intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Các khoản phải thu và tồn kho

Chia sẻ: Pt1506 Pt1506 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

797
lượt xem
200
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quản trị các khaỏn phải thu, chính sách tín dụng, quản lí tồn kho, chi phí tồn kho, mô hình EQQ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các khoản phải thu và tồn kho

  1. Qu n tr Tài chính CÁC KHO N PH I THU VÀ T N KHO Qu n tr các kho n ph i thu CÁC KHO N PH I THU Chính sách tín d ng Qu n tr t n kho VÀ T N KHO Chi phí t n kho Mô hình EOQ QU N TR CÁC KHO N PH I THU QU N TR CÁC KHO N PH I THU ði u hành các kho n ph i thu • Tích lũy c a các kho n ph i thu • Chu kỳ thu h i trung bình (DSO) Chính sách tín d ng 2/10, net 30 Các kho n ph i thu = Doanh thu tín d ng/ngày* Chu kỳ thu ti n Theo th ng kê có 70% khách hàng hư ng chi t kh u, 30% khách hàng tr vào ngày th 30 Ph n tài tr không b ng toàn b giá tr c a kho n ph i thu vì có ph n lãi g p n m trong ñó DSO c a công ty là 16 ngày (= 0.7*10 + 0.3*30) • ði u hành các kho n ph i thu • Kho n ph i thu = DSO* Doanh thu trung bình/ngày Chu kỳ thu h i trung bình (DSO) Caùc khoaûn phaûi thu * 360 DSO = L ch theo dõi các kho n ph i thu Doanh thu QU N TR CÁC KHO N PH I THU QU N TR CÁC KHO N PH I THU Ví d : ði u hành các kho n ph i thu Công ty A và công ty B ñ u có chính sách tín d ng 2/10, net 30 Các kho n ph i thu gi ng nhau là 1,760,000 công ty A 70% khách hàng hư ng chi t kh u và 30% khách • L ch theo dõi các kho n ph i thu hàng không hư ng chi t kh u chi tr sau 30 ngày công ty B có ñ n 27% khách hàng chi tr sau 30 ngày Cho ta th y t l các ph n trong kho n ph i thu hi n Công ty A Công ty B t i kéo dài bao lâu. T ñó n m ñư c các kho n n Th i gian Giá tr T l Giá tr T l quá h n và có bi n pháp ñ c thu 0-10 1,232,000 70% 825,000 47% 11-30 528,000 30% 460,000 26% 31-45 0 0 265,000 15% 46-60 0 0 179,000 10% trên 60 0 0 31,000 2% T ng 1,760,000 100% 1,760,000 100% Th.S Tr n Quang Trung 1
  2. Qu n tr Tài chính CHÍNH SÁCH TÍN D NG CHÍNH SÁCH TÍN D NG • Chính sách tín d ng Chính sách tín d ng • H th ng cho ñi m tín d ng • Th i h n tín d ng • H th ng 5 C • Tiêu chu n tín d ng • ð nh chính sách thu h i • Chính sách thu h i: Có th dùng thư, ñi n tho i, tr c ti p ñôn ñ c, bán n , lu t pháp • Chi t kh u: Giá tr chi t kh u và kho ng th i gian ñư c hư ng chi t kh u. Ví d 2/10, net 30 CHÍNH SÁCH TÍN D NG CHÍNH SÁCH TÍN D NG H th ng cho ñi m tín d ng H th ng 5 C Phương pháp phân tích d a trên nhi u y u t ñ xác ñ nh m i quan h gi a kh năng v n Tính cách (Character) và các y u t liên quan ñ n tình hình tài chính, Kh năng (Capacity) kh năng tr n tín d ng. Các y u t có th V n (Capital) xem xét như: Th ch p (Collateral) Nhà c a ði u ki n kinh t (Conditions) Th i gian ho t ñ ng Các ch tiêu ñánh giá r i ro T l n hi n nay so v i thu nh p Tình hình thanh toán n trong quá kh … CHÍNH SÁCH TÍN D NG QU N TR T N KHO ð nh chính sách thu h i Qu n tr t n kho t p trung trên b n v n ñ cơ Quy trình ñ t ra ñ thu h i các kho n ph i thu b n: Ch ng h n, g i thư khi khách hàng tr h n 10 ngày ði n tho i nh c nh n u khách hàng tr h n 30 ngày 1. M i l n ñ t hàng bao nhiêu? Nh d ch v ñòi n n u tr hơn 90 ngày 2. T n kho còn bao nhiêu thì ñ t hàng? 3. Các m t hàng nào ph i ñ c bi t chú ý? Ti n trình thu h i có th t n kém và làm gi m b t 4. Có th san s các thay ñ i trong chi phí c a hình nh, uy tín c a công ty các m t hàng t n kho không? Tuy nhiên ñôi khi s c ng r n cũng c n thi t ñ ngăn ng a n n chi m d ng v n và n khó ñòi Th.S Tr n Quang Trung 2
  3. Qu n tr Tài chính CHI PHÍ T N KHO CHI PHÍ T N KHO • Chi phí t n tr Chi phí t n tr • Chi phí ñ t hàng Bao g m các chi phí b o qu n, chi phí v n, chi phí kh u hao…, các chi phí này tăng t l v i T ng chi phí t n kho = T ng chi phí t n tr + lư ng hàng t n tr T ng chi phí ñ t hàng CHI PHÍ T N KHO CHI PHÍ T N KHO Chi phí t n tr Chi phí ñ t hàng S là s n ph m bán m i năm Thư ng c ñ nh, không liên quan ñ n s lư ng hàng N là s l n ñ t hàng trong năm v i s lư ng như nhau ñ t, bao g m các chi phí liên quan ñ n vi c ñ t hàng N u t n kho ñư c s d ng ñ u ñ n su t năm thì và nh n hàng ñã ñ t T n kho trung bình A Chi phí m i l n ñ t hàng là F và m i năm công ty ñ t Löôïng saûn phaåm moãi laàn ñaët haøng S / N hàng N l n thì = = 2 2 P là giá c a m t s n ph m T ng chi phí ñ t hàng = F*N. C% là t l chi phí t n tr T ng chi phí t n tr = C*P*A MÔ HÌNH EOQ MÔ HÌNH EOQ Tăng quy mô ñ t hàng 2FS EOQ = T ng chi phí ñ t hàng gi m do s l n ñ t hàng gi m CP T ng chi phí t n tr tăng vì t n kho trung bình tăng Ngư c l i, n u gi m quy mô ñ t hàng T ng chi phí ñ t hàng tăng vì s l n ñ t hàng tăng T ng chi phí t n tr gi m vì t n kho trung bình gi m V n ñ ñ t ra là quy mô ñ t hàng là bao nhiêu thì t ng chi phí t n kho nh nh t? Th.S Tr n Quang Trung 3
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2