intTypePromotion=1

Các khó khăn để hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên đại học khối ngành kinh tế tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chia sẻ: ViChaelice ViChaelice | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
4
lượt xem
1
download

Các khó khăn để hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên đại học khối ngành kinh tế tại Thành phố Hồ Chí Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiên cứu khoa học (NCKH) mang nhiều lợi ích thực tiễn và cần thiết không chỉ đối với giảng viên mà còn đối với sinh viên trong quá trình học đại học. Bên cạnh cuộc thi NCKH hàng năm do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức còn có nhiều hội thảo được các trường đại học tổ chức nhằm tạo sân chơi khoa học, khuyến khích sinh viên phát huy khả năng tìm tòi, sáng tạo, vượt qua các thử thách, vừa để trang bị thêm kiến thức vừa cống hiến những sản phẩm khoa học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các khó khăn để hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên đại học khối ngành kinh tế tại Thành phố Hồ Chí Minh

 1. Nguy c1, Tô Th Kim H ng2, Nguy n Thành Tuân3 1 ih n Email: duc@vhu.edu.vn 2 i h c M Tp H Chí Minh 3 i h c Ngân hàng Tp H Chí Minh Ngày nh n: 05/08/2020; Ngày duy Tóm t t Nghiên c u khoa h c (NCKH) mang nhi u l i ích th c ti n và c n thi t không ch i v i gi i v i sinh viên trong quá trình h i h c. Bên c nh cu c thi Giáo d o t ch c còn có nhi u h i th ng i h c t ch c nh m t c, khuy n khích sinh viên phát huy kh tòi, sáng t t qua các th thách, v trang b thêm ki n th c v a c ng hi n nh ng s n ph m khoa h c. Tuy nhiên, bên c nh nhi tài thành công, còn r t nhi u sinh viên không tham gia NCKH ho tài khi không th t qua nh ng rào c ng nh ng NCKH là ti cho nh ng gi i pháp h tr k p th i và nâng cao ch ng c a s n ph m khoa h c c a sinh viên. Nghiên c c ti n hành thông qua kh o sát 309 sinh viên kh i ngành kinh t t n ih a bàn Tp HCM. K t qu nghiên c n vi tài ng d n, các y u t quan tr ng nh t liên quan n nh quan c a b n thân sinh viên khi tham gia NCKH. Barriers to completing research projects of economic students in Ho Chi Minh City Abstract Scientific research created numerous benefits not only to lecturers but also to graduate and undergraduate students. Besides the annual scientific research contests organized by Vietnamese Ministry of Education and Training, various workshops and conferences have also been organized in universities to create scientific playgrounds, encourage students improving their explorative and creative capacity, equip them with new sufficient knowledge and provide scientific products as well. However, along with lots of successful research, there are plenty of students who neglected to take part in scientific research or failed to complete their projects with various obstacles and difficulties. Identification and measurement of difficulties occurring in scientific research is the premise for prompt
 2. support to have more students involved positively into research activities, complete their research projects as well as to enhance quality of scientific products. This research was conducted through a survey of 309 economics students from five large universities in Ho regarding to capacity of students, research advisors, and institutional support as well as academic facilities of universities. Despite the important role of research advisors, the in participating scientific research. Keywords: scientific research, students, economics, barriers, quantitative Gi i thi u Nghiên c c th c hi n nh m Hi n nay r t nhi ih ct o ng i trong quá u ki n thu n l i và khuy n khích sinh trình th c hi tài NCKH trong sinh viên ng sinh ng c a các y u viên tham gia các cu c thi NCKH ngày t n vi c không th tài NCKH thông qua các phân tích nhân t NCKH do phân tích khám phá và h i quy tuy n tính. p K t qu nghiên c u g i ra m t s hàm ý qu n tr ih u ch nh Tp các chính sách h tr và thu hút ngày càng nhi t ng s n ph m khoa h c . Tuy nhiên, bên có ích cho xã h i. c nh nhi tài thành công, còn r t nhi u 1. lý thuy t sinh viên không tham gia NCKH ho c h c t p là m t trong nh ng tài khi không th thành t tâm lý quan tr ng trong quá trình t qua nh ng rào c h c t p và nghiên c u c ih c nhau d n k t qu NCKH trong sinh viên (Tr n Ng c Th o Nguyên, 2018a). Chính vì còn nhi u h n ch so v i yêu c u và m c v c t p c a sinh viên luôn là ra (Nguy n Th m t ch thu hút s chú ý c a nhi u nhà G t vài nghiên c u v hi n nghiên c c tâm lý giáo d c tr ih c Vi t Nam và trên th gi i. Nhi u lý a Salgueiro cùng c ng s (2012), hay thuy t, nhi u cách phân lo i và nhi u công c a Lê Thành Vinh (2017), Tr n Ng c Th o c ct c gi i thi u Nguyên (2018a) v nh n th c và s s n và nghiên c u trên sinh viên Vi sàng tham gia ho ng nghiên c u khoa n th h c c a sinh viên. Tuy nhiên, các nghiên bên ngoài, c, c c (Ph m Th c, 1994). ng c a các y u t n nh Ngoài ra, theo k t qu c a Lê Ng c Lan n quá trình th c hi n và hoàn c phân lo i g ng tài ho c d án NCKH. n th c,
 3. u c a Theo Ryan và Deci (2000) và Bùi Th Thúy m H ng c a con nh n th c khoa h c, xã h i, ngh nghi p, t c phân lo kh nh mình. Bài nghiên c u này v ho ng NCKH c c th c hi n d a ng lo lý thuy t t quy t c a Ryan và mang tính quy nh. Deci (self- ng Hình 1. Thuy t t quy t c a Ryan và Deci (1985) Thêm n a, nghiên c u c a Tr n Ng c Th c p vi c phát huy tính sáng t ng, kh h c n vi c t ng l c nghiên c u là y u t n y u t môi ng làm vi ng nghiên c u khoa h c thì tác gi Nguy n Kh c Hoàn (2010) k t lu n y u t bên ngoài quan tr ng n ho ng c bao g m s chia s kinh nghi m, không gian ho ng, trang thi t b , ngu n thông tin. cho vi xu t mô hình nghiên c ng h p ho ng nghiên c u khoa h c sinh viên m t s ih a bàn thành ph H không có liên quan. Cu ng y sinh viên ti n hành các ho ng mà nh ng ho t mang l i k t qu cho sinh viên ng, ng t phát t vi c sinh viên yêu thích nghiên c u và phân tích nh tài y mình có nh m trau d i ki n th c và mong mu n hi u Ngô Th Th o, 2018). ng t n.
 4. 2. u 2.1. D li u nghiên c u 2.2. Quy trình nghiên c u Quy trình nghi 10 chuyên gia công tá HCM - Tp HCM), HCM và NCKH tro s. Sau quá trình viên, có 407 2.3. Mô hình nghiên c xu t , 9 D a trên kh o sát ý ki n chuyên gia và th c ti n, nghiên c xu t các bi n . ng bao g m: - Bi n ph thu Không th hoàn tài NCKH ng b i các bi ng nghiên c u
 5. không còn phù h p, th i gian nghiên c u khu t h c/ t nghiên c u cho sinh viên, kéo dài quá th i h nh, k t qu trang thi t b nghiên c , nghiên c n, không ng truy n k t n cv th hoàn t t báo cáo nghiên c u. t t cho vi c nghiên c u. - Nhóm y u t a b n thân sinh viên c hi n NCKH bao g m: không bi t ngu tìm d li u phù - Nhóm y u t v Gi ng h s li u c n thi c d n c s khuy n hi u tài li u nghiên c u, khó di t, s khích sinh viên th c hi d ng t ng khoa h c, h n ch trong vi c ng d n không phù h p, gi ng viên s d ng ph n m n ti th c hi n nghiên làm vi c nhóm. c u c a sinh viên, gi Gi thuy a b n thân chuyên môn không phù h i v i ch ông th nghiên c u, gi ng viên ít thân thi n, g tài NCKH v i sinh viên. - Nhóm y u t H tr t ng Gi thuy t 4: Gi ng d n trong quá trình th c hi n NCKH bao g m: càng ít h tr thì sinh viên càng không th h tr kinh phí ít, k ho ch t p hu n v tài NCKH NCKH không phù h p v i sinh viên, thông tin t p hu c ph bi n r ng rãi, ông th i gian th c hi n nghiên c , ch t p hu n không thu hút sinh viên, Gi thuy t 2: H tr t ng Cronbach Alpha. Sau quá trình phân tích càng ít thì sinh viên càng không th hoàn tài NCKH - Nhóm y u t v t ch t quá trình th c hi o 1KKBT + ngu n tài li u tham kh 2HTNT+ 3 4GVHD + ei B ng 1. T ng quát các bi n và gi thuy t nghiên c u STT Ký hi u Mô t xu t bi n 1 KHTNCKH Không th tài NCKH Nhóm y u t 2 KKBT c a b n thân sinh viên (2019) Nhóm y u t rào c n liên quan s h tr Kim Ng c và Hoàng Nguyên 3 HTNT c ng (2015) 4 CSVC Nhóm y u t rào c n v v t ch t Nguy n Giác Trí và c ng s (2018); 5 GVHD Nhóm y u t rào c n v gi ng viên Tr n Ng c Th o Nguyên (2018b) 3. K t qu và th o lu n 3.1. Mô t m u kh o sát
 6. Th i gian theo h ih c h Trong m u kh o sát 309 sinh viên kh i c nhi u ki n th và m t s ki n ngành kinh t a bàn thành ph H Chí th c chuyên ngành, giúp h t m t l th p tài NCKH. Th i gian sau nh t i 16% có 49 sinh viên trong m u ih quen kh o sát. K v ng h c thu t, bi cm ts m t l cao nh t (33,7%) v i gi ng d c 104/309 sinh viên (B ng 2). K t qu này khá c ng s tài. B ng 2. Th ng kê mô t c trong m u kh o sát 91 29,4 29,4 49 15,9 45,3 104 33,7 79,0 65 21,0 100,0 T 309 100,0 Gi i tính c a sinh viên u theo gi i tính c a m u kh o sát cho th y sinh viên nam tham gia NCKH phong trào. chi m t l khá th i, 26,5%), ch 3.2. ng i trong g n 1/3 so v i s ng sinh viên n NCKH (72, u này có th c lý gi i r ng Trong 309 sinh viên tham gia NCKH sinh viên nam có nhi u m i quan tâm khác, sát, c bi t là các ho ng th thao, các ho t khá ng xã h òan thành và nhóm ng h c nhi i sinh viên n . M u khoa . h c ,9%), 3.2.1. n thân sinh viên , có
 7. 81%; khôn 37%). inh . sinh viên SL SL SL 225 72,82 54 17,48 30 9,71 238 77,02 48 15,53 23 7,44 178 57,61 105 33,98 26 8,41 209 67,64 77 24,92 23 7,44 ngôn 141 45,63 121 39,16 47 15,21 át, W trong các mang tính khoa (51,13%), i. 3.2.2. khá cao sinh viên có là ba , 49% Internet . qua kh
 8. SL SL SL 158 51,13 108 34,95 43 13,92 190 61,49 92 29,77 27 8,74 190 61,49 78 25,24 41 13,27 43 13,92 108 34,95 158 51,13 3.2.3. trong nhà (43, 51, m 52, SL SL SL 158 51,13 114 36,89 37 11,97 138 44,66 125 40,45 46 14,88 162 52,43 117 37,86 30 9,71 130 42,07 140 45,31 39 12,62 135 43,69 147 47,57 27 8,74 hút sinh viên
 9. 3.2.4. , sinh viên ít (237 76,70%) 88%. cao sinh viên (75,08 sinh viên SL SL SL 237 76,70 60 19,42 12 3,88 sinh viên làm NCKH 232 75,08 59 19,09 18 5,83 209 67,64 82 26,54 18 5,83 219 70,87 71 22,98 19 6,15 216 69,90 75 24,27 18 5,83 3.3. K t qu ki 4 sinh viên: 803 6. 874 5 -Total Correlation) này 0, 4 n
 10. là 0,86 4 56,98 nhân 56,98 2,105 1, : . 5 thang 608 1 94% Alpha) là 0,827 50% cho -Total 78, Correlation) 0, . NCKH 4 ,957 0, 4 3.4. K t qu ma tr a 0, các bi n trong mô hình Ma tr a các bi n qua h s có th ng hóa cm ch t ch c a m i liên h tuy n 22 tính gi a hai bi c khi ti n hành phân tích h i quy tuy n tính b i. Ki m tra h s (B ng 7) v i m c tin c y 99% và 95%, t t c các bi c l p: Chí Minh. KKBT, CSVC, GVHD, HTNT u có h s 707 5 i bi n ph thu c 3316,14 KHTNCKH có m significant (p- 05, value) nh 05 nên có th c hi n h i quy. B ng 7. Ma tr a các bi n KHTNCKH p-value KKBT 0,572 < 0,001 HTNT 0,397 < 0,001 GVHD 0,341 < 0,001 CSVC 0,251 < 0,005
 11. 3.5. K t qu phân tích h i quy và th o không b vi ph m khi s d lu n h i quy b i. Ngoài ra, qua bi ph Ki nh ph a mô hình c a mô hình (Hình 1) có d th hình Ki m tra ph y phân ph i chuông úp xu ng i i, nên có ph p x phân ph i chu n v i giá tr th k t lu n ph a mô hình có phân trung bình là l ch chu n Std. ph i chu u này giúp kh nh gi Deviation là 0,99 g n b ng 1; d , có th thuy t v phân ph i chu n c a ph k t lu n r ng gi thi t phân ph i chu n không b vi ph m. Hình 1. th phân ph i ph a mô hình h i quy Ki nh gi thuy t các sai s ng u nhiên c i Theo bi Scatterplot (Hình phù h p.
 12. Hình 2. Bi Scatterplot ph a mô hình h i quy V i các ki nh trên, mô hình h i thân sinh viên t m t m bình quân thì quy là phù h ng kê. Phân vi c khó hoàn thành công trình nghiên c u tích k t qu h i quy gi a bi n ph thu c 0.324 m. K t qu Không th v i gi thuy t nghiên c t các bi n qu nghiên c u c c CSVC, GVHD, KKBT, HTNT theo Th ng khó k t qu h i quy cho các h s a sinh viên th hi c trình h i quy : c n quy nh tham gia NCKH. Thêm n a, theo nghiên KHTNCKH = 1,247 +0,324 KKBT+ 0,168 c u c a Nguy n Giác Trí và c ng s HTNT+ 0,201 CSVC + 0,235 GVHD + e c a sinh viên th hi n t t Xét trong t t c các nhân t trên, khó c nghiên c u c a sinh nb m. kh c nhóm, kh m i v i các y u t quan thông tin, d li u, kh c tài li u, h tr c ng, h s h i quy là 0,168 di t, s d ng t ng khoa h c là nhóm cho th y khi các chính sách h tr c a nhà y u t ng l n nh n vi c hoàn ng m thì kh th c tài NCKH c a sinh viên. Y u t hi n 0,168 m (so v i thang quan tr ng k ti p là gi ng d n m 5) trong u ki n các y u t khác và cu v t ch t là rào c n y u i. K t qu hát i các nhân t khác. hi n c a Kim Ng c và Hoàng Nguyên u ki n các y u t khác không ng h p sinh viên c a i, khi ng i t b n
 13. i h c Duy Tân. Phân tích y u t thành NCKH c a sinh viên kh i ngành kinh v v t ch t, t n t i m i liên h ng t . gi ng bi n gi v t ch d m thì kh vi c hoàn t t công trình NCKH c a sinh khó hoàn thành báo cáo NCKH s viên. H s h i quy c a nhóm y u t khó 0, m. 201 ch K t lu n u ki v t ch V i d li p kh o sát sinh viên m thì kh g hoàn tham gia NCKH t i m t s ih c m bình quân. M a bàn Tp nh r ng ra v i các nghiên c c, môi c áp d ng nh ng nh ng nghiên c u có nh ng nhi u nh t ng c a các y u t n ho ng NCKH c xác c ng th i, nghiên c nh trong nghiên c u c ph ng v n sâu các chuyên gia có kinh Nông Th ng h p nghi m trong vi c qu n lý K t qu nghiên i H c Tài chính Marketing hay c u cho th y vi c hoàn thành báo cáo t ng c a Nguy n Giác Trí và c ng s (2018) khi k tài NCKH c a sinh viên kh i ngành nghiên c u v công tác NCKH sinh viên t i kinh t khi th c hi n nghiên c a ih ng Tháp. bàn Tp HCM b ng b i b n nhóm khó V tài n: tr ng i t c b n thân sinh NCKH, vai trò c a gi ng d n trong vi h tr sinh viên hoàn n các chính sách h tr t nhà thành các m c tiêu nghiên c u là r t quan ng, h n ch v v t ch t t ng, tr ng.Theo nghiên c u c a Tr n Ng c Th o và nh n gi ng viên Nguyên (2018a) v i d li u c a i ng d n. M i nhóm y u t có m nh h c Sài Gòn, nh n th c t các th y cô v ng khác nhau lên vi c hoàn thành vi c nâng cao ch o ngu n NCKH c ng tr nhân l cao s góp ph n phát hi n ng i t c c a b n thân sinh viên khi và b i ý ki n th c hi n NCKH là y u t tác ng m nh và nh n th c c a sinh viên. Trong nghiên m nh t, ti p theo là nh ng y u t liên quan c u này, nhóm nhân t rào c n liên quan n gi ng d n. n gi ng viên th hi n qua vi c gi ng viên i v i sinh viên, tinh th n và cách ít khuy n khích sinh viên làm NCKH, gi ng th c làm vi c nhóm là rào c n r t l n, nên chuyên môn phù h p sinh viên c n ý th c rõ vai trò c a c ng s iv tài làm NCKH, gi trong vi c rèn luy n k c nhóm ng d n phù h p, gi ng và phát c c a c nhóm. Vi c l p viên ít thân thi n, g i sinh viên và k ho ch và th c hi s gi n ti th c hi n t qua rào c nghiên c u c a sinh viên kh i ngành kinh t cm nh t i Tp HCM. Nh n n vi c h c t p trên l p. Bên c nh s h tr c a gi ng viên là nhóm rào c n vi c xây d ng m ng h c thu t khá quan tr n vi c hoàn th c s , các t i h c c n tri n khai
 14. t p hu c khi sinh viên B Giáo d o (2019). T ng k t và ch tài và tri n khai nghiên c u. trao gi ng "sinh viên nghiên c u v t ch t trong nh ng khoa h . Báo cáo t ng k t rào c n h n ch sinh viên ti p c n v và trao gi ng t ih c th c ti n, vi c cung c ng truy n Xây d ng Hà N i 1/12/2019. Internet, wifi t n tài li u Bùi Th Thúy H c tham kh o t n, h c li u online s t p theo lý thuy t v s t quy t. T p giúp sinh viên kh i ngành kinh t có th chí Khoa h c Giáo d c, s 66, 44-46. th c hi tài nghiên c c u khoa h c. t pc i h c Bách khoa Hà N i, T p chí Tâm lý h c, s 5 (110), 43-48 Nông Th Các nhân t n s tham gia NCKH c a sinh viên Nghiên c u ng h i h c Tài chính- Marketing. T p chí Nghiên c u Tài chính Marketing, s 49/2019, 13-24. Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J. and Anderson, R. E. (2010). Multivariate data analysis - A Global Perspective (7th Ed.). Pearson Education. Kim Ng c và Hoàng Nguyên (2015). Nghiên c u nhân t n ho ng NCKH Sinh viên t ih c Duy Tân i h c Duy Tân. http://kdtqt.duytan.edu.vn/Home/Artic leDetail/vn/33/2008/nghien-cuu-nhan- to-anh-huong-den-hoat-dong-nckh- sinh-vien-tai-dai-hoc-duy-tan. Lê Ng ct pc a viên trong NCKH. h c sinh nh . T p chí nghiên c u Giáo Tài li u tham kh o d c, s 7, 11-13. B Giáo d o (2017). y m nh Lê Thành Vinh (2017). Phát tri n ngu n ho ng khoa h c công ngh trong nhân l c nghiên c u khoa h c giáo d c giáo d i h c. K y u h i trong b i c i m i giáo d c. T p ngh Phát tri n khoa h c công ngh chí Giáo d c, s 407, 1-5. giáo d i h c giai Ngô Th Th o (2018). Th c tr n 2017-2025, Hà N i 29/7/2017. h c t p c a h c sinh t i trung tâm giáo
 15. d ng xuyên t nh Hòa Bình. T p s 4, 10-11. chí Giáo d c, S c bi t K 2, tháng Ryan, R. M and Deci, E. L. (2000). Intrinsic 5/2018, 68-71. and extrinsic motivations: Classic Nguy n Giác Trí, Hu nh Qu c Tu n, Lê definitions and new directions. Th Loan và Ph m Ánh Tuy t (2018). Contemporary Educational M t s v v c Psychology, 25 (1), 54-67. DOI: nghiên c u khoa h c c a sinh viên https://doi.org/10.1006/ceps.1999.1020 khoa Kinh t và Qu n tr Kinh doanh, Salgueiro, E., Nunes, L., Barros, A. and i h ng Tháp. T p chí Maroco, J. (2012). Effects of a dolphin Giáo d c, S c bi t K 1, tháng interaction program on children with 5/2018, 121-125. autism spectrum disorders: An Nguy n Kh c Hoàn (2010). Các y u t nh exploratory research. BMC Research ng l c làm vi c c a nhân Notes, 5, 199. viên- nghiên c ng h p t i ngân Tr n Ng c Th o Nguyên (2018a), Th c i c ph n Á Châu, chi tr ng nh n th c ho ng nghiên c u nhánh Hu . T p chí khoa h ih c Khoa h c c a sinh viên t i Hu , S 60/2010, 71-78. h c Sài Gòn. T p chí Giáo d c, S c Nguy n Th c bi t K 1, tháng 5/2018, 95-98. tr ng và bi n pháp rèn luy n k Tr n Ng c Th o Nguyên (2018b). Qu n lý nghiên c u khoa h i ho ng nghiên c u khoa h c c a h c. T p chí Thông tin khoa h c và sinh viên t ih o Công ngh Qu ng Bình, 3/2016, 48-50. T p chí Khoa h c Qu n lý Ph m Th c (1994). V ph Giáo d c ng Cán b Qu n lý giáo h ct p c a h n d c Tp H Chí Minh, 17(01), 62-67. hi n nay. T p chí nghiên c u Giáo d c,
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2