Các giống bò

Chia sẻ: Up Upload | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
212
lượt xem
30
download

Các giống bò

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về kỹ thuật chăn nuôi các giống vật nuôi cung cấp cho các bạn thêm nhiều kiến thức bổ ích và cần thiết khi chăn nuôi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các giống bò

 1. Download» http://Agriviet.Com MOÄT SOÁ ÑAËC ÑIEÅM SINH HOÏC CUÛA BOØ 1. Ñaëc ñieåm veà boä maùy tieâu hoùa 2. Khaû naêng sinh saûn 3. Caùc gioáng boø (theo höôùng saûn xuaát) Ñaëc ñieåm veà boä maùy tieâu hoùa 1
 2. Download» http://Agriviet.Com Ñaëc ñieåm veà boä maùy tieâu hoùa Ñaëc ñieåm veà boä maùy tieâu hoùa Boä maùy tieâu hoùa cuûa beâ Beâ sô sinh ñaõ coù ñuû 4 daï nhö thuù tröôûng thaønh: daï coû, daï toå ong, daï laù saùch vaø daï muùi kheá. Tuy nhieân, trong giai ñoaïn coøn buù, daï coû, daï toå ong vaø daï laù saùch chöa phaùt trieån veà theå tích cuõng nhö veà chöùc naêng, daï muùi kheá lôùn nhaát (60 -70%, coøn 35 % laø 3 tuùi coøn laïi). Töø thöïc quaûn cuûa beâ, ngay phaàn ñaàu cuûa daï coû hình thaønh moät raõnh thoâng tröïc tieáp ñeán daï muùi kheá ñöôïc goïi laø raõnh thöïc quaûn. Raõnh naày do daï toå ong vaø daï laù saùch kheùp kín hình thaønh. Ñoäng taùc nuùt vuù cuûa beâ con gaây ra phaûn xaï ñoùng raõnh thöïc quaûn, ñöa tröïc tieáp söõa xuoáng daï muùi kheá , khi chöùc naêng naøy bò truïc traëc thuù seõ bò tieâu chaûy. 2
 3. Download» http://Agriviet.Com Boä maùy tieâu hoùa cuûa beâ Boä maùy tieâu hoùa cuûa boø -Daï coû: ôû boø daï coû lôùn nhaát, coù dung tích khoaûng 200l chieám 70-80% so vôùi daï khaùc. Beân trong coù hình daïng nhö khaên loâng. -Daï toå ong: tuùi thöù II, beân trong coù hình daïng nhö toå ong. Daï laù toå ong goàm 2 cöûa: cöûa lôùn thoâng vôùi thöïc quaûn vaø daï coû, cöûa nhoû thoâng vôùi daï laù saùch. -Daï laù saùch: ôû söôøn beân phaûi noù hình troøn vaø beân traùi hình hôi deïp. Beân trong hình thaønh nhieàu laù khaùc nhau goïi laø laù saùch. Goàm 8 boä, moãi boä coù 1laù lôùn vaø khoaûng 20 laù nhoû. Caùc laù ñeàu coù gai thòt ñeå co boùp vaø huùt nöôùc trong thöùc aên. -Daï muùi kheá: chöùc naêng töông nhö daï daøy heo coøn goïi laø daï daøy thöïc. Thöùc aên tieâu hoùa ôû daï daøy döôùi taùc duïng cô hoïc,ôû daï muùi kheá môùi coù söï tham gia cuûa caùc enzyme. 3
 4. Download» http://Agriviet.Com Boä maùy tieâu hoùa cuûa boø Boä maùy tieâu hoùa cuûa boø 4
 5. Download» http://Agriviet.Com Öôùc löôïng tæ leä chuyeån hoùa chaát dinh döôõng trong thöùc aên thaønh chaát dinh döôõng cuûa thuù saûn ôû moät soá loaøi Chuyeån hoùa Chuyeån hoùa Thuù saûn Naêng löôïng (%) Protein (%) Söõa 20 30 Thòt boø 8 15 Thòt cöøu 6 10 Thòt heo 15 20 Tröùng 15 20 Thòt gaø coâng 10 25 nghieäp Thòt gaø Taây 10 20 1- Caùch giaùm ñònh tuoåi qua raêng. ch Coù nhieàu phöông caùch giaùm ñònh tuoåi boø, giaùm ñònh tuoåi qua raêng laø töông ñoái chính xaùc. Raêng boø loù 2 loaïi : Raêng söõa vaø raêng vænh vieån. Boø töø 2 ñeán 5 tuoåi caên cöù vaøo vieäc thay raêng ñeå ñoaùn tuoåi, sau ñoù caên cöù vaøo ñoä moøn cuûa raêng ñeå tính tuoåi boø treân 6 tuoåi (hình ). – Boø 2 naêm tuoåi thay 2 raêng (thay caëp raêng giöõa) – Boø 3 naêm tuoåi thay 4 raêng (thay tieáp caëp aùp giöõa) – Boø 4 naêm tuoåi thay 6 raêng (thay tieáp caëp aùp goùc) – Boø 5 naêm tuoåi thay 8 raêng (thay luoân caëp raêng goùc). 5
 6. Download» http://Agriviet.Com 1- Caùch giaùm ñònh tuoåi qua raêng. ch 2 naêm tuoåi 3 naêm tuoåi 4 naêm tuoåi 5 naêm tuoåi 1- Caùch giaùm ñònh tuoåi qua raêng. ch 6
 7. Download» http://Agriviet.Com 1- Caùch giaùm ñònh tuoåi qua raêng. ch Caùch xaùc ñònh khoái löôïng boø ch ng Coù theå duøng coâng thöùc ñôn giaûn sau ñeå tính theå troïng cuûa boø töø 2 tuoåi trôû leân. 2 Khoái löôïng (kg) = VN x DTC x 90 ± 5% Trong ñoù : VN : laø chieàu ño voøng ngöïc, ño baèng thöôùc daây, tính baèng m. DTC : laø chieàu daøi thaân cheùo, ño baèng thöôùc daây töø ñieåm tröôùc cuûa xöông baû vai ñeán ñieåm cuoái xöông ngoài (hình ). Ñoái vôùi boø maäp maïp thì coäng theâm 5% treân soá kg tính ñöôïc. Ñoái vôùi boø gaày oám thì tröø bôùt 5% treân soá kg tính ñöôïc. 7
 8. Download» http://Agriviet.Com Vò trí caùc chieàu ño CAÙC GIOÁNG BOØ NG HÖÔÙNG CHUYEÂN SÖÕA HÖÔÙNG CHUYEÂN THÒT HÖÔÙNG KIEÂM DUÏNG 8
 9. Download» http://Agriviet.Com I. NHOÙM BOØ CHUYEÂN SÖÕA Boø söõa coù theå chaát thanh saên, ñaàu coå caân ñoái, ngöïc nôû, buïng phaùt trieån, to vaø troøn; ñaëc bieät vuù to caùc nuùm ñeàu, tænh maïch vuù noåi roõ, chaân vöõng chaéc. Nhìn chung boø söõa coù daïng hình tam giaùc, phía ñaàu nhoû phía sau to. Thöôøng giaùm ñònh boø söõa vaøo caùc löùa tuoåi: sô sinh, 6 thaùng, 12 thaùng, 24 thaùng, löùa ñeû 1, löùa ñeû 3. I. NHOÙM BOØ CHUYEÂN SÖÕA Boø Holstein Friesian 1. Boø Jersey 2. Boø Brown Swiss 3. Boø Ayrshire 4. Boø Guernsey 5. Boø Australian Milking Zebu 6. Boø Sahiwal 7. Boø AFS (Australian Friesian Sahiwal) 8. 9
 10. Download» http://Agriviet.Com 1.1. Boø Holstein Friesian Boø coù nguoàn goác töø Haø Lan, maøu loâng ñen vaù traéng hoaëc traéng vaù ñen, tyû leä ñen traéng thoâng thöôøng laø 50%-50%, boø Haø Lan thuaàn thöôøng coù 6 ñieåm traéng: giöõa traùn, choùp ñuoâi vaø 4 chaân. Ñaây laø gioáng boø coù saûn löôïng söõa cao nhaát vaø ñöôïc nuoâi vôùi tyû leä cao nhaát trong caùc gioáng boø söõa hieän nay. Khoái löôïng con ñöïc töø 800 - 1100kg, con caùi 500 - 800kg. Löôïng söõa trung bình 6000-8800kg/chu kyø (305 ngaøy), tyû leä chaát beùo 3,5-4%. ÔÛ Vieät nam hieän nay ña soá nhaø chaên nuoâi boø söõa ñeàu choïn gioáng naày. Tuy xuaát phaùt töø Haø Lan nhöng ñeán nay nhieàu nöôùc ñaõ nhaân thuaàn gioáng naøy thaønh boø rieâng cuûa nöôùc mình nhö : Boø Haø Lan Phaùp, Boø Haø Lan Canada… NAÊNG SUAÁT BOØ HOLSTEIN ôû MOÄT SOÁ NÖÔÙC (2000) Teân nöôùc Teân gioáng boø Ghi cheùp Naêng suaát Australia Holstein 664.030 6.065 Canada Holstein 533.630 8.651 Ñöùc Holstein 2.039.209 7.624 Phaàn Lan Friesian 65.837 8.060 Phaùp Prim’Holstein 1.996.075 7.026 Nhaät Holstein 345.941 8.791 Ñaïi Haøn Holstein 92.115 8.086 Haø Lan Black& White 809.427 8.182 Israel Holstein 65.631 10.463 Myõ Holstein 4.114.587 9.630 10
 11. Download» http://Agriviet.Com 1.1. Boø Holstein Friesian 1.1. Boø Holstein Friesian 11
 12. Download» http://Agriviet.Com 1.1. Boø Holstein Friesian 1.1. Boø Holstein Israel 12
 13. Download» http://Agriviet.Com 1.2. Boø Jersey Bo Ñaây laø gioáng boø söõa coù nguoàn goác töø Anh quoác, coù taàm voùc töông ñoái nhoû nhöng ngoaïi hình raát ñeïp vaø hieäu suaát cho söõa khaù cao. Boø coù saéc loâng maøu naâu nhaït ñoám ñen. Boø coù khaû naêng gaëm coû toát, tuy coù nguoàn goác töø xöù oân ñôùi nhöng coù khaû naêng chòu ñöôïc khí haäu cuûa nhieät ñôùi. Khoái löôïng con ñöïc töø 500-700Kg, con caùi töø 350- 450Kg. Saûn löôïng söõa trung bình 4000-5000kg/chu kyø, tæ leä chaát beùo 5-5,4%. Boø naày coù söï tröôûng thaønh sinh duïc sôùm, con caùi töø 12-14 thaùng tuoåi ñaõ cho phoái laàn ñaàu. 1.2. Boø Jersey 1.2. 13
 14. Download» http://Agriviet.Com 1.2. Boø Jersey 1.3. Boø Brown Swiss Boø coù nguoàn goác töø Thuïy Só, saéc loâng maøu naâu coù ñoám ñen,muõi maøu ñen. Gioáng naày cho thòt cao hôn caùc gioáng khaùc, beâ con taêng tröôûng nhanh. Khoái löôïng con ñöïc 750kg -1000kg, con caùi 650kg - 750kg. Saûn löôïng söõa trung bình 5000kg/chu kyø, tyû leä chaát beùo 4%. 14
 15. Download» http://Agriviet.Com 1.3. Boø Brown Swiss 1.3. Boø Brown Swiss 15
 16. Download» http://Agriviet.Com 1.4. Boø Ayrshire Ñaây laø gioáng boø chuyeân söõa coù nguoàn goác töø Anh, saéc loâng maøu traéng vaù ñoû hoaëc traéng ñoám ñoû. Boø naày tröôûng thaønh sinh duïc khaù sôùm, gioáng naày coù khaû naêng gaëm coû cao vaø naêng ñoäng tuy nhieân khoù quaûn lyù. Boø Ayrshire laø keát quaû taïp giao giöõa boø Haø Lan, boø Jersey,boø Guernsey vaø boø ñòa phöông cuûa Anh. Troïng löôïng boø caùi trung bình 600kg, boø ñöïc 700-1100kg. Saûn löôïng söõa töø 5000-6400kg chu kyø. 1.4. Boø Ayrshire 16
 17. Download» http://Agriviet.Com 1.4. Boø Ayrshire 1.5. Boø Guernsey Nguoàn goác töø ñaûo Gurensey ,nöôùc Anh. Ñaây laø gioáng boø coù taàm voùc trung bình, theå hình höôùng söõa roõ reät, khung xöông nhoû (khoái löôïng con caùi chæ 400 -450 kg). Thöôøng coù maøu naâu vaøng vôùi nhöõng lang traéng. Moõm thöôøng coù nhaït Ñaàu daøi, söøng cong veà tröôùc. Naêng suaát boø Guernsey ñaït khoaûng 5000-5500 kg/chu ky ø( coù con ñaït kyõ luïc naêng suaát treân 14000 kg/chu kyø). Tæ leä môõ söõa khoaûng 3,6%. Söõa thöôøng coù maøu vaøng ñaëc tröng Ñaây laø moät gioáng boø thích nghi toát vôùi chaên thaû. Gioáng boø naøy ít phoå bieán hôn caùc gioáng khaùc. 17
 18. Download» http://Agriviet.Com 1.5. Boø Guernsey 1.5. Boø Guernsey 18
 19. Download» http://Agriviet.Com 1.6. Boø Australian Milking Zebu Gioáng boø AMZ ñöôïc lai taïo taïi Uùc ( toå chöùc CSIRO) töø gioáng boø Sahiwal, Red Sindhi vaø Jersey. Sau ñoù ñöôïc boå sung vôùi caùc gioáng Holstein friesian, Illawana vaø Ayshire. Boø thöôøng coù maøu vaøng vaø ngoaïi hình gioáng boø Jersey nhöng lôùn con hôn . Boø thích nghi toát vôùi ñieàu kieän nhieät ñôùi, khaû naêng choáng stress nhieät vaø ve moøng toát. Naêng suaát ñaït khoaûng 5000 kg/chu kyø vôùi tæ leä beùo trung bình 4,5 %. Boø lai giöûa gioáng AMZ vaø Holstein coù theå ñaït naêng suaát 6000 kg/chu kyø vaø tæ leä beùo 3,8%. 1.6. Boø Australian Milking Zebu 1.6. 19
 20. Download» http://Agriviet.Com 1.7. Boø Sahiwal Ñaây laø gioáng boø söõa coù nguoàn goác töø AÁn Ñoä, saéc loâng maøu ñoû saäm. Troïng löôïng con caùi trung bình 300kg, con ñöïc trung bình 400kg. Saûn löôïng söõa 2500kg moät chu kyø, chaát beùo treân 5% 1.7. Boø Sahiwal 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản