh tranh trên thị trường công ty. Đây là một yếu tố ảnh hưởng rất lớn tới khả năng thu hút của công ty,mức độ càng cao thì vấn đề thu hút khách gặp càng nhi ều khó khăn.Nh ất là ngày nay khi mức cung vượt quá mức cầu,công ty phải ch ịu áp l ực từ phía khách du lịch bởi họ có rất nhiều sự lựa chọn.Ngoài ra công ty còn phải đối đàu với sự cạnh tranh khốc liệt trên mọi phương diện như chất lượng,quy mô,giá cả,...Nhiều công ty đã phá giá để thu hút được nhiếu khách làm cho môi trường cạnh tranh thiếu lành mạnh.Chính điều này đã làm gi ảm tính h ấp dẫn và hiệu quả thu hút khách cũng bị giảm theo.Vì vậy,để nâng cao kh ả năng thu hút khách hợp lý cần phải tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh. 1.5.Sức ép từ phía nhà cung cấp và các tổ chưc trung gian trong các kênh phân phối của sản phẩm công ty. Mỗi công ty thì có những nhà cung cấp dịch vụ ,các nhà cung cấp dịch vụ sẽ gián tiếp tạo ra sự hấp dẫn của công ty đối với khách nếu nh ư h ọ cung cấp dịch vụ chất lượng đảm bảo,giá cả phải chăng,ổn định.Các tổ chức trung gian trong kênh phân phối đóng góp vai trò quyết định trong việc quảng cáo khuyếch trương,giới thiệu sản phẩm cua rcoong ty là đầu mối trong vi ệc thu hút khách đến với công ty. 1.6.Xu hướng vận động của cầu thị trường. Cầu thị trường thì nó luôn biến động theo quy luật của nó.Khi nó bi ến động thì đồng thời kéo theo sự biến động của cung.Do đó xu hướng vận động của các luồng khách có ảnh hướng rất lớn tới lượng khách của một công SVTH: Đồng Thị Thư _ DL09 Trang: 11
 13. Báo cáo thực tập GVHD: Phạm Thị Hòa ty.Chính vì thế trong kinh doanh công ty ph ải nghiên cứu rõ xu h ướng v ận động của cầu để từ đó có những biện pháp thu hút một cách có hiệu quả. 2.Nhóm nhân tố chủ quan. * Uy tín của công ty. Uy tín của công ty chính là niềm tin của khách đối với công ty.Uy tín là mục tiêu lâu dài của mọi doanh nghiệp không riêng gì công ty.Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay mức độ cạnh tranh trở nên gay gắt thì vấn đề uy tín trở nên rất quan trọng .Công ty có uy tín cáng cao thì kh ả năng cạnh tranh càng lớn.Uy tín không thể gây dựng trong thời gian ngắn được mà nó di ễn ra trong thời gian dài thông qua việc dùng của khách tạo ra sự tín nhiệm đối với họ. SVTH: Đồng Thị Thư _ DL09 Trang: 12
 14. Báo cáo thực tập GVHD: Phạm Thị Hòa ̀ PHÂN II THỰC TRANG KINH DOANH LỮ HANH CUA CÔNG TY TNHH TM ̣ ̀ ̉ VÀ DICH VỤ DU LICH QUANG ĐÀ THANH ̣ ̣ ̉ ̀ I. Tông Quan Về Công Ty TNHHTM Và Dich vụ Du lich Quang Đà Thanh: ̉ ̣ ̣ ̉ ̀ 1. Quá Trinh Phat Triên cua Công Ty TNHHTM Và Dich vụ Du lich ̀ ́ ̉ ̉ ̣ ̣ Quang Đà Thanh: ̉ ̀ 1.1 Môt số thông tin về công ty: ̣ - Tên doanh nghiêp: CÔNG TY TNHHTM & DVDL QUANG ĐÀ ̣ ̉ ̀ THANH. - Trụ sở: 67 – Hồ Xuân Hương – Thanh Phố Đà Năng. ̀ ̃ - Tell: 0511.2638.638 - Fax: 0511.3958.638 - Website: w.w.w.dathanhtravel.com Email: info@dathanhtravel.com - 1.2 Quá trinh hinh thanh và phat triên: ̀ ̀ ̀ ́ ̉ Trên cơ sở cai cach thương nghiêp và nhu câu du lich cua người dân tăng, ̉́ ̣ ̀ ̣ ̉ Công Ty TNHHTM Và Dich vụ Du lich Quang Đà Thanh được thanh lâp ngay ̣ ̣ ̉ ̀ ̀ ̣ ̀ 24 thang 01 năm 2009 nhăm đap ứng nhu câu du lich cua con ng ười. Vôn đâu ́ ̀ ́ ̀ ̣ ̉ ́ ̀ tư ban đâu la 1 tỷ đông và chuyên tổ chức thực hiên cac tour lữ hanh nôi đia. ̀ ̀ ̣ ́ ̀ ̣̣ Chức năng, nhiêm vụ và đăc điêm hoat đông cua Công Ty TNHHTM ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ ̉ Và Dich vụ Du lich Quang Đà Thanh: ̣ ̣ ̉ ̀ 2.1Chức năng: - Ra quyêt đinh về cac tổ chức kinh doanh, bổ nhiêm, miên nhiêm, khen ̣́ ́ ̣ ̃ ̣ thưởng, kỉ luât và điêu đông can bộ trong pham vi cua công ty. ̣ ̀ ̣ ́ ̣ ̉ SVTH: Đồng Thị Thư _ DL09 Trang: 13
 15. Báo cáo thực tập GVHD: Phạm Thị Hòa - Thực hiên kí kêt giao dich với cac tổ chức cua công tu du lich trong ̣ ́ ̣ ́ ̉ ̣ nước để tổ chức cac chuyên đi du lich cho người Viêt Nam và khach nước ́ ́ ̣ ̣ ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ngoai du lich tai Viêt Nam. - Được phep tổ chức cac dich vụ bổ sung để được đap ứng nhu câu cua ́ ́ ̣ ́ ̀ ̉ moi đôi tượng khach du lich nhăm tân dung moi tiêm năng về lao đông và cơ ̣ ́ ́ ̣ ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ sở vât chât kỹ thuât, tao viêc lam cho người lao đông tim kiêm lợi nhuân và ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̀ ́ ̣ đap ứng yêu câu được giao. ́ ̀ ̣ ̣ 2.2Nhiêm vu: - Căn cứ chủ trương, chinh sach phat triên kinh tế – xã hôi cua Đang và ́ ́ ́ ̉ ̣ ̉ ̉ Nhà nước, cac chỉ tiêu hợp phap để xây dựng kế hoach phat triên kinh tế cua ́ ́ ̣ ́ ̉ ̉ công ty, chiu trach nhiêm trước khach hang trước khach hang về hợp đông đã ̣ ́ ̣ ́ ̀ ́ ̀ ̀ ́ ky. - Tim kiêm và nghiên cứu thị trường du lich, tuyên truyên quang cao thu ̀ ́ ̣ ̀ ̉ ́ hut khach du lich và ký kêt hợp đông kinh tế với cac tổ ch ức, cac hang du lich ́ ́ ̣ ́ ̀ ́ ́ ̃ ̣ tổ chức thực hiên cac chương trinh du lich đã ban cho khach và kinh doanh cac ̣ ́ ̀ ̣ ́ ́ ́ dich vụ khac. ̣ ́ - Nghiên cứu hoan thiên bộ may quan lý và san xuât cua công ty. ̀ ̣ ́ ̉ ̉ ́̉ - Quan lý viêc sử dung đôi ngũ can bô, chinh sach cua Nhà nước và cac ̉ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ́ ́ ̉ ́ ̀ nganh. - Tổ chức kế hoach công tac cho can bô, đao tao bôi dưỡng nghiêp vụ cho ̣ ́ ́ ̣̣̀ ̀ ̣ can bộ công nhân viên cua công ty. ́ ̉ - Tham gia nghiên cứu, đề xuât với cơ sở du lich – văn hoa – thê ̉ thao ́ ̣ ́ Thanh Phố Đà Năng cac đinh mức kinh tế – kỹ thuât và quy chế quan ly ́ nganh. ̀ ̃ ̣́ ̣ ̉ ̀ Căn cứ vao đinh hướng phat triên du lich trong từng kì để lâp dự an đâu t ư và ̀ ̣ ́ ̉ ̣ ̣ ́ ̀ kêu goi đâu tư. ̣̀ SVTH: Đồng Thị Thư _ DL09 Trang: 14
 16. Báo cáo thực tập GVHD: Phạm Thị Hòa 2.3 Cơ câu tổ chức bộ may quan ly: ́ ́ ̉ ́ * Mô hinh tổ chức bộ may: ̀ ́ Bộ may điêu hanh cua công ty được tổ chức theo mô hinh trực tuyên ́ ̀ ̀ ̉ ̀ ́ chức năng, tổ chức gon nhẹ và có môi quan hệ chăt chẽ giữa cac bộ phân tao ̣ ́ ̣ ́ ̣ ̣ nên sự năng đông trong hoat đông san xuât kinh doanh, phù h ợp với điêu kiên ̣ ̣ ̣ ̉ ́ ̀ ̣ kinh tế và cơ chế thị trường. Sơ đô: ̀ ́ ́ GIAM ĐÔC PHÓ GIAM ĐÔC ́ ́ THỊ TRƯỜNG ̀ ̀ KẾ TOAN ́ ĐIÊU HANH HƯỚNG DÂN ̃ VÂN CHUYÊN, DICH VỤ ̣ ̉ ̣ Quan hệ trực tuyến Quan hệ chức năng - Chức vụ Giam đôc: Phan Long Thanh ́ ́ ̀ - Chức vụ Phó Giam đôc: Nguyên Phú Phong ́ ́ ̃ Qua sơ đồ mô tả cơ câu tổ chức bộ may cua Trung tâm ta có thể thây công ́ ́ ̉ ́ ty đang thực hiên mô hinh quan lí theo cơ câu trực tuyên – chức năng. ̣ ̀ ̉ ́ ́ SVTH: Đồng Thị Thư _ DL09 Trang: 15
 17. Báo cáo thực tập GVHD: Phạm Thị Hòa Giam đôc là người có quyên lực cao nhât về moi hoat đông công ty. ́ ́ ̀ ́ ̣ ̣ ̣ Nhưng khi đưa ra quyêt đinh trong kinh doanh, Giam đôc luôn co ́ ự trưng câu ̣́ ́ ́ ̀ ý kiên cua cac bộ phân dưới quyên. ́ ̉ ́ ̣ ̀ Phó Giam đôc sẽ hỗ trợ Giam đôc trong viêc kinh doanh, chiu sự quan lí ́ ́ ́ ́ ̣ ̣ ̉ cua Giam đôc, được Giam đôc uy quyên trong viêc ra quyêt đinh khi Giam đôc ̉ ́ ́ ́ ́̉ ̀ ̣ ̣́ ́ ́ đi văng. Cac bộ phân khac như: thị trường, điêu hanh, kế toan có quan hệ ch ức ́ ́ ̣ ́ ̀ ̀ ́ năng với nhau. Chức năng và nhiêm vụ cua từng bộ phân: ̣ ̉ ̣ ́ ́ - Giam đôc: + Là người có thâm quyên cao nhât trong công ty và đai diên cho công ty ̉ ̀ ́ ̣ ̣ về măt phap ly. ̣ ́ ́ + Chiu trach nhiêm lanh đao và quan lí moi hoat đông kinh tế cua công ty. ̣ ́ ̣ ̃ ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ ̉ + Quan lí nhân sự, lâp kế hoach kinh doanh, xây dựng cac chiên l ược ̉ ̣ ̣ ́ ́ nhăm phat triên lữ hanh và chiu trach nhiêm trước phap ly. ̀ ́ ̉ ̀ ̣ ́ ̣ ́ ́ - Phó Giam đôc: ́ ́ + Chiu sự lanh đao cua Giam đôc. ̣ ̃ ̣ ̉ ́ ́ + Trực tiêp quan lí trong linh vực kinh doanh lữ hanh. ́ ̉ ̃ ̀ + Hỗ trợ Giam đôc trong quan lí nhân sự và thực hiên hoat đông. ́ ́ ̉ ̣ ̣ ̣ + Chiu trach nhiêm xây dựng, quang bá chương trinh tiêp thị du lich trong ̣ ́ ̣ ̉ ̀ ́ ̣ nước. + Trực tiêp điêu hanh và phat triên nguôn khach. ́ ̀ ̀ ́ ̉ ̀ ́ ̀ ̀ ̀ - Phong điêu hanh: + Thực hiên hoat đông kinh doanh chủ yêu cua công ty. ̣ ̣ ̣ ́ ̉ SVTH: Đồng Thị Thư _ DL09 Trang: 16
 18. Báo cáo thực tập GVHD: Phạm Thị Hòa + Trực tiêp thực hiên cac dich vụ đăt phong ban ve, hướng dân du khach, ́ ̣ ̣́ ̣ ̀ ́ ́ ̃ ́ …nhăm đam bao cac tour luôn được thực hiên đung lich trinh và kế hoach. ̀ ̉ ̉ ́ ̣ ́ ̣ ̀ ̣ + Trực tiêp quan lí bộ phân hướng dân và vân chuyên. ́ ̉ ̣ ̃ ̣ ̉ - Phong thị trường ̀ + Tổ chức nghiên cứu, tim kiêm, khai thac thị trường khach, quan hệ cac ̀ ́ ́ ́ ́ hang lữ hanh khac nhăm khai thac có hiêu quả nguôn khach. ̃ ̀ ́ ̀ ́ ̣ ̀ ́ + Tổ chức quang cao cac tour du lich cua công ty đên với khach hang trên ̉ ́ ́ ̣ ̉ ́ ́ ̀ cac phương tiên thông tin đai chung, đề ra cac biên phap khai thac khach hang ́ ̣ ̣ ́ ́ ̣ ́ ́ ́ ̀ muc tiêu và khach hang tiêm năng cua công ty. ̣ ́ ̀ ̀ ̉ - Phong kế toan: ̀ ́ + Theo doi và hach toan, ghi chep sổ sach kế toan, phân tich hiêu quả kinh ̃ ̣ ́ ́ ́ ́ ́ ̣ doanh cua công ty, thực hiên quyêt toan tai chinh. ̉ ̣ ́ ́̀ ́ + Quan lí về cac hoat đông thu chi cho cac hoat đông kinh doanh cua công ̉ ́ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ̉ ty. + Tông hợp phân tich số liêu, chi phi, doanh thu, th ực hiên cac quyêt toan ̉ ́ ̣ ́ ̣ ́ ́ ́ tai chinh để bao cao tinh hinh lên câp trên. ̀ ́ ́ ́̀ ̀ ́ + Lo nguôn vôn kinh doanh, quan lí tiên và đôn đôc thu hôi công nợ. ̀ ́ ̉ ̀ ́ ̀ + Giai quyêt tiên lương cho can bộ công nhân viên. ̉ ́ ̀ ́ - Phong hướng dân: ̀ ̃ + Thực hiên hướng dân khach tour du lich. ̣ ̃ ́ ̣ + Theo doi, tiêp nhân cac ý kiên cua khach du lich. ̃ ́ ̣ ́ ́ ̉ ́ ̣ + Bao cao với phong điêu hanh, phong thị trường sau khi kêt thuc tour. ́ ́ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ́ SVTH: Đồng Thị Thư _ DL09 Trang: 17
 19. Báo cáo thực tập GVHD: Phạm Thị Hòa - Cac dich vụ khac: Đây là bộ phân kinh doanh cac dich vụ bổ sung tai ́ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ̣ công ty như đăt phong khach san, đăt vé may bay, visa, hộ chiêu theo yêu câu ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ́ ́ ̀ ̉ ́ cua khach… 3. Cơ sở vât chât kĩ thuât: ̣ ́ ̣ Do mới thanh lâp nên cơ sở vât chât con thiêu và chưa đây đủ tiên nghi. ̀ ̣ ̣ ́̀ ́ ̀ ̣ ĐƠN VỊ TINH ́ SỐ LƯỢNG STT TÊN ̣ ̉ ́ 1 Xe vân chuyên Chiêc 2 ́ ́ 2 May in May 1 ́ ̀ ̀ ́ 3 May điêu hoa Cai 1 Ban ghế tiêp khach ̀ ́ ́ Bộ 4 1 ̀̀ ̣ Bộ 5 Ban lam viêc 4 Tủ lanh ̣ ́ 6 Cai 1 ̣ ́ 7 Quat Cai 3 ́ ́ ́ 8 May vi tinh May 5 ́ ́ 9 May Fax May 1 Điên thoai để ban ̣ ̣ ̀ ́ 10 May 4 Tủ hồ sơ ́ 11 Cai 1 ( Nguôn: Phong kế toan - Công Ty TNHHTM Và Dich vụ Du lich Quang Đà Thanh) ̀ ̀ ́ ̣ ̣ ̉ ̀ 4. Hệ thông cac san phâm cua công ty: ́ ́ ̉ ̉ ̉ Hiên nay, công ty đang tổ chức kinh doanh lữ hanh nôi đia. Cac dich vụ ̣ ̀ ̣̣ ́ ̣ ̉ ̀ kinh doanh cua công ty gôm: - Dich vụ tổ chức cac chương trinh du lich trong nước. ̣ ́ ̀ ̣ - Dich vụ tour nôi Miên Trung, hanh trinh di san Miên Trung. ̣ ́ ̀ ̀ ̀ ̉ ̀ - Cac tour du lich hăng ngay và ngăn ngay. ́ ̣ ̀ ̀ ́ ̀ - Cho thuê xe từ 4 đên 45 chô. ́ ̃ ̀ - Cho thuê cano – tau. SVTH: Đồng Thị Thư _ DL09 Trang: 18
 20. Báo cáo thực tập GVHD: Phạm Thị Hòa - Ban vé may bay, vé tau lửa, vé open bus. ́ ́ ̀ ̣ ̀ ́ ̣ - Đăt phong khach san. - Thủ tuc xuât nhâp canh. ̣ ́ ̣ ̉ - Thông tin du lich và cac dich vụ khac. ̣ ̣́ ́ Ngoai viêc cung câp và ban cac chương trinh du lich săn có cua công ty ̀ ̣ ́ ́ ́ ̀ ̣ ̃ ̉ thì công ty con cung câp và phân phôi san phâm theo nhu câu cua du lich, thiêt ̀ ́ ́̉ ̉ ̀ ̉ ̣ ́ kế và xây dựng cac chương trinh du lich theo yêu câu cau khach. Môt số ́ ̀ ̣ ̀ ̉ ́ ̣ chương trinh tour cua công ty: ̀ ̉ ́ ̀ ̀ * Tour ghep hăng ngay: - Đà năng – Bà Nà – Đà Năng ̃ ̃ - Đà năng – Cù Lao Cham ̃ ̀ - Đà năng – Huế ̃ - Đà năng – Hôi An ̃ ̣ - Đà năng – Cù Lao Cham ̃ ̀ - Đà năng – Mỹ Sơn ̃ - Ban Đao Sơn Trà ́ ̉ - Đà năng – Mỹ Sơn – Hôi An ̃ ̣ SVTH: Đồng Thị Thư _ DL09 Trang: 19
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản